Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s."— Transkript prezentace:

1 Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s.
Prezentace výstupů Evaluačních zpráv projektů Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s. CAUTUS PROJECTS a.s.

2 Úvod Předmětem Evaluačních zpráv byly realizované projekty s názvem:
a) Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen „Vzdělávání lékařů“) CZ.1.04/1.1.00/ b) Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen „Vzdělávání nelékařů“) CZ.1.04/1.1.00/ Oba realizované projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Projekty jsou zaměřeny na prohlubování a zvyšování úrovně vzdělávání ve zdravotnictví. CAUTUS PROJECTS a.s.

3 Výstupy evaluace projektu
Vzdělávání lékařů CAUTUS PROJECTS a.s.

4 Evaluace projektu Vzdělávání lékařů
Realizace projektů: – Období evaluace: – Rozpočet projektu: Celkové náklady na GD : ,- Kč – viz. Smlouva o poskytování služeb Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb a Podmínky použití prostředků na realizaci IP – položka náklady na GD. CAUTUS PROJECTS a.s.

5 CAUTUS PROJECTS a.s.

6 Monitorovací indikátory projektu Vzdělávání lékařů
druh indikátoru kód číselníku název indikátoru měrná jednotka a vymezení počet Výstupy počet podpořených osob -celkem počet osob 4 795 počet podpořených organizací - celkem počet podpořených organizací 1 počet nově vytvořených /inovovaných produktů počet produktů 3 Výsledky počet úspěšných absolventů kurzů - celkem Počet podpořených osob, které získaly kvalifikaci/doklad o kvalifikaci 6 295 CAUTUS PROJECTS a.s.

7 Podkladem k vypracování evaluační zprávy Lékaři byly:
a) Monitorovací zprávy (MZ 4, návrh GD MZ 5) ve sledovaném období; b) Měsíční zprávy projektů; c) Přehledy o plnění monitorovacích indik.; d) Statistiky k jednotlivým vzděl. kurzům; e) Dotazníky od účastníků vzděl. akcí; f) Další související dokumenty (analýza aktuálního stavu projektů, analýza plnění projektů, předpokládaný vývoj cash flow projektů). CAUTUS PROJECTS a.s.

8 Cíl evaluace Cílem evaluace je zhodnocení průběhu realizace projektu z hlediska efektivity jeho dopadu na cílovou skupinu, do které je projekt zacílen. Klíčovým nástrojem evaluace jsou vyplněné dotazníky od účastníků vzdělávacích akcí – prezenční kurzy, E-learningové kurzy. Dotazníky slouží k předběžné, průběžné a následující evaluaci kvality a odborné úrovně používaných vzdělávacích akcí. Cílem dotazníkového šetření je ověření a posouzení kvality průběhu projektu z hlediska organizačního a personálního zajištění. Každý účastník (prezenčního kurzu, e-learningu, stáže) je požádán o sdělení zpětné vazby. Absolventi vyplňují dotazník po absolvování kurzu. Výstupy z dotazníkového šetření by měly implikovat případnou úpravu jednotlivých vzdělávacích aktivit, metodických a studijních materiálů a testů, případně lze uvažovat o korekci organizačního zajištění komunikačních a informačních kanálů apod. CAUTUS PROJECTS a.s.

9 Souhrnný výhled plnění projektu Vzdělávání lékařů
Na základě předpokládaného plnění uzavřených smluv na realizaci vzdělávacích aktivit a výhledu rozpracovaných a připravovaných akcí je dále uveden souhrnný výhled plnění projektu. Z údajů je patrné, že ve finančním rozpočtu projektu dojde k úspoře cca 55 mil. Kč (viz. tabulka níže). Pozn.: Zdroj analýza Ing. Landy CAUTUS PROJECTS a.s.

10 Souhrnný výhled plnění projektu Vzdělávání lékařů - tabulka
CAUTUS PROJECTS a.s.

11 Celkový počet podpořených osob v období 5/2011 – 6/2012 – projekt „Lékaři“
CAUTUS PROJECTS a.s.

12 Úspěšní absolventi vzdělávacích kurzů za období 5/2011 – 6/2012 – projekt „Lékaři“
CAUTUS PROJECTS a.s.

13 Celkový stav počtu úspěšných absolventů k 30. 6
Celkový stav počtu úspěšných absolventů k uvádí následující tabulka. Je zřejmé, že naplnění monitorovacího indikátoru počet úspěšných absolventů celkem bude s rezervou dosaženo. *1) plánovaný odhad stanovený po přesunu E-learningu do A2 Klíčové aktivity skutečný počet úspěšných absolventů k  Plánovaný počet úspěšných absolventů (projekt) plnění v % L_A1_Řízení projektu L_A2_Tvorba vzdělávacích programů, včetně e-learningu 107 1000*1) 10,7% L_A3_Implementace a realizace vzdělávání L_A4_Certifikované kurzy 6 400 1,5% L_A5_Ekonomika a Management 23 125 18,4% L_A6_ATLS 48 120 40,0% L_A7_Konference a semináře pro lékaře a farmaceuty 2341 3250 72,0% L_A8_Kurz pro kodéry 162 150 108,0% L_A9_Akce pro zubní lékaře 1178 2250 52,4% L_A10_Publicita L_A11_Informační systém L_A12_Další formy vzdělávání 1864 Celkový součet 5729 6295 91,0% CAUTUS PROJECTS a.s.

