Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena práce Ing. Lucie Václavková. Osnova přednášky  Právní úprava  Vymezení základních pojmů  Rizikové faktory pracovních podmínek  Kategorizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena práce Ing. Lucie Václavková. Osnova přednášky  Právní úprava  Vymezení základních pojmů  Rizikové faktory pracovních podmínek  Kategorizace."— Transkript prezentace:

1 Hygiena práce Ing. Lucie Václavková

2 Osnova přednášky  Právní úprava  Vymezení základních pojmů  Rizikové faktory pracovních podmínek  Kategorizace prací  Pracovnělékařská péče

3 1.1 Právní úprava  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 32, 94, část pátá): »zajištění vstupních lékařských prohlídek před uzavření pracovní smlouvy (ve stanovených případech), »vyšetření zaměstnanců pracujících v noci, »vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, »zdravotní způsobilost zaměstnanců, »informování zaměstnanců o kategorii prací a pracovnělékařské péči, aj.  Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci »vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci, aj. »další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, »rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma, »zákaz výkonu některých prací, aj.

4 1.2 Právní úprava  Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (§ 9, § 18a, § 35a, § 40, § 77) »oblast poskytování pracovnělékařské péče  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 37 - § 43, § 82, § 84, § 92): »kategorizace prací, »rizikových prácí, »financování ochrany zdraví při práci, »státního odborného dozoru nad ochranou veřejného zdraví, »činnosti krajských hygienických stanic, aj.  Další předpisy – obsahují hygienické limity: »NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením »NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci »NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí »NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací »Vyhl. č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce vykonávat z důvodu přípravy na povolání »Vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli »Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci

5 2.1 Hygiena práce  Zahrnuje: »rozpoznání faktorů pracovního prostředí, podmínek práce a vlivu faktorů spojených s výkonem práce na zdraví pracovníka a jeho pracovní pohodu, »zhodnocení významu těchto vlivů vzhledem k možnosti poškození lidského zdraví a pracovní pohodě (pocitu zdraví) využitím objektivních metod (měření), »navržení kontrolních metod za účelem omezení nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, jsou-li pro to rozumné důvody.

6 2.2 Ochrana zdraví při práci  vytváření zdravých pracovních podmínek a zdravotně neškodného způsobu výkonu práce »Cíl - předcházet pracovním úrazům, nemocem z povolání a ostatním poškozením lidského zdraví při práci »zaměstnavatel – zodpovědnost za vytváření a ochranu zdravých pracovních podmínek »zaměstnanci – povinnost dodržování opatření a zásad pro zabezpečení a ochranu zdraví vlastního/dalších osob  Základní kroky: »posouzení zdravotní způsobilosti k práci »hodnocení rizik »lékařské preventivní prohlídky »prevence pracovních rizik »organizační opatření »náhradní opatření »technická a technologická opatření

7 2.3 Hygienické limity  hodnoty koncentrací nebo intenzit významných faktorů pracovních podmínek, kterým mohou být pracovníci vystaveni bez nepříznivého ovlivnění jejich zdravotního stavu »! minimální standard  Druhy limitů: »limity průměrné, časově vážené ›př. přípustné expoziční limity (PEL-P) – celosměnové časově vážené průměry »limity mezní ›př. nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) – maximální limity

8 2.3 PEL-P x NPK-K x škodliviny v průběhu směny NPK-K PEL-P

9 3. Rizikové faktory pracovních podmínek  faktory stěžující bezpečný výkon práce - každý z nich může představovat zdravotní riziko  Skupiny faktorů: »fyzikální ›mechanické, prašnost, mikroklimatické, hluk a vibrace, elektrická, magnetická a elektromagnetická pole, UV a IR záření a lasery, ionizující záření »chemické ›jednotlivé chemické látky nebo jejich kombinace s účinkem dlouhodobým/okamžitým/nežádoucí události typu požár či exploze »biologické ›onemocnění přenosná a parazitární, přenosná ze zvířat na člověka, nemoci z prachů, okamžité a náhlé poškození »ergonomické a psycho-sociální faktory ›prostorové řešení pracoviště a pracovního místa, pracovní polohy a pohyby, fyzická náročnost práce, manipulace s břemeny, monotonie, pracovní doba, sociální klima, osobní spokojenost, aj. »kombinace předchozích

10 3.1 Mikroklimatické podmínky  Vymezení: vytváří je především »teplota vzduchu ›tepelná rovnováha, tepelná pohoda »relativní vlhkost vzduchu »rychlost proudění vzduchu »tepelné záření  Účinky na člověka: »Zátěž teplem – ztráta tekutin, dehydratace, přehřátí, metabolické poruchy ….tepelný šok »Zátěž chladem – lokální/celkové poškození organismu … hypotermické kóma  Ochrana zdraví: hygienické limity »optimální »únosné  Opatření zaměstnavatele: »vytápění, větrání, snížení intenzity sálání zdroje, pitný režim, ochlazování pracovníků, tepelná izolace pracovníků

