Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matouš 6 "Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jako to činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby byli pochváleni od lidí. Amen, pravím vám:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matouš 6 "Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jako to činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby byli pochváleni od lidí. Amen, pravím vám:"— Transkript prezentace:

1 Matouš 6 "Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jako to činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby byli pochváleni od lidí. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. "A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, když stojí v synagógách a na rozích širokých ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. "Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti totiž znetvořují svou tvář, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu.

2 PŮST Pravidelný půst (jako pravidelná modlitba patří k životu křesťana) Mimořádný půst (jsme vedeni Duchem svatým) Společný půst (postíme se ve skupině s ostatními křesťany) Od 29. března je vyhlášen našimi staršími, vedenými Duchem svatým sborový půst.

3 Půst byl pravidelnou součástí života Božího lidu (jednou do roka to žádal Bůh po Izraelcích v den smíření) Postili se Mojžíš, David, Eliáš, králové, lid, společně církev, když vysílala apoštoly nebo vybírala starší v místních sborech. Půst nepotřebuje vnuknutí od Boha Vstupujeme do půstu s vírou, že je to Boží vůle (Písmo, Boží požehnání)

4 Matouš 6:17 Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, 18 abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu; a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí." Velké zaslíbení, o které můžeme přijít

5 Izajáš 58:7 Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? 8 Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.9 Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: »Tu jsem!« Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, 10 budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.„ 11 Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 12 Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.

6 Zaslíbení od Boha Světlo; zdraví, spravedlnost; Hospodinova sláva; vyslyšené modlitby; neustálé vedení Hospodinem; nasycení; zavlažení; budování; obnovení. Pokud se postíme podle Boží vůle, můžeme s vírou očekávat tyto zaslíbení.

7 Vážit si vlastního těla 1 Korintským 6:19 Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní Svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? 20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha. Ježíš vykoupil i naše tělo Naše tělo je chrámem pro Ducha svatého

8 Starejme se o své tělo Římanům 6:13 … ani nepropůjčujte hříchu své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Půst je praktický způsob, jak ozdravit a udržovat tělo zdravé.

9 Účely půstu: Pokoření – David říká: „Pokořoval jsem svoji duši postem.“ Pokora je konkrétní postoj. Pokud se před Bohem pokořujeme, Bůh nás povyšuje. Přiblížení se k Bohu – Písmo říká, že když se přibližujeme k Bohu, On se přiblíží k nám. Napomoci k porozumění Božímu slovu - Když hledáme Boha v době půstu, nějak více rozumíme Jeho slovu a jsme nějak více pro něj otevření.

10 Hledání Boží vůle a správné cesty Ezdráš 8:21 Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, bychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky a i pro všechen svůj majetek přímou cestu. Touha po uzdravení – To se týká i vysvobození od zlých duchů – Ježíš vysvětluje svým učedníkům, proč nemohli zlého ducha vyhnat. Marek 9:29 Řekl jim: "Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu." Ježíš než začal uzdravovat a vysvobozovat, strávil 40 dní v půstu.

11 Hledání Božího zásahu v konkrétní krizi nebo problému - 2 Paralipomenon 20:1 Potom se stalo, že vytáhli Moábci a Amónovci a s nimi někteří z amónských spojenců do války proti Jóšafatovi.2 Tu přišli a oznámili Jóšafatovi: "Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem, od Aramejců. Hle, jsou v Chasesón- támaru, to jest v Én-gedí."3 Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst.4 Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina. Přímluva a modlitba za druhé

12 Nezáleží na délce půstu; postit se podle Boží vůle, správné pohnutky, přijmout užitek Během půstu číst Bibli a modlit se Nestavět půst na odiv Matouš 6:16 "Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti totiž znetvořují svou tvář, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu; a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí."

13 Duchovní útoky: podivný tlak, pochybnosti, strach nebo samota. Pocity, že jsme na temném místě. Ztráta radosti, pokoje a štěstí, které jako křesťané máme. Nepoddávat se, nesmí nám vládnout. Bůh je s námi, Bůh nás miluje. Bůh se odměňuje těm, kteří Ho usilovně hledají. To je pravda, i když to třeba v tu chvíli necítíte.

14 Reakce na nezdravý způsob života: bolesti hlavy, závratě, zvracení → lehnout a odpočinout si, pokud můžete, tak se modlit. Pokud musíme přerušit, po zotavení začít znovu. Během půstu odpočívat, modlit se i vleže v posteli, cvičit, chodit na čerstvý vzduch (procházky), hodně pít čitou vodu (ne kafe nebo čaj).

15 Témata sborového půstu Uvolnění Boží moci (skrze chvály, kázání, modlitby) za přítomnost stvořitelských zázraků. Uvolnění touhy členů sboru realizovat Boží vize, které jim Bůh dal na srdce. Aby každý člen sboru poznal/znal své místo v Těle Kristově a Bůh je vyslal na svou žeň. Pokud se postíme ve skupině, měla by tato skupina se sejít a modlit se společně a společně hledat Boha.


Stáhnout ppt "Matouš 6 "Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jako to činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby byli pochváleni od lidí. Amen, pravím vám:"

Podobné prezentace


Reklamy Google