14 Výsledky dotazníkového šetření: vzdělávací akce
Předmětem dotazníkových šetření je hodnocení odborné kvality a organizačního zajištění jednotlivých vzdělávacích aktivit. Vyplnění dotazníku je dobrovolné Absolvent vyplňuje dotazník po absolvování kurzu Napříč aktivitami projektu jsou zpracovány odpovědi na jednotlivé otázky pro všechny prezenční kurzy za období 5/2011 – 6/2012 (viz. následující grafy). CAUTUS PROJECTS a.s.

15 CAUTUS PROJECTS a.s.

16 CAUTUS PROJECTS a.s.

17 CAUTUS PROJECTS a.s.

18 CAUTUS PROJECTS a.s.

19 CAUTUS PROJECTS a.s.

20 CAUTUS PROJECTS a.s.

21 CAUTUS PROJECTS a.s.

22 CAUTUS PROJECTS a.s.

23 CAUTUS PROJECTS a.s.

24 CAUTUS PROJECTS a.s.

25 CAUTUS PROJECTS a.s.

26 Uvedené výsledky dotazníkových šetření reflektují odpovědi v rozmezí 1308 až respondentů (tj. nekompletně vyplněné dotazníky) – doporučení v efektivnějším sběru dat. CAUTUS PROJECTS a.s.

27 Výsledky dotazníkového šetření : E-learning
V rámci sledovaného období se zúčastnilo e-learningu celkem 30 úspěšných absolventů (3 e-kurzy / 1. běh: Krvácení do GIT, Achalázie jícnu a Barettův jícen); Zpětná vazba prostřednictvím dotazníkového šetření byla poskytnuta celkem 21 absolventy; Výsledná zpětná vazba hovoří o velké spokojenosti absolventů s formou výuky, pozitivně bylo hodnoceno zařazení multimediálních prvků (obrázky, videa apod.), oceněno bylo i logické seřazení e-kurzů; Naopak zápornou odezvou absolventů byl závěrečný test, který se jevil jako náročný především pro vysokou hranici úspěšnosti při testu (85%), v rámci realizace se vyskytly i časté technické potíže spojené s modulem IS ZEUS LSM i Trivio – platformy, v rámci které probíhá vlastní výuka (nezobrazování ovládacích tlačítek u e-kurzu apod.); CAUTUS PROJECTS a.s.

28 Webové stránky projektu
ostrý provoz webového portálu začal CAUTUS PROJECTS a.s.

29 Shrnutí návštěvnosti webových stránek http://zeus
CAUTUS PROJECTS a.s.

30 Shrnutí návštěvnosti webových stránek http://www
CAUTUS PROJECTS a.s.

31 Závěr Z evaluace vyplývá, že procesy jsou v projektu nastaveny tak, že dodavatelé sledují naplňování hlavních i dílčích cílů projektu. Hlavní aktivity probíhají dle plánu - vyjma aktivity A4 certif. kurzy, kde nedojde k naplnění plánovaného počtu účastníků. Vzhledem k finanční úspoře projektu vzniklé jak úsporou u VŘ, tak nenaplněním původního plánu aktivity A4 vznikla Aktivita A 12 (další formy vzdělávání), která byla podstatnou změnou přijata do projektu. Příznivé hodnocení celkové úrovně vzdělávacích aktivit jejich účastníky. Převážně výborně jsou účastníky hodnoceny: odborná úroveň přednášek i lektorů, organizace zajištění vzděl. aktivit, aktuálnost témat, volba témat E-learning hodnocen velice kladně, komplikace technického charakteru. CAUTUS PROJECTS a.s.

32 Realizace projektu ve sledovaném období probíhala s ohledem na výstupy vzdělávacích aktivit ve vzrůstajícím tempu. Před tímto obdobím měl MI počet podpořených osob hodnotu 23 a indikátor počet úspěšných absolventů byl nulový. Ke jsou hodnoty indikátorů podpoř. osob a úspěšných absolventů je evidováno Cílem projektu je dosažení hodnot PO a ÚA. Dosažení plánovaných počtů je reálné. Z údajů finančního plnění projektu je patrné, že v rozpočtu projektu dojde k úspoře cca 55 mil. Kč. CAUTUS PROJECTS a.s.

33 předseda představenstva
Děkuji za pozornost Ing. Ondřej Farka předseda představenstva CAUTUS PROJECTS a.s. CAUTUS PROJECTS a.s.


Stáhnout ppt "Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google