Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma 11, plošné konstrukce, desky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma 11, plošné konstrukce, desky"— Transkript prezentace:

1 Téma 11, plošné konstrukce, desky
Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Plošné konstrukce, desky Rozdělení desek Předpoklady a řešení tenkých desek Metody řešení tenkých desek Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava

2 Desky Idealizují se jako rovinný obrazec (nejčastěji ve vodorovné rovině), může mít otvory Zatížení působí pouze kolmo ke střednicové rovině a může být vyvoláno idealizovanými bodovými silami (momenty) idealizovanými liniovými silami (momenty) idealizovanými plošnými silami vlastní tíhou změnou teploty Vazby působí kolmo ke střednicové rovině a mohou být bodové (proti posunům) liniové (proti posunům a pootočením) plošné

3 Desky, příklady

4 Desky, příklady podpor desek

5 Desky, příklady

6 Pravoúhlé desky, volba souřadného systému

7 Desky, rozdělení Desky lze rozdělit dle rozměrů :
membrány h/l < 1/80, velmi tenké desky h/l = 1/50 až 1/80, tenké desky h/l = 1/10 až 1/50, hrubé desky h/l = 1/5 až 1/10, prostorová tělesa h/l > 1/5. Dle deformace: s malými deformacemi |wmax| <1/300 a současně |wmax| <h/4 a |jmax| < p/60 se středními, případně velkými deformacemi |wmax| > 1/300, řešení patří k nelineárním úlohám pružnosti

8 Desky, tenké desky s malými deformacemi, předpoklady řešení
Autorství lineární teorie desek se přisuzuje Kirchhoffovi. Je založeno na těchto předpokladech: 1. Deformace střednicové plochy jsou malé. 2. Normálová napětí sz jsou v porovnání s napětím sx a sy malá a zanedbávají se. 3. Body ležící před deformaci na normále ke střednici leží na ní i po deformaci (tzv. špendlíková hypotéza). Nemění se také jejich vzdálenost ez.=0. Důsledkem je, že přetvoří lze vyjádřit jako funkci ohybové plochy w(x,y), gxz=gyz=0. 4. Body na střednicové ploše desky mají nulové normálové napětí a přemísťují se pouze ve směru osy z (podmínkou je symetrie tvaru a materiálu desky.

9 Desky, příklady reálného průběhu napětí sz
Schéma rozložení napětí při plošném zatížení a), reálný průběh napětí sz na obr. b).

10 Tenké desky, předpoklady o deformaci
Střednice desky se pohybuje pouze ve směru osy z. Normála ke střednici n před zatížením zůstává normálou i po zatížení n´. Posunutí bodu K v rovině xy ležícího mimo střednici do bodu K´ lze vyjádřit jako funkci u=f1(w), obdobně v=f2(w).

11 Tenké desky, řešení

12 Tenké desky, řešení, pokračování
Z těchto rovnic a z geometrických vztahů lze odvodit:

13 Tenké desky, řešení, pokračování
Je zde určitý nesoulad s Kirchhofovou teorií

14 Tenké desky, řešení, pokračování

15 Desky, průběh složek napětí a složek měrných vnitřních sil
Kladný smysl vnitřních sil je zřejmý z obr. Na tzv. kladných ploškách jsou orientovány ve směru kladných os x,y (ohybové momenty vyvolávají tah ve spodních vláknech a kladné kroutící momenty mají směr kladných tečných napětí). Na záporně orientovaných ploškách je to opačně.

16 Desky, odvození složek měrných vnitřních sil
Měrné vnitřní síly mají význam intenzity vnitřních sil, jsou vztaženy k jednotkové délce příslušného řezu. Označují se malými písmeny. Je jich celkem pět. Dva měrné ohybové momenty – mx, my, jeden měrný kroutící moment mxy a dvě měrné posouvající síly qx, qy.

17 Desky, odvození složek měrných (posouvajících) vnitřních sil

18 Desky, transformace složek měrných vnitřních sil, hlavní momenty
Měrné momenty byly odvozeny integrací složek napětí , což lze maticově zapsat: Pootočíme-li souřadné osy x a y a úhel a, dostaneme osy x´a y´. Těm budou odpovídat složky napětí sx´,sy´a txy´a momenty mx´, my´a mxy´.

