Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost Rozpočtu EU a Kohezní politiky EU a pozice České republiky: shrnutí aktuálního stavu diskuse a akcent problémových oblastí Petr Zahradník, EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost Rozpočtu EU a Kohezní politiky EU a pozice České republiky: shrnutí aktuálního stavu diskuse a akcent problémových oblastí Petr Zahradník, EU."— Transkript prezentace:

1 Budoucnost Rozpočtu EU a Kohezní politiky EU a pozice České republiky: shrnutí aktuálního stavu diskuse a akcent problémových oblastí Petr Zahradník, EU Office České spořitelny a New York University in Prague Člen EuroTeam při Evropské komisi Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a EPOS při MMR

2 9.9.2014 – strana 2 Název prezentace Dopad krize na evropské veřejné finance a potřeba fiskální disciplíny -Hospodářská krize během tří let radikálně zhoršila míry deficitu a dluhu k HDP u drtivé většiny členů EU; je tím vyvolána potřeba radikální a relativně brzké nápravy; -Rozpočet EU by měl mít schopnost posílené fiskální disciplině přispět; -Současně, v souladu se Strategií EU 2020, budou výzvy kladené od role Rozpočtu EU stále silně zaměřené na konkurenceschopnost EU a posílení propojenosti EU (Jednotný vnitřní trh; koordinace hospodářských politik – European Semester; širší fiskální koordinace)

3 9.9.2014 – strana 3 Název prezentace Role Rozpočtu EU coby potenciálního nositele fiskální disciplíny –Disciplína Rozpočtu EU je dosud relativně příkladná; –Dosud členské státy nebyly schopny chovat se samy fiskálně disciplinovaně; –Protiargumenty: Rozpočet EU je zatím velmi malý; argumenty ztráty národní suverenity/ autonomie; vyžadovalo by to radikální reformy systému veřejných financí v EU

4 9.9.2014 – strana 4 Název prezentace Rozpočet EU: objem a struktura –V absolutním vyjádření objem poměrně značný: 2010 – 141,5 mld. EUR), v relaci k HDP nicotný (0,9% HDP EU); –Výdajová struktura: dvě dominantní kapitoly, v součtu tvořící téměř 90% jeho výdajů; „udržitelný růst“ – 45,4% objemu výdajů Rozpočtu EU (v jeho rámci nejpodstatnější podpora hospodářské, sociální a teritoriální koheze – 34,9%; 7,7% celkového objemu prostředků na kohezi jde do České republiky);

5 9.9.2014 – strana 5 Název prezentace Rozpočet EU: objem a struktura –Druhá nejobjemnější položka: „Přírodní zdroje“ – 42% Rozpočtu (lehce zavádějící název, největší podíl tvoří výdaje na společnou zemědělskou politiku – 31% + 10,2% rozvoj venkova); –„EU – globální hráč“ – 5,7% –Administrativa – 5,6%

6 9.9.2014 – strana 6 Název prezentace Rozpočet EU: objem a struktura –Příjmy: jednotná sazba vztažená na HDP – 76%; cla a dávky z cukru – 12%; výnos z vybrané DPH – 11% –Porovnání s národními rozpočty: V Rozpočtu EU se vůbec neobjevují klíčové položky, které jsou tradiční součástí rozpočtů národních států (sociální, důchodové výdaje, zdravotnictví, minimálně životní prostředí, obrana, bezpečnost); věcné zaměření Rozpočtu EU míří do oblastí, které národní zdroje zajišťují jen v malém rozsahu, či jsou s národními zdroji komplementární

7 9.9.2014 – strana 7 Název prezentace Sdělení Evropské komise k reformě Rozpočtu EU –19.10. 2010 –Přesvědčení, že do roku 2020 musí EU přijmout rozhodné kroky v oblastech Strategie EU 2020; –Budoucí Rozpočet EU – s ohledem na potřebu fiskální konsolidace EU – by měl být současně rozpočtem úsporným, disciplinovaným, silně koncentrovaným na výsledky; –Měl by vykazovat silnější flexibilitu a být slučitelnější s inovovanými finančními nástroji fiskální povahy

