Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce univerzit s aplikačními partnery (nejen). Eva Janouškovcová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce univerzit s aplikačními partnery (nejen). Eva Janouškovcová"— Transkript prezentace:

1 Spolupráce univerzit s aplikačními partnery (nejen). Eva Janouškovcová
Spolupráce univerzit s aplikačními partnery (nejen) Eva Janouškovcová května 2014

2 Spolupráce univerzit s průmyslem (aplikační sférou)
Obsah Spolupráce univerzit s průmyslem (aplikační sférou) Projekty vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vazbě na duševní vlastnictví CTT a koncepce péče o aplikované výstupy na Masarykově univerzitě 2

3 Spolupráce univerzit s průmyslem (aplikační sférou)

4 Spolupráce univerzit s aplikační sférou
TT (na bázi DV) + tzv. hospodářská činnost univerzit se díky posilování významu vícezdrojového financování stávají stále významnější aktivitou univerzit univerzity mohou nabídnout svoji výzkumnou kapacitu, špičková zařízení a znalosti svých pracovníků pro aplikační partnery je však někdy obtížné rozklíčovat specifické role univerzity pro zajištění spolupráce kategorizace spolupráce, smluvní vztahy (DV/servis) správa, řízení spolupráce (vědec, ústav, fakulta, CTT) odpovědnost (formální, věcná), projektové závazky… 4

5 Spolupráce univerzit s aplikační sférou
společný (kolaborativní) výzkum smluvní (kontrahovaný) výzkum poskytování licencí k DV zakládání spin-off společností na základě DV servisní činnost (laboratorní měření, testování, ověřování) expertizy, studie, konzultace, odborné posudky komerční formy vzdělávání pronájem prostor sponzorství, dary, sponzorovaný výzkum… 5

6 Zájem aplikačních partnerů o spolupráce ve VaV
výzkum a vývoj (společné projekty) „mozky“ - studenti „mozky“ - vědci využívání přístrojového vybavení a zázemí využívání duševního vlastnictví (licence, prodej, společné projekty rozvoje DV, komercializace…) jiné důvody spolupráce - prestiž (značka MU, velké infrastrukturní projekty), PR 6

7 Komercializace výzkumného potenciálu MU
na MU vydefinovány základní formy možných komerčních vědecko‑výzkumných činností, které mají vztah k ochraně a transferu DV MU, tj. mají přímou souvislost s využíváním předmětů průmyslového vlastnictví (vynálezy, technická řešení, nové vzhledy výrobků, odrůdy rostlin atd.), know-how, obchodního tajemství, databází či autorských děl (publikace, software aj.): udělování licencí smluvní (kontrahovaný) výzkum kolaborativní výzkum komercializaci prostřednictvím k tomu zřízeného subjektu 7

8 Udělování licencí udělením licence se třetímu subjektu poskytuje oprávnění (zpravidla) úplatně užívat duševní vlastnictví MU licencované výsledky před udělením licence zpravidla existují náklady na případný výzkum, jehož výsledky mají být v budoucnu předmětem licencování, nese univerzita výsledky výzkumu, resp. práva z duševního vlastnictví k těmto výsledkům, zůstávají univerzitě nabyvatelem licence může být též stát či organizační složka státu, pokud v daném vztahu nevystupuje ve vrchnostenském postavení licence se nabyvateli poskytuje jako výhradní, či nevýhradní licence k předmětům průmyslového vlastnictví se zapisují do rejstříku, který vede Úřad průmyslového vlastnictví 8

9 Smluvní (kontrahovaný) výzkum
smluvním (či též kontrahovaným) výzkumem je výzkum prováděný pro externí subjekt na základě jeho objednávky a na jeho náklady podstatou smluvního výzkumu je tedy provedení výzkumné činnosti k objednávce externího subjektu a na jeho náklady objednatel hradí náklady výzkumu v plné výši, tj. včetně nákladů mzdových a režijních; v opačném případě by se jednalo o nepřímou státní podporu, tj. prvek narušující hospodářskou soutěž výsledky výzkumu nemohou existovat před započetím práce na něm, tj. před uzavřením smlouvy s objednatelem výsledky výzkumu připadají zpravidla zcela objednateli; součástí smluvních ujednání bývá i převod veškerých majetkových práv DV na objednatele, případně poskytnutí výhradní licence 9