11 3.2 Hluk  Vymezení: jakýkoliv nepříjemný, rušivý nebo pro člověka škodlivý zvuk  Základní charakteristiky: hladina hluku (decibel dB), kmitočet (herz Hz)  Účinky na zdraví: »rušení, obtěžování, překážka při práci, sluchová únava, zhoršení sluhu, vznik chorob podmíněných stresem aj.  Opatření zaměstnavatele: »ochrana pracovníka před hlukem (odstranění příčiny, izolace zdroje, použití ochranných prostředků »školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s expozicí ustálenému nebo proměnnému hluku překračujícímu určité limity  Ochrana zdraví: hygienické limity »stanoví NV v dB pro pracoviště a další prostory »Zdravotní dohled + pravidelné prohlídky

12 3.3 Vibrace  Vymezení: mechanické kmitání a chvění pevných těles, pohyb pružného tělesa nebo prostředí (kmitání klem rovnovážné polohy)  Různý způsob a místo přenosu na člověka »celkové horizontální nebo vertikální, celkové vertikální, přenášené na ruce, přenášené zvl. způsobem  Účinky na zdraví: »Postiženy bývají zej.: cévy, nervy, kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin »nepohoda, únava organismu, bolesti, snížení citlivosti  Opatření zaměstnavatele: »technická, organizační, zdravotní prevence

13 3.4. Záření  Neionizující »Vymezení: elektrické a magnetické pole, elektromagnetické záření včetně viditelného světla, ultrafialové a infračervené záření, lasery »Účinky: úraz elektrickým proudem, UV záření – kůže, oči, infračervené – oční zákal, lasery – oko, kůže »Opatření: technická, organizační, OOPP  Ionozující »Vymezení: záření schopné ionizovat atomy a molekuly prostředí »Druhy: záření alfa, beta, rentgenové, gama »Účinky: akutní nemoc z ozáření, nenádorová poškození, zhoubné nádory

14 3.5 Prach  Vymezení: znečištění ovzduší hmotnými částicemi »toxický prach »netoxický prach ›s fibrogenním účinkem, s dráždivým účinkem, dřevěný prach, minerální vláknité prachy, aj.  Účinky na zdraví: »toxické, karcinogenní, alergie, silikóza, aj.  Opatření zaměstnavatele: »technická, technologická, organizační, OOPP, kontrola zdravotního stavu, školení  Ochrana zdraví: hygienické limity »PEL-P, NPK-K

15 3.6 Chemické látky a přípravky  Vymezení: plyny, páry, částice, kapaliny, pevné látky - nebezpečné vymezeny zákonem: »výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, aj.  Účinky na člověka: »místní/celkové účinky, otrava (akutní, chronická, aj.), pozdní účinky (karcinogeny, mutageny, teratogeny, alergeny), aj.  Opatření zaměstnavatele: »technická, technologická, organizační, OOPP, zdravotní prohlídky, hygiena  Ochrana zdraví: hygienické limity »PEL-L, NPK-K, biologické expoziční testy

16 3.7 Biologické činitele  Vymezení: mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti  Vstup do těla: »poškozenou pokožkou, jehla, bodnutí hmyzu, vdechnutí, polknutí, aj.  Rozdělení – podle míry rizika infekce (závažnost onemocnění x rozšíření) + hodnocení míry expozice  Účinky na zdraví: »přenosné a parazitární nemoci, nemoci přenosné ze zvířete na člověka  Opatření zaměstnavatele: »technická, technologická, organizační, OOPP, zdravotní prohlídky

17 3.8 Nepřiměřená pracovní zátěž  Fyzická zátěž »Kritéria hodnocení: aktivace svalových skupin, podíl dynamické a statické práce, počet pohybů, svalová síla, hmotnost břemen, pracovní poloha, energetický výdej, srdeční frekvence aj. »Nejčastější příčinou – ruční manipulace s břemeny  Nevhodné pracovní polohy »Poloha: trupu, hlavy – krku, horní končetiny – paže, dolní končetiny »Vliv: fyzické náročnosti, rozměrů a hmotnosti dílců, možnost střídání polohy, výška manipulační roviny, umístění ovladačů, aj.  Psychická zátěž »Kritéria hodnocení:, vnucené pracovní tempo, monotonie, časový tlak, intenzita sociálních interakcí, rizika ohrožení zdraví jiných osob, aj.  Zraková zátěž »Kritéria hodnocení: velikost kritického detailu, diskriminace detailů (kontrast mezi kritickým detailem a pozadím), nároky na zrakovou adaptaci, nároky na akomodaci a okohybné svaly, práce za zvláštních světelných podmínek

