Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Pružnost a plasticita II., 3.ročník bakalářského studia, přednášky Janas.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Pružnost a plasticita II., 3.ročník bakalářského studia, přednášky Janas."— Transkript prezentace:

1 1 Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Pružnost a plasticita II., 3.ročník bakalářského studia, přednášky Janas 2010, 2011 Téma 6 Skořepiny Úvod Membránový stav rotačně souměrných skořepin Podmínky rovnováhy RSS, membránový stav Aplikace membránového stavu, kulová báň Kulová báň, membránový stav, různá zatížení RSS, membránový stav, kuželová báň, rotační válec Rotačně souměrné skořepiny – ohybová teorie

2 2 Skořepinové konstrukce, úvod Konstrukce s oblou (zakřivenou) střednicovou plochou Geometrie skořepinové konstrukce je určena tvarem střednicové plochy a tloušťkou h, ta nemusí být konstantní Použití skořepin: báně nádrže válcové skořepiny atd. Aplikují se ve stavitelství (betonové konstrukce), strojírenství, dopravních prostředcích atd.

3 3 Skořepinové konstrukce, úvod Představují obecnější typ konstrukce než jsou nosné stěny a desky Působí v nich obecně normálové a tečné vnitřní síly obdobně jako u stěn, mohou zde být také ohybové a krouticí momenty a posouvající síly, jako u desek. I zde budeme hovořit o měrných vnitřních silách Technická teorie tenkých skořepin předpokládá: tloušťka skořepin je malá ve srovnání s obrysovými rozměry a s poloměry křivosti střednicové plochy velmi malá h< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/9/2410054/slides/slide_3.jpg", "name": "3 Skořepinové konstrukce, úvod Představují obecnější typ konstrukce než jsou nosné stěny a desky Působí v nich obecně normálové a tečné vnitřní síly obdobně jako u stěn, mohou zde být také ohybové a krouticí momenty a posouvající síly, jako u desek.", "description": "I zde budeme hovořit o měrných vnitřních silách Technická teorie tenkých skořepin předpokládá: tloušťka skořepin je malá ve srovnání s obrysovými rozměry a s poloměry křivosti střednicové plochy velmi malá h<

4 4 Skořepinové konstrukce, úvod Na obr. jsou znázorněny měrné vnitřní síly ve válcových skořepinách Je volen lokální souřadný systém s osami x a y, které jsou tečnami ke střednicové ploše v rovině hlavních křivostí. Osa x má směr přímé površky, tj. r x =∞, osa z je normálou ke střednicové ploše. V tečné rovině ke střednicové ploše působí normálové síly n x a n y a tečné síly t xy a t yx, které jsou obdobou vnitřním silám ve stěnách. Dále zde působí ohybové momenty m x a m y, kroutící momenty m xy a posouvající síly q x, q y, obdobně jako u technické teorie desek

5 5 Skořepinové konstrukce, úvod V řešení skořepin vystupují posunutí u, v a w ve směru os x, y a z, poměrné deformace, napětí atd. obdobně jako u stěn nebo u technické teorie desek. Významnou skupinu úloh skořepin jsou úlohy, kde na přenesení zatížení se podílejí pouze vnitřní síly působící v tečných rovinách (n x, n y a t xy respektive t yx ), když ohybové momenty m x, m y a kroutící momenty m xy hrají nevýznamnou, zanedbatelnou úlohu V tomto případě se hovoří o membránovém stavu napjatosti skořepin. Ten je významný z hlediska: řešení, které je jednodušší statické funkce skořepiny, která je velmi účinná z hlediska únosnosti i tuhosti Při nesplnění podmínek membránového stavu se hovoří o ohybovém stavu skořepin, který může být lokální (hovoří se o poruchách membránového stavu) nebo v podstatné části skořepiny

6 6 Membránový stav rotačně souměrných skořepin U rotačně symetrických skořepin vznikne střednicová plocha rotací dané křivky nazývané meridián kolem osy o Rotací každého bodu křivky kolem osy vznikne kružnice o poloměru r - rovnoběžka Lokální souřadný systém v daném bodě vznikne ztotožněním tečny meridiánu s osou x, normálu k meridiánu tvoří osa z, svírající s osou o úhel . Polohu meridiánové roviny určuje úhel , měřený od zvolené meridiánové roviny.

