Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malování ve Windows Počítačová grafika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malování ve Windows Počítačová grafika"— Transkript prezentace:

1 Malování ve Windows Počítačová grafika
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Malování ve Windows Počítačová grafika

2 Malování aplikace, která je součástí MS Windows
jednoduchý bitmapový (rastrový) grafický program určení ke tvorbě obrázků ručním kreslením Spuštění: Start→Všechny programy →Příslušenství → Malování

3 Popis prostředí programu:
Menu (Nabídka): ovládáme myší nebo F10 Panel nástrojů: výběr myší Panel barev: Lt →obrys (barva popředí) Pt → výplň (barva pozadí) Stavový řádek – stručně informuje o nástrojích, poloze myši, atd

4 Malování Plátno – plocha na kreslení Menu (Nabídka) Panel nástrojů
Panel barev Stavový řádek

5 Nastavení velikosti obrázku
Velikost obrázku je dána na pracovní ploše bílým obdélníkem (plátnem). Zadání rozměrů: tažením myši za úchopové body (malé čtverečky na okrajích bílého obdélníku pracovní plochy) zadáním rozměrů v dialogovém okně Obrázek  Atributy – nastavit Jednotky, potom Výška, Šířka, potvrdit OK

6 Panel nástrojů Výběr libovolného tvaru Výběr Guma a barevná guma Plechovka Lupa Kapátko Štětec Tužka Sprej Text Úsečka Křivka Obdélník Mnohoúhelník Elipsa Výběr libovolného tvaru Výběr nástroje – umístíme kurzor myši na nástroj a stiskneme Lt myši

7 Barva popředí a pozadí Barva popředí = barva nástroje
Barva pozadí Barva popředí = barva nástroje používá se pro čáry, okraje tvarů a text Lt myši klikneme na požadovanou barvu v Paletě barev Barva pozadí používá se pro výplň vnitřní části uzavřených tvarů, pozadí textových rámečků a při použití gumy Pt (pravým tlačítkem) myši klikneme na požadovanou barvu v Paletě barev

8 Nástroj Tužka a Štětec - čáry volného tvaru
kreslí tenké čáry kreslí čáry různých tvarů a tloušťky při vybraném nástroji štětec – stisknutým Lt myši kreslíme červeně (barvou popředí), Pt myši modře (barvou pozadí).

9 Nástroj Guma vymaže kresbu tak, že ji překryje barvou pozadí
různé velikosti, lze nastavit tloušťku Barevná guma Lt myši gumujeme vše (překryje barvou pozadí) Pt myši gumujeme pouze barvu popředí -obrysu (překryjeme ji barvou pozadí) Chceme-li k mazání použít barvu odlišnou od aktuální barvy pozadí, klepneme Pt myši na požadovanou barvu na Panelu barev.

10 Pokud při kreslení uděláme chybu:
Vrácení změny (Zpět): Úpravy → Zpět (opakovat celkem 3 krát) Vymazání celého obrázku: Obrázek → Vymazat obrázek Úkol : Nakreslete nástrojem Štětec květ květiny. Pomocí štětce a jeho tvaru šikmé úsečky vytvořte tvary písma v japonském stylu nebo hieroglify dle vlastní fantazie.

11 Nastavení pravidelného obrazce - čtverce, kružnice
Vymazání malá plocha: nástroj guma větší plocha: tlačítko Výběr → Vymazat výběr (delete) celý obrázek: Obraz →Vymazat Uložení obrázku Soubor → Uložit Nastavení pravidelného obrazce - čtverce, kružnice SHIFT + Lt táhnout

12 Nástroj Úsečka Postup: – slouží ke kreslení rovných čar
- různá šířka čáry Postup: klikneme na nástroj Úsečka na Paletě barev zvolíme barvu zvolíme tloušťku úsečky nastavíme ukazovátko na začátek úsečky a stiskneme levé tlačítko myši tažením myši nakreslíme úsečku + klávesa SHIFT – svislá, vodorovná, šikmá (pod úhlem 45o) úsečka

13 Úsečka pro kreslení čáry Lt myši je automaticky používána nastavená barva popředí pro kreslení čáry Pt myši je automaticky používána nastavená barva pozadí Změna barvy existující čáry: Vybereme nástroj Plechovka Z Palety barev vybereme požadovanou barvu. Klepneme na čáru, kterou chceme změnit.

