Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s."— Transkript prezentace:

1 Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s.

2 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen „Vzdělávání nelékařů“) CZ.1.04/1.1.00/46.00001 CAUTUS PROJECTS a.s.

3 Výstupy evaluace projektu Vzdělávání nelékařů CAUTUS PROJECTS a.s.

4 Evaluace projektu Vzdělávání nelékařů  Realizace projektů: 1.5.2010 – 30. 4. 2013  Období evaluace: 1.5.2011 – 30.6.2012  Rozpočet projektu: Celkové náklady na GD : 294 173 521,- Kč - viz. Dodatek č. 1 k Podmínkám použití prostředků na realizaci IP. CAUTUS PROJECTS a.s.

5

6 Monitorovací indikátory projektu Vzdělávání nelékařů druh indikátoru kód číselníku název indikátoru měrná jednotka a vymezení počet Výstupy07.41.00 počet podpořených osob - celkem počet osob17 525 07.45.00 počet podpořených organizací - celkem počet podpořených organizací 1 07.57.00 počet nově vytvořených /inovovaných produktů počet produktů3 Výsledky07.46.13 počet úspěšných absolventů kurzů - celkem Počet podpořených osob, které získaly kvalifikaci/doklad o kvalifikaci 32 475 CAUTUS PROJECTS a.s.

7 Podkladem k vypracování evaluační zprávy Nelékaři byly: a) Monitorovací zprávy (MZ 4, návrh GD MZ 5) ve sledovaném období; b) Měsíční zprávy projektů; c) Přehledy o plnění monitorovacích indik.; d) Statistiky k jednotlivým vzděl. kurzům; e) Dotazníky od účastníků vzděl. akcí; f) Další související dokumenty (analýza aktuálního stavu projektů, analýza plnění projektů, předpokládaný vývoj cash flow projektů). CAUTUS PROJECTS a.s.

8 Cíl evaluace  Cílem evaluace je zhodnocení průběhu realizace projektu z hlediska efektivity jeho dopadu na cílovou skupinu, do které je projekt zacílen.  Klíčovým nástrojem evaluace jsou vyplněné dotazníky od účastníků vzdělávacích akcí – prezenční kurzy, E-learningové kurzy. Dotazníky slouží k předběžné, průběžné a následující evaluaci kvality a odborné úrovně používaných vzdělávacích akcí. Cílem dotazníkového šetření je ověření a posouzení kvality průběhu projektu z hlediska organizačního a personálního zajištění. Každý účastník (prezenčního kurzu, e-learningu, stáže) je požádán o sdělení zpětné vazby. Absolventi vyplňují dotazník po absolvování kurzu.  Výstupy z dotazníkového šetření by měly implikovat případnou úpravu jednotlivých vzdělávacích aktivit, metodických a studijních materiálů a testů, případně lze uvažovat o korekci organizačního zajištění komunikačních a informačních kanálů apod. CAUTUS PROJECTS a.s.

9 Souhrnný výhled plnění projektu Vzdělávání nelékařů  Na základě předpokládaného plnění uzavřených smluv na realizaci vzdělávacích aktivit a výhledu rozpracovaných a připravovaných akcí je dále uveden souhrnný výhled plnění projektu. Z údajů je patrné, že finanční rozpočet projektu bude vyčerpán (viz. tabulka níže) Pozn.: Zdroj analýza Ing. Landy CAUTUS PROJECTS a.s.

10 Souhrnný výhled plnění projektu Vzdělávání nelékařů - tabulka CAUTUS PROJECTS a.s.

11 Celkový stav počtu absolventů – počet podpořených osob CAUTUS PROJECTS a.s.

12 Celkový počet podpořených osob v období 5/2011 – 6/2012 – projekt „Nelékaři“ CAUTUS PROJECTS a.s.

13 Celkový stav počtu absolventů – počet úspěšných absolventů CAUTUS PROJECTS a.s.

14 Úspěšní absolventi vzdělávacích kurzů za období 5/2011 – 6/2012 – projekt „Nelékaři“ CAUTUS PROJECTS a.s.

15  Celkový stav počtu úspěšných absolventů k 30. 6. 2012 uvádí následující tabulka. Naplnění monitorovacího indikátoru počet úspěšných absolventů celkem bylo k 30. 6. 2012 naplněno ze 64,6%. CAUTUS PROJECTS a.s.

16 Výsledky dotazníkového šetření: vzdělávací akce  Předmětem dotazníkových šetření je hodnocení odborné kvality a organizačního zajištění jednotlivých vzdělávacích aktivit.  Vyplnění dotazníku je dobrovolné  Absolvent vyplňuje dotazník po absolvování kurzu  Napříč aktivitami projektu jsou zpracovány odpovědi na jednotlivé otázky pro všechny prezenční kurzy za období 5/2011 – 6/2012 (viz. následující grafy). CAUTUS PROJECTS a.s.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27  Uvedené výsledky dotazníkových šetření reflektují odpovědi v rozmezí 7 434 až 14 697 respondentů (tj. nekompletně vyplněné dotazníky) – doporučení k efektivnějšímu sběru dat v rámci dotazníkového šetření. CAUTUS PROJECTS a.s.

