Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R EGISTRAČNÍ ČÍSLO : CZ.1.07/2.4.00/28.0153 N ÁZEV PROJEKTU : V ZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU K ATEDRY PSYCHOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R EGISTRAČNÍ ČÍSLO : CZ.1.07/2.4.00/28.0153 N ÁZEV PROJEKTU : V ZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU K ATEDRY PSYCHOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 R EGISTRAČNÍ ČÍSLO : CZ.1.07/2.4.00/28.0153 N ÁZEV PROJEKTU : V ZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU K ATEDRY PSYCHOLOGIE FFUP V O LOMOUCI Práce klinického psychologa v PL Šternberk 25. 3. 2013 PhDr. Michal Věžník

2 S TATUS P SYCHIATRICKÉ LÉČEBNY  Psychiatrická léčebna Šternberk vznikla jako samostatný právní subjekt na základě rozhodnutí MZ ČR č.j.OP-054-25.11.90 ze dne 25.11.1990 a byla delimitována z FN Olomouc ke dni 25.11.1990.  Zřizovatelem Psychiatrické léčebny je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.  Posláním Psychiatrické léčebny je poskytování zdravotní péče osobám postiženým duševními poruchami, u nichž je třeba specializované péče ústavní, event. ambulantní.  Počet lůžek: 520 (k březnu 2013)

3 P RIMARIÁTY V PL Š TERNBERK  Primariát I. - Gerontopsychiatrie muži  Primariát II. - Psychiatrie ženy  Primariát III. - Psychiatrie muži  Primariát V. - Interní oddělení muži a ženy  Primariát VI. - Pedopsychiatrie  Primariát VII. - Léčba závislostí  Primariát VIII. - Gerontopsychiatrie ženy  Rehabilitační oddělení a oddělení psychoterapeutické

4 P RIMARIÁT I. - G ERONTOPSYCHIATRIE MUŽI  na oddělení 1 se poskytuje péče mužům starším 65 let s různými psychiatrickými diagnózami, především demencí, schizofrenií, bipolární afektivní poruchou, depresí, mentální retardací.  na oddělení 3 A jsou v přízemí budovy umístěni pacienti, kterým zdravotní stav umožňuje pobyt mimo lůžko, jsou odkázáni na ošetřovatelskou péči. V patře jsou umístěni imobilní pacienti, často s infaustní prognózou, neklidní pacienti, delirantní stavy pacientů, pacienti v těžké fázi syndromu demence.

5 P RIMARIÁT II. - P SYCHIATRIE ŽENY  poskytuje komplexní péči ženám ve věku 18 až 65 let jak s poruchami psychotického a afektivního okruhu, tak s obtížemi osobnostními a reaktivními (neurotické poruchy, deprese, poruchy adaptace, manželské, pracovní a jiné problémy). Primariát má tři oddělení – 15 B je uzavřené, 7 A polootevřené a oddělení 7 B funguje v otevřeném režimu.

6 P RIMARIÁT III. - P SYCHIATRIE MUŽI  poskytuje péči mužům ve věku 18-65 let. Spektrum diagnóz: klienti s těžkým psychotickým onemocněním, neklidní klienti, klienti s afektivními poruchami, mentální retardací, s poúrazovým postižením mozku, klienti se sebevražednými tendencemi i neklidnými až agresivními. Na oddělení jsou přijímáni i klienti se soudně nařízeným ochranným ústavním léčením psychiatrickým.  má 2 oddělení – 3 B, 15 A

7 P RIMARIÁT V. - I NTERNÍ ODDĚLENÍ MUŽI A ŽENY  má dvě oddělení (19 A, 19 B), která slouží k hospitalizaci psychiatrických klientů, u kterých došlo ke zhoršení interních onemocnění a somatických funkcí.

8 P RIMARIÁT VI. - P EDOPSYCHIATRIE  má jedno oddělení pro děti ve věku 6 až 18 let, které navštěvují jakýkoliv typ základní školy nebo vyšší stupeň dalšího vzdělávání. Na dětském oddělení je poskytována terapie všech psychických poruch dětí od psychotických, pervazivních vývojových poruch, OCD poruch, poruch příjmu potravy, přes hyperkinetické poruchy, depresivní, úzkostné včetně separačních, reaktivní poruchy po poruchy sociálního přizpůsobení a tradičně i poruchy chování. Dále jsou to děti disharmonicky se vyvíjející (sebepoškozující chování, abnormální psychosexuální vývoj, následky šikany), enuretické, enkopretické a děti deprivované a týrané.