18 4.1 Vymezení kategorizace prací  povinnost zařadit práce do jedné ze 4 kategorií podle stanovených pravidel, kde kategorie ≈ rizikovost práce »Práce kategorie 1 nepředstavují podle současných znalostí pravděpodobně žádné riziko pro pracovníka. »Práce kategorie 2 poškození zdraví vlivem pracovních podmínek nelze vyloučit, př. u zvýšeně citlivých osob. »Práce kategorie 3 expozice osob faktorům pracovního prostředí není spolehlivě snížena technickými opatřeními na úroveň stanovenou hygienickými limity a pro zajištění ochrany zdraví pracovníků je třeba využívat ochranné prostředky či jiná ochranná opatření. »Práce kategorie 4 vysoké riziko poškození zdraví, které nelze vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.  kategorie 3+4 rizikové práce (popř. kategorie 2) »v případě více faktorů  výsledná kategorie = kategorie nejvýše hodnoceného faktoru

19 4.2 Postup zařazení prací do kategorií  Sledované rizikové faktory: »prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření a elektromagnetické pole, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli  Zařazení do kategorií - vypracovány metody měření jednotlivých faktorů a kritéria pro hodnocení získaných výsledků  Kdo provádí: »zaměstnavatel - návrh na zařazení prací kategorie 3.,4. + oznámení kategorie 2. »orgán ochrany veřejného zdraví – rozhodnutí o zařazení prací kategorie 3., 4. (příp. 2) + rozhodnutí o prohlídkách, měření parametrů, provádění testů »akreditovaná/autorizovaná osoba – měření pro návrh

20 4.3 Povinnosti zaměstnavatele  Obecně: »provádět kategorizaci prací, »informovat zaměstnance o tom, do které kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, aj.  V případě rizikových prací: »zabezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek, pokud o ně požádá zařízení vykonávající závodní preventivní péči nebo pokud tak stanoví rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, »zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o těchto skutečnostech zaměstnance.

21 5.1 Pracovnělékařská péče  Subjekty: »státní orgány »zaměstnavatelé »zaměstnanci »pracovnělékařská zařízení  Způsob zajištění: »smluvně se státním/nestátním zdravotnickým zařízením »vlastními zaměstnanci (při posk. zdr. péče).  Součásti pracovnělékařské péče: »odborná poradenská činnost, »zjišťování pracovních podmínek, sledování vývoje, kontrola, »zjišťování vlivů práce a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, »provádění preventivních prohlídek a vydávání posudků o zdravotní způsobilosti k práci.

22 5.2 Povinnosti zaměstnavatele  Zajistit pro všechny své zaměstnance pracovnělékařskou péči.  Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči (neplatí svobodná volba lékaře) a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit.  Umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se prohlídek v předepsaném rozsahu.  Zajistit, aby stanovené práce vykonávali pouze zaměstnanci s platným zdravotním průkazem, zvl. očkováním, dokladem o odolnosti vůči nákaze.  Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.  Zabezpečit mimořádná měření faktorů pracovních podmínek na žádost zařízení pracovnělékařské péče.  Poskytovat zařízením pracovnělékařské péče informace nutné k ochraně zdraví při práci.

23 5.3 Povinnosti zaměstnance  podrobit se stanoveným pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním u lékaře, kterého si k výkonu pracovnělékařské péče zvolil zaměstnavatel.  Pozn.: vyloučena svobodná volba lékaře

24 5.4 Pracovnělékařské prohlídky  Posuzování zdravotní způsobilosti: »prohlídky »posouzení + posudek o zdravotní způsobilosti ›vydává posuzující lékař ›výsledek: osoba způsobilá/není způsobilá/způsobilá s podmínkou  Druhy prohlídek: »vstupní prohlídka ›provádí se: před uzavřením PP,pro některé osoby povinnost, ›účel: vyloučit ohrožení zdraví pracovníka/jiných osob, používání OOPP »periodická prohlídka ›provádí se: podle předpokládaných změn zdravotního stavu ›účel: včasné odhalení poškození zdraví, posouzení způsobilosti, používání OOPP, aj. »mimořádná prohlídka ›provádí se: v nařízených případech, změnách pracovních podm., změnách způsobilosti, úrazy, nástup rizikové práce, aj. ›účel: při změně zdravotní způsobilosti, používání OOPP, »výstupní prohlídka ›provádí se: při ukončení určitého druhu práce (u zaměstnavatele, příp. převedení) ›účel: zjistit změny zdravotního stavu po vykonávání určité práce »následná prohlídka ›provádí se: po ukončení práce ›účel: včasné zjištění změn zdravotního stavu


Stáhnout ppt "Hygiena práce Ing. Lucie Václavková. Osnova přednášky  Právní úprava  Vymezení základních pojmů  Rizikové faktory pracovních podmínek  Kategorizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google