Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 České Budějovice, 1. listopad Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Ing. Zdeněk Kalinovský Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek registrační číslo: CZ.1.07/1.2.06/

2 Střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Písek, Komenského 86 Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek CZ.1.07/1.2.06/ Příjemce Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Výzva Jihočeský kraj – výzva č.3 pro GP – oblast podpory 1.2 Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Rozpočet projektu ,86 Kč Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

3 Předprojektová fáze Projektová fáze (realizační) Poprojektová fáze
Obsah Předprojektová fáze (přípravná, definiční) Projektová fáze (realizační) Poprojektová fáze (vyhodnocovací)

4 Předprojektová fáze

5 Předprojektová fáze – prostředí pro realizaci projektu - informace o škole
Školní rok Pedagogičtí pracovníci 123 93 Počet žáků 1100 880 Obory H 12 Obory E 6 Maturitní obory 2 Nástavbové studium 2 denní, 1 dálkové

6 Předprojektová fáze – zkušenosti
Realizace projektu OP VK „Učíme nově“ SOŠ a SOU Písek - vytváření podmínek pro zvyšování kvality vzdělávání CZ1.07/1.1.10/ Termín realizace Výzva Jihočeský kraj – výzva č.2 pro GP – oblast podpory 1.1 Rozpočet ,86 Kč Partner projekt realizován bez partnera Cílová skupina žáci středních škol, pedagogičtí pracovníci Účelem projektu bylo formou odborných kurzů pro pedagogické pracovníky zvýšit jejich odborné a technické kompetence ke zvládnutí didaktické techniky a nových forem a metod výuky (využitím multimediální techniky a ICT ve výuce). Cíle projektu: 1. zvýšení odborných kompetencí učitelů (a tím zvýšení kvality výuky) 2. zpracování nových výukových materiálů pro výuku na SOŠ a SOU Písek.

7 Předprojektová fáze – zdůvodnění potřebnosti
Podmínky: zkušenosti z realizace projektu OP VK skupina pedagogických pracovníků bez znalostí využívání techniky, se zkušenostmi z práce se žáky se SVP (obory typu E) nepoměr mezi vybavením pracovišť školy opakovaný vysoký úbytek žáků v průběhu školního roku Podrobné stanovení cílů a podmínek - Analytická studie Zpracování žádosti do OP VK oblast 1.3

8 Projektová fáze

9 Projektová fáze - realizační tým
Manažer projektu Ing. Zdeněk Kalinovský Finanční manažer projektu Marie Nováková Administrátor projektu Mgr. Marie Bínová Asistent projektu Vendulka Bicanová Pracovníci pro tvorbu výukových materiálů 15 pedagogických pracovníků školy

10 Projektová fáze – plánované cíle projektu
vzdělávání pedagogických pracovníků doplnění vybavení školy opatření k eliminaci předčasných odchodů žáků ve vazbě na stávající systém Realizace naplněním tří klíčových aktivit 01 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. 02 Vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí vrátit. 03 Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.

11 Projektová fáze – klíčové aktivity
01 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Realizace: Odborné semináře – kurzy – 45 osob Název Termín Čas Hodin Osob Lektor Specifické poruchy učení 8: :00 12 15 Mgr. Hana Melzerová 13: :30 13: :00 Tvorba pracovních listů a sešitů 6 Bc. Vojtěch Bušek Výukové metody na SŠ Mgr. Robert Čapek, PhD. Rizikové chování dětí a mládeže 11: :00 8 Mgr. Marika Kropíková Buď učitel začne zvládat konflikty… 10: :00 Mgr. Kamila Bobysudová Word, Excel, PowerPoint - začátečníci 9: :00 Word, Excel, PowerPoint - pokročilí Interaktivní tabule - začátečníci 9: :00 Gabriela Loskotová Grafika, fotografie

12 Projektová fáze – klíčové aktivity
01 realizace seminářů Problémy: výběrové řízení na dodavatele – zpoždění realizace Výstup: MI 17 podpořených osob (celkem účast 61)

13 Projektová fáze – klíčové aktivity
02 Vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí vrátit. Realizace: Vytvoření fungujícího systému postaveného na třech oblastech: diagnostika, poradenství, celoživotní učení. V rámci projektu bylo zapojeno celkem pět pedagogických pracovníků školy, kteří mají zkušenosti a vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Jejich úkolem bylo ve spolupráci s odborníky ze školních poradenských zařízení navrhnout systém diagnostiky žáků při nástupu na střední školu jako základní nástroj prevence. Do tohoto systému aktivně zapojit třídní učitele, školního metodika prevence a školního speciálního pedagoga (projekt VIP kariéra).