28 Výsledky dotazníkového šetření: E-learning  Od 1. 3. 2012 do 31. 3. 2012 proběhl 1. běh e- kurzu Etické normy chování. Na základě vyhodnocení hodnotících dotazníků GD získal pozitivní zpětnou vazbu na spokojenost s formou výuky, která absolventům vyhovovala po časové i technické stránce. Velmi přínosně bylo hodnoceno zařazení multimediálních prvků. Negativně byly absolventy hodnoceny závěrečné testy z důvodu nejednoznačnosti některých otázek.  Z technického hlediska se často vyskytovaly potíže s modulem IS ZEUS LMS iTrivio, jakožto platformou, v rámci které vlastní výuka probíhá. Jednalo se zejména o nezobrazování ovládacích tlačítek u e-kurzu, do kterého byl student zařazen. CAUTUS PROJECTS a.s.

29  Tento negativní technický jev způsobil nemožnost dostat se k vlastním textům e- kurzu, účastnit se diskuzního fóra, absolvovat závěrečný test. Pozn.: jedna z účastnic e-learningu nebyla díky technickým potížím systému schopna závěrečný test složit elektronicky a musel ji být zaslán ve formátu MS Word e-mailem k vyplnění. Technické problémy e-learningového systému byly intenzivně řešeny zástupci GD. CAUTUS PROJECTS a.s.

30 Webové stránky projektu  http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/  https://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/  ostrý provoz webového portálu začal 1. 8. 2011 CAUTUS PROJECTS a.s.

31 Shrnutí návštěvnosti webových stránek http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz CAUTUS PROJECTS a.s.

32 Shrnutí návštěvnosti webových stránek http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/ CAUTUS PROJECTS a.s.

33 Závěr  Dne 1. 6. 2012 vznikl právní základ k realizaci aktivity A12 (další formy vzdělávání) na základě dodatku č. 2 Smlouvy,  Komplikace při realizaci projektu: technické potíže při provozu IS ZEUS, pracovní vytíženost absolventů vzdělávacích akcí (termínové komplikace, předčasné ukončení vzdělávání apod.),  Z analýzy stavu projektů ze dne 31.5.2012 vyplývá, že v rámci projektu budou finanční prostředky vyčerpány v plné výši,  Významným poznatkem provedené evaluace je příznivé hodnocení celkové úrovně vzdělávacích aktivit ze strany absolventů kurzů. Celkové hodnocení vzdělávacích aktivit vyznívá pozitivně a poukazuje na dobrý proces realizace vzdělávání, CAUTUS PROJECTS a.s.

34  Výborně je účastníky hodnocena odborná úroveň kurzů i lektorů, kladně je hodnocena aktuálnost jednotlivých kurzů. Vyváženost a volba témat přednášek je hodnocena převážně výborně,  V hodnocení přínosu přednášek pro praxi jsou v rámci některých aktivit rezervy – u aktivit A5, A6, A7, A8 a A12 se hodnocení „průměrné“ objevuje ve více než 25% odpovědí,  Odborná úroveň lektorů vykazuje velmi dobrou odezvu. Pedagogické schopnosti lektorů jsou hodnoceny také většinou výborně (u A6 odpověď „průměrné“ v 19% případů u A7 odpověď „průměrné“ ve 24% případů), CAUTUS PROJECTS a.s.

35  Nabídku kurzů z hlediska odborného rozvoje specializovaných dovedností hodnotí účastníci převážně kladně – u většiny aktivit více než z 80%,  V úvahu připadá zamyšlení se nad statistikou odpovědí na otázky časové a kapacitní dostupnosti pořádaných kurzů: 30%-40% respondentů odpovědělo, že nabízený kurz nevyhovuje jejich časovým možnostem, 20%- 37% respondentů se z kapacitních důvodů nemohlo přihlásit na vybraný kurz vůbec. Část těchto respondentů se ale i přes časové či kapacitní potíže do některého z pořádaných kurzů přihlásila, CAUTUS PROJECTS a.s.

36  Dotazníkové šetření dále odhalilo, že zdravotničtí pracovníci – nelékaři preferují vzdělávání v regionu svého působiště,  Pozitivní je i zjištění, že většina účastníků by uvítala možnost elektronického vzdělávání,  Hodnocení E-learningu ze strany absolventů vykázalo velmi pozitivní reakce. Výtky směřovaly na technické zabezpečení akce,  Realizace projektu nelékaři ve sledovaném období (V/2011 – 6/2012) vykázala z hlediska plnění MI vzrůstající trend. Před sledovaným obdobím měl MI počet podpořených osob hodnotu 1 687 a MI počet úspěšných absolventů dosáhl hodnoty 700 osob. Ke 30. 6. 2012 jsou hodnoty MI: 14 755 podpořených osob a 20 986 úspěšných absolventů. Cílem projektu je dosažení následujících hodnot: 17 525 podpořených osob a 32 475 úspěšný absolventů. CAUTUS PROJECTS a.s.

37 Děkuji za pozornost Ing. Ondřej Farka předseda představenstva CAUTUS PROJECTS a.s. 606 027 054 farka@cautusprojects.cz CAUTUS PROJECTS a.s.


Stáhnout ppt "Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google