Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s."— Transkript prezentace:

1 Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s.
Prezentace výstupů Evaluačních zpráv projektů Nelékaři Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s. CAUTUS PROJECTS a.s.

2 (dále jen „Vzdělávání nelékařů“)
Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen „Vzdělávání nelékařů“) CZ.1.04/1.1.00/ CAUTUS PROJECTS a.s.

3 Výstupy evaluace projektu Vzdělávání nelékařů
CAUTUS PROJECTS a.s.

4 Evaluace projektu Vzdělávání nelékařů
Realizace projektů: – Období evaluace: – Rozpočet projektu: Celkové náklady na GD : ,- Kč - viz. Dodatek č. 1 k Podmínkám použití prostředků na realizaci IP. CAUTUS PROJECTS a.s.

5 CAUTUS PROJECTS a.s.

6 Monitorovací indikátory projektu Vzdělávání nelékařů
druh indikátoru kód číselníku název indikátoru měrná jednotka a vymezení počet Výstupy počet podpořených osob - celkem počet osob 17 525 počet podpořených organizací - celkem počet podpořených organizací 1 počet nově vytvořených /inovovaných produktů počet produktů 3 Výsledky počet úspěšných absolventů kurzů - celkem Počet podpořených osob, které získaly kvalifikaci/doklad o kvalifikaci 32 475 CAUTUS PROJECTS a.s.

7 Podkladem k vypracování evaluační zprávy Nelékaři byly:
a) Monitorovací zprávy (MZ 4, návrh GD MZ 5) ve sledovaném období; b) Měsíční zprávy projektů; c) Přehledy o plnění monitorovacích indik.; d) Statistiky k jednotlivým vzděl. kurzům; e) Dotazníky od účastníků vzděl. akcí; f) Další související dokumenty (analýza aktuálního stavu projektů, analýza plnění projektů, předpokládaný vývoj cash flow projektů). CAUTUS PROJECTS a.s.

8 Cíl evaluace Cílem evaluace je zhodnocení průběhu realizace projektu z hlediska efektivity jeho dopadu na cílovou skupinu, do které je projekt zacílen. Klíčovým nástrojem evaluace jsou vyplněné dotazníky od účastníků vzdělávacích akcí – prezenční kurzy, E-learningové kurzy. Dotazníky slouží k předběžné, průběžné a následující evaluaci kvality a odborné úrovně používaných vzdělávacích akcí. Cílem dotazníkového šetření je ověření a posouzení kvality průběhu projektu z hlediska organizačního a personálního zajištění. Každý účastník (prezenčního kurzu, e-learningu, stáže) je požádán o sdělení zpětné vazby. Absolventi vyplňují dotazník po absolvování kurzu. Výstupy z dotazníkového šetření by měly implikovat případnou úpravu jednotlivých vzdělávacích aktivit, metodických a studijních materiálů a testů, případně lze uvažovat o korekci organizačního zajištění komunikačních a informačních kanálů apod. CAUTUS PROJECTS a.s.

9 Souhrnný výhled plnění projektu Vzdělávání nelékařů
Na základě předpokládaného plnění uzavřených smluv na realizaci vzdělávacích aktivit a výhledu rozpracovaných a připravovaných akcí je dále uveden souhrnný výhled plnění projektu. Z údajů je patrné, že finanční rozpočet projektu bude vyčerpán (viz. tabulka níže) Pozn.: Zdroj analýza Ing. Landy CAUTUS PROJECTS a.s.

10 Souhrnný výhled plnění projektu Vzdělávání nelékařů - tabulka
CAUTUS PROJECTS a.s.

11 Celkový stav počtu absolventů – počet podpořených osob
CAUTUS PROJECTS a.s.

12 Celkový počet podpořených osob v období 5/2011 – 6/2012 – projekt „Nelékaři“
CAUTUS PROJECTS a.s.

13 Celkový stav počtu absolventů – počet úspěšných absolventů
CAUTUS PROJECTS a.s.

14 Úspěšní absolventi vzdělávacích kurzů za období 5/2011 – 6/2012 – projekt „Nelékaři“
CAUTUS PROJECTS a.s.

15 Celkový stav počtu úspěšných absolventů k 30. 6
Celkový stav počtu úspěšných absolventů k uvádí následující tabulka. Naplnění monitorovacího indikátoru počet úspěšných absolventů celkem bylo k naplněno ze 64,6%. CAUTUS PROJECTS a.s.

16 Výsledky dotazníkového šetření: vzdělávací akce
Předmětem dotazníkových šetření je hodnocení odborné kvality a organizačního zajištění jednotlivých vzdělávacích aktivit. Vyplnění dotazníku je dobrovolné Absolvent vyplňuje dotazník po absolvování kurzu Napříč aktivitami projektu jsou zpracovány odpovědi na jednotlivé otázky pro všechny prezenční kurzy za období 5/2011 – 6/2012 (viz. následující grafy). CAUTUS PROJECTS a.s.

17 CAUTUS PROJECTS a.s.

18 CAUTUS PROJECTS a.s.

19 CAUTUS PROJECTS a.s.

20 CAUTUS PROJECTS a.s.

21 CAUTUS PROJECTS a.s.

22 CAUTUS PROJECTS a.s.

23 CAUTUS PROJECTS a.s.

24 CAUTUS PROJECTS a.s.

25 CAUTUS PROJECTS a.s.

26 CAUTUS PROJECTS a.s.

27 Uvedené výsledky dotazníkových šetření reflektují odpovědi v rozmezí až respondentů (tj. nekompletně vyplněné dotazníky) – doporučení k efektivnějšímu sběru dat v rámci dotazníkového šetření. CAUTUS PROJECTS a.s.

