Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení dopravní a BOZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení dopravní a BOZP"— Transkript prezentace:

1 Školení dopravní a BOZP
Školení autobusové dopravy 2014

2 Pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců v dopravě
dpmb

3 AETR - Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
Nařízení č. 561/2006 evropského parlamentu a rady (ES) o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy dpmb

4 ZÁKONÍK PRÁCE § 100 ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, jimiž jsou: d) zaměstnanci městské hromadné dopravy dpmb

5 kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. dpmb

6 Stanovená týdenní pracovní doba
40 hodin týdně Délka denní směny nejvýše 13 hodin Délka noční směny nejvýše 10 hodin dpmb

7 Práce přesčas - § 93 Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. dpmb

8 Práce přesčas - § 93 - 5 týdnů dovolené - 40
Přesčas - max. 8 hod. k odpracované týdenní pracovní době, tj. 40 hodinám 52(týdnů) x 8(hod) - 5 týdnů dovolené Maximum přesčasů Pozn.: - dále je nutno zohlednit neplacené volno, nemoc, absence, ošetřování člena rodiny apod. dpmb

9 11 hodin Doba odpočinku Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

10 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Doba odpočinku Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami Zkrácení až na 9 hodin - nejvýše třikrát v týdnu - za podmínky, že v následujícím týdnu bude prodloužen o dobu předchozího zkrácení

11 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Doba odpočinku Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami Rozdělení na dvě nebo tři části - jedna část musí činit alespoň 8 hodin - nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 hodin na alespoň 12 hodin.

12 Nepřetržitý odpočinek v týdnu
během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů musí být alespoň 24 hodin za období 3 týdnů musí tento odpočinek činit celkem alespoň 105 hodin. dpmb

13 Nepřetržitý odpočinek v týdnu
24 24 57 105 hod. nebo 105 hod. 35 35 35 dpmb

14 Bezpečnostní přestávka
po 4 hodinách řízení v trvání nejméně 30 minut Tato přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 10 minut dpmb

15 Bezpečnostní přestávka
Doba řízení 4 hod. BP 30 min. Doba řízení 4 hod. BP 30 min. Doba řízení 2 hod. BP 20‘ Doba řízení 2 hod. BP 10‘ Doba řízení 4 hod. BP 30 min. Doba řízení 1h PP 9‘ Doba řízení 2 hod. BP 10‘ Doba řízení 1h BP 20‘ Doba řízení 4 hod. dpmb

16 Bezpečnostní přestávka
Doba práce od převzetí služby 4 hod. 26min./ Doba řízení 3 hod. 50 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 50 min. PP 9‘ Doba řízení 60 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 50 min. PP 9‘ Doba řízení 60 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ dpmb

17 Bezpečnostní přestávka
Doba práce od převzetí služby 4 hod. 26min./ Doba řízení 3 hod. 50 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 50 min. PP 9‘ Doba řízení 60 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 50 min. PP 9‘ Doba řízení 60 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ dpmb

18 Bezpečnostní přestávka
Doba práce od převzetí služby 4 hod. 26min./ Doba řízení 3 hod. 50 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 50 min. PP 9‘ Doba řízení 60 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 50 min. Doba řízení 60 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ dpmb

19 Bezpečnostní přestávka
Doba práce od převzetí služby 4 hod. 26min./ Doba řízení 3 hod. 50 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 50 min. PP 9‘ Doba řízení 60 min. PP 6‘ Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 3 hod. 50 min. Doba řízení 60 min. BP 15‘ Doba řízení 50 min. Doba řízení 60 min. Doba řízení 60 min. BP 15‘ dpmb

20 Bezpečnostní přestávka
V případě, že z důvodu zpoždění nebude možné přerušit dobu řízení bezpečnostní přestávkou, je nutné o tom včas informovat Dopravní dispečink tak, aby byl schopen na vzniklou situaci zareagovat např. vysláním záložního vozu dpmb

21 Ministerstva dopravy a spojů
Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoví VYHLÁŠKA 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 14. prosince 2000, kterou se provádí zákon o silniční dopravě ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb., č. 281/2007 Sb. a č. 269/2012 Sb. dpmb