19 Desky, transformace složek měrných vnitřních sil, hlavní momenty
Pro transformaci složek napětí a momentů můžeme použít identické vztahy: Hlavní momenty a směry normál k plochám, kde působí jsou: Maximální měrné krouticí momenty m3,4, se kterými spolupůsobí ohybové momenty (mx+my)/2 jsou:

20 Výpočet složek napětí v desce
Platí-li pro výpočet momentu mx a napětí sx: Složky napětí v desce lze vypočíst dle vztahů:

21 Desky, složky měrných vnitřních sil na okraji desky

22 Desky, podmínky rovnováhy

23 Desky, podmínky rovnováhy, pokračování

24 Desky, podmínky rovnováhy, pokračování, desková rovnice

25 Desky, podmínky rovnováhy, pokračování, desková rovnice

26 Desky, podmínky rovnováhy, pokračování, desková rovnice
Zatížení desky lze rozdělit na tři části, na zatížení px a py přenášené ohybovými momenty mx, my a zatížení pxy přenášené kroutícím momentem mxy

27 Desky, podmínky rovnováhy, pokračování, desková rovnice
vyjadřuje podmínky rovnováhy pomocí měrných momentů Po dosazení za měrné ohybové momenty a kroutící moment je: po úpravě odvozená desková rovnice respektive

28 Desky, desková rovnice pro pravoúhlé desky
parciální diferenciální rovnice 4. řádu, lineární nehomogenní (má pravou stranu) eliptického typu Pro p=0 jde o biharmonickou rovnici. Každá biharmonická funkce odpovídá průhybové ploše desky zatížené jen na okrajích.

29 Okrajové podmínky desky
Řešení rovnice desky musí odpovídat daným okrajovým podmínkám (vždy dvě na okraji). Okraj vetknutý: na okraji nulový průhyb i pootočení

30 Okrajové podmínky desky, okraj prostě podepřený
Na okraji nulový průhyb a nulový moment mx. Deformační vyjádření OP:

31 Okrajové podmínky desky, okraj prostě podepřený, pokračování
Desková rovnice umožňuje plnit na okraji pouze dvě podmínky. Mělo by zde být ještě třetí podmínka mxy=0. Řeší se tzv. doplněnou posouvající silou.

32 Okrajové podmínky desky, okraj volný
Na nezatíženém okraji by měly být splněny tři podmínky, a to: Předepisujeme však jen dvě podmínky:

33 Desky, metody řešení Přímé řešení deskové rovnice v uzavřeném tvaru neexistuje. Aplikují se přibližné metody, ke kterým např. patří: Navierovo řešení, založené na rozvoji funkce zatížení a průhybu do Fourierových řad Metoda sítí Metoda konečných prvků

34 Deskový pás Je nejjednodušší případ deskové konstrukce

35 Desky, příklady

36 Desky kruhové

37 Tlusté desky, Mindlinova teorie
Předpoklady sz=ez=0 a u(x,y,0)=v u(x,y,0)=0 zůstávají v platnosti. Body normály ke střednicové rovině zůstávají po deformaci na přímce. Ta již obecně není normálou ke střednicové rovině. Platí: Vedle neznáme w, jsou zde ještě neznámé jx a jy, respektive

38 Tlusté desky, Mindlinova teorie, pokračování
Místo jedné neznámé máme dle Mindlinovy teorie neznámé tři. Pro tenké desky se momenty počítaly dle vztahů: Pro tlusté desky se počítají: Měrné posouvající síly jsou:

39 Tlusté desky, Mindlinova teorie, pokračování
Místo jedné deskové rovnice, v níž vystupovala jediná neznámá w(x,y), máme nyní z podmínek rovnováhy tři rovnice

40 Tlusté desky, okrajové podmínky
Prosté podepření: okraj x= konst: w=mx=mxy=0 okraj y= konst: w=my=mxy=0 Vetknutí: okraj x=y= konst: w=x= y=0 Volný okraj: okraj x= konst: mx=mxy=qx=0 okraj y= konst: my=mxy=qy=0 Doplňkové posouvající síly se zde nezavádějí


Stáhnout ppt "Téma 11, plošné konstrukce, desky"

Podobné prezentace


Reklamy Google