Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomy se spojují v molekuly Práce ve skupinách s tzv. kalotovými modely Spojování atomů do molekul Pravidlo: stejné atomy v molekule: chemický prvek různé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomy se spojují v molekuly Práce ve skupinách s tzv. kalotovými modely Spojování atomů do molekul Pravidlo: stejné atomy v molekule: chemický prvek různé."— Transkript prezentace:

1 Atomy se spojují v molekuly Práce ve skupinách s tzv. kalotovými modely Spojování atomů do molekul Pravidlo: stejné atomy v molekule: chemický prvek různé atomy v molekule: chemická sloučenina Chemické prvky a sloučeniny nazýváme obecně CHEMICKÉ LÁTKY

2 Cvičení Zopakujme si pojmy Těleso, Látka Zopakujme si pojmy Těleso, Látka Vzhledem k tomu, že dokážete pracovat s pojmem chemická látka, vyplníte hravě i spodní políčka. Vzhledem k tomu, že dokážete pracovat s pojmem chemická látka, vyplníte hravě i spodní políčka.TělesoHřebíktalířLátkadřevobavlnavodahliník

3 Kolik známe chemických prvků? Kolik známe chemických prvků? Před sebou máš v tzv. periodické tabulce všechny prvky, které lidstvo poznalo. Spočítej je. Srovnej jejich počet s množstvím látek, které nás obklopují. Napiš, co ještě můžeme z tabulky vyčíst? O periodické tabulce se budeme učit později. Před sebou máš v tzv. periodické tabulce všechny prvky, které lidstvo poznalo. Spočítej je. Srovnej jejich počet s množstvím látek, které nás obklopují. Napiš, co ještě můžeme z tabulky vyčíst? O periodické tabulce se budeme učit později.

4 Chemické prvky mají svůj název a chemickou značku Zde vidíš vývoj symbolů značek, některé z nich jste viděli v muzeu alchymie. Nynější značení prvků se používá zhruba 200 let díky tomuto švédskému vědci Zde vidíš vývoj symbolů značek, některé z nich jste viděli v muzeu alchymie. Nynější značení prvků se používá zhruba 200 let díky tomuto švédskému vědci

5 Co je pro chemický prvek charakteristické? Barva? Skupenství? Zápach, vůně? Výbušnost, nevýbušnost? Podívej se ještě jednou periodickou soustavu prvků a jmenuj údaje, kterými jsou prvky popsány:

6 Čím je prvek určen Přiřaď k údajům u prvku níže uvedené pojmy. Jako zdroj informací použij učebnici nebo periodickou tabulku prvků. protonové číslo protonové číslo relativní atomová hmotnost relativní atomová hmotnost elektronegativita elektronegativita značka prvku značka prvku latinský název prvku latinský název prvku český název prvku český název prvku Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném...................... čísle. Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném...................... čísle. 14,0067 7 N 3,1 3,1 DUSÍK DUSÍKNITROGENIUM

7 Názvy prvků Kde se tyto názvy vzaly, proč jimi byly pojmenovány a kdo se o to zasloužil? V mnoha případech přímo jejich objevitelé, případně ti, kteří v jejich výzkumech pokračovali. Přisuzovali prvkům názvy podle vlastností, jež u nich zjistili, dávali jim názvy podle míst, kde je objevili, podle význačných badatelů atd. Byla éra, kdy se prvky pojmenovávaly většinou podle nebeských planet, podle bohů, pak podle nerostů, v nichž byly zjištěny, a v poslední době převažují jména význačných chemiků a fyziků. V periodické tabulce prvků najděte názvy prvků, u kterých můžete odvodit jejich původ. U některých z nich na jejich původ nepřijdete, i kdybyste si lámali hlavu sebevíc.Jejich názvy nepocházejí jen z latiny, ale také z řečtiny nebo z arabštiny, perštiny či sanskrtu.

8 Odvoď názvy těchto prvků. Proč jsem zařadil příklady prvků do třech sloupečků? Europium Europium Americium Americium Polonium Polonium Francium Francium Gallium Gallium Scandium Scandium Ruthenium Ruthenium Cuprum Cuprum Californium Californium Promethium Promethium Einsteinium Einsteinium Mendělevium Mendělevium Nobelium Nobelium

9 Značky prvků se musíme naučit, jinak nebudete umět číst chemický jazyk. Doplňte podle periodické tabulky názvy, popř. značky. Pokud Vám usnadní učení značek i jejich latinské názvy, pak se naučte i je, zkoušet je však nebudeme. Zhotovte si pexeso, budete potřebovat 2 x 30 kartiček. Vzájemně se zkoušejte. Český název Latinský název Značka H O Fe Hořčík Měď Sodík K C Si Rtuť Český název Latinský název ZnačkaCín Olovo Bor Al N P Síra Fluor Cl Lithium Český název Latinský název ZnačkaBr I Helium Neon Mangan Vápník Ag Au Zinek Platina

10 Proč přiřazujeme ke značkám prvků číslice? H v chemii znamená: značku vodíku, jeden atom vodíku 2H znamená: dva atomy vodíku 5H znamená: 5 atomů vodíku H 2 znamená: jednu molekulu vodíku 5H 2 znamená: 5 molekul vodíku Kolik atomů vodíku obsahují 4 molekuly vodíku? Zapiš deset molekul kyslíku. Pamatuji si, že molekuly kyslíku, vodíku, dusíku atd. jsou většinou dvouatomové. Výjimku tvoří ozon O 3. a tzv. vzácné plyny: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, které jsou nereaktivní a netvoří tudíž molekuly.