28 Výsledky dotazníkového šetření: E-learning
Od do proběhl 1. běh e- kurzu Etické normy chování. Na základě vyhodnocení hodnotících dotazníků GD získal pozitivní zpětnou vazbu na spokojenost s formou výuky, která absolventům vyhovovala po časové i technické stránce. Velmi přínosně bylo hodnoceno zařazení multimediálních prvků. Negativně byly absolventy hodnoceny závěrečné testy z důvodu nejednoznačnosti některých otázek. Z technického hlediska se často vyskytovaly potíže s modulem IS ZEUS LMS iTrivio, jakožto platformou, v rámci které vlastní výuka probíhá. Jednalo se zejména o nezobrazování ovládacích tlačítek u e-kurzu, do kterého byl student zařazen. CAUTUS PROJECTS a.s.

29 Tento negativní technický jev způsobil nemožnost dostat se k vlastním textům e- kurzu, účastnit se diskuzního fóra, absolvovat závěrečný test. Pozn.: jedna z účastnic e-learningu nebyla díky technickým potížím systému schopna závěrečný test složit elektronicky a musel ji být zaslán ve formátu MS Word em k vyplnění. Technické problémy e-learningového systému byly intenzivně řešeny zástupci GD. CAUTUS PROJECTS a.s.

30 Webové stránky projektu
ostrý provoz webového portálu začal CAUTUS PROJECTS a.s.

31 Shrnutí návštěvnosti webových stránek http://zeus
CAUTUS PROJECTS a.s.

32 Shrnutí návštěvnosti webových stránek http://www
CAUTUS PROJECTS a.s.

33 Závěr Dne vznikl právní základ k realizaci aktivity A12 (další formy vzdělávání) na základě dodatku č. 2 Smlouvy, Komplikace při realizaci projektu: technické potíže při provozu IS ZEUS, pracovní vytíženost absolventů vzdělávacích akcí (termínové komplikace, předčasné ukončení vzdělávání apod.), Z analýzy stavu projektů ze dne vyplývá, že v rámci projektu budou finanční prostředky vyčerpány v plné výši, Významným poznatkem provedené evaluace je příznivé hodnocení celkové úrovně vzdělávacích aktivit ze strany absolventů kurzů. Celkové hodnocení vzdělávacích aktivit vyznívá pozitivně a poukazuje na dobrý proces realizace vzdělávání, CAUTUS PROJECTS a.s.

34 Výborně je účastníky hodnocena odborná úroveň kurzů i lektorů, kladně je hodnocena aktuálnost jednotlivých kurzů. Vyváženost a volba témat přednášek je hodnocena převážně výborně, V hodnocení přínosu přednášek pro praxi jsou v rámci některých aktivit rezervy – u aktivit A5, A6, A7, A8 a A12 se hodnocení „průměrné“ objevuje ve více než 25% odpovědí, Odborná úroveň lektorů vykazuje velmi dobrou odezvu. Pedagogické schopnosti lektorů jsou hodnoceny také většinou výborně (u A6 odpověď „průměrné“ v 19% případů u A7 odpověď „průměrné“ ve 24% případů), CAUTUS PROJECTS a.s.

35 Nabídku kurzů z hlediska odborného rozvoje specializovaných dovedností hodnotí účastníci převážně kladně – u většiny aktivit více než z 80%, V úvahu připadá zamyšlení se nad statistikou odpovědí na otázky časové a kapacitní dostupnosti pořádaných kurzů: 30%-40% respondentů odpovědělo, že nabízený kurz nevyhovuje jejich časovým možnostem, 20%- 37% respondentů se z kapacitních důvodů nemohlo přihlásit na vybraný kurz vůbec. Část těchto respondentů se ale i přes časové či kapacitní potíže do některého z pořádaných kurzů přihlásila, CAUTUS PROJECTS a.s.

36 Dotazníkové šetření dále odhalilo, že zdravotničtí pracovníci – nelékaři preferují vzdělávání v regionu svého působiště, Pozitivní je i zjištění, že většina účastníků by uvítala možnost elektronického vzdělávání, Hodnocení E-learningu ze strany absolventů vykázalo velmi pozitivní reakce. Výtky směřovaly na technické zabezpečení akce, Realizace projektu nelékaři ve sledovaném období (V/2011 – 6/2012) vykázala z hlediska plnění MI vzrůstající trend. Před sledovaným obdobím měl MI počet podpořených osob hodnotu a MI počet úspěšných absolventů dosáhl hodnoty 700 osob. Ke jsou hodnoty MI: podpořených osob a úspěšných absolventů. Cílem projektu je dosažení následujících hodnot: podpořených osob a úspěšný absolventů. CAUTUS PROJECTS a.s.

37 předseda představenstva
Děkuji za pozornost Ing. Ondřej Farka předseda představenstva CAUTUS PROJECTS a.s. CAUTUS PROJECTS a.s.


Stáhnout ppt "Generální dodavatel projektu: Zpracovatel: CAUTUS PROJECTS a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google