Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s."— Transkript prezentace:

1 Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s.

2 Úvod  Předmětem Evaluačních zpráv byly realizované projekty s názvem:  a) Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen „Vzdělávání lékařů“) CZ.1.04/1.1.00/46.00002.  b) Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen „Vzdělávání nelékařů“) CZ.1.04/1.1.00/46.00001.  Oba realizované projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Projekty jsou zaměřeny na prohlubování a zvyšování úrovně vzdělávání ve zdravotnictví. CAUTUS PROJECTS a.s.

3 Výstupy evaluace projektu Vzdělávání lékařů

4 Evaluace projektu Vzdělávání lékařů  Realizace projektů: 1.5.2010 – 30. 4. 2013  Období evaluace: 1.5.2011 – 30.6.2012  Rozpočet projektu: Celkové náklady na GD : 228 338 133,- Kč – viz. Smlouva o poskytování služeb Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb a Podmínky použití prostředků na realizaci IP – položka náklady na GD. CAUTUS PROJECTS a.s.

5

6 Monitorovací indikátory projektu Vzdělávání lékařů CAUTUS PROJECTS a.s. druh indikátor u kód číselníku název indikátoru měrná jednotka a vymezení počet Výstupy07.41.00počet podpořených osob -celkem počet osob4 795 07.45.00počet podpořených organizací - celkem počet podpořených organizací 1 07.57.00počet nově vytvořených /inovovaných produktů počet produktů3 Výsledky07.46.13počet úspěšných absolventů kurzů - celkem Počet podpořených osob, které získaly kvalifikaci/doklad o kvalifikaci 6 295

7 Podkladem k vypracování evaluační zprávy Lékaři byly: a) Monitorovací zprávy (MZ 4, návrh GD MZ 5) ve sledovaném období; b) Měsíční zprávy projektů; c) Přehledy o plnění monitorovacích indik.; d) Statistiky k jednotlivým vzděl. kurzům; e) Dotazníky od účastníků vzděl. akcí; f) Další související dokumenty (analýza aktuálního stavu projektů, analýza plnění projektů, předpokládaný vývoj cash flow projektů). CAUTUS PROJECTS a.s.

8 Cíl evaluace  Cílem evaluace je zhodnocení průběhu realizace projektu z hlediska efektivity jeho dopadu na cílovou skupinu, do které je projekt zacílen.  Klíčovým nástrojem evaluace jsou vyplněné dotazníky od účastníků vzdělávacích akcí – prezenční kurzy, E-learningové kurzy. Dotazníky slouží k předběžné, průběžné a následující evaluaci kvality a odborné úrovně používaných vzdělávacích akcí. Cílem dotazníkového šetření je ověření a posouzení kvality průběhu projektu z hlediska organizačního a personálního zajištění. Každý účastník (prezenčního kurzu, e-learningu, stáže) je požádán o sdělení zpětné vazby. Absolventi vyplňují dotazník po absolvování kurzu.  Výstupy z dotazníkového šetření by měly implikovat případnou úpravu jednotlivých vzdělávacích aktivit, metodických a studijních materiálů a testů, případně lze uvažovat o korekci organizačního zajištění komunikačních a informačních kanálů apod. CAUTUS PROJECTS a.s.

9 Souhrnný výhled plnění projektu Vzdělávání lékařů  Na základě předpokládaného plnění uzavřených smluv na realizaci vzdělávacích aktivit a výhledu rozpracovaných a připravovaných akcí je dále uveden souhrnný výhled plnění projektu. Z údajů je patrné, že ve finančním rozpočtu projektu dojde k úspoře cca 55 mil. Kč (viz. tabulka níže). Pozn.: Zdroj analýza Ing. Landy CAUTUS PROJECTS a.s.

10 Souhrnný výhled plnění projektu Vzdělávání lékařů - tabulka CAUTUS PROJECTS a.s.

11 Celkový počet podpořených osob v období 5/2011 – 6/2012 – projekt „Lékaři“ CAUTUS PROJECTS a.s.

12 Úspěšní absolventi vzdělávacích kurzů za období 5/2011 – 6/2012 – projekt „Lékaři“ CAUTUS PROJECTS a.s.