9 P RIMARIÁT VII. - L ÉČBA ZÁVISLOSTÍ  má 4 oddělení, na dvou odděleních (21 A, 21 B) poskytuje péči pro muže a ženy závislé na psychoaktivních látkách a dvě oddělení (23 A, 23 B), rovněž pro muže a ženy, mají charakter doléčovací.

10 P RIMARIÁT VIII. - G ERONTOPSYCHIATRIE ŽENY  má tři oddělení (9 A, 9 B, 9 C) a přijímá ženy nad 65 let s různými psychiatrickými diagnózami – zejména s demencemi nejrůznější etiologie, schizofrenií, bipolární afektivní poruchou, depresí, mentální retardací aj. Všechna oddělení jsou uzavřená. Pro klientky je celoročně přístupná vyhrazená zahrada. Na zahradě se konají pro klienty léčebny pravidelné kulturní akce.

11 R EHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ  jedná se o terapie zahrnující fyzikální terapii, skupinovou i individuální léčebnou tělesnou výchovu, jógu, terapii tancem a ergoterapii. Péče je poskytována klientům přímo na lůžkových oddělěních, dále v samostatném pavilonu, kde je umístěno pracoviště vodoléčby a fyzikální terapie-zahrnující elektroléčbu, magnetoterapii, sonoterapii, světloléčbu a vodoléčbu.

12 P SYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ  nabízí následující léčebné postupy: systematickou skupinovou psychoterapii včetně práce s deníkem a životopisem, nácvik relaxačních technik metodou základního i vyšších stupňů autogenního tréninku, arteterapii, ergoterapii včetně práce v keramické dílně a zahradnictví, kinezioterapii v tělocvičně, práci s tělem, apod

13 O DDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE  jedná se o centrální uskupení klinických psychologů, pravidelné porady psychologů probíhají v budově psychocentra. Oddělení umožňuje psychologům organizační a metodickou koordinaci, lepší zastupitelnost, komunikaci a flexibilitu. Oddělení také zajišťuje neatestovaným psychologům praktickou přípravu na jednotlivých odděleních.

14 D ALŠÍ TERAPEUTICKÉ ČI RESOCIALIZAČNÍ AKTIVITY V PL Š TERNBERK  arteterapie – organizována centrálně s klinickou psycholožkou  činnostní terapie (dříve „pracovní“ terapie) – organizována centrálně (ateliér, ruční práce, stolárna, zahradnictví)  režimová terapie – organizována na jednotlivých odděleních (režimová sestra je pod metodickým vedením psychologa)  sportovní terapie – organizována centrálně se sportovním terapeutem  taneční terapie - organizována centrálně s taneční terapeutkou  spirituální péče - organizována centrálně s nemocniční kaplankou  canisterapie – organizována centrálně dle zájmu jednotlivých oddělení  knihovna pro pacienty  dobrovolnická činnost

15 P OUŽÍVANÉ DIAGNOSTICKÉ METODY  klinické (pozorování, rozhovor)  testové projektivní: FDT, Baum test, ROR, Hand test, aj. výkonové: WAIS-III, WMS-IIIa, Bentonův test, MMSE, Adenbrookský test, Neuropsychologická baterie PCP, aj. dotazníky: MMPI, CAQ, PSSI, Eysenckovy dotazníky, aj.

16 K LINICKÁ PRAXE V PL Š TERNBERK  probíhá na jednotlivých odd. dle preference studenta  klinickou praxi garantuje vedoucí praxe  jádrem klinické praxe je osobní kontakt studenta s pacientem, použití diagnostických metod, vypracování kazuistiky (ostatní aktivity jsou studentovi nabídnuty dle typu oddělení a dle aktuálních podmínek)  student podepisuje povinnou mlčenlivost a seznámení se zásadami bezpečnosti práce  důležité: doklad o studiu, bílý plášť, poznámkový blok, tužka, přezůvky (?)

17 K AZUISTIKA  muž, 34 let, svobodný, bezdětný  OA: opakovaně psychiatricky hospitalizovaný pacient pro sebepoškozování, v AN Porucha přizpůsobení, Smíšená porucha osobnosti, Škodlivé zneužívání cannabinoidů  psychofarmakoterapie: Questax, Invega, Haloperidol, Tisercin, Rispen, Sulpirol, Rivotril, Apaurin, Oxazepam, Fevarin  dif.dg: Psychotická porucha (simulace?) – psychologické vyšetření  psychoterapie  propuštěn pro opakované porušování režimu (abúzus psychoaktivních látek)

18 D ĚKUJI V ÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "R EGISTRAČNÍ ČÍSLO : CZ.1.07/2.4.00/28.0153 N ÁZEV PROJEKTU : V ZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU K ATEDRY PSYCHOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google