14 Nástroj Obdélník, Zaoblený obdélník a Elipsa
jen obrys (bez výplně) s obrysem a výplní jen s výplní volba způsobu výplně Nastavení tloušťky obrysové čáry u nástroje Úsečka (Křivka). Pravidelný tvar (čtverec, kruh) s klávesou SHIFT.

15 Nástroj Mnohoúhelník lze kreslit složitější tvary a zajímavé obrazce
volba způsobu výplně lze kreslit složitější tvary a zajímavé obrazce strany mnohoúhelníku jsou spojované úsečky

16 Postup nejprve tažením myši nakreslíme úsečku (1. stranu mnohoúhelníku) klepneme Lt vždy na místo, kde bude další vrchol mnohoúhelníku spojení 1. a posledního vrcholu (uzavření mnohoúhelníku): 2 krát Lt na místo posledního vrcholu nebo 1 krát na 1. vrchol mnohoúhelníku nebo vybrat jiný nástroj při uzavření se mnohoúhelník vybarví, pokud máme vybraný obrys s výplní tloušťku čáry mnohoúhelníku nastavujeme u nástrojů Úsečka nebo křivka chceme-li použít strany pod úhly 45o a 90o, držíme SHIFT

17 Úkol : Nakreslete vlajky některých států, např. Japonsko, Švédsko
dopravní značky

18 Nástroj Výběr pomocí tohoto nástroje lze přesouvat části obrázků
- označí část obrázku do pravoúhelníku (obdélníku, čtverce) - výběr libovolného tvaru - část obrázku si vybíráme obkreslením - při označování detailů, malých částí nebo když nám do části obrázku, kterou chceme označit, zasahují jiné. pomocí tohoto nástroje lze přesouvat části obrázků máme-li výřez obrázku označený tímto nástrojem Výběr, můžeme měnit jeho velikost, různě ho otáčet, převracet, zkosit, ale i kopírovat do schránky

19 Mazání části obrázku nástrojem Výběr:
umožní odstranění větší plochy označíme část obrázku a klávesou Delete ji odstraníme Kopírování označíme obrázek nebo jeho část nástrojem Výběr Úpravy  Kopírovat nebo CTRL+C nebo Pt  Kopírovat Úpravy  Vložit nebo CTRL+V nebo Pt  Vložit uchopíme nakopírovaný obrázek v levém horním rohu a přetáhneme na místo, kam potřebujeme můžeme opakovat

20 Překlápění a otáčení nástrojem Výběr označíme
Pt do výběru nebo Obrázek  Překlopit či otočit – vybrat z možností  OK

21 Režim průhlednosti: při zapnutém tlačítku Výběr se objeví pod Panelem nástrojů ikony průhlednosti (1. ikona – neprůhlednost, 2. ikona – průhlednost) klikneme Lt myši na ikonu průhlednost zapnutá – průhledná barva pozadí, v našem případě je bílá Nabídka Obrázek  Kreslit neprůhledně pokud chceme kreslit průhledně, nesmí být zatržítko

22 Úkol : Nakreslete robot síť krychle, kvádru žebřík

23 Nástroj Plechovka k vybarvení uzavřené plochy, popř. obrysu útvaru
nejprve nakreslíme obrys útvaru a potom ho vybarvíme – klikneme myší dovnitř útvaru, barva se vylije do celé uzavřené plochy klepnutím Lt vyplníme plochu barvou popředí, klepnutím Pt bude použita barva pozadí pokud nedotáhneme čáru, vznikne mezera (okraj útvaru je přerušen), dojde k rozlití barvy po celé ploše (krok Zpět  místo např. tužkou pomocí lupy spojíme) tímto nástrojem nemusíme vybarvovat jen uzavřené plochy, ale i obrysy útvarů – myší klikneme na čáru, kterou chceme změnit (u složitějšího tvaru čáry se změní barva i připojených čar

24 Nástroj Sprej nanášíme barevné kapičky 3 možnosti rozptylu kapiček
zmáčkneme tlačítko myši a tažením myši kreslíme obrázek záleží na rychlosti pohybu myši Lt – barva popředí Pt – barva pozadí

25 Nástroj Lupa ke kreslení detailů
k jemné a přesné práci s jednotlivými body obrazu výběr ze 4 možností zvětšení nejprve vybereme tu část obrazu, kterou chceme zvětšit, potom vybereme lupu ve zvětšeném obrázku můžeme používat všechny nástroje kromě Textu chceme-li lupu zrušit, opět ji vybereme a klepneme někam do obrázku

