Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekultivace krajiny po těžbě uhlí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekultivace krajiny po těžbě uhlí"— Transkript prezentace:

1 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí
Daniel Skrzeczek

2 Obsah Úvod Definice Těžba uhlí Technická rekultivace
Biologická rekultivace Zemědělská rekultivace Lesnická rekultivace Vodohospodářská rekultivace Rekreační rekultivace Přírodě blízká rekultivace

3 Úvod Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny. antropogenní = vliv na prostředí činností člověka Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin Výsledkem rekultivace může být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování rekreačního zázemí. Rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí představuje dlouhodobý, po technické i biologické stránce složitý proces. Rekultivovaná krajina je výsledkem nejen konkrétních činností, ale zejména legislativních podmínek, aplikace znalostí a v neposlední řadě i dostatku finančních prostředků.

4 Některé definice rekultivace
Navrácení těžbou postižených pozemků k původním účelům Aktivní obnova a tvorba původního fondu v oblasti devastované průmyslovou činností Obnova přírodního prostředí a odstranění následků nevhodných lidských činností Řízený proces obnovy krajiny postižené těžební činností Obnova těžbou poškozené krajiny

5 Hnědouhelný důl

6 Černouhelný důl

7 Halda Je velká hromada více méně sypkého materiálu (hlušiny), který vzniká jako odpad při těžbě různých nerostných surovin.

8 Halda Halda v severních Čechách lom Bílina

9 Technická rekultivace
Cílem technické rekultivace je vymodelování nového terénu. Těžební sloje či patra se zavážejí, začnou se izolovat místa pro vodohospodářské rekultivace, začne se modelovat terén. Práce zahrnují přesun zemin, ukládání, rozprostírání, hutnění, navezení skrývkové ornice. Již v této fázi je třeba znát pozdější využití terénu. Znalost terénu má vliv na volbu hornin, kterými se budou zavážet jednotlivé části. Modelování profilu terénu je náročná a nákladná činnost. Plánovači musí počítat s tím, že navezený materiál ještě dlouhá léta pracuje, sedá a pohybuje se.

10 Technická rekultivace

11 Biologická rekultivace
Po vytvoření terénu nastupuje biotechnická etapa, která má za úkol nové území oživit. Tato fáze zahrnuje úpravu fyzikálních a chemických vlastností půd. Navazují agrotechnická opatření (kypření, smykování, válcování) a pěstování vhodných plodin. Na polích začíná běžet speciální osevní cyklus s cílem zúrodnit půdu

12 Zemědělská rekultivace
V procesu zemědělské rekultivace se zakládají pole, louky, vinice nebo sady. Začíná se návozem a rozprostřením organické hmoty. Následuje orba, vláčení, smykování, setí přípravných plodin, jejich zaorání, hnojení a následuje již pěstování cílových plodin nebo zatravnění.

13 Zemědělská rekultivace

14 Lesnická rekultivace Výsledkem lesnické rekultivace je vznik nových lesů. Z ekologického hlediska by se měly vysazovat různé druhy a geograficky původních dřevin. V praxi se v naprosté většině však jedná o výsadbu monokultur, někdy jsou vysazovány i nepůvodní či dokonce invazní druhy. Monokultura = rozsáhlé porosty jednoho druhu kulturní rostliny Invazivní druh = druh, který se přizpůsobil místním podmínkám

15 Lesnická rekultivace

16 Vodohospodářská rekultivace
Spočívá v zakládání rybníků, přehrad, mokřadů a dalších vodních ploch. Je vhodné zařadit tyto nově vzniklé vodní plochy do protipovodňové ochrany území.

17 Vodohospodářská rekultivace
Mostecké jezero u města Most- před napuštěním 2009

18 Rekreační rekultivace
Je budování rekreačních oblastí, golfových hřišť, letišť atd. Často se centrem rekreační oblasti stane rekultivované jezero.

19 Rekreační rekultivace
Mostecké jezero u města Most- po napuštění 2012

20 Přírodě blízká rekultivace
Krajina musí být ekologicky vyvážená, za nejúčinnější stabilizační prvky je považována výsadba lesů, parků, lesoparků a vodních ploch. Podstatou přírodě blízkých rekultivací je ponechání průběhu přirozeného rozrůstání. Místo nákladně vytvářeného a udržovaného rekreačního lesa či lesoparku pak může vznikat „nová divočina“. Krajina ovšem podléhá nadále rozrůstání; pokud je požadováno zakonzervovat určitou fázi vývoje ekosystému, jsou i zde nutné pravidelné lidské zásahy jako je odstraňování dřevin, ruderálních a invazních druhů, obnova zarůstajících tůní apod. Ruderální a invazivní druhy = je přírodní společenstvo, které vzniklo v prostředí výrazně pozměněné člověkem

21 Děkuji za pozornost Odkazy Literatura

22 Odkazy Foto 0005,_Tagebau_Espenhain,_Meliorationsarbeiten.jpg 039_Heavy_equipment_operators_with_the_11th_Marine_Expeditionary_Unit%27s_(11th_MEU)_logistics_combat _element_move_rocks_and_d.jpg _ jpg


Stáhnout ppt "Rekultivace krajiny po těžbě uhlí"

Podobné prezentace


Reklamy Google