Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová."— Transkript prezentace:

1 Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová

2 Identita firmy = obraz firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy = odraz všeho, co firma dělá: – Poslání firmy – Uznávané hodnoty – Styl řízení – Strategie – Produkty – Vztah a jednání se zákazníky a zaměstnanci – Vztah k okolí – Prezentace navenek – vizuální prostředky, způsob komunikace Výhody aktivního formování identity: – Identifikace firmy v povědomí zákazníků, odlišení se od druhých – Zdůraznění rozhodujících prvků konkurenční výhody firmy – diferenciace – Vytvoření příznivého dojmu Identita firmy

3 Aspekty identity materiální působící vně firmy nemateriální dovnitř Vnější materiální aspekty: produkt, vnější vzhled – obchody, auta, oblečení personálu, vstup do firmy, … Vnitřní materiální: vybavení pracovišť, otevřený prostor/ uzavřené kanceláře, úroveň sociálních zařízení, možnost občerstvení, … Vnější nemateriální: chování pracovníků vůči externím subjektům, komunikační politika, styl reklam, charitativní činnost, … Vnitřní nemateriální: sociální klima uvnitř, styl řízení, postoj managementu ve vypjatých situacích, pravidla povyšování, … Aspekty firemní identity

4 Složky firemní identity Identita firmy Firemní design Firemní kultura Firemní komunikace Firemní chování Produkt firmy Image firmy Jaká firma skutečně je Veřejný obraz firmy

5 Vizuální prostředky: – Označení/ název firmy – Logo – Firemní barvy – Typ písma Firemní předpis (design manual) definuje: – vzhled písemností (hlavičkový papír, obálky, faktury, vizitky,..) – Vzhled webových stránek – Vzhled interiéru, pracovních oděvů, … Logo: – Snadná rozpoznatelnost – Vystižení celkového charakteru firmy – Zanechání příjemného dojmu Firemní design

6 = kvalitativní veličina, nelze exaktně vyjádřit ani kvantifikovat = je sdílená skupinou lidí, nelze ji nařídit ani se na ní dohodnout = součástí kultur vyšších řádů (součástí kultury oboru, kultury regionu, kultury národní) = skládá se ze 3 hierarchicky uspořádaných rovin: 1.Vnímatelné atributy – vše, co vnímáme smysly 2.Pravidla jednání – společenské normy a standardy jednání, které se projevují ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům, konkurenci, k podnikatelským zásadám 3.Základní životní představy – vznikají spontánně, jsou nevědomé, závislé na věku, dosavadních zkušenostech, vzdělání, rodině, vrozených vlastnostech osobnosti Firemní kultura

7 1.Firma má kulturu – jsou vytvořeny normy a předpisy - technokratické, hrozí vznik „skryté kultury“ 2.Firma je svébytnou kulturou – vytváří manažeři osobním příkladem, přesvědčivostí, argumenty, dobrým přístupem k lidem + dobře fungující personální řízení + silná osobní identifikace pracovníků s kulturou firmy + vysoká loajalita k firmě - náročné na management Obvykle kompromis mezi oběma přístupy. Firemní kultura – 2 přístupy

8 -Kultura vychází z podnikové strategie -Jsou vytvořeny podmínky pro fungování pracovníků jako týmu -Kritika se nepotlačuje, je prostředkem pro hledání konstruktivních řešení -Zaměstnanci se identifikují s firmou, věří jí a podporují navenek -Dobrá úroveň vzájemných vztahů a firemní komunikace -Management přijímá odpovědnost, sdílí informace s ostatními, nebrání podřízeným se vyjadřovat, je iniciativní -Řízení není nařizování, ale spíše podporování a povzbuzování - koučování Rysy zdravé firemní kultury

9 Pomocí dotazníků se analyzují „složky“ kultury: Společné cíle – jak se vytváří strategie, podílejí se na ní i pracovníci ? Vztah k okolí – postavení firmy vůči zákazníkům, dodavatelům, konkurenci (nadřazené, podřízené, partnerské) Společné způsoby – styl řízení, podíl pracovníků na rozhodování, motivace jen mzdová nebo diferencovaná?, princip výběru manažerů – z vlastních řad nebo se preferuje obměna pracovníky zvenčí Charakter lidských vztahů – partnerské, formální, úroveň informovanosti, rivalita individuí nebo tým?, význam titulů Charakter etických hodnot – převažující názor na to, co je správné, co je pravdivé, postoj v případě krizových situací Porovnání výsledků s jinými organizacemi = benchmarking Měření firemní kultury

