Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena práce Ing. Lucie Václavková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena práce Ing. Lucie Václavková."— Transkript prezentace:

1 Hygiena práce Ing. Lucie Václavková

2 Osnova přednášky Právní úprava Vymezení základních pojmů
Rizikové faktory pracovních podmínek Kategorizace prací Pracovnělékařská péče

3 1.1 Právní úprava Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 32, 94, část pátá): zajištění vstupních lékařských prohlídek před uzavření pracovní smlouvy (ve stanovených případech), vyšetření zaměstnanců pracujících v noci, vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, zdravotní způsobilost zaměstnanců, informování zaměstnanců o kategorii prací a pracovnělékařské péči, aj. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vybavení pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci, aj. další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma, zákaz výkonu některých prací, aj.

4 1.2 Právní úprava Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (§ 9, § 18a, § 35a, § 40, § 77) oblast poskytování pracovnělékařské péče Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 37 - § 43, § 82, § 84, § 92): kategorizace prací, rizikových prácí, financování ochrany zdraví při práci, státního odborného dozoru nad ochranou veřejného zdraví, činnosti krajských hygienických stanic, aj. Další předpisy – obsahují hygienické limity: NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením NV č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhl. č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce vykonávat z důvodu přípravy na povolání Vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci

5 2.1 Hygiena práce Zahrnuje:
rozpoznání faktorů pracovního prostředí, podmínek práce a vlivu faktorů spojených s výkonem práce na zdraví pracovníka a jeho pracovní pohodu, zhodnocení významu těchto vlivů vzhledem k možnosti poškození lidského zdraví a pracovní pohodě (pocitu zdraví) využitím objektivních metod (měření), navržení kontrolních metod za účelem omezení nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, jsou-li pro to rozumné důvody.

6 2.2 Ochrana zdraví při práci
 vytváření zdravých pracovních podmínek a zdravotně neškodného způsobu výkonu práce Cíl - předcházet pracovním úrazům, nemocem z povolání a ostatním poškozením lidského zdraví při práci zaměstnavatel – zodpovědnost za vytváření a ochranu zdravých pracovních podmínek zaměstnanci – povinnost dodržování opatření a zásad pro zabezpečení a ochranu zdraví vlastního/dalších osob Základní kroky: posouzení zdravotní způsobilosti k práci hodnocení rizik lékařské preventivní prohlídky prevence pracovních rizik organizační opatření náhradní opatření technická a technologická opatření

7 2.3 Hygienické limity  hodnoty koncentrací nebo intenzit významných faktorů pracovních podmínek, kterým mohou být pracovníci vystaveni bez nepříznivého ovlivnění jejich zdravotního stavu ! minimální standard Druhy limitů: limity průměrné, časově vážené př. přípustné expoziční limity (PEL-P) – celosměnové časově vážené průměry limity mezní př. nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) – maximální limity

8 2.3 PEL-P x NPK-K x škodliviny v průběhu směny

9 3. Rizikové faktory pracovních podmínek
faktory stěžující bezpečný výkon práce - každý z nich může představovat zdravotní riziko Skupiny faktorů: fyzikální mechanické, prašnost, mikroklimatické, hluk a vibrace, elektrická, magnetická a elektromagnetická pole, UV a IR záření a lasery, ionizující záření chemické jednotlivé chemické látky nebo jejich kombinace s účinkem dlouhodobým/okamžitým/nežádoucí události typu požár či exploze biologické onemocnění přenosná a parazitární, přenosná ze zvířat na člověka, nemoci z prachů, okamžité a náhlé poškození ergonomické a psycho-sociální faktory prostorové řešení pracoviště a pracovního místa, pracovní polohy a pohyby, fyzická náročnost práce, manipulace s břemeny, monotonie, pracovní doba, sociální klima, osobní spokojenost, aj. kombinace předchozích

10 3.1 Mikroklimatické podmínky
Vymezení: vytváří je především teplota vzduchu tepelná rovnováha, tepelná pohoda relativní vlhkost vzduchu rychlost proudění vzduchu tepelné záření Účinky na člověka: Zátěž teplem – ztráta tekutin, dehydratace, přehřátí, metabolické poruchy ….tepelný šok Zátěž chladem – lokální/celkové poškození organismu … hypotermické kóma Ochrana zdraví: hygienické limity optimální únosné Opatření zaměstnavatele: vytápění, větrání, snížení intenzity sálání zdroje, pitný režim, ochlazování pracovníků, tepelná izolace pracovníků

