Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tachov Historie a současnost města Tachov pat ř í mezi nejstarší sídla západních Č ech. První zmínka o m ě st ě pochází z roku 1115, ale není zcela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tachov Historie a současnost města Tachov pat ř í mezi nejstarší sídla západních Č ech. První zmínka o m ě st ě pochází z roku 1115, ale není zcela."— Transkript prezentace:

1

2 Tachov

3

4 Historie a současnost města Tachov pat ř í mezi nejstarší sídla západních Č ech. První zmínka o m ě st ě pochází z roku 1115, ale není zcela v ě rohodná. První konkrétní písemná zmínka o m ě st ě pochází z roku 1126, kdy kní ž e Sob ě slav nechal p ř estav ě t n ě které d ů le ž ité hrani č ní pevnosti - mezi nimi i P ř imdu a Tachov. Zmínka z roku 1131 potom ji ž uvádí hrad v blízkosti vesnice Tachov. Bou ř livý rozvoj m ě sto zaznamenalo za vlády P ř emysla Otakara II., který v Tachov ě nechal vystav ě t nový hrad a v jeho podhradí nechal patrn ě kolem roku 1285 zalo ž it nové královské m ě sto Tachov, které nechal obehnat hradbami, které se zachovaly ve velké mí ř e dodnes a pat ř í mezi nejzachovalejší st ř edov ě ké hradby na našem území. Č ech11151126P ř imdu1131hradvesniceP ř emysla Otakara II.1285 královské m ě sto Ji ž ve 13. století se Tachov stal centrem širokého okolí, okolo m ě sta vznikaly statky, které podléhaly m ě stskému purkrabímu. Statká ř i m ě li také,mimo jiné, za úkol st ř e ž it č esko-bavorskou hranici. Po nástupu Lucemburk ů na č eský tr ů n m ě sto vykoupil Jan Lucemburský. V Tachov ě také pobýval Karel IV. V 15. století se v Tachov ě t ř ikrát st ř etli Husité a jejich odp ů rci, z č eho ž nejvíce se zapsala do historie bitva u Tachova (v roce 1427). V roce 1616 m ě sto postihl ni č ivý po ž ár. 17. století bylo pro Tachov v ů bec velmi neš ť astné. V roce 1623, kdy ž se ješt ě m ě sto nesta č ilo vzpamatovat z velkého po ž áru, bylo prodáno Janu Filipovi Hussmannovi z Namédy. Byl to trest císa ř e Ferdinanda II. za ú č ast v protihabsburském povstání. Tachov se tímto stal pouhým poddanským m ě stem s omezenými právy, navíc mu byly zabaveny statky, které m ě stu pat ř ily. Za Hussmanna navíc probíhala násilná rekatolizace obyvatelstva a také germanizace.13. stoletístatkypurkrabímuhranici Lucemburk ůJan LucemburskýKarel IV.15. stoletíHusité 14271616po ž ár17. stoletíFerdinanda II.rekatolizacegermanizace V dob ě t ř icetileté války bylo m ě sto m ě sto poni č eno a vypáleno Švédy. Po t ř icetileté válce m ě sto jsou majiteli m ě sta Losyové, kte ř í v roce 1784 m ě sto prodávají Windischgrätz ů m, za nich ž Tachov a okolí vzkvétalo a pod tachovský velkostatek spadalo tém ěř 50 vsí (na dnešním území okresu Tachov je 51 obcí).t ř icetileté válkyŠvédyokresu Tachovobcí V roce 1869 ž ilo ve m ě st ě 3857 obyvatel, v ě tšinou N ě mc ů. V roce 1874 byla do m ě sta zavedena ž elezni č ní tra ť na trati Planá-Tachov, pozd ě ji (1910) prodlou ž ená pod Č eským lesem a ž do Doma ž lic. Do roku 1930 se po č et obyvatel zvýšil na 7000. Poté však p ř išla sv ě tová hospodá ř ská krize a Druhá sv ě tová válka.1869N ě mc ů1874 ž elezni č ní tra ťPlaná1910 Č eským lesemDoma ž lic1930sv ě tová hospodá ř ská krizeDruhá sv ě tová válka V roce 1938 bylo nejprve z č eského pohrani č í odsunuto č eské obyvatelstvo a oblasti se stalo sou č ástí N ě mecké ř íše. Po válce v roce 1945 bylo naše pohrani č í op ě t p ř ipojeno k tehdejší Č eskoslovenské republice a nastal problém, jak ř ešit otázku N ě mc ů. Tento problém vy ř ešil Edvard Beneš, kdy ž v roce 1946 vydal Benešovy dekrety, které mimo jiné, znamenaly odsun v ě tšiny n ě meckého obyvatelstva z pohrani č í. T ě mito dekrety bylo posti ž eno i m ě sto Tachov, které se po odsunu N ě mc ů v roce 1946 tém ěř vylidn ě no a muselo být tím pádem (stejn ě jako jiná pohrani č ní m ě sta) dosidlováno lidmi z vnitrozemí a jiných zemí (nap ř. ze Slovenska, Ukrajiny, Rumunska).1938 N ě mecké ř íše1945 Č eskoslovenské republiceEdvard Beneš1946 Benešovy dekrety