26 pro lepší a přesnější kreslení v režimu Lupa si lze zapnout tzv
pro lepší a přesnější kreslení v režimu Lupa si lze zapnout tzv. mřížku (síť, do které kreslíme jednotlivé body): Zobrazit  Lupa  Zobrazit mřížku (CTRL+G) zrušení mřížky: Zobrazit  Lupa  zrušíme zaškrtnutí u Zobrazit mřížku nebo Zobrazit  Lupa  Normální velikost můžeme si zapnout tzv. miniaturu (na obrazovce vidíme jak zvětšený náhled, tak samotný celý obrázek, pokud provádíme úpravy, jsou vidět i na miniatuře Zobrazit  Lupa  Zobrazit miniaturu tento nástroj je vhodný pouze k jemným úpravám obrázku, není vhodné takto kreslit celý obrázek, protože tak nemáme přehled o skutečné velikosti obrázku

27 Nástroj text text se po dopsání stává obrázkem a již nejde znovu upravovat, můžeme ho pouze označit a přesunout pokud ho chceme upravit, musíme text vymazat, poopravit původní obrázek a vložit text znovu pokud máme zapnutou lupu, nelze vložit text, musíme mít normální zobrazení velikost a další parametry psaného textu můžeme měnit v panelu nástrojů Text pokud se při zvolení nástroje textu nezobrazí, zapneme: Zobrazit  Panel nástrojů Text

28 Zobrazit  Panel nástrojů Text
před zahájením psaní myší vyznačíme oblast, do které se text vepíše pokud vyznačíme malý obdélník, bude se text zalamovat do dalšího řádku – zvětšíme za uchopovací bod pokud chceme psát text přes sebe, nastavíme průhledné pozadí pokud zapomeneme napsat např. háček, můžeme jej pomocí lupy (ve zvětšení vybereme z jiného textu) a kopírování umístit na správné místo na text můžeme použít efekty jako překlápění a natáčení jen po 90o, roztáhnutí a zkosení nebo inverzi barev

29 Uložení obrázku Soubor → Uložit
v horní části dialogového okna vybereme disk a složku, kam chceme obrázek uložit v dolní části okna napíšeme název obrázku a zvolíme formát, ve kterém bude obrázek uložen pokud nenastavíme jinak, je nabídnut formát BMP pro uložení můžeme použít i formát GIF (používaný pro internet, umožňuje bezeztrátovou kompresi, je ideální hlavně pro obrázky nakreslené v programu Malování) nebo JPEG (často používaný u skenovaných obrázků v prostředí Webu)

30 Můžeme ještě zvolit úroveň barevnosti:
24bitový rastr (paleta 16,7 milionů barev, výsledný soubor je největší) 256barevný rastr (8-bitová barva – běžná u programů pro kancelářské aplikace) 16barevný rastr (4-bitová barva, paleta 16 barev – dnes již zastaralá) černobílý rastr (pouze černá a bílá barva) Otevření obrázku (souboru): Soubor → Otevřít

31 Úkol : Nakreslete disketu stonožku

32 Nástroj Křivka ke kreslení plynulých hladkých křivek (při použití tužky vzniká kostrbatý tvar) můžeme nastavit tloušťku křivky nejprve tahem vyznačíme počáteční a koncový bod křivky – vidíme nakreslenou úsečku na úsečku klikneme Lt (body zakřivení) – uchopením a tažením tvarujeme křivku – můžeme nejvýše 2 krát

33 Nástroj Kapátko můžeme si vybrat barvu (přesný odstín) přímo z obrázku
Lt vybereme barvu popředí Pt vybereme barvu pozadí Pokud nám při kreslení nestačí přednastavené barvy ze základního panelu, lze si zvolit vlastní barvy: v nabídce Barvy  Upravit barvy (nebo 2 krát Lt na barvu v Paletě barev)  Definovat vlastní barvy – Lt na paletu barev – změníme odstín a sytost a potom změníme posunutím jezdce světlost barvy  Přidat do vlastních barev

34 Náměty na kreslení: ryba drak motýl

35 Roztáhnout či zkosit nástrojem Výběr označíme
Pt do výběru nebo Obrázek  Roztáhnout či zkosit – Roztáhnout - doplnit velikost v %, Zkosit – úhel ve stupních  OK

36 Krychle ve volném rovnoběžném promítání
zkrátit svisle na 50%, zkosit vodorovně na 45o

37 Malování ve Windows – Počítačová grafika
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office Zoner - České kliparty obrázky z internetu obrázky nakreslené v Malování ve Windows Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Malování ve Windows Počítačová grafika"

Podobné prezentace


Reklamy Google