Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová."— Transkript prezentace:

1 SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová

2 PRÁVO NA OCHRANU SPOTŘEBITELE  zaměřuje se na vztahy, které vznikají mezi podnikateli na straně jedné (prodejci, výrobci, poskytovatelé služeb) a soukromými osobami jako konečnými odběrateli (zákazníky) na straně druhé  právo dává slabší skupině – spotřebitelům – jistá práva, kterých se spotřebitelé nemohou vzdát  právo dává silnější skupině – podnikatelům – řadu zákazů a příkazů, jak se mají ve vztahu ke spotřebiteli chovat § 55/1 ObčZ: Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. 2 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

3 PRAMENY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník zejm. § 51a a následující (spotřebitelské smlouvy, smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku, zakázaná smluvní ujednání, informace poskytované spotřebiteli při uzavření smlouvy, právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy atd.)  zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele definice řady pojmů spotřebitelského práva, povinností podnikatelů při prodeji výrobků a poskytování služeb, popis klamavé a agresivní obchodní praktiky, definice úkolů orgánů veřejné moci atd.  další zákony č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 3 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

4 POJEM SPOTŘEBITELE  koncový uživatel služby nebo výrobku  každá fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo která odebírá nějaké služby, a to za jiným účelem, než je podnikání s takovými výrobky nebo službami  spotřebitel při odebírání služeb nebo koupi výrobků nesmí jednat v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti 4 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

5 KOMU JE ULOŽENA POVINNOST DBÁT OCHRANY SPOTŘEBITELE  podnikatelé, kteří spotřebiteli nebo pro spotřebitele zhotovují výrobky (výrobci); prodávají výrobky - vlastní nebo cizí (prodejci, dodavatelé); poskytují služby (poskytovatelé služeb) 5 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

6 SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY A JEJICH ZVLÁŠTNOSTI 6 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  spotřebitelské smlouvy nejsou zvláštní typy smluv  spotřebitelský charakter smluv je dán povahou smluvních stran a povahou zájmů, které se smlouvami ošetřují  smluvní strany mají omezenou smluvní volnost - zákon spotřebiteli přiznává minimální práva a minimální ochranu  v nejasnostech platí výklad, který je výhodnější pro spotřebitele

7 HLAVNÍ TYPY SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV 7 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  neexistuje uzavřený seznam smluv, které by byly vždy a za všech okolností smlouvami spotřebitelskými  některé typy smluv jsou v praxi pravidelně spotřebitelské: smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě osob, smlouva o nájmu, cestovní smlouva a řada dalších  v praxi mohou vznikat nové „typy“ smluv spotřebitelského charakteru

8 CO NESMÍ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY OBSAHOVAT 8 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka  spotřebitelské smlouvy nesmí v zájmu ochrany spotřebitele obsahovat nepřípustná smluvní ujednání  § 56 občanského zákoníku  obecná klauzule spotřebitelské smlouvy nesmí obsahovat ujednání, která v rozporu s dobrou vírou spotřebitele zakládají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.  typické příklady • podnikatel zcela vyloučí nebo omezí práva spotřebitele z titulu odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu; • podnikatel může odstoupit od smlouvy kdykoliv a spotřebitel ne; • kdy podnikatel může jednostranně zvyšovat cenu zboží nebo služby, a spotřebitel v takovém případě nemůže od smlouvy odstoupit

9 JE SPOTŘEBITEL CHRÁNĚN BEZMEZNĚ?  ochrana spotřebitele není neomezená a spotřebitel stejně jako kdokoliv jiný odpovídá za vlastní nedůslednost a neobezřetnost  spotřebitel nemůže rezignovat na zodpovědnost vlastního jednání, zodpovědnost přípravy a zodpovědnost při realizaci smlouvy 9 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

10 SMLOUVY UZAVÍRANÉ NA DÁLKU  distanční smlouvy smluvní strany nejsou fyzicky přítomny na jednom místě a smlouva se uzavírá tzv. prostředky komunikace na dálku (internet, telefon, elektronická pošta, běžná listovní pošta, odeslání objednávkového listu z katalogu…)  podnikatel je povinen poskytnout spotřebiteli řadu informací  významné právo spotřebitele od smlouvy odstoupit 10 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

11 SMLOUVY UZAVÍRANÉ MIMO PROVOZNÍ PROSTORY PODNIKATELE A PODOMNÍ PRODEJ  podomní prodeje, prodejní akce, předváděcí akce, zájezdy spojené s předváděním a koupí zboží apod.  prodejní technika, agresivní a sugestivní jednání, vychvalování produktu, tíseň spotřebitele, nemožnost v klidu si zboží prohlédnout a porovnat atd.  zvláštní ochrana - možnost odstoupení od smlouvy 11 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

12 ZÁKLADNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE (1)  právo na vystavení potvrzení o odběru zboží nebo služby  právo na písemné potvrzení objednávky  právo na plnění značné informační povinnosti podnikatele 12 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

13 ZÁKLADNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE (2) REKLAMACE  podnikatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své provozovně  v prodejně vždy musí být osoba, která je pověřena vyřizováním reklamací, a to po celou pracovní dobu  spotřebitel má právo na potvrzení o reklamaci  konkrétní rady: viz výklad 13 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

14 JAKÉ ORGÁNY MOHOU SPOTŘEBITELI POMOCI?  Česká obchodní inspekce  řada specializovaných kontrolních orgánů inspekčního rázu - (hygiena, veterina, inspekce potravin…)  občanské organizace a jejich aktivity 14 JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

15 DĚKUJI ZA POZORNOST. Čas na diskusi. Příští téma: Od žaloby k exekuci.


Stáhnout ppt "SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVNÍ OCHRANA ZÁKLADY PRÁVNÍ GRAMOTNOSTI II. JUDr. Simona Corradiniová."

Podobné prezentace


Reklamy Google