Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVALY DOLNÍ KONČETINY musculi membri inferioris musculi extermitatis pelvinae musculi extermitatis inferioris MUDr. Jan Kopřiva Ústav anatomie, Lékařská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVALY DOLNÍ KONČETINY musculi membri inferioris musculi extermitatis pelvinae musculi extermitatis inferioris MUDr. Jan Kopřiva Ústav anatomie, Lékařská."— Transkript prezentace:

1 SVALY DOLNÍ KONČETINY musculi membri inferioris musculi extermitatis pelvinae musculi extermitatis inferioris MUDr. Jan Kopřiva Ústav anatomie, Lékařská fakulta v Hradci Králové Universita Karlova 2002

2 U každého svalu je nutné znát – tzv. anatomické minimum o svalech: 1) začátek - origo 2) úpon - insertio 3) funkce 4) inervace

3 Dělení svalů dolní končetiny Anatomické: podle topografické lokalizace do čtyř skupin - kyčelní – mm. coxae - stehenní – mm. femoris - bércové – mm. cruris - nohy – mm. pedis Funkční - kineziologické: podle kloubů v nichž vykonávají pohyb svaly - kyčelního kloubu - kolenního kloubu - hlezenního kloubu - kloubů prstů nohy - palce - malíku Funkčí dělení je v rozporu s dělením anatomickým, z klinického hlediska je však jediné správné.

4 Povrchová anatomie

5 Svaly kyčelní: vnitřní - m. iliopsoas zevní - m. glutaeus maximus m. glutaeus medius m. glutaeus minimus m. tensor fasciae latae m. piriformis m. obturatorius internus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris Začátek: kostra pletence dolní končetiny, páteř Úpon: femur Funkce: extenze a flexe v kyčelní kloubu zevní a vnitřní rotace stehna abdukce a addukce stehna

6 M. iliopsoas Skládá se ze tří značně samostatných svalů. m. psoas major m. iliacus m. psoas minor Origo: m. psoas major – těla obratlů, processus costarii, meziobratlové ploténky mezi Th12-L1 až L4-L5 m. iliacus – fossa iliaca m. psoas minor – discus intervertebralis Th12-L1 Insertio: trochanter minor femoris Funkce: flexe stehna, addukce spojená s zevní rotací stehna při obrně svalu není možná chůze – chybí vykročení Inervace: plexus lumbalis, n.femoralis

7 Origo: ala ossis ilii – pole dorzálně od linea glutaea posterior, laterální okraj os sacrum Insertio: zadní okraj trochanter major a tuberositas glutaea femoris Funkce: extenze v kyčelním kloubu a zevní rotace stehna snopce jdoucí na tuberositas glutaea femoris addukce hlavní extenzor kyčelního kloubu Inervace: n. glutaeus inferior M. glutaeus maximus

8 M. glutaeus medius Origo: ala ossis ilii, pole které vymezuje linea glutaea anterior, linea glutaea posterior a labium externum cristae iliacae Insertio: trochanter major femoris Funkce: vnitřní rotace a abdukce stehna, flexe stehna dorzální část - zevní rotace a extenze Inervace: n. glutaeus superior M. glutaeus minimus Origo: ala ossis ilii mezi linea glutea inferior a anterior Insertio: trochanter major femoris Funkce: jako m. glutaeus medius, výraznější vnitřní rotace Inervace: n. glutaeus superior

9 M. tensor fasciae latae Origo: spina iliaca anterior superior Insertio: tractus iliotibialis Funkce: pomocný flexor a abductor kyčelního kloubu napíná tractus iliotibialis - extenze a závěrečná rotace v koleni Inervace: n. glutaeus superior Tractus iliotibialis je zesílený pruh stehenní fascie, rozepjatý podél zevní strany stehna, upínající se na zevní ploše laterálního kondylu tibie.