7 7 Membránový stav rotačně souměrných skořepin Roviny xz a xy jsou hlavními rovinami, hlavní poloměry křivosti jsou r x (poloměr křivosti meridiánu) a r y. Lze jej určit dle vztahu: Tloušťka skořepiny je h Zatížení skořepiny je plošné, působí ve směru osy x ~q x a ve směru osy z ~q z, nepůsobí ve směru osy y (důsledek symetrie) V důsledku rotační symetrie ve skořepině vznikají pouze normálové vnitřní sily n x a n y, nevznikají smykové síly t xy

8 8 Membránový stav rotačně souměrných skořepin, podmínky rovnováhy Plocha elementu, na který působí zatížení p x a p z je: Rovnice rovnováhy sil ve směru osy x, tj. ve směru tečny k meridiánu je:

9 9 Membránový stav rotačně souměrných skořepin, podmínky rovnováhy, pokračování Rovnici lze upravit:

10 10 Membránový stav rotačně souměrných skořepin, podmínky rovnováhy,pokračování Rovnice rovnováhy sil ve směru osy z, tj. ve směru normály ke střednicové ploše je:

11 11 Membránový stav rotačně souměrných skořepin, podmínky rovnováhy, pokračování Pro řešení rotačně souměrných skořepin vyplývají z podmínek rovnováhy dvě rovnice: První rovnice je diferenciální, druhá lineární Alternativně lze první rovnici nahradit jednouší podmínkou rovnováhy

12 12 Membránový stav rotačně souměrných skořepin, podmínky rovnováhy, pokračování Je-li výslednicí svislých sil Q, pak platí: a dále Po dosazení do druhé rovnice dostaneme:

13 13 Membránový stav rotačně souměrných skořepin, souhrn Vnitřní síly rotačně souměrných skořepin se určily bez potřeby řešit deformace Jedná se o úlohu staticky určitou za předpokladu splnění v membranovém stavu Problémy vznikají v místech podepření, kde je obtížné zajištění tohoto stavu U memranového stavu se předpokládá, že podpory přenášejí pouze normálové síly ve směru okraje střednice. Mělo by zde být kluzné podepření, což je obtížně zajistitelné. Vodorovné síly se někdy eliminují vytvořením patního věnce

14 14 Aplikace membránového stavu, kulová báň Vzniká rotací části kružnice kolem osy Geometricky je vymezená poloměrem střednicové plochy a a středovým úhlem  Lze ji zadat též poloměrem patní kružnice b a vzepětím f. Platí totiž: U kulové skořepiny jsou poloměry zakřivení shodné, tj. r x =r y, platí též S x =S y. Poloměr rovnoběžky je:

15 15 Aplikace membránového stavu, kulová báň zatížena po ploše půdorysu Výslednice zatížení působícího uvnitř kružnice o poloměru r je: dále je

16 16 Aplikace membránového stavu, kulová báň zatížena vlastní tíhou Vlastní tíha je rozložena rovnoměrně po střednicové ploše Poznámka: povrch kulové báně:

17 17 Aplikace membránového stavu, kulová báň zatížena vodním tlakem Dno nádrže o průměru 6 m ve tvaru kulové skořepiny je zatíženo tlakem vody o výšce 4m nad vrcholem. Vypočtěte normálové síly n x, n y v řezech na poloměrech r= 1m, 2m, 3 m a 4 m. Předpokládá se membránová stav. Tíha vody je 10 kNm -3. Řešení: Objem kulové úseče je : Zatížení kulové úseče:

