Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální ekonomická analýza Teoretické pozadí vývoje regionální ekonomie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální ekonomická analýza Teoretické pozadí vývoje regionální ekonomie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu:"— Transkript prezentace:

1 Regionální ekonomická analýza Teoretické pozadí vývoje regionální ekonomie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Součásti tématiky 1. Hlavní součásti regionálních teorií 2. Socioekonomický koncept prostoru 3. Prostor jako prostředí 4. Přístupy k teoriím regionálního rozvoje 5. Směry obecného myšlení ovlivňující region. teorie Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 1. Oborová sféra regionalistiky Populační vývoj, bydlení Veřejná územní správa Environmentální obory, ekistika Regionální ekonomie Územní plánování, urbanizmus, lokalizace Sociální analýza, kultura, historický fond Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Prostorové prvky obecné ekonomie Mezi- regionální vztahy Trvalá udržitelnost Ekonomika veřejné správy Prostorové součásti ekon. veř. sektoru Prostorové prvky obecné ekonomie Mezi- regionální vztahy Ekonomika veřejné správy Prostorové součásti ekon. veř. sektoru Prostorové součásti environ. ekonomie Ekonomika regionů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Socioekonomický koncept prostoru Prostor jako báze pro strukturovanou realitu. Jeho každodenní obsah. „Předmětný“ prostor. Mentální konstrukty v prostoru – Nystunen. Ohraničenost prostoru a) Prostor jako předpoklad pro smyslové vnímání, (není však smysly vnímán, I. Kant).Prostor jako forma nazírání b) Absolutní prostor – Newtonova klasická mechanika. Prostor existuje nezávisle na svém věcném obsahu, funguje jako „schránka.“ c) Prostor podřízený obecné koncepci „čas – prostor – hmota“. (Einstein). „Relativní prostor“ – bez nároku na vlastní existenci, je systémem polohových relací hmotných objektů. Kategorie abstraktního vztahového prostoru: Místo; polohové vztahy, vzdálenost d) Závislost lidí na prostoru. Prostor tvoří přirozené, přírodní prostředí člověka Člověkem utvářený prostor (P. V. de la Blanche) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Prostor jako prostředí Působení prostředí na organismy (člověka) – Ch. Darwin. Environmentální determinismus. Adaptace vůči prostředí – P. Vidal de la Blanche. Model „Place – Folk – Work“ – Patrick Geoddes, A. J. Herbertson Difuzní působení prostorově vymezených kulturních komplexů – Carl O. Sauer Koncept noosféry – V. I. Vernadskij Kvantifikace v územních analýzách (60tá léta 20. století ) –exaktní teoretické vysvětlení prostorových vztahů a jevů. Formování regionalistiky jako poznávacího systému: William Bunge, Brian J. L. Berry, Thorsten Hägerstrand a další. W. Isard formuluje teoretická východiska regionalistiky (1960). Navazuje i na tradiční lokalizační teorie (J. von Thünen, A. Weber, A. Lösch, W. Christaller) Konstituování ekistiky jako vědy o územním rozložení lidských populací (C.A.Doxiadis). Ekonomické významy prostoru: zdroj, vzdálenost, systém, lokalizační faktor, diferenciační hledisko atd. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Přístupy k teoriím regionálního rozvoje Konvergenční a divergenční teorie Diferenciační, kumulativní, selektivní, koncentrační mechanismy a procesy. Problém časového horizontu Epizodické teorie regionálního rozvoje Induktivní, deduktivní a kombinovaný přístup Hlavní vývojové etapy teorií regionálního rozvoje (RR): Neoklasický, Keynesiánský, neomarxistický, neoliberální, institucionální Role státu v ekonomice: Neintervencionistické a intervencionistické přístupy Intervencionismus: Principy zásluhovosti vers. solidarity. Vztah mezi ekonomickou efektivností a sociálními záměry. Potřeba udržet konkurenční prostředí. Faktory vyvolávající nerovnoměrný vývoj Smysl regionální politiky – aktivní, podpůrná RP Význam metodologie – způsoby vytváření teorií a získávání výzkumných poznatků. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Pozitivismus Pozorování a studium jevů, empirické zkušenosti (August Compte, 1798 – 1857) Závislost mezi jevy, kumulativnost poznání, indukce, neutralita, nezávislost na hodnotových soudech, oddělení faktů od poznávacího subjektu Kvantifikace, matematizace, operacionalizace empirické skutečnosti V ekonomii L. Walras, V. Pareto a další Positivismus v sociologii – Èmile Durkheim Teorie regionálního rozvoje (RR) – positivismus klíčový: W: Isard (Location and Space Economy, 1956; Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science, 1960) Positivisticky založené teorie lokalizace (von Thünen, A. Weber, W. Christaller, A. Lösch) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Pozitivismus II „Kvantitativní revoluce“ – 50. a 60. léta Regionální výzkum – W. Bunge – USA (Theoretical Geography, 1962); M. Chisholm (Velká Británie, Geography and Economics, 1966); R. Chorley, P. Hagget, D. Harvey. Idealizované kvantitativní modely prostorové organizace a interakce (vliv fyzikálních vztahů); systémová teorie Přínosy snah o maximální operacionalizaci omezené a diskusní Snahy positivistických koncepcí o predikce (nejasné výsledky) Malý ohled na faktory, jež unikají kvantifikaci a operacionalizaci V ekonomické teorii („hlavní proud“) jsou positivistické přístupy vlivné dodnes. V regionálních teoriích positivismus poněkud ustupuje. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Kritický vztah k positivismu Postpositivismus, metodologický relativismus (antipositivismus) Postpozitivistické směry: Kritický racionalismus; falzifikacionismus; teorie vědeckých revolucí; strukturalismus, kritický realismus, teorie strukturace Relativistické přístupy, hermeneutika, interpretativní přístupy obecně, poststrukturalismus, postmodernismus Kritický racionalismus a falzifikace (Karl Popper; Objective Knowledge, 1972) – Zpochybňuje se základní předpoklad positivismu – vývoj vědy zevšeobecňováním empirických faktů – Zdůrazňují se kreativní prvky – inovativní hypotézy – Aplikace principu falzifikace – především úsilí o vyvrácení vytvořené hypotézy – Podpora ze strany stoupenců „rakouské“ školy – Regionální tématika: D. North, F. Perroux Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Další směry Strukturalismus –Existence struktur, „řádu“, formy uspořádání prvků –Abstrakce od jednotlivostí – pozornost je věnována „nadčasovým“ vlastnostem –RR: D. Harvey (Social Justice and the City, 1973, D. Massey. Z teorie výrobních cyklů (R. Vernon) Kritický realismus –Útlum deterministického strukturalismu –Specifikace úlohy struktur při objasňování kauzality. –Rog Bhaskar (Scientific Realism and Human Emancipation, 1986) –RR: D. Massey, P. Cooke (Theories of Planning and Spatial Development, 1983) Teorie strukturace –Pokus překonat rozpor mezi strukturálními omezeními a volností v chování aktérů –Anthony Giddens (The Constitution of Society, 1984). –RR: Diskuse o lokalitách; Aglomerační výhody; „Učící se regiony“ Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Další směry II Relativistické přístupy Hermeneutika (Hans Georg Gadamer; Pravda a metoda, 1960) Regiony jako síť kontaktů, významů, vědomostí RFR: R. Lee, J. Wills, P. Maskell Poststrukturalismus (J. Derrida, M. Foucault) Postmodernismus - J.Lyotard, : (The Postmodern Condition, 1979) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Studijní zdroje BLAŽEK,J. - UHLÍŘ,D.: Teorie regionálního rozvoje; Karolinum, Praha, 2002; ISBN 80-246-0384-5 CAPELLO, R. – NIJKAMP,P.: Handbook of Regional Growth and Development Theories; Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2009; ISBN: 978 1 84720 206 3 JEŽEK,J.: Prostorová a regionální ekonomika; Vydavatelství Západočeské university, Plzeň, 1998; ISBN: 80-7082-483-2 MACHÁČEK, J.: Úvod do prostorové ekonomie, Univerzita Pardubice, Pardubice 2008, ISBN: 978 – 80 – 7395 -099 - 6 MAIER,G. - TODLING,F.: Regionálna a urbanistická ekonomika; Elita, Bratislava, 1999; ISBN: 80 - 8044-044-1 O´SULLIVAN, A.: Urban Economics; McGraw-Hill, London, 2009 STIMSON, R.J. – STOUGH, R.R. – ROBERTS, B.H.: Regional Economic Development; Springer Verlag, Berlin, 2006 HENDERSON,V. – THISSE,J.V. et al.: Handbook of Regional and Urban Economics, Elsevier, Amsterdam, 2004 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Regionální ekonomická analýza Teoretické pozadí vývoje regionální ekonomie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google