10 Kolaborativní výzkum výzkum prováděný ve spolupráci s externím subjektem náklady zpravidla nesou oba spolupracující subjekty společně oba spolupracující subjekty do výzkumu zpravidla vstupují a pro dosažení vytýčeného cíle si poskytují své dříve nabyté duševní vlastnictví (tzv. background); práva k tomu dříve nabytému DV se samotným kolaborativním výzkumem nemění výsledky nemohou existovat před započetím práce na něm výsledky kolaborativního výzkumu připadají zpravidla oběma subjektům; k výsledkům kolaborativního výzkumu musí univerzitě náležet možnost požívat z nich plných hospodářských výhod (zejména právo poskytovat licence) 10

11 Komercializaci prostřednictvím zřízeného subjektu
Spin-off (či též Spin-out) Company je právnická osoba, která vzniká zpravidla tak, že mateřský subjekt za účelem lepšího uplatnění svých výstupů či zefektivnění výroby anebo vývojové činnosti založí samostatnou (novou) entitu, která plnění některého z těchto úkolů realizuje v mezích vnitřních předpisů MU se za spin-off považují též takové právnické osoby, v nichž MU sice nemá přímou majetkovou účast (podíl), avšak které byly založeny zaměstnanci MU v souvislosti s využíváním dušev. vlastnictví MU Joint Venture Company je právnická osoba, která vzniká zpravidla tak, že dva (mateřské) subjekty pro dosažení společných (většinou podnikatelských) záměrů, resp. vzájemnou spolupráci vyčlení některé své organizační složky, které se spojí v novou entitu (joint venture company); oba subjekty pak mají v nově vzniklé právnické osobě podíl, tj. jsou na právnické osobě účastny, z čehož pro ně plynou práva a povinnosti; společné komerční zájmy obou zakladatelských subjektů jsou realizovány prostřednictvím této nově vzniklé právnické osoby 11

12 Univerzitní pracoviště transferu technologií (CTT)
CTT vytvářejí aktivní spojovací most mezi univerzitními výstupy vědy, výzkumu (vývoje) a jejich využitím v praxi jsou kontaktním bodem pro zájemce o spolupráci v oblasti vědy, výzkumu (vývoje) nastavují standardní poměry a zajišťují procesy běžné na vyspělých zahraničních univerzitách Poptávka Vyhledání partnera Smluvní ošetření Koordinace Zviditelnění Výsledek Zajištění ochrany Průzkum trhu Strategie prodeje Obchodně právní servis 12

13 Řízení spolupráce univerzit s aplikačními partnery
dle povahy spolupráce jednotlivá univerzitní HS (fakulty, jiná pracoviště) CTT (rozsah působnosti na různých univerzitách různý) spolupráce HS + CTT (velmi často) někdy vnitřními předpisy jasně stanoveno, kdo za co zodpovídá, co a jak má dělat, nicméně není dodržováno někdy vnitřními předpisy určité kroky stanoveny nejsou (různé důvody), ale k jejich naplňování řádně dochází role výzkumníků a studentů je nezastupitelná, ale má svoje vymezení (málokterý vědec je současně dobrý obchodník a manažer) 13

14 Úskalí spolupráce univerzit s aplikačními partnery
akademický přístup X byznys časové hledisko (výzkumník nemá čas) zaměření spolupráce (neodbíhat od smluveného úkolu) dodržovat mlčenlivost záruky za výstupy - univerzita dodává znalost, ne produkt, ale i za znalost ztvárněnou např. v patentové přihlášce ručí podcenění významu smluv (NDA, smlouvy obecně), tj. jejich tvorba, obsah, závazky, okruh dotčených osob… nevhodný/žádný management dané spolupráce (kdo, kalkulace ceny, dodržování závazků atp.) 14

15 Spolupráce mezi výzkumnými pracovišti
převažuje vědecký zájem důraz na publikace nepromyšlené komerční přístupy, horší komerční výsledky nezbytná dohoda o příp. ochraně výstupů (např. patentování), provádění komercializace a sladění publikačního a komerčního zájmu, pověření konkrétní osoby (subjektu), která bude zodpovídat za komercializaci… 15