8 9.9.2014 – strana 8 Název prezentace Sdělení Evropské komise k reformě Rozpočtu EU –Je pravděpodobné, že hlavní výdajové oblasti rozpočtu EU (kohezní politika, zemědělské politika, vnější vztahy) pravděpodobně zůstanou zachovány, byť se může váha mezi nimi změnit; –Je současně pravděpodobný větší akcent na financování tzv. nových témat a výzev (klimatické změny, konkurenceschopnost, energetika, vnitřní a vnější bezpečnost EU)

9 9.9.2014 – strana 9 Název prezentace Pohled zájmů České republiky –Udržení neměnného objemu finančních prostředků (cca 1,05% unijního HDP); –Udržení sedmiletého období; –Zachování dostatek prostředků pro účely koheze; –Posílení účelnosti a efektivnosti

10 9.9.2014 – strana 10 Název prezentace Budoucí podoba Rozpočtu EU a Kohezní politika EU –V příštím programovacím období se stane s velkou pravděpodobností nejvýznamnější kapitolou Rozpočtu EU politika koheze; –Rovněž efekty s touto politikou spojené jsou v našich podmínkách stále podrozvinuté ekonomiky nejvíce sledovány → další pasáže budou věnovány nynější podobě diskuse o budoucí Kohezní politice a pozici České republiky v ní

11 9.9.2014 – strana 11 Název prezentace Významné body diskuse ze závěru roku 2010 –Sdělení Evropské komise k revizi rozpočtu EU (říjen 2010) –Pátá zpráva Evropské komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti (listopad 2010) –Závěry Evropské rady týkající se zesílení koordinace hospodářských politik (European Economic Governance; European Semester; rozhodnutí o zřízení trvalého stabilizačního mechanismu; prosinec 2010)

12 9.9.2014 – strana 12 Název prezentace Významné body nadcházejícího období –Zpráva o stavu hospodářství EU (12. ledna) –Kohezní fórum (přelom ledna a února) –Aktivity maďarského a následně polského předsednictví (celý rok 2011) –Návrh střednědobého finančního rámce EU a legislativní návrhy k jednotlivým kapitolám budoucího rozpočtu EU, samozřejmě včetně kohezní politiky – Evropská komise (přibližně polovina roku 2011)

13 9.9.2014 – strana 13 Název prezentace –Mimořádně hodnotná analytická část (hospodářská, sociální a územní situace a trendy; národní politiky a koheze; ostatní politiky EU a kohezní politika; dopady kohezní politiky); –Kohezní politika – byť v různé míře – přispěla sbližování rozdílů mezi regiony a současně k dynamice celé Unie – pomohla regionům podrozvinutým a zaostalým i regionům vysoce konkurenceschopným; –Zdůrazněna spjatost se Strategií EU 2020 a s respektováním situace ve veřejných financí (napjatost budoucího rozpočtu EU; Reflexe Páté kohezní zprávy

14 9.9.2014 – strana 14 Název prezentace Reflexe Páté kohezní zprávy –Nově šířený termín: KONDICIONALITA (snaha potrestat chronické hříšníky a bonifikovat ty, kteří dodržují pravidla a chovají se disciplinovaně); –Důraz na posílení účinného využívání finančních prostředků věnovaných na kohezní politiku a na využívání nových inovativních finančních nástrojů, zdůrazňujících prvek návratnosti; –Rovněž silný důraz na přeshraniční charakter kohezní politiky –Nástroje na zvýšení přínosu kohezní politiky: posílení strategického plánování – zavedení tvrdého rozpočtového omezení – Společný strategický rámec – hledání společný témat se Strategií EU 2020 – zahrnuje všechny finanční nástroje jak kohezní politiky, tak politiky zemědělské a rybářství; Smlouva o partnerství pro rozvoj a investice – formulace investičních priorit; na ně navazují Operační programy; zvýšení tématické koncentrace – soustředění na malý počet priorit, jež by odrážely specifické problémy zemí a regionů; navrženo rozdělení priorit na povinné a volitelné; posílení výkonnosti pomocí kondicionality a pobídek;

15 9.9.2014 – strana 15 Název prezentace Reflexe Páté kohezní zprávy –posílení hodnocení, výkonu a výsledků (silný akcent na měřitelnost cílů a ukazatelů výsledků, integrovaný přístup pro jednotlivé oblasti podpory); podpora využívání nových finančních nástrojů; silný důraz na územní soudržnost, včetně přeshraničního rozměru (městská agenda, větší flexibilita, makroregionální strategie, partnerství); jednodušší výkon a finanční řízení