13  Celkový stav počtu úspěšných absolventů k 30. 6. 2012 uvádí následující tabulka. Je zřejmé, že naplnění monitorovacího indikátoru počet úspěšných absolventů celkem bude s rezervou dosaženo. *1) plánovaný odhad stanovený po přesunu E-learningu do A2 CAUTUS PROJECTS a.s. Klíčové aktivity skuteč ný počet úspěšných absolventů k 30.6.2012 Plánov aný počet úspěšných absolventů (projekt) plnění v % L_A1_Řízení projektu 00 L_A2_Tvorba vzdělávacích programů, včetně e-learningu 107 1000* 1 ) 10,7% L_A3_Implementace a realizace vzdělávání 00 L_A4_Certifikované kurzy 64001,5% L_A5_Ekonomika a Management 2312518,4% L_A6_ATLS 4812040,0% L_A7_Konference a semináře pro lékaře a farmaceuty 2341325072,0% L_A8_Kurz pro kodéry 162150 108,0 % L_A9_Akce pro zubní lékaře 1178225052,4% L_A10_Publicita 00 L_A11_Informační systém 00 L_A12_Další formy vzdělávání 18640 Celkový součet 5729629591,0%

14 CAUTUS PROJECTS a.s. Výsledky dotazníkového šetření: vzdělávací akce  Předmětem dotazníkových šetření je hodnocení odborné kvality a organizačního zajištění jednotlivých vzdělávacích aktivit.  Vyplnění dotazníku je dobrovolné  Absolvent vyplňuje dotazník po absolvování kurzu  Napříč aktivitami projektu jsou zpracovány odpovědi na jednotlivé otázky pro všechny prezenční kurzy za období 5/2011 – 6/2012 (viz. následující grafy).

15 CAUTUS PROJECTS a.s.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26  Uvedené výsledky dotazníkových šetření reflektují odpovědi v rozmezí 1308 až 5 126 respondentů (tj. nekompletně vyplněné dotazníky) – doporučení v efektivnějším sběru dat. CAUTUS PROJECTS a.s.

27 Výsledky dotazníkového šetření : E-learning  V rámci sledovaného období se zúčastnilo e-learningu celkem 30 úspěšných absolventů (3 e-kurzy / 1. běh: Krvácení do GIT, Achalázie jícnu a Barettův jícen);  Zpětná vazba prostřednictvím dotazníkového šetření byla poskytnuta celkem 21 absolventy;  Výsledná zpětná vazba hovoří o velké spokojenosti absolventů s formou výuky, pozitivně bylo hodnoceno zařazení multimediálních prvků (obrázky, videa apod.), oceněno bylo i logické seřazení e-kurzů;  Naopak zápornou odezvou absolventů byl závěrečný test, který se jevil jako náročný především pro vysokou hranici úspěšnosti při testu (85%), v rámci realizace se vyskytly i časté technické potíže spojené s modulem IS ZEUS LSM i Trivio – platformy, v rámci které probíhá vlastní výuka (nezobrazování ovládacích tlačítek u e-kurzu apod.); CAUTUS PROJECTS a.s.

28 Webové stránky projektu  http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/  https://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/  ostrý provoz webového portálu začal 1. 8. 2011 CAUTUS PROJECTS a.s.

29 Shrnutí návštěvnosti webových stránek http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz CAUTUS PROJECTS a.s.

30 Shrnutí návštěvnosti webových stránek http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/ CAUTUS PROJECTS a.s.

31 Závěr  Z evaluace vyplývá, že procesy jsou v projektu nastaveny tak, že dodavatelé sledují naplňování hlavních i dílčích cílů projektu. Hlavní aktivity probíhají dle plánu - vyjma aktivity A4 certif. kurzy, kde nedojde k naplnění plánovaného počtu účastníků.  Vzhledem k finanční úspoře projektu vzniklé jak úsporou u VŘ, tak nenaplněním původního plánu aktivity A4 vznikla Aktivita A 12 (další formy vzdělávání), která byla podstatnou změnou přijata do projektu.  Příznivé hodnocení celkové úrovně vzdělávacích aktivit jejich účastníky.  Převážně výborně jsou účastníky hodnoceny: odborná úroveň přednášek i lektorů, organizace zajištění vzděl. aktivit, aktuálnost témat, volba témat  E-learning hodnocen velice kladně, komplikace technického charakteru. CAUTUS PROJECTS a.s.

32  Realizace projektu ve sledovaném období probíhala s ohledem na výstupy vzdělávacích aktivit ve vzrůstajícím tempu. Před tímto obdobím měl MI počet podpořených osob hodnotu 23 a indikátor počet úspěšných absolventů byl nulový. Ke 30. 6. 2012 jsou hodnoty indikátorů 4 387 podpoř. osob a úspěšných absolventů je evidováno 5 729. Cílem projektu je dosažení hodnot 4 795 PO a 6 295 ÚA. Dosažení plánovaných počtů je reálné.  Z údajů finančního plnění projektu je patrné, že v rozpočtu projektu dojde k úspoře cca 55 mil. Kč. CAUTUS PROJECTS a.s.

33 Děkuji za pozornost Ing. Ondřej Farka předseda představenstva CAUTUS PROJECTS a.s. 606 027 054 farka@cautusprojects.cz CAUTUS PROJECTS a.s.


Stáhnout ppt "Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google