14 Projektová fáze – klíčové aktivity
02 – „záchytná síť“ Výstupy: Metodika tvorby IVP - metodika tvorby IVP pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně teoretické části Soubor diagnostických nástrojů soubor je tvořen didaktickými a psychologickými testy pro různé oblasti/předměty

15 Projektová fáze – klíčové aktivity
03 Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací. Realizace: na základě znalostí získaných v KA 01 pedagogičtí pracovníci -členové realizačního týmu, vytvářeli výukové materiály. Jedná se o výukové materiály které jsou svým obsahem, zpracováním a využíváním vstřícné k žákům, kteří mají specifické vzdělávací potřeby. Součástí realizace aktivity byl nákup potřebného vybavení. Vytvořené výukové materiály byly ověřovány ve výuce žáků učebních oborů typu E.

16 Projektová fáze – klíčové aktivity
03 – výukové materiály Výstupy: Soubor výukových materiálů – všeobecné předměty Soubor výukových materiálů – odborné předměty soubory powerpointových prezentací, pracovních listů a prezentací spojených s pracovními listy (aktivizujícími prvky ve výuce) Ověřování kvality výukových materiálů spojené s dotazníkovým šetřením (zpětná vazba, zapojení žáků) Ukázka výukových materiálů: Výroba slaměného podkladu

17 Projektová fáze – klíčové aktivity
03 – dotazníkové šetření zpětná vazba pro tvorbu výukových materiálů celkové hodnocení přínosů projektu tvorba dotazníku s ohledem na možnosti žáků

18 dotazník

19 Projektová fáze – klíčové aktivity
03 – dotazníkové šetření - výsledky

20 Poprojektová fáze

21 Poprojektová fáze – čerpání rozpočtu, financování
Druh výdaje plán skutečnost % P S 01 osobní výdaje celkem ,- ,- 77 59,2 54,6 Odborní zaměstnanci ,- 100 Administrativní zam. 92 800,- 03 zařízení ,- ,- 99,8 10,9 13 05 nákup služeb ,- ,- 98 14,6 17 celkem ,- ,- 84 NN – 18 % ,66 Celkem čerpáno s NN ,46 ,86 Poznámka: nedočerpání v položce 01 v oblasti sociálního a zdravotního pojištění čerpání pouze 10 % plánované částky (Benefit + limity kapitol)

22 Poprojektová fáze – vyhodnocení projektu
řízení projektu + průběžné financování (od 2. MZ stejní PM až do konce realizace) zapojení pedagogů realizace kurzů dodržování termínů, průběžná kontrola tvorby výukových materiálů nadále dochází k předčasným odchodům žáků ze vzdělávání

23 Poprojektová fáze – vazba na další projekty
OP VK: Experimentální učebna společenskovědních předmětů Další vzdělávání pedagogů Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Písek, Komenského Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Písek Vzdělávání bez bariér Šablony až Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji – ROP: Modernizace technologického vybavení odborného výcviku technických oborů SOŠ a SOU Písek až

24 Děkuji za pozornost Ing. Zdeněk Kalinovský
projektový manažer, zástupce ředitele školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Tel.:

25 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
Projekt OP VK Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek CZ.1.07/1.2.06/

26 Výroba slaměného podkladu
Vypracovala: Mgr. Jindřiška Koukolová

27 Pro výrobu slaměného podkladu si zajistíme kvalitní dlouhou slámu a vhodné nářadí.

28 Kombinované kleště Vázací drát na cívce Nůžky na papír

29 Uchopíme do ruky otýpku slámy a připravíme vázací drát na cívce.

30 Pomocí vázacího drátu rovnoměrným obtáčením kolem slámy tvoříme ,, hada“.

31 Postupně přidáváme další slámu a drátem ji pořád obtáčíme.

32

33 Stejným způsobem pokračujeme dokud nebudeme mít požadovanou délku.

34 ,,Hada“ stočíme do kruhu a pevně obtáčíme drátem
,,Hada“ stočíme do kruhu a pevně obtáčíme drátem. Podklad musí být ve všech svých místech stejně silný.

35

36 Obtočením drátu kolem očka vznikne pevné zakončení
Obtočením drátu kolem očka vznikne pevné zakončení. Po té odštípneme drát na cívce . Zbývající část drátu zapíchneme do podkladu.

37 Pomocí nůžek odstraníme přečnívající slámu a upravíme tvar podkladu.

38

39 Naražením podkladu na vhodnou nádobu docílíme pěkného tvaru výrobku.

40

41 Hotový výrobek. Tloušťku podkladu je možné upravovat množstvím svazované slámy při výrobě.

42 JAKO ZDROJ BYLY POUŽITY VLASTNÍ FOTOGRAFIE AUTORKY
ZDROJE JAKO ZDROJ BYLY POUŽITY VLASTNÍ FOTOGRAFIE AUTORKY

43 Projekt OP VK Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek registrační číslo CZ.1.07/1.2.06/ je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google