22 Pokyn provozního ředitele č.2/2013
Evidence bezpečnostních přestávek a doby odpočinku řidičů AD a TD dpmb

23 Označují se zpravidla plánované BP nebo jejich započitatelné části stanovené služebním jízdním řádem. V případě nepravidelnosti v provozu a zkrácení plánované BP nebo její části pod stanovený minimální limit 10 minut řidič nejprve vyhodnotí možnost alternativního čerpání potřebné části BP jiným původně neoznačeným vyrovnávacím časem do potřebné souhrnné hodnoty Teprve v případě, kdy ani alternativním čerpáním BP prostřednictvím jiných vyrovnávacích časů nelze stanovené hodnoty BP naplnit, informuje řidič v dostatečném časovém předstihu dopravní dispečink, který rozhodne o dalším postupu (např. úpravě času odjezdu, záměně odjezdových časů, střídání řidiče apod.). dpmb

24 Pokyn provozního ředitele č.4/2013
Záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidičů AD dpmb

25 K tomuto účelu byl vytvořen formulář
V souladu s platnou legislativou a v návaznosti na požadavky státního odborného dozoru se s platností od zavádí nový způsob evidence doby řízení a doby odpočinku řidičů autobusů. K tomuto účelu byl vytvořen formulář Záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku dpmb

26 dpmb

27 Povinnosti řidiče AD . Řidič je povinen do Záznamu pravidelně zapisovat skutečné výkony v řízení vozidla, čerpání bezpečnostních přestávek a dobách odpočinku. Toto se týká nejen výkonů řidiče v pracovním poměru u DPMB, a. s., ale i u ostatních zaměstnavatelů. . Správně vyplněný Záznam je řidič povinen mít ve službě u sebe a na požádání ho předložit k nahlédnutí kontrolním orgánům. . Řidič je povinen pro potřeby kontroly dodržovat pořadové číslování listů svých Záznamů ve formátu „pořadové číslo, poslední dvojčíslí roku“ – viz vzor. . Podpisem řidič stvrzuje pravdivost a správnost všech údajů, které vyplnil. dpmb

28 Vyplněné formuláře budou uloženy na provozovně.
Formulář Záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku vydá řidiči na požádání turnusový výpravčí příslušné provozovny. Po zaplnění všech řádků odevzdá řidič Záznam turnusovému výpravčímu, který vydá řidiči nový formulář. Vyplněné formuláře budou uloženy na provozovně. dpmb

29 Jízdní výkaz dpmb

30 než 4 minuty je nutné zapsat do JV a oznámit také dispečerovi !
Poslední trojčíslí (km) Evidenční číslo vozu/RZ Přesčas Přítomnost řidiče na voze Pouze pokud jedete jinak,než podle SJŘ Číslo kurzu . Ev.č /RZ Výměna vozu Kód výkonu Zpoždění větší než 4 minuty je nutné zapsat do JV a oznámit také dispečerovi ! Poruchový lístek

31 Naplňování standard kvality služeb dopravce

32 Přepraveno 110,907 mil. cestujících
53 linek, z toho 11 nočních Najeto 16,782 mil. km Přepraveno 110,907 mil. cestujících

33 Stížnosti 2013 – oprávněnost 21%
dpmb

34 Stížnosti 2013 dpmb

35 znamená nesplnění přepravního úkolu určeným vozidlem
Odstavení vozidla znamená nesplnění přepravního úkolu určeným vozidlem

36 Odstavení vozidla Zaviněné odstavení
Technická závada – vzniklou závadu nemůže řidič z objektivních příčin odstranit (k provedení opravy nejsou pracovní prostředky ani dostatek času, popřípadě by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti přepravy či poškození a ohrožení životního prostředí, pokračováním v jízdě by došlo k závažnému poškození vozidla).

