Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová"— Transkript prezentace:

1 Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová

2 Identita firmy Identita firmy = obraz firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy = odraz všeho, co firma dělá: Poslání firmy Uznávané hodnoty Styl řízení Strategie Produkty Vztah a jednání se zákazníky a zaměstnanci Vztah k okolí Prezentace navenek – vizuální prostředky, způsob komunikace Výhody aktivního formování identity: Identifikace firmy v povědomí zákazníků, odlišení se od druhých Zdůraznění rozhodujících prvků konkurenční výhody firmy – diferenciace Vytvoření příznivého dojmu

3 Aspekty firemní identity
Aspekty identity materiální působící vně firmy nemateriální dovnitř Vnější materiální aspekty: produkt, vnější vzhled – obchody, auta, oblečení personálu, vstup do firmy, … Vnitřní materiální: vybavení pracovišť, otevřený prostor/ uzavřené kanceláře, úroveň sociálních zařízení, možnost občerstvení, … Vnější nemateriální: chování pracovníků vůči externím subjektům, komunikační politika, styl reklam, charitativní činnost, … Vnitřní nemateriální: sociální klima uvnitř, styl řízení, postoj managementu ve vypjatých situacích, pravidla povyšování, …

4 Složky firemní identity
Identita firmy Jaká firma skutečně je Firemní design Firemní kultura Firemní komunikace Firemní chování Produkt firmy Image firmy Veřejný obraz firmy

5 Firemní design Vizuální prostředky:
Označení/ název firmy Logo Firemní barvy Typ písma Firemní předpis (design manual) definuje: vzhled písemností (hlavičkový papír, obálky, faktury, vizitky,..) Vzhled webových stránek Vzhled interiéru, pracovních oděvů, … Logo: Snadná rozpoznatelnost Vystižení celkového charakteru firmy Zanechání příjemného dojmu

6 Firemní kultura = kvalitativní veličina, nelze exaktně vyjádřit ani kvantifikovat = je sdílená skupinou lidí, nelze ji nařídit ani se na ní dohodnout = součástí kultur vyšších řádů (součástí kultury oboru, kultury regionu, kultury národní) = skládá se ze 3 hierarchicky uspořádaných rovin: Vnímatelné atributy – vše, co vnímáme smysly Pravidla jednání – společenské normy a standardy jednání, které se projevují ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům, konkurenci, k podnikatelským zásadám Základní životní představy – vznikají spontánně, jsou nevědomé, závislé na věku, dosavadních zkušenostech, vzdělání, rodině, vrozených vlastnostech osobnosti

7 Firemní kultura – 2 přístupy
Firma má kulturu – jsou vytvořeny normy a předpisy - technokratické, hrozí vznik „skryté kultury“ Firma je svébytnou kulturou – vytváří manažeři osobním příkladem, přesvědčivostí, argumenty, dobrým přístupem k lidem + dobře fungující personální řízení + silná osobní identifikace pracovníků s kulturou firmy + vysoká loajalita k firmě - náročné na management Obvykle kompromis mezi oběma přístupy.

8 Rysy zdravé firemní kultury
Kultura vychází z podnikové strategie Jsou vytvořeny podmínky pro fungování pracovníků jako týmu Kritika se nepotlačuje, je prostředkem pro hledání konstruktivních řešení Zaměstnanci se identifikují s firmou, věří jí a podporují navenek Dobrá úroveň vzájemných vztahů a firemní komunikace Management přijímá odpovědnost, sdílí informace s ostatními, nebrání podřízeným se vyjadřovat, je iniciativní Řízení není nařizování, ale spíše podporování a povzbuzování - koučování

9 Měření firemní kultury
Pomocí dotazníků se analyzují „složky“ kultury: Společné cíle – jak se vytváří strategie, podílejí se na ní i pracovníci ? Vztah k okolí – postavení firmy vůči zákazníkům, dodavatelům, konkurenci (nadřazené, podřízené, partnerské) Společné způsoby – styl řízení, podíl pracovníků na rozhodování, motivace jen mzdová nebo diferencovaná?, princip výběru manažerů – z vlastních řad nebo se preferuje obměna pracovníky zvenčí Charakter lidských vztahů – partnerské, formální, úroveň informovanosti, rivalita individuí nebo tým?, význam titulů Charakter etických hodnot – převažující názor na to, co je správné, co je pravdivé, postoj v případě krizových situací Porovnání výsledků s jinými organizacemi = benchmarking

