Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CÍLE UDRŽITELNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Účelem je ochrana ŽP jako celku Tedy nutnost vyhnout se přesunu znečištění a s tím souvisejících problémů z jedné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CÍLE UDRŽITELNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Účelem je ochrana ŽP jako celku Tedy nutnost vyhnout se přesunu znečištění a s tím souvisejících problémů z jedné."— Transkript prezentace:

1 CÍLE UDRŽITELNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Účelem je ochrana ŽP jako celku Tedy nutnost vyhnout se přesunu znečištění a s tím souvisejících problémů z jedné složky do druhé 1. ze vzduchu do vody nebo půdy. 2. z odpadového hospodářství do energetiky. 3. do zahraničí. 4. z jedné generace na příští.

2 Cílem dobrého systému zneškodňování odpadů by neměly být nulové emise, ale emise kompatibilní se životním prostředím, tj. blízké stavu v přírodě. a)zařízení pro zneškodňování odpadu musí přeměňovat odpad buď na recyklovatelné produkty nebo na produkty s užitnou kvalitou. b)zařízení pro zneškodňování odpadu musí ničit znečišťující látky nebo je koncentrovat tak, aby mohly být snadno zneškodněny c)3. spotřeba energie pro splnění 1. a 2. požadavku musí být co nejnižší.

3 V praxi jde o myšlenku kopírovat přírodu pokud možno co nejvíce, tzn. obnovit přírodní minerály a rudy. Tudíž cíl procesu zneškodňování odpadu bude třídit směsi chemických složek odpadu a obzvláště komunálních odpadů způsobem, aby : - mohly být recyklovány organické materiály. - organické znečišťující látky mohly být zničeny - neškodné soli jako NaCl mohly být extrahovány - kovy jako Fe a Al mohly být recyklovány - hlinitany, silikáty a jiné bezproblémové sloučeniny vyskytující se v odpadu mohly být co nejčistší s ohledem buď na volné skládkování, nebo dokonce na recyklaci ve stavebnictví - těžké kovy mohly být koncentrovány a upraveny pokud možno co nejvíce nerozpustné, aby jejich úniky ze skládek do povrchových vod byly zamezeny po dobu co nejdelší, nebo dokonce mohly být recyklovány.

4 Způsob nakládání s odpady (tis. tun) 2000 ODPADY Fyzikální a chemic-ké postupy Biologické postupy Spalov ání Skládková ní Využití jako druhotná surovina SkladováníVývoz Nakládání celkem Ze zemědělství a lesnictví 783 98642291 69411265 947 Z dolování a těžby 776002114 0532604 427 Průmyslové 2 1281923095121 8393093725 661 Z energetiky (mimo radioakt.) 235044 0661 87115006 326 Komunální 1864603372 80324959384 132 Jiné odpady 1 538527823 0082 092647297 923 Nespecifikováno 7 059 Celkem 4 2425 22577410 62911 7981 30344541 475

5 Ukazatel - 2003 Celkemnebezpečnéostatní Nakládání s odpady celkem29 198 9121 429 51327 769 399 v tom: produkce podniků25 172 8161 194 61923 978 197 produkce obcí3 188 90523 5003 165 405 odebrané ze skladu837 191211 394625 797 v tom: využívání celkem5 156 886391 7474 765 139 v tom: využití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie721 95838 243683 715 recyklace, regenerace, kompostování3 072 624193 6112 879 013 ostatní způsoby využívání odpadů678 43435 545642 889 úprava odpadů před jejich využitím683 870124 348559 522

6 Ukazatel – 2003 pokr. Celkemnebezpečnéostatní Nakládání s odpady celkem29 198 9121 429 51327 769 399 odstraňování celkem8 968 660750 9398 217 721 v tom: skládkování a ostatní způsoby ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu7 371 839199 9507 171 889 biologická úprava403 520185 074218 446 fyzikálně-chemická úprava539 427242 644296 783 spalování57 14037 67219 468 konečné, trvalé uložení450 018783449 235 úprava odpadů před jejich odstraněním146 71684 81661 900 ostatní způsoby celkem10 105 020260 8199 844 201 v tom: použití odpadů na rekultivace, terénní úpravy8 163 37542 4028 120 973 zůstatek na skladu k 31. 12.1 173 554211 167962 387 vývoz odpadu do zahraničí768 0917 250760 841 nespecifikováno4 968 34626 0084 942 338