11 3.2 Hluk Vymezení: jakýkoliv nepříjemný, rušivý nebo pro člověka škodlivý zvuk Základní charakteristiky: hladina hluku (decibel dB), kmitočet (herz Hz) Účinky na zdraví: rušení, obtěžování, překážka při práci, sluchová únava, zhoršení sluhu, vznik chorob podmíněných stresem aj. Opatření zaměstnavatele: ochrana pracovníka před hlukem (odstranění příčiny, izolace zdroje, použití ochranných prostředků školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s expozicí ustálenému nebo proměnnému hluku překračujícímu určité limity Ochrana zdraví: hygienické limity stanoví NV v dB pro pracoviště a další prostory Zdravotní dohled + pravidelné prohlídky

12 3.3 Vibrace Vymezení: mechanické kmitání a chvění pevných těles, pohyb pružného tělesa nebo prostředí (kmitání klem rovnovážné polohy) Různý způsob a místo přenosu na člověka celkové horizontální nebo vertikální, celkové vertikální, přenášené na ruce, přenášené zvl. způsobem Účinky na zdraví: Postiženy bývají zej.: cévy, nervy, kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin nepohoda, únava organismu, bolesti, snížení citlivosti Opatření zaměstnavatele: technická, organizační, zdravotní prevence

13 3.4. Záření Neionizující Ionozující
Vymezení: elektrické a magnetické pole, elektromagnetické záření včetně viditelného světla, ultrafialové a infračervené záření, lasery Účinky: úraz elektrickým proudem, UV záření – kůže, oči, infračervené – oční zákal, lasery – oko, kůže Opatření: technická, organizační, OOPP Ionozující Vymezení: záření schopné ionizovat atomy a molekuly prostředí Druhy: záření alfa, beta, rentgenové, gama Účinky: akutní nemoc z ozáření, nenádorová poškození, zhoubné nádory

14 3.5 Prach Vymezení: znečištění ovzduší hmotnými částicemi
toxický prach netoxický prach s fibrogenním účinkem, s dráždivým účinkem, dřevěný prach, minerální vláknité prachy, aj. Účinky na zdraví: toxické, karcinogenní, alergie, silikóza, aj. Opatření zaměstnavatele: technická, technologická, organizační, OOPP, kontrola zdravotního stavu, školení Ochrana zdraví: hygienické limity PEL-P, NPK-K

15 3.6 Chemické látky a přípravky
Vymezení: plyny, páry, částice, kapaliny, pevné látky - nebezpečné vymezeny zákonem: výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, aj. Účinky na člověka: místní/celkové účinky, otrava (akutní, chronická, aj.), pozdní účinky (karcinogeny, mutageny, teratogeny, alergeny), aj. Opatření zaměstnavatele: technická, technologická, organizační, OOPP, zdravotní prohlídky, hygiena Ochrana zdraví: hygienické limity PEL-L, NPK-K, biologické expoziční testy

16 3.7 Biologické činitele Vymezení: mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti Vstup do těla: poškozenou pokožkou, jehla, bodnutí hmyzu, vdechnutí, polknutí, aj. Rozdělení – podle míry rizika infekce (závažnost onemocnění x rozšíření) + hodnocení míry expozice Účinky na zdraví: přenosné a parazitární nemoci, nemoci přenosné ze zvířete na člověka Opatření zaměstnavatele: technická, technologická, organizační, OOPP, zdravotní prohlídky

17 3.8 Nepřiměřená pracovní zátěž
Fyzická zátěž Kritéria hodnocení: aktivace svalových skupin, podíl dynamické a statické práce, počet pohybů, svalová síla, hmotnost břemen, pracovní poloha, energetický výdej, srdeční frekvence aj. Nejčastější příčinou – ruční manipulace s břemeny Nevhodné pracovní polohy Poloha: trupu, hlavy – krku, horní končetiny – paže, dolní končetiny Vliv: fyzické náročnosti, rozměrů a hmotnosti dílců, možnost střídání polohy, výška manipulační roviny, umístění ovladačů, aj. Psychická zátěž Kritéria hodnocení: , vnucené pracovní tempo, monotonie, časový tlak, intenzita sociálních interakcí, rizika ohrožení zdraví jiných osob, aj. Zraková zátěž Kritéria hodnocení: velikost kritického detailu, diskriminace detailů (kontrast mezi kritickým detailem a pozadím), nároky na zrakovou adaptaci, nároky na akomodaci a okohybné svaly, práce za zvláštních světelných podmínek

