Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do psychopatologie Doc.MUDr.Michal Hrdlička, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do psychopatologie Doc.MUDr.Michal Hrdlička, CSc."— Transkript prezentace:

1 Úvod do psychopatologie Doc.MUDr.Michal Hrdlička, CSc.

2 Vymezení předmětu psychiatrie Organické poruchy (cerebrální příčina) Symptomatické poruchy (extracerebrální příčina) Funkční poruchy (= psychiatrické v užším smyslu) Psychiatrické poruchy způsobené somatickou příčinou

3 Základní dělení psychiatrických poruch (v užším slova smyslu) PsychózyNeurózyPsycho- patie ----------- Poruchy osobnosti Staré názvosloví (MKN-9) Schizofrenie Afektivní pp. Poruchy: Úzkostné Stressové. Konverzní Somatoformní Příjmu potravy Sex.dysfunkce aj. Nové názvosloví (MKN-10) Vývojové poruchy Poruchy chování ADHD Návykové nemoci

4 Definice psychopatologie psychopatologie – nauka popisující symptomatiku duševních poruch základní uznávané okruhy psychiky, kterými se zabývá obecná psychiatrie: 1.vědomí 2.vnímání 3.myšlení 4.paměť 5.emoce 6.inteligence 7.jednání 8.osobnost

5 Vnímání a jeho poruchy vnímání (percepce) je: –subjektivně zkreslený obraz reality zprostředkovaný našimi smysly –proces organizace a interpretace senzorických dat na základě jejich kombinací s výsledky předchozích zkušeností smyslové klamy – nejsou patologické poruchy vnímání – hlavně halucinace a iluze pravá iluze – zkreslený vjem vzniká na základě nesprávné interpretovaného zevního podnětu; je nekorigovatelná; iluze jsou přítomny u delirií a psychóz halucinace – klamný vjem, o jehož reálnosti je nemocný nevývratně přesvědčen a který vzniká bez zjevného podnětu; vyskytují se u intoxikací a psychóz

6 Poruchy vnímání - halucinace Dělení halucinací: sluchové zrakové čichové chuťové hmatové (taktilní) – halucinatorní vjemy na povrchu těla viscerální – halucinatorní vjemy v útrobách intrapsychické – na pomezí poruch vnímání a myšlení další typy halucinací: inadekvátní pseudohalucinace (nepravé halucinace) nebo pseudoiluze – nemocný dovede rozlišit klamné vjemy od reality

7 Myšlení a jeho poruchy myšlení – logické, racionální zpracování vjemů a paměťových stop za účasti ostatních psychických funkcí včetně emocí poruchy myšlení: 1.kvantitativní 2.kvalitativní - formální - obsahové

8 Kvantitativní poruchy myšlení útlum myšlení, bradypsychismus – tempo myšlení pomalé; x mutismus = nemocný nepromluví ani slovo překotné myšlení, tachypsychismus – myšlení je zrychlené; logorea = subjekt mluví rychle a mnoho poruchy cíle myšlení –roztržité myšlení: stále rozptylováno bezvýznamnými podněty –zabíhavé myšlení: nerozlišuje podstatné od vedlejšího –ulpívavé myšlení: stereotypní opakování výchozí myšlenky či odpovědi (perseverace), často se týká domnělé křivdy –nevýpravné myšlení: stále se vrací k původnímu tématu

9 Kvalitativní poruchy myšlení - formální myšlenkový záraz – nemocný se náhle v řeči zarazí bez zjevného zevního podnětu; u schizofrenie paralogie – rozvolněna logická vazba mezi východiskem myšlenky a logickým závěrem inkoherentní myšlení – tok myšlenek obráží rozvolněnost asociací („slovní salát“). Můžeme ještě dělit na: –zmatené myšlení – doprovází obluzené vědomí –roztříštěné myšlení – znak schizofrenních poruch myšlení autistické (dereistické) myšlení –unášené volně vlastní fantazií; stává se patickým, když je nemocný nedovede přerušit podle potřeby nebo když přestane odlišovat své autistické představy od skutečnosti magické (symbolické) myšlení – je blízké pověře a přisuzuje jevům symbolický, tajemný význam

10 Kvalitativní poruchy myšlení - obsahové bludy obsese (+ kompulze)

11 Kvalitativní poruchy myšlení - obsahové Blud je mylné přesvědčení, vzniklé z chorobných duševních předpokladů na chorobném psychotickém podkladu, kterému nemocný věří a které má patický vliv na jeho jednání (definice dle prof. Myslivečka)

12 Kritéria bludu mylný předpoklad obsahová nesmyslnost nevývratnost

13 Klasifikace bludů bludy expanzivní – spjaty s elevovanou náladou bludy depresivní - spjaty s depresivní náladou bludy paranoidní - spjaty s paranoidním syndromem