16 Spolupráce výzkumného pracoviště a podniku
podnik podmiňuje spolupráci vlastním využitím společně dosažených vědeckých výsledků a vlastní komercializací svoboda publikací podřízena výrobním a komerčním zájmům - podnik by si měl vymínit nahlédnutí a souhlas s jakoukoliv připravovanou publikací již ve smlouvě o spolupráci vhodné sjednat základní podmínky např. licenční smlouvy 16

17 Smlouvy o vědecké (výzkumné) spolupráci
musí (kromě vymezení obsahu spolupráce) vždy stanovit: kdo bude majitelem budoucích výsledků vzniklých z dané smlouvy jak může být s výsledky nakládáno kdo bude přihlašovat a platit případnou ochranu kdo bude komercializovat vědecké výsledky jak se budou strany dělit o příjmy z komercializace… 17

18 Příklady úspěšné spolupráce a transferů technologií MU
18

19 Služby CTT MU pro firmy/jiné subjekty
nabídka technologií/znalostí k licencování/prodeji vyhledávání vědeckých partnerů pro smluvní výzkum, kolaborativní výzkum a další spolupráce ověření poptávky o spolupráci s vědeckými pracovišti příprava a spolupráce na přípravě žádostí o dotace identifikace podpůrných finančních zdrojů pro aplikovaný výzkum využití výzkumných, vývojových a laboratorních kapacit zprostředkování informací o probíhajícím výzkumu zajištění právních náležitostí pro smluvní výzkum a jiné spolupráce podpora a řízení společných projektů odborné konzultace v oblasti ochrany a transferu technologií spolupráce na zajištění ochrany duševního vlastnictví spolupráce v oblasti studentských stáží a disertačních prací expertízy, odborné posudky a studie, komerční formy vzdělávání

20 Podpora spolupráce univerzit s aplikačními partnery
duševní vlastnictví nemůže univerzita využívat sama (univerzity nejsou primárně zřizovány k podnikání) správa komerční spolupráce vyžaduje profesionální komerční přístup (jednotlivá akademická pracoviště mají jiné primární cíle) role univerzit (CTT, HS, vedení) regionální partneři (v JMK např. Jihomoravské inovační centrum aj.) národní úroveň (dotační tituly na TT, projekty VaV…)

21 Projekty vědecké, výzkumné a vývojové činnosti a DV

22 různí poskytovatelé dotací
Projekty vědy, VaV různá grantová schémata (GA ČR, TA ČR, 7. RP, H2020, rozvojové projekty, strukturální fondy OP VK, OP VaVpI…) různí poskytovatelé dotací různé podmínky, za kterých lze projekty řešit, např. požadavky na vstup do projektů (sami X spolupráce) požadavky na konkrétní typy výstupů (projekty základního výzkumu X projekty aplikovaného výzkumu požadavky na různé typy smluv (a dodržování sjednaných podmínek!) sjednocující se podmínky na případnou ochranu DV a péči o komerčně zajímavé výstupy (transfer technologií) 22

23 Projekty vědy, VaV založené na spolupráci
Background (hodnotné znalosti vstupující do projektu): data, know-how, informace v jakékoli podobě (hmotné nebo nehmotné včetně práv k DV), které účastníci mají před přístupem ke grantové smlouvě, a které jsou potřebné pro realizaci projektu/pro využití výsledků přesně vymezit určit, kdo z partnerů s kterými výsledky a jak může nakládat ujasnit si úplatnost/bezúplatnost za přístup k background ujasnit možnost přistoupení třetích subjektů (např. spin-off) vymezit si podmínky přístupu k bcg. po skončení projektu podmínky vychází z grantových schémat, odchylky nutné sjednat ve smlouvě o spolupráci (konsorciální smlouva, CA) 23

24 Projekty vědy, VaV založené na spolupráci
Výsledky projektu: jakýkoliv hmotný/nehmotný výsledek vytvořený v projektu, např. data, znalosti, informace - v jakékoli podobě, bez ohledu, zda může být chráněn nebo ne, včetně práv k DV vymezit vlastnictví výsledku (komu patří) a přístup k výsledku dalšími účastníky projektu (v průběhu, po skončení projektu) v případě spoluvlastnictví domluvit poměr spoluvlastnictví, možnosti udělování sublicencí, převod výsledků (je-li možné), podmínky TT (komercializace) v případě ochrany výsledků domluvit podmínky jejího zajištění (kdo, podíl na platbách…) aj. podmínky vychází z grantových schémat, základ ve smlouvě o spolupráci (CA), upřesnění ve speciálních smlouvách 24

