Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CÍLE UDRŽITELNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Účelem je ochrana ŽP jako celku Tedy nutnost vyhnout se přesunu znečištění a s tím souvisejících problémů z jedné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CÍLE UDRŽITELNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Účelem je ochrana ŽP jako celku Tedy nutnost vyhnout se přesunu znečištění a s tím souvisejících problémů z jedné."— Transkript prezentace:

1 CÍLE UDRŽITELNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Účelem je ochrana ŽP jako celku Tedy nutnost vyhnout se přesunu znečištění a s tím souvisejících problémů z jedné složky do druhé 1. ze vzduchu do vody nebo půdy. 2. z odpadového hospodářství do energetiky. 3. do zahraničí. 4. z jedné generace na příští.

2 Cílem dobrého systému zneškodňování odpadů by neměly být nulové emise, ale emise kompatibilní se životním prostředím, tj. blízké stavu v přírodě. a)zařízení pro zneškodňování odpadu musí přeměňovat odpad buď na recyklovatelné produkty nebo na produkty s užitnou kvalitou. b)zařízení pro zneškodňování odpadu musí ničit znečišťující látky nebo je koncentrovat tak, aby mohly být snadno zneškodněny c)3. spotřeba energie pro splnění 1. a 2. požadavku musí být co nejnižší.

3 V praxi jde o myšlenku kopírovat přírodu pokud možno co nejvíce, tzn. obnovit přírodní minerály a rudy. Tudíž cíl procesu zneškodňování odpadu bude třídit směsi chemických složek odpadu a obzvláště komunálních odpadů způsobem, aby : - mohly být recyklovány organické materiály. - organické znečišťující látky mohly být zničeny - neškodné soli jako NaCl mohly být extrahovány - kovy jako Fe a Al mohly být recyklovány - hlinitany, silikáty a jiné bezproblémové sloučeniny vyskytující se v odpadu mohly být co nejčistší s ohledem buď na volné skládkování, nebo dokonce na recyklaci ve stavebnictví - těžké kovy mohly být koncentrovány a upraveny pokud možno co nejvíce nerozpustné, aby jejich úniky ze skládek do povrchových vod byly zamezeny po dobu co nejdelší, nebo dokonce mohly být recyklovány.

4 Způsob nakládání s odpady (tis. tun) 2000 ODPADY Fyzikální a chemic-ké postupy Biologické postupy Spalov ání Skládková ní Využití jako druhotná surovina SkladováníVývoz Nakládání celkem Ze zemědělství a lesnictví Z dolování a těžby Průmyslové Z energetiky (mimo radioakt.) Komunální Jiné odpady Nespecifikováno Celkem

5 Ukazatel Celkemnebezpečnéostatní Nakládání s odpady celkem v tom: produkce podniků produkce obcí odebrané ze skladu v tom: využívání celkem v tom: využití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie recyklace, regenerace, kompostování ostatní způsoby využívání odpadů úprava odpadů před jejich využitím

6 Ukazatel – 2003 pokr. Celkemnebezpečnéostatní Nakládání s odpady celkem odstraňování celkem v tom: skládkování a ostatní způsoby ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu biologická úprava fyzikálně-chemická úprava spalování konečné, trvalé uložení úprava odpadů před jejich odstraněním ostatní způsoby celkem v tom: použití odpadů na rekultivace, terénní úpravy zůstatek na skladu k vývoz odpadu do zahraničí nespecifikováno

7

8 dolování a těžba 2% odpady z čištění odp. vod 2% odpady z dopravy 1% odpady ze stavebnictví 26% komunální odpady 10% odpady z obcí 11% zemědělství a lesnictví 4% průmyslový odpad 27% odpady z energetiky 17% Produkce odpadů z hlediska původu podle třídění OECD 2003