5

6

7

8 status:m ě sto NUTSNUTS 5 (obec):obecTachov krajkraj (NUTS 3):NUTSPlze ň skýPlze ň ský (CZ) okresokres (NUTS 4):NUTSTachovTachov (CZ) obec s rozší ř enou p ů sobnostíobec s rozší ř enou p ů sobností:Tachov pov ěř ená obecpov ěř ená obec:Tachov historická zem ě historická zem ě : Č echy katastrální vým ě ra:40,85 km²km² obyvatel:13 017 (2006) zem ě pisná ší ř kazem ě pisná ší ř ka:49° 47’ 43’’ zem ě pisná délkazem ě pisná délka:12° 37’ 59’’ nadmo ř ská výškanadmo ř ská výška:483 m PS Č PS Č :347 01 základní sídelní jednotkyzákladní sídelní jednotky:11 místní č ástimístní č ásti:8 katastrální územíkatastrální území:6 adresa m ě stského ú ř adu: Rokycanova 1 347 01 Tachov starostastarosta / starostka:Mgr. Ladislav Macák

9 Významné historické památky Do minantou celého města je kostel Nanebevzetí panny Marie, který byl původně vystavěn v raně gotickém stylu, v polovině 14. stol. rozšířen taktéž v gotickém slohu. Vnitřní zařízení kostela pochází z roku 1670. Kostel prošel v nedávné době rekonstrukcí, která byla z části hrazena evropskými fondy.gotickém slohu1670 Skvostem jsou městské hradby, které patří k nejzachovalejším v republice. Jejich současná podoba pochází z přelomu 13. a 14. století. Hradby obklopují historický střed města v délce asi 700 m. Tachovský zámek v klasicistním stylu. Dříve majetek Windischgrätzů Významnou památkou je také Tachovský zámek, který vznikl přestavbou gotického hradu v 17. století. V roce 1770 zámek vyhořel, v roce 1784 byl obnoven v klasicistním stylu. Zámek naposledy prošel velkou rekonstrukcí na sklonku 70. let.17701784 V lokalitě Vysoká nad městem najdeme od roku 1971 památník bitvy u Tachova, na Třešnovce v severní části města najdeme Mohylu, která je místem posledního odpočinku 232 obětí pochodu smrti, které na konci Druhé světové války procházely územím Tachovska.1971pochodu smrti


Stáhnout ppt "Tachov Historie a současnost města Tachov pat ř í mezi nejstarší sídla západních Č ech. První zmínka o m ě st ě pochází z roku 1115, ale není zcela."

Podobné prezentace


Reklamy Google