7

8 dolování a těžba 2% odpady z čištění odp. vod 2% odpady z dopravy 1% odpady ze stavebnictví 26% komunální odpady 10% odpady z obcí 11% zemědělství a lesnictví 4% průmyslový odpad 27% odpady z energetiky 17% Produkce odpadů z hlediska původu podle třídění OECD 2003

9 PŘEHLED VYUŽITÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ UKLÁDÁNÍ ODPADŮ V LETECH 1998-200

10 Spalovny se dělí podle druhu spalovaného odpadu na dvě základní skupiny Spalovny komunálních odpadů Tři spalovny Praha 310 000 t, Liberec 96 000 t Brno 240 000 t V roce 2000 spáleno 337 000 t, tj. 7.5 % Spalovny průmyslových odpadů 69 spaloven roční kapacita 115 000 t v roce 2000 takto zneškodněno 2.9 % Ostatní způsoby kompostování (ze zppracování dřeva a papíru) zařízení nebo plochy na biologickou dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami

11 Termické využití spalovny KO Termizo v Liberci Množství odpadu: 96 000 tun / 1 rok Redukce odpadu: váhově na 1/3, objemově na 1/10 Elektrický výkon protitlaké turbíny: 2,5 MW Elektrický výkon dodávky elektrické energie: 1 MW Tepelný výkon 650 000 GJ tepelné energie do rozvodných sítí. tj. úspora 17000 - 20000 t těžkého topného oleje).

12 Jednotlivé způsoby nakládání s komunálními odpady: Využívání odpadů jako zdrojů druhotných surovin a recyklace zlepšení separovaného sběru využitelných složek (barevné kontejnery) zatím ale nízká úroveň třídění (chybí kontejnery např. na biologický odpad) úspěšnost a efektivita systému je závislá na jeho příjemnosti, na tom jak pohodlný je pro své uživatele, z toho plyne, že je důležité jak velký objem peněz do něj vstupuje V různých obcích existují různé systémy sběru tříděného odpadu nejčastější tříděné suroviny: kovy plasty (především PET) sklo sběrný papír

13 Skládkování negativem je nevyužití takto zneškodněného odpadu ve skládkovaném odpadu je velké množství znovu využitelných surovin, nebo alespoň recyklovatelných materiálů druhým výrazným rizikem je tzv. hoření skládky; při procesech uvnitř skládky dochází vlivem zahřátí na vyšší teplotu k hoření uloženého materiálu, z toho plyne vznik škodlivin rozdíl je v režimu, který na těchto skládkách panuje, na skládce s nebezpečným odpadem je ochrana životního prostředí zabezpečena na vyšší úrovni

14 Spalování Je dražší metoda zneškodňování odpadu než skládkování z důvodu prvotní vysoké investice do výstavby spalovny, proto není tento způsob příliš využíván, Také negativní způsob nakládání s odpady, pouze v tomto případě dochází k využití termických vlastností odpadů Spalují se především: Odpady kapalné Odpady s vysokým energetickým obsahem Komunální odpady

15 OBALY 31.12.200231.12.200331.12.200431.12.2005 ABABABAB %%%% Z papíru3035 4540504555 Ze skla32 50 65 80 Z plastů1012101512201525 Z kovů11 15 20 25 CELKEM 253032393845 52 PŘEHLED VYUŽITÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ UKLÁDÁNÍ ODPADŮ V LETECH 1998-200

16 V roce 2004 bylo dosaženo cíle 56 % recyklace obalových odpadů, takže byly splněny požadavky zákona o obalech.

17 Meziroční srovnání množství odebraných obalů a množství zapojených obyvatel

18

19 Monožství vytříděného obalového materiálu v ČR

20

21 Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. MOŽNOSTI VÝROBCŮ Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ TOHOTO ZÁKONA SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ OPAKOVANÉHO POUŽITÍ OBALU: Uzavřený systém - systém, ve kterém je opakovaně použitelný obal uváděn do oběhu osobou nebo organizovanou skupinou osob; Otevřený systém - systém, ve kterém je uváděn do oběhu opakovaně použitelný obal mezi blíže neurčenými osobami; Smíšený systém - systém sestávající se ze dvou částí: opakovaně použitelný obal, který zůstává u konečného uživatele, pro který neexistuje žádný systém zpětného rozdělování vedoucí ke komerčnímu opakovanému naplnění, jednocestný obal, který se použije jako pomocný výrobek pro přepravu obsahu k opakovanému naplnění obalu.


Stáhnout ppt "CÍLE UDRŽITELNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Účelem je ochrana ŽP jako celku Tedy nutnost vyhnout se přesunu znečištění a s tím souvisejících problémů z jedné."

Podobné prezentace


Reklamy Google