Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vibrace a Zraková zátěž

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vibrace a Zraková zátěž"— Transkript prezentace:

1 Vibrace a Zraková zátěž
Zařazení prací podle rozhodujících faktorů a kritérií dle vyhl. č. 432/2003 Sb. Vibrace a Zraková zátěž

2 Osnova: a) vibrace Definice vibrací a jejich přenos na člověka.
Typy vibrací. Měření vibrací. Zařazení práce vzhledem k faktoru vibrace do kategorií. Působení vibrací na člověka. Ochrana proti vibracím. Vibrace - vliv na zdraví. b) zraková zátěž Zrak a práce. Vnímání barev. Viditelnost předmětu. Oslunění. Zraková únava.

3 a) Vibrace Definice vibrací a jejich přenos na člověka:
Vibrace představují mechanické kmitání pohyb pružného tělesa nebo prostředí - jehož jednotlivé body kmitají kolem rovnovážné polohy.

4 Nejčastější přenos vibrací na člověka:
z kmitajících částí strojů a zařízení z ručního mechanizovaného nářadí z dopravních prostředků ze sedadel z pracovních plošin z volantu z ovládacích pák ....

5 Typy vibrací Rozdělení vibrací podle způsobu přenosu:
celkové horizontální nebo vertikální vibrace, posuzované v pásmu frekvencí 0,5 Hz – 80 Hz (x,y 110 dB, z 107 dB) celkové vertikální vibrace o frekvenci nižší než 0,5 Hz (kinetózy) celkové vibrace v obytných budovách a ve stavbách občanského vybavení, posuzované v pásmu od 1 Hz – 1000 Hz (71dB+korekce) vibrace přenášené na ruce posuzované v pásmu 8 Hz – 1000 Hz (123 dB) vibrace přenášené zvláštním způsobem (na hlavu, páteř) posuzované v pásmu 1 Hz – 1000 Hz

6 Měření vibrací Při kmitech - přenos energie.
Mechanický pohybu (kmity) vyjadřujeme: - v efektivních hodnotách - v hladinách zrychlení vibrací (vztahují se k referenčnímu zrychlení 1μm/s2)

7 Měření vibrací Měření vibrací po potřeby kategorizace:
Základem hodnocení – energeticky ekvivalentní hladina (hodnota) zrychlení vibrací (je vážená příslušným filtrem podle způsobu a směru působení vibrací.). Vibrace měříme v místě jejich přenosu na lidský organismus – speciální úchyty pro připevnění snímačů na styčné ploše, ze které vibrace vstupují do těla. Při měření: posuzujeme zrychlení ve třech směrech: x, y, z. Hodnocení celkových vibrací: ekvivalentní vážené hodnoty zrychlení normované na 8 hod dobu porovnávají v jednotlivých směrech s NPH.

8 Měření vibrací Hodnocení vibrací na ruce: výsledky měření z jednotlivých směrů zkombinují tak, že se stanoví souhrnná vážená hodnota zrychlení, která se znormuje na 8h podle vztahu:

9

10 NPH uvažují se nejistoty měření ε Pokud NPHV se nachází v pásmu nejistoty výsledku měření – musí se měření opakovat přesnější metodou! Konečný výsledek měření v 1. tř. přesnosti

11 Tabulka přesnosti měření vibrací
Celková nejistota ε v decibelech ε≤2 2<ε≤3 3<ε≤5 Třída přesnosti měření 1 2 3 Označení Referenční měření Technické měření Provozní měření

12 Měřidla vibrometry filtry
Vibrometry nejsou zařazeny mezi stanovená měřidla – nepodléhají úřednímu ověření (doporučuje se kalibrace 1x za 2 roky).

13 Zařazení práce vzhledem k faktoru vibrace do kategorií
Čtyři kategorie vibrací: Kategorie č. 1: celosměnová expozice vibracím je o více než 10 dB pod hygienickým limitem. Kategorie č. 2: celosměnová expozice vibracím je do 10 dB pod hygienickým limitem. Kategorie č. 3: celosměnová expozice vibracím překračuje hygienický limit do 10 dB. Kategorie č. 3: celosměnová expozice vibracím překračuje hygienický limit o více jak 10 dB.

14 Působení vibrací na člověka
Interakce soustava zdroje vibrací a lidského organismu = mechanická zátěž Krátkodobá intenzivní expozice nepříznivá odezva lidského organismu. Dlouhodobá expozice – trvalé poškození. Nejzávažnější – vibrace na ruce.

15 Expozice k vibracím je ovlivněna faktory
individuálními predispozice k onemocnění, kouření, velikost ruky fyzikálními dominantní frekvence, časový průběh, směr působení vibrací, průměrná denní a celková expozice biodynamickými poloha těla a končetin, vyvozené síly stisku a přítlaku ruky, velikost plochy dotyku

16 Účinky na člověka celkové vibrace
vždy systémové účinky (postihují celé tělo) odezva u člověka – řada rezonančních oblastí subjektivně nepříjemné, při vyšších intenzitách nebezpečné zdraví uvnitř organismu se vyvolávají velké dynamické síly hl. otřesy v důsledku mechanických rázů subjektivní projev – nepohoda závisí na řadě faktorů individuální rozdíly, motivační faktory, věk, pohlaví, délka expozice, denní doba, poloha a činnost nepohoda → celková únava organismu snížení pozornosti, zpomalené a zhoršené vnímání, pokles motivace, snížení výkonu při provádění duševních a fyzických úloh