18 4.1 Vymezení kategorizace prací
povinnost zařadit práce do jedné ze 4 kategorií podle stanovených pravidel, kde kategorie ≈ rizikovost práce Práce kategorie 1 nepředstavují podle současných znalostí pravděpodobně žádné riziko pro pracovníka. Práce kategorie 2 poškození zdraví vlivem pracovních podmínek nelze vyloučit, př. u zvýšeně citlivých osob. Práce kategorie 3 expozice osob faktorům pracovního prostředí není spolehlivě snížena technickými opatřeními na úroveň stanovenou hygienickými limity a pro zajištění ochrany zdraví pracovníků je třeba využívat ochranné prostředky či jiná ochranná opatření. Práce kategorie 4 vysoké riziko poškození zdraví, které nelze vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. kategorie 3+4 rizikové práce (popř. kategorie 2) v případě více faktorů  výsledná kategorie = kategorie nejvýše hodnoceného faktoru

19 4.2 Postup zařazení prací do kategorií
Sledované rizikové faktory: prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření a elektromagnetické pole, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli Zařazení do kategorií - vypracovány metody měření jednotlivých faktorů a kritéria pro hodnocení získaných výsledků Kdo provádí: zaměstnavatel - návrh na zařazení prací kategorie 3.,4. + oznámení kategorie 2. orgán ochrany veřejného zdraví – rozhodnutí o zařazení prací kategorie 3., 4. (příp. 2) + rozhodnutí o prohlídkách, měření parametrů, provádění testů akreditovaná/autorizovaná osoba – měření pro návrh

20 4.3 Povinnosti zaměstnavatele
Obecně: provádět kategorizaci prací, informovat zaměstnance o tom, do které kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, aj. V případě rizikových prací: zabezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek, pokud o ně požádá zařízení vykonávající závodní preventivní péči nebo pokud tak stanoví rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o těchto skutečnostech zaměstnance.

21 5.1 Pracovnělékařská péče
Subjekty: státní orgány zaměstnavatelé zaměstnanci pracovnělékařská zařízení Způsob zajištění: smluvně se státním/nestátním zdravotnickým zařízením vlastními zaměstnanci (při posk. zdr. péče). Součásti pracovnělékařské péče: odborná poradenská činnost, zjišťování pracovních podmínek, sledování vývoje, kontrola, zjišťování vlivů práce a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, provádění preventivních prohlídek a vydávání posudků o zdravotní způsobilosti k práci.

22 5.2 Povinnosti zaměstnavatele
Zajistit pro všechny své zaměstnance pracovnělékařskou péči. Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči (neplatí svobodná volba lékaře) a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se prohlídek v předepsaném rozsahu. Zajistit, aby stanovené práce vykonávali pouze zaměstnanci s platným zdravotním průkazem, zvl. očkováním, dokladem o odolnosti vůči nákaze. Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Zabezpečit mimořádná měření faktorů pracovních podmínek na žádost zařízení pracovnělékařské péče. Poskytovat zařízením pracovnělékařské péče informace nutné k ochraně zdraví při práci.

23 5.3 Povinnosti zaměstnance
podrobit se stanoveným pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním u lékaře, kterého si k výkonu pracovnělékařské péče zvolil zaměstnavatel. Pozn.: vyloučena svobodná volba lékaře

24 5.4 Pracovnělékařské prohlídky
Posuzování zdravotní způsobilosti: prohlídky posouzení + posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař výsledek: osoba způsobilá/není způsobilá/způsobilá s podmínkou Druhy prohlídek: vstupní prohlídka provádí se: před uzavřením PP,pro některé osoby povinnost, účel: vyloučit ohrožení zdraví pracovníka/jiných osob, používání OOPP periodická prohlídka provádí se: podle předpokládaných změn zdravotního stavu účel: včasné odhalení poškození zdraví, posouzení způsobilosti, používání OOPP, aj. mimořádná prohlídka provádí se: v nařízených případech, změnách pracovních podm., změnách způsobilosti, úrazy, nástup rizikové práce, aj. účel: při změně zdravotní způsobilosti, používání OOPP, výstupní prohlídka provádí se: při ukončení určitého druhu práce (u zaměstnavatele, příp. převedení) účel: zjistit změny zdravotního stavu po vykonávání určité práce následná prohlídka provádí se: po ukončení práce účel: včasné zjištění změn zdravotního stavu


Stáhnout ppt "Hygiena práce Ing. Lucie Václavková."

Podobné prezentace


Reklamy Google