25 Projekty aplikovaného výzkumu
relativně nové dotační tituly v ČR (pravidla se ustálují) zajímavý zdroj financování výzkumu s přímým přesahem na uplatnění výstupů v praxi často vyžadovány spolupráce s podniky/aplikačními partnery (nutné pečlivé smluvní ošetření spolupráce, DV aj.) podmínky realizace projektů často velmi striktní (závazky k výstupům nutno bezpodmínečně splnit) univerzity se na způsob řešení aplikovaných projektů postupně připravovaly, dnes v různé míře a především na základě různých zkušeností své přístupy modifikují a zdokonalují klíčové je dostát závazkům projektu v podobě dosažení naplánovaných aplikovaných výsledků + jejich správné ošetření 25

26 Aplikované výsledky/výstupy
vypovídají o připravenosti univerzit k řešení projektů aplikovaného výzkumu a schopnosti tyto projekty řešit zahrnují výstupy průmyslově-právní ochrany (patenty, užitné vzory), které jsou často kritériem připravenosti vysokých škol umět pečovat o své duševní vlastnictví mají být přehlídkou kvality a funkčnosti vzniklých řešení jsou předmětem hodnocení univerzit a jejich financování vyžadují zcela jiný přístup (X publikační), a to v mnoha směrech (dokumentace k doložení vzniku výsledku, smlouvy s externími uživateli, zajištění ochrany, alokace na jediný projekt VaV, určení uživatele, přednostní práva k užívání a smluvní vypořádání k výsledkům společných projektů (TA ČR), specifika v popisu (IS MU), úskalí odvodu/hodnocení dle RIV) 26

27 Aplikované výsledky/výstupy - především
pokud nevznikly jako výstupy plánované (kdy je často předem znám jejich uživatel s právem přednostního využívání aj.): jsou zajímavým předmětem komercializace či nástrojem další/nové spolupráce s aplikačními partnery motivují výzkumníky k zapojení do procesu péče a nakládání s těmito výstupy (rozvoj TT) vynutily si změnu přístupu univerzit na MU postupně rozvíjen systém pro zajištění a řádné ošetření všech aplikovaných výstupů), a to za účelem: eliminace rizik ve vazbě na nesplnění projekt. závazků proaktivního vyhledávání nadějných a zajímavých výstupů (ke komercializaci, dovyvinutí apod.)

28 Péče o aplikované výstupy na MU
v r navržen přístup vedoucí ke sjednocení procesů zajišťujících kvalitní řešení VaV projektů na MU (celé období existence projektu) – období tzv. „života projektu“ za účelem eliminace nejčastějších rizik spojených s realizací projektů na MU: výsledky* nebo cíle projektu nejsou adekvátně naplánovány není dosaženo cílů deklarovaných v návrhu projektu není dosaženo výsledků* projektu výsledky* projektu nejsou správně nebo včas implementovány či smluvně ošetřeny, případně nejsou správně odvedeny do RIV nebyl včas nebo vůbec identifikován případný komerční potenciál u dalších zajímavých výsledků* projektu. *tj. výsledků dle metodiky RIV a ostatních výsledků projektů s komerčním potenciálem

29 Péče o aplikované výstupy na MU - průběh
Příprava a plánování návrhu projektu VaV CTT má konzultační úlohu => řešitelé se mohou/musejí na CTT obrátit (správné naplánování typů výsledků, nastavení smluvních vztahů s partnery projekty ve vazbě na DV, plánování financí na případnou ochranu DV aj.) Před podpisem Rozhodnutí o přiznání dotace spolupráce s CTT při zhodnocení adekvátnosti slíbených výstupů, kontrola smluvních vztahů ve vazbě na DV a jeho využití, v případě výrazné rizikovosti jednání o podepsání/nepodepsání smlouvy s poskytovatelem V průběhu řešení projektu a před ukončením CTT spolupracuje na ošetřování průběžně vzniklých výsledků (patentování, smluvní vztahy) a jejich transferu/komercializaci, u nadějných výstupů může zahajovat komercializaci ještě před dokončením těchto výstupů