9 PŘEHLED VYUŽITÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ UKLÁDÁNÍ ODPADŮ V LETECH

10 Spalovny se dělí podle druhu spalovaného odpadu na dvě základní skupiny Spalovny komunálních odpadů Tři spalovny Praha t, Liberec t Brno t V roce 2000 spáleno t, tj. 7.5 % Spalovny průmyslových odpadů 69 spaloven roční kapacita t v roce 2000 takto zneškodněno 2.9 % Ostatní způsoby kompostování (ze zppracování dřeva a papíru) zařízení nebo plochy na biologickou dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami

11 Termické využití spalovny KO Termizo v Liberci Množství odpadu: tun / 1 rok Redukce odpadu: váhově na 1/3, objemově na 1/10 Elektrický výkon protitlaké turbíny: 2,5 MW Elektrický výkon dodávky elektrické energie: 1 MW Tepelný výkon GJ tepelné energie do rozvodných sítí. tj. úspora t těžkého topného oleje).

12 Jednotlivé způsoby nakládání s komunálními odpady: Využívání odpadů jako zdrojů druhotných surovin a recyklace zlepšení separovaného sběru využitelných složek (barevné kontejnery) zatím ale nízká úroveň třídění (chybí kontejnery např. na biologický odpad) úspěšnost a efektivita systému je závislá na jeho příjemnosti, na tom jak pohodlný je pro své uživatele, z toho plyne, že je důležité jak velký objem peněz do něj vstupuje V různých obcích existují různé systémy sběru tříděného odpadu nejčastější tříděné suroviny: kovy plasty (především PET) sklo sběrný papír

13 Skládkování negativem je nevyužití takto zneškodněného odpadu ve skládkovaném odpadu je velké množství znovu využitelných surovin, nebo alespoň recyklovatelných materiálů druhým výrazným rizikem je tzv. hoření skládky; při procesech uvnitř skládky dochází vlivem zahřátí na vyšší teplotu k hoření uloženého materiálu, z toho plyne vznik škodlivin rozdíl je v režimu, který na těchto skládkách panuje, na skládce s nebezpečným odpadem je ochrana životního prostředí zabezpečena na vyšší úrovni

14 Spalování Je dražší metoda zneškodňování odpadu než skládkování z důvodu prvotní vysoké investice do výstavby spalovny, proto není tento způsob příliš využíván, Také negativní způsob nakládání s odpady, pouze v tomto případě dochází k využití termických vlastností odpadů Spalují se především: Odpady kapalné Odpady s vysokým energetickým obsahem Komunální odpady

15 OBALY ABABABAB %%%% Z papíru Ze skla Z plastů Z kovů CELKEM PŘEHLED VYUŽITÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ UKLÁDÁNÍ ODPADŮ V LETECH

16 V roce 2004 bylo dosaženo cíle 56 % recyklace obalových odpadů, takže byly splněny požadavky zákona o obalech.

17 Meziroční srovnání množství odebraných obalů a množství zapojených obyvatel

18

19 Monožství vytříděného obalového materiálu v ČR

20

21 Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. MOŽNOSTI VÝROBCŮ Z HLEDISKA NAPLNĚNÍ TOHOTO ZÁKONA SYSTÉMY PRO ZAJIŠTĚNÍ OPAKOVANÉHO POUŽITÍ OBALU: Uzavřený systém - systém, ve kterém je opakovaně použitelný obal uváděn do oběhu osobou nebo organizovanou skupinou osob; Otevřený systém - systém, ve kterém je uváděn do oběhu opakovaně použitelný obal mezi blíže neurčenými osobami; Smíšený systém - systém sestávající se ze dvou částí: opakovaně použitelný obal, který zůstává u konečného uživatele, pro který neexistuje žádný systém zpětného rozdělování vedoucí ke komerčnímu opakovanému naplnění, jednocestný obal, který se použije jako pomocný výrobek pro přepravu obsahu k opakovanému naplnění obalu.


Stáhnout ppt "CÍLE UDRŽITELNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Účelem je ochrana ŽP jako celku Tedy nutnost vyhnout se přesunu znečištění a s tím souvisejících problémů z jedné."

Podobné prezentace


Reklamy Google