10 Cíl: Dosáhnout co nejlepšího obrazu firmy ve vědomí veřejnosti 1.Reklama, propagace – většinou produkty 2.Vztahy s veřejností (Public Relations) 3.Vztahy k investorům – cílená prezentace informací o hospodářských výsledcích firmy, podnikatelskjých aktivitáých apod. 4.Pracovní vztahy – „employee communication“, ale také prezentace firmy jako vhodného zaměstnavatele na Career Days apod. 5.Vztahy ke správním institucím (Government Relations) 6.Odborné a vědecké vztahy Významným partnerem – média. Komunikace by měla být systematická a dlouhodobá! Nedostatek komunikace vede ke vzniku fám! Firemní komunikace - složky

11 = vzorce chování v situacích, které jsou citlivě vnímány veřejností = vztažené k hodnotám „etické chování“ a „důvěra“ Etické chování – Střet zájmů – Finanční nebo obchodní zájmy mimo zaměstnavatele – Pracovní a mimopracovní aktivity mimo zaměstnavatele – Řádné užívání a ochrana majetku zaměstnavatele – Dary a účast na společenských akcích – Zadávání zakázek, otevřenost soutěže (např. 3 nabídky) Důvěra – Důvěrné informace a jejich zveřejňování, požadavek mlčenlivosti, pořizování a uchovávání záznamů, vymezení neveřejných informací – Dodržování právních předpisů, příspěvky politickým stranám, vztahy se státními úředníky – Vnitřní zpronevěra, podvody, oznamování nevhodného jednání – řešení stížností Firemní chování

12 Legislativa nemůže řešit každou situaci, byla by nepřehledná a kontraproduktivní. Dobře fungující legislativu, která je i dobře vymahatelná může doplnit dobrovolný přístup – etická pravidla chování. Příklady: Důsledné dodržování smluvních závazků vůči zákazníkům i dodavatelům U výrobků dodržování legislativních požadavků na jakost, bezpečnost zdravotní nezávadnost a šetrnost k životnímu prostředí V reklamě nepoužívat nepravdivé údaje Nepraktikovat korupční jednání v obchodních vztazích Vědomě neiniciovat daňové úniky Transparentní systém řízení lidských zdrojů Vyloučit jakoukoli diskriminaci Dbát na to, aby se firma stala „dobrým sousedem“ (Good Corporate Citizen) Manažerská etika

13 = klíčový faktor, vytvářející image firmy Základní požadavky Splnění legislativních požadavků, týkajících se produktu Garance konkurenceschopné kvality Dodržení termínů dodávek, záručních lhůt Přijatelná cena Garanční servis Body navíc: Atraktivní obal Získání značky kvality, ekologické značky Doprovodné služby Věrnostní programy Produkt firmy

14 CSR = Corporate Social Responsibility = respektování zájmu různých subjektů, spojených s firmou, tzv. „stakeholders“ = osoby, skupiny nebo organizace, které mají vliv na chod firmy nebo jsou jejím fungováním dotčeny (zákazníci, akcionáři, zaměstnanci, obchodní partneři, dodavatelé, zástupci státní správy a samospráv, média, odbory, mezinárodní organizace) Trojí základ podnikání – zaměření firmy nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty vlastní činnosti. Kromě plnění právních požadavků firma se zavazuje k dobrovolnému odpovědnému chování: V ekonomické oblasti (podnikatelský kodex) V sociální oblasti ( rozvoj lidského kapitálu) V environmentální oblasti (zlepšování environmentálního profilu) Ve společnosti (být dobrým sousedem, podporovat region) Společenská odpovědnost firem

15 Nevládní nezisková organizace Social Accountability International vytvořila standard SA 8000 (podobný jako ISO): 1.Dětská práce – zaměstnanci od 15 let 2.Nucená práce – nesmí být např. odebírány průkazy 3.Zdraví a bezpečnost – pitná voda, sociální zařízení, školení 4.Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání 5.Diskriminace – nesmí se vyskytovat (rasa, původ, náboženství, věk, pohlaví, sexuální orientace, politické názory,…) 6.Disciplína – zákaz nátlaku, slovního napadání, fyzických trestů 7.Pracovní doba – max. 48 h týdně, alespoň 1 den volna 8.Odměna za práci – musí odpovídat zákonným a firemním standardům 9.Manažerský systém – procesy a postupy efektivního řízení Certifikace CSR


Stáhnout ppt "Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google