Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Forejtová FPR ZČU 10/12/2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Forejtová FPR ZČU 10/12/2013"— Transkript prezentace:

1 Monika Forejtová FPR ZČU 10/12/2013
Nepřiměřené smluvní podmínky aneb „Nezáleží na tom, kde se v EU nacházíte, vaše práva jsou stejná“ Monika Forejtová FPR ZČU 10/12/2013 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

2 Úvodem spotřebitel a dodavatel
smluvní podmínky a spotřebitelské smlouvy standardní smluvní formuláře které smluvní podmínky jsou zakázané? závaznost nepřiměřených podmínek nejasnost se vykládá ve prospěch spotřebitele Směrnice 93/13/EHS Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

3 Zájmy spotřebitelů 1. Bezpečné nakupování 2. Elektronické obchodování
3. Finanční služby 4. Služby obecného zájmu Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

4 Historický exkurz vliv vytvoření jednotného vnitřního trhu k 1. lednu 1993 rozdíly v národních úpravách smluvních podmínek a snaha o zajištění srovnatelné ochrany spotřebitele směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách (93/13/EHS) spotřebitel je chráněn v případech, jestliže dodavatel připravil návrh smlouvy nebo její část předem. Je tomu tak zejména u předem připravené typové smlouvy minimální doložka ve směrnici Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

5 Regulace dodavatelsko odběratelských vztahů
odborná konference o významné tržní síle, která proběhla dne 17. října 2013 na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně závěrem : dodavatelsko-odběratelské vztahy je třeba regulovat, zejména je třeba se zaměřit na nekalé praktiky obchodních řetězců v ČR Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v odběratelsko-dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží stanovisko a vyjádření Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

6 Právní úprava v ČR Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 55
(1) Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. (2) Ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 jsou neplatná. (3) V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

7 Právní úprava v ČR § 56 (1) Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na smluvní ujednání, která vymezují předmět plnění smlouvy nebo cenu plnění. (3) Nepřípustná jsou zejména smluvní ujednání… Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

8 Právní úprava v ČR Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 262 1) Strany si mohou dohodnout, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v § 261, se řídí tímto zákonem. Jestliže taková dohoda směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je neplatná. (2) Dohoda podle odstavce 1 vyžaduje písemnou formu. (3) Touto částí zákona se řídí i vztahy vzniklé při zajištění závazků ze smluv, pro něž si strany zvolily použití tohoto zákona podle odstavce 1, jestliže osoba poskytující zajištění s tím projeví souhlas nebo v době vzniku zajištění ví, že zajišťovaný závazek se řídí touto částí zákona. (4) Ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

9 Obecný zákaz ujednání dle §1812/13 NOZ
§ 1812 odst. 2 NOZ stanoví, že k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. § 1813 NOZ poté zakazuje ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele za předpokladu, že nepůjde o ujednání o podstatných náležitostech oproti současné úpravě ochrana dle § 1812 odst. 2 NOZ dopadá pouze na ustanovení chránící spotřebitele v NOZ, a nikoliv na celý právní řád jako celek z důvodu užší úpravy poskytované § 1812 odst. 2 NOZ lze předpokládat, že dojde k častější aplikaci zákazu ujednání než tomu bylo doposud Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

10 Zvláště zakázaná ujednání dle § 1814 NOZ
demonstrativní výčet ujednání obsažených v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 93/13/EHS ve srovnání se stávající úpravou NOZ již neuvádí ujednání, která zavazují spotřebitele plnit závazek i v případě, že podnikatel své závazky neplní převádějící povinnosti podnikatele na další osobu, kterým by došlo ke zhoršení dobytnosti pohledávky. nově dle NOZ zvláště zakázané je ujednání přenášející důkazní břemeno o splnění povinnosti podnikatele ohledně finanční služby na spotřebitele které zbavuje spotřebitele práva využít určité procesní prostředky k ochraně svých práv, nebo které ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně v rozhodčím řízení, ve kterém rozhodčí orgán nebude vázán předpisy o ochraně spotřebitele zaváže-li se spotřebitel k plnění za podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy, musí být takové ujednání neodvolatelné, aby šlo o ujednání zvláště zakázané. zvláště zakázaná ujednání jsou i ujednání omezující volbu spotřebitele, který závazek má být z poskytovaného plnění přednostně uhrazen Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

11 Unijní právní úprava Směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách (93/13/EHS) Jaké smluvní podmínky jsou nepřiměřené? Jak se posuzuje nepřiměřenost smluvní podmínky? Jak mají být smluvní podmínky formulované? Co mají členské státy zajistit ve svých úpravách? Směrnice neharmonizuje právní úpravu jednotlivých smluvních typů, jež přicházejí v úvahu u spotřebitelských smluv; tyto typy jsou i nadále upraveny především občanskými zákoníky členských států. Směrnice rovněž nenarušuje princip smluvní svobody; dohodne-li spotřebitel v individuální smlouvě, třeba pro něho nevýhodné, podmínky, je smlouva platná a nemůže být v budoucnu zpochybněna. I zde tedy platí staré římské "Pacta sunt servanda" tedy "smlouvy se musí dodržovat". Podle směrnice je však spotřebitel chráněn v případech, jestliže dodavatel připravil návrh smlouvy nebo její část (např. ke smlouvě přiložené, často velmi obsáhlé a drobným písmem vytištěné, smluvní podmínky) předem a spotřebitel neměl prakticky možnost se s textem smlouvy seznámit. Je tomu tak zejména u předem připravené typové smlouvy. Nerozhoduje přitom, zda smlouva má písemnou nebo jinou, popř. ústní formu a zda smluvní podmínky jsou spotřebiteli předány anebo zda je o nich informován vývěskou (např. podmínky parkování na hlídaném parkovišti). Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

