Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY"— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY
Mgr. Michal Oblouk

2 přírodní vlivy - Slunce, CO2
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ zvyšování průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů jeden z druhů globální změny klimatu příčiny: přírodní vlivy - Slunce, CO2 antropogenní vlivy – spalování fosilních paliv, narůstající koncentrace různých skleníkových plynů dopady: extrémní jevy počasí, úbytky ploch pokrytých sněhem a výšky sněhové pokrývky, zkrácení doby zamrznutí řek a jezer, ústup ledovců – zvyšování hladiny oceánů, šíření malárie a jiných infekčních onemocnění, finanční důsledky hrozba možného globálního oteplení vedla k pokusům tlumit globální oteplování, primární světovou dohodou o boji se změnou klimatu je Kjótský protokol (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu) - státy, které ratifikovaly tuto dohodu, souhlasily s omezením svých emisí oxidu uhličitého a pěti dalších skleníkových plynů strategie pro útlum globálního oteplení zahrnují vývoj nových technologií, využití větrné energie, jaderné energie, obnovitelných zdrojů energie, bionafty, elektromobilů nebo hybridních automobilů, palivových článků, úspor energie, uhlíkových daní a sekvestraci uhlíku

3 SKLENÍKOVÝ EFEKT proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje a brání tak jeho okamžitému úniku do prostoru je nezbytným předpokladem života na Zemi antropogenní SE je způsoben spalováním fosilních paliv, kácením lesů a globálními změnami krajiny - přispívá ke globálnímu oteplování skleníkové plyny - vodní páry (H2O), oxid uhličitý (CO2), methan (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3) fosilní paliva – ropa, zemní plyn, uhlí, rašelina a jaderná energie (neobnovitelné zdroje energie)

4

5 OZÓNOVÁ DÍRA ozónová vrstva = část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku, chrání planetu před ultrafialovým zářením (může způsobit poškození zraku, vyvolat rakovinu kůže a snížení imunity) oblast, kde je ozónová vrstva výrazně oslabená = ozónová díra (v současné době se nachází hlavně na pólech planety) od roku 1930 jsou vyráběny halogenované uhlovodíky (freony), které jsou použity v chladicích a hnacích médiích, v aerosolech, nadouvadlech, hasicích přístrojích a čisticích prostředcích – snižují obsah ozónu ve stratosféře

6 KYSELÝ DÉŠŤ typ srážek s pH nižším než 5,6 (normální déšť má pH mírně pod 6 — je mírně kyselý) je způsoben oxidy síry pocházejícími ze sopečné činnosti a spalování fosilních paliv, nebo také oxidy dusíku pocházejícími např. z automobilů - jakmile se rozptýlí do atmosféry, začnou reagovat s vodou za tvorby sirných a dusíkatých kyselin, které padají na zem ve formě deště zvýšená kyselost v půdě a ve vodních tocích se nepříznivě projevuje na rybách a rostlinstvu, kyselý déšť zabíjí lesy

7 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ činitel, jenž mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry je celosvětovou příčinou řady úmrtí a nemocí např. dýchacích cest a výskytu rakoviny a srdečních onemocnění zdroje: antropogenní (způsobené člověkem) – spojené se spalováním různých typů paliv (tepelné elektrárny, vypalování lesů, motorová vozidla, námořní lodě, fosilní paliva, ohniště, kamna, pece a spalovny odpadů) a jiné (provoz elektráren, rafinace ropy, nevhodné obdělávání půdy, výpar z nátěrů, sprejů na vlasy, aerosolových sprejů a ostatních rozpouštědel, skládky odpadů, vojenské zdroje) přírodní - prach z přírodních zdrojů, písek z pouští, bioplyn a konkrétně metan, radioaktivní plyn radon, borovice, kouř a oxid uhelnatý, sopečná aktivita možnosti omezení: antropogenní zdroje je možné vybavit zařízeními pro zachycování emisi (prachové filtry, katalyzátory), v případě dopravy změny paliva, omezení rychlosti či zlepšení plynulosti provozu, vzrostlá zeleň působí jako filtr, použití fotokatalytických materiálů pro povrchy staveb