18 18 Aplikace membránového stavu, kulová báň zatížena vodním tlakem, pokračování Přípravný výpočet:

19 19 Aplikace membránového stavu, kulová báň zatížena vodním tlakem, pokračování

20 20 Aplikace membránového stavu, kulová báň zatížena vodním tlakem, pokračování

21 21 Jiné typy rotačních skořepin, kuželová báň Pro kuželovou báň platí r x =∞ Plné rovnoměrné zatížení

22 22 Jiné typy rotačních skořepin, kuželová báň Zatížení vlastní tíhou:

23 23 Jiné typy rotačních skořepin, rotační válec U rotačního válce je: Účinek tlaku kapaliny o objemové tíze  dává:

24 24 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie Ohybová teorie skořepin uvažuje nejen vnitřní síly v rovině tečné ke střednicové ploše (normálové a smykové síly), ale též složky vnitřních sil charakteristické pro ohybové namáhání (ohybové a kroutící momenty, posouvající síly) U rotačně souměrných válcových skořepin odpadají složky vnitřních sil neslučitelné s rotační symetrii: Smykové síly t xy Kroutící momenty m xy Posouvající síly q y

25 25 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, označení veličin Označení složek vnitřních sil je zřejmé z obr. Osy x, y, z procházejí zvoleným bodem střednicové plochy (mají lokální charakter) Osa x je rovnoběžná s osou rotačního válce Osa y je tečnou ke kružnici Osa z je kolmá ke kružnici Normálové měrné síly n x a n y jsou rovnoběžné s osami x, y, měrná posouvající síla q x je kolmá k ose x Měrný ohybový moment m x (m y ) točí kolem osy y (x) Zatížení p x (p z ) působí ve směru osy x (z)

26 26 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, rovnice rovnováhy Na elementu musí být splněny podmínky rovnováhy, a to rovnováhy sil ve směru os x a y a momentová podmínka:

27 27 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, rovnice rovnováhy Rovnice lze upravit na tvar: n x lze určit přímou integrací, je zpravidla nepodstatné Ze druhé rovnice lze určit dq x a dosadit do třetí rovnice :

28 28 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, odvození základní rovnice V odvozené jediné rovnici neznámé m x a n y. Je jednou staticky neurčitá K řešení aplikujeme geometrické i fyzikální rovnice Výpočet deformace  x je známý, vypočet  y vyplývá z obr. Po dosazení do Hookova zákona je: Obdobně jako u desek a při radiální symetrii jsou ohybové momenty:

29 29 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, odvození základní rovnice Do rovnicedosadíme za n y a m x : Rovnice představuje základní vztah vyšetřované úlohy První člen odpovídá části příčného zatížení přebíraného ohybem Pro deskovou tuhost pro D~0 nastává membránový stav Po vyřešení průhybové funkce w=w(x) lze vypočíst měrné složky vnitřních sil m x, m y, q x a n y (viz výše) a dále:

30 30 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, řešení základní rovnice Rovnici je vhodné upravit na tvar Základní rovnice je nehomogenní obyčejná lineární diferenciální rovnice 4. řádu s konstantními součiniteli Její řešení se skládá z partikulárního řešení w o úplné rovnice a z obecného řešení rovnice w 1 homogenní rovnice (bez pravé strany)

31 31 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, řešení základní rovnice Partikulární řešení rovnice je snadné pro p z, které je maximálně funkcí (x ) 3. Potom je: Obecné řešení homogenní rovnice lze napsat ve tvaru: Výhodné je označit: C 1, C 2, C 3 a C 4 jsou integrační konstanty

32 32 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, integrační tabulka Pro hodnoty f i platí integrační tabulka: O správnosti hodnot funkcí v integrační tabulce se lze přesvědčit postupným integrováním