30 Péče o aplikované výstupy na MU - průběh
Informování ohledně ochrany výsledků VaV a nakládání s nimi: majetková práva k výsledkům vzniklým na MU vykonává MU, nikoli výzkumník, tj. výsledky patří MU, ne výzkumníkovi výzkumník nemůže podepisovat žádné smlouvy výzkumník nemůže dojednávat podmínky smluv, může ale dávat jasná stanoviska a doporučení (!NOZ - předsmluvní odpovědnost) vzory smluv nejsou šťastné a neposkytují se, aplikujeme individuální přístup Ceitec MU je součástí MU, řídí se proto pravidly a normami MU převážnou část výstupů nemůže MU prodat, musí je licencovat školení a konzultace ve všech oblastech ohledně ochrany, nakládání, využívání, podmínkách využití atp. výsledků zajistí CTT

31 CTT a koncepce péče o aplikované výstupy na Masarykově univerzitě

32 CTT a koncepce péče o aplikované výstupy VaV
CTT MU zahájilo spolupráci v péči o aplikované výstupy (nad rámec zajištění průmyslově-právní ochrany, komercializace a běžných TT činností) v r. 2012 za r bylo k odvodu do RIV za MU nachystáno cca publikačních výstupů a cca 100 aplikovaných výstupů aplikované výstupy pro RIV jakkoli obhospodařené přes CTT tvoří cca 20 %: patenty: 8 (8) užitné vzory: 4 (4) software: 1 (37) certifikované metodiky: 3 (15) ověřené technologie: 4 (10) prototypy: 0 (12) výzkumné zprávy: 0 (6) 32

33 CTT a koncepce péče o aplikované výstupy VaV
je vhodné rozlišovat aplikované výstupy (a přístup k nim) jakožto: A) závazky dotačních projektů (plánované výstupy, MI) - nutné splnit, menší prostor pro komercializaci, někdy bez komerčního potenciálu; pokud odvedeny do RIV (mají být odvedeny všechny) a jsou předmětem hodnocení (ne všechny odvedené výstupy jsou předmětem hodnocení):  institucionální podpora (větší pravděpodobnost, dle typu projektu)  potenciální příjmy z komercializace (pravděpodobnost závisí na typu případného spoluřešitelství a spoluřešiteli - např. přednostní využívání) B) závazky nedotačních projektů (smluvní výzkum, služby, smlouvy o dílo, hospodářská činnost navázaná na vznik aplik. výstupů obecně) - nutné splnit, pokud výstupy odvedeny do RIV (záleží na druhu výsledku a především na zadavateli „objednávky“) a jsou předmětem hodnocení (hodnocení výstupů vzniklých z neveřejných zdrojů omezené)  institucionální podpora (malá/nejistá, pouze smluvní výzkum)  příjmy ze smluvního výzkumu či hospodářské činnosti (jisté) 33

34 CTT a koncepce péče o aplikované výstupy VaV
je vhodné rozlišovat aplikované výstupy (a přístup k nim) jakožto: C) výstupy neprojektové (vznik podpořen z institucionálních zdrojů, % aplikovaných výstupů MU v r. 2013!) – výsledky předem neplánované, některé bez komerčního potenciálu, některé s výrazným komerčním potenciálem; pokud odvedeny do RIV (mají být odvedeny, ale jen některé, např. SW), nejsou však předmětem hodnocení:  nezakládají institucionální podporu  potenciální příjmy z komercializace (pravděpodobnost velká!) chce-li MU těžit ze vzniku aplik. výstupů/zvýšit objem jejich vzniku/zvýšit objem získaných prostředků souvisejících se vznikem aplik. výstupů, je třeba: spravit výkaznictví (záznam 30 % výsledků v IS pro RIV je chybný) zajistit výkaznictví - CTT dobře dohlédne ad A), málo ad B), vůbec ad C) motivovat ke vzniku aplikovaných výstupů, a to: stanovením priorit návratnosti finanč. zdrojů (institucionální vs. jiné) vytvořením podmínek pro vznik výsledků s ohledem na danou prioritu 34

35 www.ctt.muni.cz na shledanou u nás…
Masarykova univerzita Centrum pro transfer technologií Žerotínovo nám. 9 Brno RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. tel.:


Stáhnout ppt "Spolupráce univerzit s aplikačními partnery (nejen). Eva Janouškovcová"

Podobné prezentace


Reklamy Google