37 Odstavení vozidla Zaviněné odstavení
Vina řidiče – neodstranění jednoduché závady, sjetí z trati, nekonání jízdy podle SJŘ, zaviněná dopravní nehoda, nevypravení vozidla vinou řidiče, nesprávná obsluha vozidla vedoucí k jeho neprovozuschopnosti, špatné vyhodnocení závady - včasnou výměnou se mohlo předejít odstavení vozidla.

38 Odstavení vinou řidiče
dpmb

39 Odstavení vozidla Nezaviněné odstavení
Ostatní události - přihodily se, aniž by došlo k technické závadě nebo pochybení řidiče. Mezi tyto události patří např. nezaviněná dopravní nehoda, náhlá zdravotní indispozice řidiče nebo cestujícího, kdy je nutno zavolat zdravotnickou pomoc, apod.

40 Spotřeba nafty 2013 Pro autobusovou dopravu bylo stanoveno km při plánované spotřebě litrů nafty dpmb

41 Spotřeba nafty 2013 Na konečných zastávkách vypínejte motor.
Opatření vedoucího provozovny AD č. 01/12 „Zásady vytápění vozů v zimním období“ Při přípravě vozidla před výjezdem na linku ponechat nastartovaný motor jen takovou dobu, která je potřebná k provedení kontroly dle technologických pokynů (max. 20 minut). Na konečných zastávkách vypínejte motor. dpmb

42 Spotřeba nafty 2013 Opatření vedoucího provozovny AD č. 01/12
„Zásady vytápění vozů v zimním období“ Pokud doba stání vozidla na konečné překročí 15 minut, lze motor znovu nastartovat a vyhřát vnitřní prostor vozu, po té je nutno motor opět vypnout. Při běžícím motoru v nočních hodinách je třeba brát v úvahu možné rušení nočního klidu. Jízda netopím 15min Topím 15 min netopím 15min Jízda dpmb

43 Spotřeba nafty 2013 Opatření vedoucího provozovny AD č. 05/12
„Startování v zimě (při teplotách pod 0° C)“ Před nastartováním využít: předehřívač (max. 5 min., podle venkovní teploty) žhavení turbodmychadla (1-2 minuty před startem, 1 minutu po nastartování) motor opětovně nastartovat až těsně před výjezdem z vozovny dpmb

44 Vytápění prostoru cestujících při teplotách nižších než +5°Celsia
Spotřeba nafty 2013 Vytápění prostoru cestujících při teplotách nižších než +5°Celsia - povinnost prostor pro cestující vytápět - v případě, že vytápění odpadním teplem nestačí, lze využít na dobu nezbytně nutnou předehřívač. - odpadním teplem je možno topit samozřejmě i při teplotách nad +5°Celsia dpmb

45 Směrnice P02 - s účinností 11. ledna 2013
Oděvní řád Směrnice P02 - s účinností 11. ledna 2013 Výše bodového nároku pro jednotlivého řidiče závisí na počtu odpracovaných hodin v roce. Je zveřejňována na provozovně vždy v polovině měsíce. Řidič je povinen svůj bodový nárok vyčerpat maximálně do tří kalendářních měsíců od vzniku nároku - jinak je jeho bodový nárok krácen. dpmb

46 dpmb

47 Směrnice P02 - s účinností 11. ledna 2013
Oděvní řád Směrnice P02 - s účinností 11. ledna 2013 02) Pokud si zaměstnanec z jakýchkoliv důvodů neodebere oděvní součásti na následující rok se mu převádí 1/3 nevyčerpaných bodů. Pokud zůstává nevyčerpáno 6 a méně bodů, bude zaměstnanci převeden celý tento zůstatek . dpmb

48 Směrnice P02 - s účinností 11. ledna 2013
Oděvní řád Směrnice P02 - s účinností 11. ledna 2013 04) Výjimku k bodu 7.4 odst. 01 je oprávněn udělit oděvní sklad v případech: a) požadované oděvní součásti nebyly v daný okamžik na skladě – o dodání chybějících oděvních součástek je povinností skladu informovat zaměstnance – řidiče prostřednictvím příslušné výpravny, u ostatních zaměstnanců prostřednictvím jeho nadřízeného nebo em. dpmb