33 33 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, výpočet složek měrných vnitřních sil Při znalosti hodnot w 1 a jejich derivací, lze vypočíst složky měrných vnitřních sil: Výsledky získáme sečtením s partikulárními účinky odvozenými zcela analogicky z w o

34 34 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, okrajové podmínky Integrační konstanty C 1, C 2, C 3, a C 4 vyplývají z okrajových podmínek V úvahu přichází: Volný nezatížený okraj m x =0, q x =0 Kloubové uložení (nezatížené momentem) w=0, m x =0 Dokonalé vetknutí w=0, w´=0 Ohybový stav je obvykle vázán na určitou okrajovou podmínku způsobující poruchu membránového stavu Hovoří se též o okrajové poruše bránící deformacím charakteristickým pro membránový stav. Ty se zmenšují se vzdalováním od okraje. Často se uvádí tzv. účinná délka 5c (e -5 =0,0067, tj. 0,67% z hodnoty pro x=0) Je-li délka (výška) válce l≥ 5c, neprojeví se účinky z jednoho okraje na druhém okraji Hodnota délkové konstanty c má podstatný vliv na délku poruchy membránového stavu

35 35 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad Válcová betonová nádrž (E= 27,0 kPa,  =0,2) s konstantní tloušťkou h=0,2 m o průměru 8 m a výšce 5 m je zatížená tíhou kapaliny (  =10 kNm -3 ). Stěna nádrže je na horním okraji volná, na spodním okraji vetknutá. Vypočtěte průběh složek vnitřních sil. Přípravný výpočet: Desková tuhost: Charakteristická délka (okraje se neovlivňují):

36 36 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad, řešení Průběh zatížení je dán tlakem kapaliny : Partikulární řešení: Partikulární hodnoty pootočení a měrné složky vnitřních sil: Partikulární řešení zajišťuje splnění okrajových podmínek na horním okraji, spodní okraj neovlivňuje horní okraj (viz dále)

37 37 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad, řešení Obecné řešení je dáno vztahy: Na horním okraji (x=0) je m x1 = q x1 =0

38 38 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad, řešení, okrajové podmínky Na horním okraji (x=0) je m x1 = q x1 =0 Integrační konstanty C 1 =C 2 =0

39 39 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad, řešení, okrajové podmínky Na spodním okraji (x=l=5m) je w(5)= w´(5)=0

40 40 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad, řešení, okrajové podmínky

41 41 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad, výpočet přetvoření w a w´

42 42 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad, výpočet přetvoření w a w´

43 43 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad, výpočet měrných složek vnitřních sil

44 44 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad, výpočet měrných složek vnitřních sil, pokračování

45 45 Rotačně souměrné válcové skořepiny - ohybová teorie, příklad, průběh měrných složek vnitřních sil

46 46 Skořepinové konstrukce, shrnutí Obecné řešení skořepinových konstrukcí je úlohou velmi složitou Dnes se řeší zejména s využitím metody konečných prvků Ve skořepinách při zatížení vznikají síly v tečné rovině ke střednicové ploše (3 složky) a v příčné rovině ke střednicové ploše (5 složek) Složky deformace jsou obecně 3 (posuvy u, v, w) Celkem je 11 neznámých silových a deformačních veličin Pro každý element skořepiny lze napsat 5 podmínek rovnováhy (momentová podmínka k normále střednicové plochy je identicky splněna) Deformační podmínky lze zapsat pro deformaci střednicové plochy (tři podmínky) a další tři pro obecnou rovinu Celkem je 11 rovnovážných a deformačních podmínek S využitím Hookova zákona obdržíme 6 deformačních rovnic svazujících tři posuvy a 8 složek vnitřních sil

47 47 Použitá literatura [3] Teplý, B., Šmiřák, S., Pružnost a plasticita II. Nakladatelství VUT Brno, 1993.


Stáhnout ppt "1 Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Pružnost a plasticita II., 3.ročník bakalářského studia, přednášky Janas."

Podobné prezentace


Reklamy Google