17 Ochrana proti vibracím
Ochrana zdraví stanovena v:  NV č. 148/2006 Sb. normovaných metodách ČSN ISO 2631 část 1a 2 ČSN ISO 5349 metodický návod pro měření hluku a vibrací (vydalo MZ ČR) Posuzují se vždy translační (posuvné vibrace) – zavedení soustavy souřadnic lidského těla viz obrázky výše (celkové vibrace a vibrace přenášené na ruce)

18 Opatření snížení vibrací u zdrojů (opatření na zdrojích), nejúčinnější a nejlevnější př.: výměna ručního nářadí, konstrukční úprava, náhrada sedadel, části strojů, výměna technologických celků za modernější omezení cest šíření vibrací (vychází z hlukové studie) změna organizace práce a technologie výroby střídání pracovníků přestávky stanovení přípustného počtu směn úprava technologie ohřívárny (vlhko a chlad) antivibrační rukavice (při kmitočtu Hz – 40% útlum, do 200 Hz nulový efekt) ochrana před chladem a vlhkem zácvik práce s ručním nářadím

19 Vibrace – vliv na zdraví
Vystavení vibracím je spojeno s nepříznivou odezvou organismu (únava, snížená pozornost, zhoršené a zpomalené vnímání až charakteristické poškození podle typu a charakteru vibrací. Vibrace přenášené na ruce: poškození periferních cév, nervů, kloubů HK. Celkové vibrace: ovlivnění muskuloskeletárního aparátu (spolu s vynucenou PP – posškození páteře), není v ČR odškodňováno. Nemoci cév rukou: traumatická vasoneuróza vibrace o frekvenci Hz. Chladový test. Nemoci periferních nervů HK charakteri ischemických a úžinových neuropatií (není objasněno, zda onemocnění je způsobeno přímým účinkem vibrací). Nemoci kostí a kloubů rukou, zápěstí nebo loktů. Způsobeny otřesy a rázy a vibracemi nízkých frekvencí od 1-30 Hz (cysty a nekrózy, následek zhoršené prokrvení).

20 b) zraková zátěž Zrak a práce Nové technologie, nové profese
Zrakové obtíže: pálení, slzení, svědění, pocit napětí až zhoršení zrakové ostrosti, nejasné vidění, zhoršení zrakového výkonu Kombinace s celkovými příznaky bolest hlavy, nesoustředěnost, únava Obtíže krátkodobé x dlouhodobé Negativní ovlivnění pracovního prostředí špatné osvětlení, malá velká intenzita, práce spojené s přetěžováním akomodace, nízká vlhkost vzduchu, přítomnost CHL, prach

21 Vnímání barev Barvocit: schopnost zrakového aparátu rozlišovat barvy. Genetické vybavení. Dokonalé barevné podání předmětu umožňuje jen denní světlo. Příčiny poruch: diabetes, chronická expozice Pb a org. rozpouštědlům, alkohol Věk: zvýšení deficitu barevného vidění. Poruchy vnímání barev - doprava, elektrotechnika (kabely), textilní výroba (barevně označené ovladače).

22 Vnímání barev Vnímání osvětlení ovlivňuje vztah mezi osvětleností a teplotou chromatičnosti zdrojů světla (dlouhovlnném červené spektrum – obdoba ranního a večerního světla, nízká intenzita; krátkovlnná modrá složka – poledne, vysoká intenzita) → vyšší hladina osvětlenosti u zdrojů s vysokou teplotou chromatičnosti. Nerespektování – stížnosti na výbojkové a zářivkové osvětlení. Klesající intenzita osvětlení – snížení schopnosti přesného rozlišení barev.

23 Viditelnost předmětu Určena velikostí, jasem, kontrastem jasu předmětu a jeho okolí, dobou danou pro pozorování. Barevné zvýraznění důležitých částí strojů. Viditelnost 3-rozměrných detailů - směr světelného toku (tvorba stínů-prostorová orientace).

24 Oslunění Stav zraku, který ruší zrakovou pohodu, zhoršuje, znemožňuje vidění. Rušivé oslnění- narušení pohody, špatné soustředění, zhoršuje vidění. Individuální rozdíly ve vnímání oslnění (není vždy stále sejná u 1 osoby).

25 Zraková únava Je komplexní děj související s únavou akomodačních a okohybných svalů a s celkovou únavou CNS. Hodnocení: zvýšený počet chyb při zrakové práci a zhoršující se zrakový výkon za neměnících světelných podmínek prostředí.

26 Zařazení práce z hlediska zrakové zátěže do kategorií
Požadavky na přirozené a umělé osvětlení jsou součástí PD. Někdy je riziko zrakové zátěže neodstranitelné – technologie práce. Jedná se o činnosti spojené s  akomodací oka (rozeznávání kritických detailů) používání zvětšovacích přístrojů s neodstranitelným oslněním

27 Tři kategorie zrakové zátěže:
Kategorie č. 2: trvalá práce se zařízeními pro nepřetržité monitorování činnosti strojů a zařízení nebo kontrola za použití obrazových terminálů; rozeznávání kritických detailů – 0,0003 radiánu při kontrastu menším než 0,8. (dispečink dopravy, letectví, zpracování filmových pásů, střih..) Radián je rovinný úhel sevřený dvěma polopřímkami, které na kružnici opsané z jejich počátečního bodu vytínají oblouk o délce rovné jejímu poloměru. Kategorie č. 3: nutné používání zvětšovacích přístrojů; neodstranitelné oslnění (výroba a balení skleněné bižuterie - sklářství ).

28 Opatření Obtížné omezení míry rizika
dodržování režimu práce a odpočinku kvalitní technologie pomocné programy na podporu zdraví


Stáhnout ppt "Vibrace a Zraková zátěž"

Podobné prezentace


Reklamy Google