14 Bludy expanzivní Extrapotenčnínadání výjimečnými schopnostmi a vlastnostmi překračující hranice lidských možností Megalomanickýv popředí mimořádný význam vlastní osoby Originárnípřesvědčení o vznešeném původu, rodiče jsou jen pověření pěstouni Transformačnípřeměna v jiného člověka, zvíře, bytost (ďábel) Erotomanickýneodolatelná přitažlivost pro druhé pohlaví, často kontrastující se skutečností Inventornívynalézání významných objevů (perpetuum mobile, dnes spíše zázračné léky…) Reformátorskýsnaha provést zásadní změny v chodu společnosti, lidstva Religiózníje vyvoleným božím poslem, prorokem či dokonce bohem

15 Bludy depresivní Mikromanickýchorobné podceňování vlastní osoby Obavnýneodůvodněný strach z katastrofy Ruinačnípřesvědčení o totálním úpadku, zchudnutí Autoakuzačníbludné sebeobviňování za různá neštěstí, války, katastrofy Enormity (pseudomegalomanický) svou činností nebo existencí přivodí katastrofu (např. svou močí zatopí svět) Eternity (ahasverismus) pacient bude věčně žít, aby mohl věčně trpět Nihilistickýpopírá existenci sebe, rodiny nebo světa Hypochondrickýtrpí těžkou, nevyléčitelnou nemocí

16 Bludy paranoidní Paranoidní * (vztahovačnosti) připisuje neutrálním věcem a situacím kolem sebe zvláštní význam vzhledem ke své osobě Persekuční *chorobné přesvědčení o pronásledování a ohrožení Kverulatornína domnělou persekuci si stěžuje písemnými podáními policii, vládě, prezidentské kanceláři Emulační (žárlivecký)chorobné přesvědčení o nevěře partnera Otravovanostidávají mu do jídla jed, pouštějí mu do bytu otravné plyny * nejčastěji se spojují v paranoidně – persekuční blud

17 Vtíravé myšlenky a jednání, obsese a kompulze obsese: –jde o přetrvávající myšlenky, impulsy nebo představy, které postižený subjekt vnímá jako rušivé a nesmyslné –subjekt se je snaží ignorovat,potlačit a neutralizovat –subjekt má náhled a je si vědom, že vznikají spontánně v jeho mysli kompulze: –jde o opakující se jednání s určitým cílem, jež subjekt koná v důsledku reakce na obsesi podle určitých ceremoniálních a rituálních pravidel nebo stereotypním způsobem –toto chování má neutralizovat působení obsese –subjekt má náhled na nesmyslnost nebo nadměrnost tohoto jednání obsah obsesí: nejistota a pochybnosti, fobie, nutkavé jednání obsedantní myšlenky se podobají dominantním nebo ovládavým myšlenkám (kdy subjekt zná důvod proč se tyto myšlenky vracejí)

18 Poruchy emotivity afekty nálady poruchy obsahu emocí - fobie

19 Afekty a jejich poruchy patický afekt – neobyčejně intenzivní afekt, na jehož vrcholu dojde ke krátkodobému mrákotnému stavu s následnou amnézií; vzácný jev. Forenzní význam. emoční labilita – proměnlivé emoce i na slabé podněty

20 Nálady a jejich poruchy patická nálada: –vyznačuje se velkými změnami v intenzitě –může trvat měsíce i léta –je nezávislá na kvalitě psychogenních faktorů –má hluboký vliv na osobnost postiženého, na jeho jednání, postoje a není ovlivnitelná ani příznivými prožitky, ani není přístupná logickému a racionálnímu přesvědčování okolí rozdělení patických nálad: –depresivní – dominují smutné obsahy v myšlení –apatická – pokles emoční reaktivity a nezájem o okolí, bez manifestní deprese –manická – dominují veselé, expanzivní obsahy v myšlení (euforická x rezonantní manická nálada) –hypomanická – méně výrazná forma, předstupeň manické nálady –moria – nemístné, plané vtipkování v popředí manické nálady

21 Fobie Agorafobiestrach z velkých prostranství, z davu Aichmofobiestrach z ostrých předmětů Akrofobiestrach z výšek Dysmorfofobiestrach ze znetvoření (hl. tváře), z tělesného defektu Ereutofobiestrach z červenání Hemofobiestrach z krve Kancerofobiestrach z rakoviny Klaustrofobiestrach z uzavřených prostor, zejm. malých (výtah) Mysofobiestrach ze špíny Nyktofobiestrach ze tmy Thanatofobiestrach ze smrti Zoofobiestrach ze zvířat

22 Poruchy jednání - kvalitativní katatonní syndrom frenoleptické stavy impulzivní jednání (patologické hračství)

23 Katatonní syndrom Produktivní stereotypiemechanické opakování pohybů těla grimasovánímechanické opakování mimických projevů verbigeracemechanické opakování slovních výroků manýrováníprodukování zkarikovaných ceremoniálů při původně účelné činnosti raptusnemotivovaný extrémní psychomotorický neklid s agresivitou Neproduktivní stuporoslabení až vymizení psychomotorické aktivity katalepsienadměrná pasivita vůči vnuceným nastavením částí těla („nástavy“), tzv. vosková ohebnost

24 Frenoleptické stavy kleptomanie – puzení ke krádežím pyromanie – impulzivní zakládání požárů poriomanie – chorobné tuláctví


Stáhnout ppt "Úvod do psychopatologie Doc.MUDr.Michal Hrdlička, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google