11 Cvičení Uveďte počet protonů a elektronů v atomu prvku, který se nazývá podle Alfreda Nobela, švédského vynálezce a průmyslníka. Nobel ze svého majetku vytvořil v závěti fond, z něhož jsou od roku 1901 každoročně udělovány tzv. Nobelovy ceny. Tyto světově uznávané ceny se udělují za významné objevy v různých vědních oborech, za literaturu a za zásluhy o mír. Z dostupných zdrojů zjistěte, komu byla Nobelova cena udělena u našich občanů. První správná odpověď zaslaná Emailem na mou adresu bude ohodnocena 5 kladnými body. Z dostupných zdrojů zjistěte, komu byla Nobelova cena udělena u našich občanů. První správná odpověď zaslaná Emailem na mou adresu bude ohodnocena 5 kladnými body.

12 Řadu kovů, které jsou chemickými prvky, znali naši předci již před naším letopočtem. Doplňte tabulku s částečnými údaji o některých z nich: Název prvku zlatoolovoCín Přibližný rok objevu př.n.l. 500050002500250020001500400 Protonové číslo ZnačkaCuAgFeHg

13 Které z uvedených údajů určují chemický prvek: a) Součet protonů a neutronů v jádře atomu prvku b) Součet protonů a elektronů v atomu prvku c) Počet protonů v jádře atomu prvku d) Součet neutronů a elektronů v atomu prvku

14 Správné tvrzení o prvcích je: a) Prvky obsahují atomy o různém protonovém čísle b) Prvky mohou být pouze pevné nebo plynné látky c) Prvky jsou v periodické soustavě chemických prvků uspořádány podle stoupajícího protonového čísla d) Se stoupajícím protonovým číslem atomů prvků stoupá jejich teplota varu

15 Látkou, která se skládá z atomů o stejném protonovém čísle je: a) voda b) měď c) vzduch d) oxid uhličitý

16 Za chemickou sloučeninu nepovažujeme: a) vodu: H 2 O b) oxid uhličitý: CO 2 c) kyselinu chlorovodíkovou: HCl d) molekulu kyslíku: O 2

17 Modely částic v nádobách znázorňují, že všechny tři nádoby obsahují: a) pouze chemické prvky b) pouze chemické sloučeniny c) molekuly látek d) směsi látek

18 Na obrázku jsou znázorněny modely molekul některých plynů. Který z plynů se pravděpodobně nevyskytuje v ovzduší Vaší třídy? Rozdělte znázorněné modely do dvou skupin. Ve skupinách si sami určete kriterium rozdělení.

19 Obrázek znázorňuje: a) směs b) chemickou sloučeninu

20 Zakresli do sešitu tyto částice a urči, zda se jedná o prvek či sloučeninu, atom nebo molekulu.

21 Které slovo mezi ostatní tři nepatří svým významem? a) síra b) atom c) molekula d) proton

22 Dánský fyzik Niels Bohr ( 1885 – 1926) sestavil v r. 1913 model atomu. Model obsahoval jádro atomu s kladně nabitými částicemi A. Okolo jádra na oběžných drahách obíhaly záporně nabité částice B. Správně doplněné názvy částic jsou: a) A – protony,B – neutrony b) A – neutrony,B – elektrony c) A – molekuly,B – protony d) A – protony, B - elektrony

23 Najděte způsob řešení rébusů, které ukrývají názvy chemických prvků

24 Z názvu prvku ZINEK vyberte písmena tak, aby tvořila značky jiných prvků. Uveďte značky a názvy nejméně 3 takových prvků

25 Cvičení Již víte, že svět kolem nás je složen z látek, které vytvářejí nejrůznější tělesa. Kdybychom dokázali odstranit veškeré atomy z těchto těles, co by z těles zůstalo? Již víte, že svět kolem nás je složen z látek, které vytvářejí nejrůznější tělesa. Kdybychom dokázali odstranit veškeré atomy z těchto těles, co by z těles zůstalo?

26 Zdůvodněte, proč některá sdělení nejsou správná: a) atom má stejný počet protonů a elektronů b) základní částice atomu – protony, neutrony a elektrony mají přibližně stejnou hmotnost c) jádro atomu má kladný náboj, protože obsahuje protony, kdežto obal atomu má záporný náboj, protože je tvořen elektrony a neutrony

27 O přestávce vyučování před hodinou chemie vedli žáci spor o tom, co je protonové číslo: a) Honza uváděl, že je to číslo, podle kterého můžeme určit chemický prvek b) Hana tvrdila, že je to číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře atomů c) Tereza se domnívala, že jde o počet všech částic v jádře atomů. Rozhodněte, kdo z nich měl pravdu.

28 Vysvětlete, proč je atom elektricky neutrální, i když je tvořen částicemi kladně a záporně nabitými.

29 Jaký další poznatek o složení atomu prvků můžeme doplnit v případě atomu: a) kyslíku, který obsahuje částice s 8 kladnými náboji b) sodíku, který obsahuje v jádru 11 protonů c) síry, jehož obal obsahuje 16 elektronů d) uhlíku, jehož protonové číslo je 6


Stáhnout ppt "Atomy se spojují v molekuly Práce ve skupinách s tzv. kalotovými modely Spojování atomů do molekul Pravidlo: stejné atomy v molekule: chemický prvek různé."

Podobné prezentace


Reklamy Google