16 9.9.2014 – strana 16 Název prezentace Pozice České republiky -Podpora evropské přidané hodnoty kohezní politiky, včetně vazby na EU 2020; nesouhlas se sektorizací až fragmentací kohezní politiky, s vymezením povinných, neměnných, rigidních priorit, jež dominantně navazují na EU 2020; -Podpora status-quo: sedmiletý cyklus, udržení základních headlinových ukazatelů 75% HDP, resp. 90% HNP, respektování míry zaostalosti, zesílení koncentrace, rozvoj přeshraničních forem spolupráce; -Podpora rozumně definovaných kondicionalit, souvisejících obsahově s kohezní politikou; -Podpora zjednodušení implementačního modelu

17 9.9.2014 – strana 17 Název prezentace Otevřené a problematické záležitosti –Konkrétnější záležitosti až detaily: podmínky tematické koncentrace, podmínky kondicionalit, „asymetrické šoky“ vznesené z jednání o budoucí finanční perspektivě; stanovení podmínek pro flexibilitu (place-based strategy); nalezení kompromisu mezi konvergenční prioritami a prioritami EU 2020; mnoho implementačních záležitostí

18 9.9.2014 – strana 18 Název prezentace Rozvojové potřeby a priority České republiky –Zaměření Kohezní politiky: –Intervence, které: –- nezpůsobují vytěsňování soukromého kapitálu; –- řeší důsledky tržních selhání; –- kde není efektivně a dostatečně zajišťováno poskytování veřejných statků; –- kde je řešen problém chudoby a sociálního vyloučení

19 9.9.2014 – strana 19 Název prezentace Rozvojové potřeby a priority České republiky –Neprosazování revolučních změn v pravidlech Kohezní politiky po roce 2013 (využít statutu podrozvinutosti české ekonomiky) – zachování rozhodného kritéria na úrovni 75% HDP na obyvatele; –Zaměření se na snižování regionálních disparit (rozdílů); –Zaměření se na limitovaný počet jasně definovaných priorit; dostatečná míra flexibility pro členské státy a jejich regiony

20 9.9.2014 – strana 20 Název prezentace Rozvojové potřeby a priority České republiky –Základní typy priorit: konvergenční, rozvojové (EU 2020); navíc priority sociálního typu – Odpověď: Na co ? –Menu: –Konkurenceschopnost (podnikatelské prostředí, výzkum, vývoj, inovace, služby, SMEs, konkurenceschopnost dominantních průmyslových sektorů, zaměstnanost absolventů škol a osob v předdůchodovém věku, prvky flexicurity, vzdělávání)

21 9.9.2014 – strana 21 Název prezentace Rozvojové potřeby a priority České republiky –Infrastruktura (zlepšení parametrů životního prostředí, dopravní infrastruktura a mobilita, diverzifikace aktivit na venkově, technická infrastruktura a občanská vybavenost)

22 9.9.2014 – strana 22 Název prezentace Analýza vyspělosti regionů –Typicky rozvojový region: Praha –Významné prvky rozvojových priorit: Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod –Vyšší váha konvergenčních priorit: Severovýchod –Významná váha konvergenčních priorit: Střední Morava, Moravskoslezsko a zejména Severozápad

23 9.9.2014 – strana 23 Název prezentace Alokace - odhad –Na základě provedené analýzy a na základě zohlednění dalších parametrů: –570 – 600 mld. Kč Odpověď: Kolik ?

24 9.9.2014 – strana 24 Název prezentace Jak ? –Nástroje nahrazující dotace a posilující návratnost: JEREMIE, JESSICA –Koncept makroregionů či ESÚS – rozvoj Kohezní politiky napříč hranicemi národních států –Koncept rozvoje měst –Míra spoluúčasti –Procedurální záležitosti: evaluace, pravidla, jednoduchost systému, redukce počtu Operačních programů

25 9.9.2014 – strana 25 Název prezentace pzahradnik@csas.cz Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Budoucnost Rozpočtu EU a Kohezní politiky EU a pozice České republiky: shrnutí aktuálního stavu diskuse a akcent problémových oblastí Petr Zahradník, EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google