49 Směrnice P02 - s účinností 11. ledna 2013
Oděvní řád Směrnice P02 - s účinností 11. ledna 2013 04) Výjimku k bodu 7.4 odst. 01 je oprávněn udělit oděvní sklad v případech: b) zaměstnanec byl nepřetržitě nemocen (od vzniku nároku celé tři měsíce). Prodloužení platí pro následující tříměsíční období od jeho opětovného nástupu do zaměstnání dpmb

50 Směrnice B22-r4 s účinností od 1. března 2012
Pracovní úrazy Směrnice B22-r4 s účinností od 1. března 2012 Pracovní úraz (PÚ) poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny nezávisle na vůli postiženého krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 380 odst. (1) ZP)

51 Pracovní úrazy Postup postiženého při vzniku úrazu
Každý postižený, kterému vznikl jakýkoli úraz v prostorách DPMB, je povinen tuto událost ihned oznámit v místě, kde k ní došlo. Zaměstnanec DPMB, kterému vznikl úraz v prostorách jiné provozovny je povinen následně spolupracovat při šetření události se svým příslušným nadřízeným.

52 Pracovní úrazy Příklad:
řidiči autobusu v pracovním poměru (dříve „hlavní pracovní poměr“) vznikne pracovní úraz na provozovně ED v době, kdy bude vykonávat činnost v rámci Dohody o pracovní činnosti řidiče tramvaje (dříve „vedlejší pracovní činnost“) – vznik pracovního úrazu bude řešit se svým nadřízeným z provozovny ED, který je pro něj v této době příslušným nadřízeným.

53 Pracovní úrazy Nutno oznámit a provést zápis: . Kniha úrazů (EKU)
- elektronická aplikace dostupná v nabídce: Start\Aplikace DPMB\Společné\Elektronická kniha úrazů - umožňující prvotní zápis o vzniku úrazu jakýmkoli uživatelem PC . Jízdní výkaz

54 Pracovní úrazy Náhrada škody z pracovního úrazu
- nenastane-li v souvislosti s pracovním úrazem pracovní neschopnost, ale postiženému vznikne nárok na odškodnění (bolestné, věcná škoda, náklady spojené s léčením) - nastane-li v souvislosti s pracovním úrazem pracovní neschopnost

55 Pracovní úrazy Záznam o úrazu
- nastane-li v souvislosti s pracovním úrazem pracovní neschopnost

56 Směrnice B22-r4 s účinností od 1. března 2012
Nepracovní úraz Směrnice B22-r4 s účinností od 1. března 2012 Nepracovní úraz (NÚ) úraz zaměstnance DPMB, který vznikl během jeho pracovní doby, nebo ke kterému došlo v prostorách DPMB, ale který nenaplňuje ustanovení § 380 odst. (1) ZP anebo vznikl mimo prostory DPMB

57 a jeho doručení na mzdovou účtárnu.
Nepracovní úraz Při vzniku pracovní neschopnosti následkem nepracovního nebo mimopracovního úrazu musí postižený zajistit sepsání formuláře Úraz - nemocenské a jeho doručení na mzdovou účtárnu. (jinak mu bude dočasně vypláceno pouze 50% nároku náhrady mzdy za pracovní neschopnost. Následné dorovnání proběhne až v dalším výplatním termínu po doručení formuláře)

58 Neschopenka formulář „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ potvrzující u dané osoby ztrátu její schopnosti k výkonu pracovní činnosti ze zdravotních důvodů

59 Neschopenka Při vzniku pracovní neschopnosti:
- neprodleně informovat hlavního, případně turnusového výpravčího a doručit neschopenku zaměstnavateli - dodržovat léčebný režim - při nemoci přes 21 dní doručit „lístek na peníze“ (pro MSSZ)

60 Ukončení pracovní neschopnosti
- neprodleně informovat hlavního, případně turnusového výpravčího - ukončit pracovní neschopnost, způsobenou pracovním úrazem sepsáním formuláře Záznam o úrazu - Hlášení změn

61 Díky za pozornost


Stáhnout ppt "Školení dopravní a BOZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google