10 Firemní komunikace - složky
Cíl: Dosáhnout co nejlepšího obrazu firmy ve vědomí veřejnosti Reklama, propagace – většinou produkty Vztahy s veřejností (Public Relations) Vztahy k investorům – cílená prezentace informací o hospodářských výsledcích firmy, podnikatelskjých aktivitáých apod. Pracovní vztahy – „employee communication“, ale také prezentace firmy jako vhodného zaměstnavatele na Career Days apod. Vztahy ke správním institucím (Government Relations) Odborné a vědecké vztahy Významným partnerem – média. Komunikace by měla být systematická a dlouhodobá! Nedostatek komunikace vede ke vzniku fám!

11 Firemní chování = vzorce chování v situacích, které jsou citlivě vnímány veřejností = vztažené k hodnotám „etické chování“ a „důvěra“ Etické chování Střet zájmů Finanční nebo obchodní zájmy mimo zaměstnavatele Pracovní a mimopracovní aktivity mimo zaměstnavatele Řádné užívání a ochrana majetku zaměstnavatele Dary a účast na společenských akcích Zadávání zakázek, otevřenost soutěže (např. 3 nabídky) Důvěra Důvěrné informace a jejich zveřejňování, požadavek mlčenlivosti, pořizování a uchovávání záznamů, vymezení neveřejných informací Dodržování právních předpisů, příspěvky politickým stranám, vztahy se státními úředníky Vnitřní zpronevěra, podvody, oznamování nevhodného jednání řešení stížností

12 Manažerská etika Legislativa nemůže řešit každou situaci, byla by nepřehledná a kontraproduktivní. Dobře fungující legislativu, která je i dobře vymahatelná může doplnit dobrovolný přístup – etická pravidla chování. Příklady: Důsledné dodržování smluvních závazků vůči zákazníkům i dodavatelům U výrobků dodržování legislativních požadavků na jakost, bezpečnost zdravotní nezávadnost a šetrnost k životnímu prostředí V reklamě nepoužívat nepravdivé údaje Nepraktikovat korupční jednání v obchodních vztazích Vědomě neiniciovat daňové úniky Transparentní systém řízení lidských zdrojů Vyloučit jakoukoli diskriminaci Dbát na to, aby se firma stala „dobrým sousedem“ (Good Corporate Citizen)

13 Produkt firmy = klíčový faktor, vytvářející image firmy
Základní požadavky Splnění legislativních požadavků, týkajících se produktu Garance konkurenceschopné kvality Dodržení termínů dodávek, záručních lhůt Přijatelná cena Garanční servis Body navíc: Atraktivní obal Získání značky kvality, ekologické značky Doprovodné služby Věrnostní programy

14 Společenská odpovědnost firem
CSR = Corporate Social Responsibility = respektování zájmu různých subjektů, spojených s firmou, tzv. „stakeholders“ = osoby, skupiny nebo organizace, které mají vliv na chod firmy nebo jsou jejím fungováním dotčeny (zákazníci, akcionáři, zaměstnanci, obchodní partneři, dodavatelé, zástupci státní správy a samospráv, média, odbory, mezinárodní organizace) Trojí základ podnikání – zaměření firmy nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty vlastní činnosti. Kromě plnění právních požadavků firma se zavazuje k dobrovolnému odpovědnému chování: V ekonomické oblasti (podnikatelský kodex) V sociální oblasti ( rozvoj lidského kapitálu) V environmentální oblasti (zlepšování environmentálního profilu) Ve společnosti (být dobrým sousedem, podporovat region)

15 Certifikace CSR Nevládní nezisková organizace Social Accountability International vytvořila standard SA 8000 (podobný jako ISO): Dětská práce – zaměstnanci od 15 let Nucená práce – nesmí být např. odebírány průkazy Zdraví a bezpečnost – pitná voda, sociální zařízení, školení Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání Diskriminace – nesmí se vyskytovat (rasa, původ, náboženství, věk, pohlaví, sexuální orientace, politické názory,…) Disciplína – zákaz nátlaku, slovního napadání, fyzických trestů Pracovní doba – max. 48 h týdně, alespoň 1 den volna Odměna za práci – musí odpovídat zákonným a firemním standardům Manažerský systém – procesy a postupy efektivního řízení


Stáhnout ppt "Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google