12 Nepřípustná ustanovení spotřebitelských smluv
Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat zejména smluvní ujednání, která: vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví (např. při provozu dopravních prostředků), vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu (např. zkrácená záruční doba, vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy při výskytu neodstranitelné vady), opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného důvodu a spotřebitele nikoliv, opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby, zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy, opravňují dodavatele ke zvýšení ceny zboží či služeb (např. při smlouvě o dílo), aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena, dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění pohledávky spotřebitele. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

13 Příklad č. 1 Pan XX zakoupil v autobazaru ojetý automobil. Po několika dnech se mu auto nepodařilo nastartovat. Přivolaný opravář našel problém ve startéru, který byl zřejmě již v okamžiku prodeje vadný. Protože bazar na tuto vadu neupozornil, rozhodl se pan XX vůz reklamovat. Bazar reklamaci odmítl s odvoláním na ustanovení spotřebitelské smlouvy, ve kterém bylo uvedeno, že na prodaný vůz se nevztahuje odpovědnost za vady. § 55–56 občanského zákoníku umožňuje spotřebiteli dovolat se neplatnosti smluvních ustanovení spotřebitelských smluv, která znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

14 Příklad č. 2 Jeden z prodejců oblečení například uplatňuje ustanovení, podle kterého se nevrací peníze za zakoupené zboží a podle prodavačky v obchodě se toto pravidlo používá i v případě uznané oprávněné reklamace, kdy oprava ani výměna zboží není možná. Zákazník si tak musí vybrat jiné zboží, i když o ně nestojí. Prodejce postupuje nesprávně, neboť podle občanského zákoníku je jakékoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, v jehož důsledku zaniká nebo je omezeno právo z odpovědnosti za vady, neplatné.  Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

15 Příklad č. 3 Obchodní podmínky jiného prodejce zase uvádí, že záruku může uplatnit pouze ten, kdo je uveden v záručním listu a záruka je tak nepřenositelná. Zákon sice umožňuje vyloučit převedení záruky, na tom se však musí zákazník s prodávajícím dohodnout, nelze tak učinit pouhým jednostranným prohlášením v obchodních podmínkách, jejichž znění nemůže zákazník nijak ovlivnit. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

16 Příklad ze soudní praxe č. 1
Rozsudek Obvodního soudu v Praze ze dne Cestovní smlouva. Zákonné pojištění cestovní kanceláře. Plnění pojišťovny při úpadku cestovní kanceláře. Ochrana spotřebitele. Vedlejší účastenství č. j.: 22 C 68/ Související judikatura evropských soudů: Věc C-140/97 Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. června Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister a další proti Republik Österreich Právní věta: Smyslem právní úpravy pojištění záruky za nároky klientů cestovních kanceláří je poskytnout jim v případě úpadku cestovní kanceláře plnění v takové výši, v jaké by měla povinnost tyto nároky uspokojit samotná kancelář, kdyby k jejímu úpadku nedošlo. Ujednání pojišťovny s cestovní kanceláří, které omezuje práva spotřebitele a popírá smysl zákona, je ve vztahu ke spotřebiteli neplatné a neúčinné. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

17 Příklad ze soudní praxe č. 2
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 32 Cdo 3337/2010 formuluje odpověď na otázku limitů aplikace "výhodnějšího ustanovení„ v konkrétním případě jde o interpretaci ustanovení § 262 odst. 4 obch. zák., které bylo zakotveno do našeho právního řádu v souvislosti s požadavky Směrnice Rady ES č. 93/13/EHS z 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách na otázku, zda úprava promlčení obsažená v občanském zákoníku v § 101 a násl. je právě těmi jinými ustanoveními směřujícími k ochraně spotřebitele, která měl zákonodárce při zavedení ustanovení § 262 odst. 4, části věty první za středníkem, obch. zák. do našeho právního řádu na zřeteli, Nejvyšší soud odpovídá záporně. nelze dospět k závěru, že odůvodňuje aplikaci jakéhokoliv ustanovení, jež by mohlo být pro spotřebitele výhodnější. Takovému závěru nelze přisvědčit již jen proto, že by vnášel do právních vztahů zásadní nejistotu a znamenal by též výrazný zásah do zásady rovnosti účastníků těchto vztahů. úprava promlčení není úpravou, která směřuje k ochraně spotřebitele; odlišně stanovená délka promlčecí doby v občanském a obchodním zákoníku je pouze výsledkem různých legislativních procesů, z nichž však žádný nesměřuje k ochraně slabší strany (spotřebitele). Promlčení působí vůči oběma stranám stejně, z komplexní úpravy promlčení v každém z těchto zákonů nelze považovat jen některá z nich za výhodnější pro spotřebitele. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

18 Shrnutí Smluvní podmínky, které v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají značnou nerovnováhu práv a povinností spotřebitele a dodavatele jsou považovány za nepřiměřené smluvní podmínky. Nepřiměřená ustanovení tak nejsou pro spotřebitele závazná. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

19 Děkuji Vám za pozornost
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež atprezentace obsahuje Děkuji Vám za pozornost AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje


Stáhnout ppt "Monika Forejtová FPR ZČU 10/12/2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google