8 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V ČESKU
mezi největší zdroje nečistot patří tepelné elektrárny a průmysl, automobilová doprava, lokální vytápění uhlím nebo spalování odpadu v ČR je několik oblasti a velkých aglomerací, které jsou často zasaženy znečištěním ovzduší – Ostravsko (největším producentem znečištění je společnost ArcelorMittal a jejich železárny - polétavý prach, benzopyren), Ústecko (povrchová těžba hnědého uhlí a jeho spalování v uhelných elektrárnách – 4 velkolomy a 5 uhelných elektráren, chemičky Chemopetrol a Lovochemie), Praha (doprava – polétavý prach)

9 ZNEČIŠTĚNÍ VODY jeden z největších problémů současného světa - výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě - je hlavní příčinou úmrtí a onemocnění znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí v některých případech lze omezit metodami čištění odpadních vod příčiny - čistící prostředky, dezinfekční přípravky, odpady ze zpracování potravin, insekticidní a herbicidní přípravky, ropné deriváty, paliva a maziva, zbytky stromů a keřů, těkavé organické sloučeniny, rozpouštědla, různé chemické sloučeniny užívané v osobní hygieně a kosmetice, sopečná činnost, sesuvy půdy, kyselý déšť, amoniak, chemické odpady, hnojiva s obsahem živin, těžké kovy z motorových vozidel, kyseliny používané při těžbě, nánosy po výstavbě, vypalování nebo čistění pozemků, odpadky, vraky opuštěných lodí

10 OHROŽENÍ PŮDY eroze = přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu příčinou je mechanické působení pohybujících se okolních látek - především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin eroze byla vždy existujícím přírodním procesem, na mnoha místech ji však zvyšuje činnost člověka - nadměrné působení však může vést k poškození ekosystému a ztrátě jeho funkčnosti kontaminace půdy je způsobena výskytem lidmi vyrobených chemikálií v půdě nebo jiným pozměněním přírodního prostředí půd - vzniká protržením podzemních zásobníků, používáním pesticidů, prosakováním kontaminovaných povrchových vod do podzemních vrstev, vyluhováním odpadů ze skládek nebo přímým vypuštěním průmyslových odpadů do půdy

11 KÁCENÍ LESŮ následky: větrná a půdní eroze, povodně, zanášení údolních nádrží, sesuvy půdy, pokles srážek, sucha, ztráta možnosti místních lidí používat les jako zdroj dřeva, plodin a píce, snižuje se genofond, následuje genocida domorodých obyvatel, mizení jejich kultur, zvyšuje se globálního oteplování možná řešení: zavedení majetkových práv (právo využívat les by měli mít lidé, kteří jsou na něm existenčně závislí), cena dřeva (dřevěné výrobky jsou příliš levné), je třeba přestat dotovat těžbu dřeva, nasadit daně na pralesní dřevo, zamezení srůstu těžařských firem a vládních struktur, pozemková reforma, bojkot výrobků z tropického dřeva na Západě, odpuštění dluhů zemím třetího světa

12 ODPADY s vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým způsobem naložit - od jednotlivých občanů a firem, kteří odpad ukládají do popelnic a kontejnerů, obvykle odpad vyvážejí popelářskými vozy obecní či městské komunální služby po jeho shromáždění se obvykle využije jedna z následujících možností: opětovné využití materiálové využití – recyklace, kompostování energetické využití - přímé spalování/zplyňování, výroba paliv uložení na skládce odpadů zvláštním způsobem se nakládá s některými nebezpečnými odpady, např. jaderným odpadem, vybitými bateriemi, starými léky, oleji, starými ledničkami a dalšími elektrospotřebičemi obrovské množství produkovaného nerecyklovatelného a nerecyklovaného odpadu v průmyslově rozvinutých zemích způsobuje stále větší problémy s jeho ukládáním

13 PROBLEMATIKA ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
DALŠÍ PROBLÉMY ZACHOVÁNÍ BIODIVERZITY – biodiverzita = rozmanitost života (bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů) ŠÍŘENÍ POUŠTÍ PROBLEMATIKA ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

14 ZDROJE %C5%AF#K.C3.A1cen.C3.AD_tropick.C3.A9ho_de.C5.A1tn.C3.A9ho_lesa 5%A1%C3%AD 5%A1%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice dy


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google