10 M. piriformis Origo: facies pelvina ossis sacri, mezi foramina sacralia pelvina II. – IV. Insertio: trochanter major femoris Funkce: abdukce při flexi stehna a zevní rotace stehna Inervace: plexus sacralis M. obturatorius internus Origo: membrana obturatoria Insertio: fossa intertrochanterica Funkce: zevní rotace stehna Inervace: plexus sacralis Pelvitrochanterické svaly - m. piriformis m. obturatorius internus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris

11 Origo: spina ischiadica Insertio: fossa intertrochanterica Funkce: zevní rotace stehna Inervace: plexus sacralis M. gemellus superior Origo: tuber ischiadicum Insertio: fossa intertrochanterica Funkce: zevní rotace stehna Inervace: plexus sacralis M. gemellus inferior M. quadratus femoris Origo: tuber ischiadicum Insertio: trochanter major a crista intertrochanterica Funkce: zevní rotace stehna Inervace: plexus sacralis

12 Foramen suprapiriforme a foramen infrapiriforme Foramen ischiadicum majus je průchodem m. piriformis rozdělen na foramen suprapiriforme a foramen infrapiriforme. Foramen suprapiriforme: vasa glutaea superiora a n. glutaeus superior Foramen infrapiriforme: n. glutaeus inferior, n. ischiadicus, n. cutaneus femoris posterior a n. pudendus pohled zvnějškupohled zevnitř

13 Svaly stehenní - mm. femoris Celkem tři skupiny svalů: přední, mediální a dorzální. Skupina přední : m. sartorius m. quadriceps femoris Začátek: os coxae, femur Úpon: tibie Funkce: flexe v kyčelním kloubu abdukce a zevní rotace stehna extenze, flexe a zevní rotace bérce

14 M. sartorius Origo: spina iliaca anterior superior Insertio: pes anserinus – společný úpon m. sartorius. m. semitendinosus a m. gracilis mediální plocha tibie, poblíž tuberositas tibiae Funkce: zevní rotace dolní končetiny, pomocná flexe v kyčelním a kolením kloubu umožní dát nohu přes nohu => krejčovský sval Inervace: n. femoralis

15 M. quadriceps femoris Je složen ze čtyř částí – hlav: m. rectus femoris m. vastus medialis m. vastus lateralis m. vastus intermedius Origo: m. rectus femoris – spina iliaca anterior inferior m. vastus medialis – labium mediale lineae asperae femoris m. vastus lateralis – labium laterale lineae asperae femoris m. vastus intermedius – corpus ossis femoris Insertio: tuberositas tibiae Funkce: extenze v kolením kloubu – posturální sval m. rectus femoris – pomocná flexe v kyčelním kloubu Inervace: n. femoralis

16 Svaly stehenní - mm. femoris - skupina mediální m. pectineus m. obturatorius externus m. gracilis m. adductor longus m. adductor brevis m. adductor magnus Začátek: os pubis a membrana obturatoria Úpon: femur, tibie Funkce: addukce, flexe a zevní rotace stehna

17 M. pectineus Origo: pecten ossis pubis Insertio: linea pectinea femoris Funkce: addukce, flexe, zevní rotace stehna Inervace: ramus anterior n. obturatorii, rami musculares n. femoralis diploneurální sval

18 Origo: membrana obturatoria Insertio: fossa trochanterica Funkce: zevní rotace stehna, addukce a flexe Inervace: ramus posterior n. obturatorii M. obturatorius externus

19 Origo: os pubis v sousedství symfysy Insertio: pes anserinus Funkce: addukce stehna, pomocná flexe v kolením kloubu Inervace: ramus anterior n. obturatorii M. gracilis

20 Origo: ramus ossis pubis Insertio: linea aspera femoris Funkce: addukce, flexe, zevní rotace stehna Inervace: ramus anterior n. obturatorii M. adductor longus M. adductor brevis Origo: os pubis Insertio: linea aspera femoris (proximální třetina) Funkce: addukce stehna, flexe a zevní rotace Inervace: ramus anterior n. obturatorii M. adductor magnus Origo: ramus ossis ischii a ramus ossis pubis Insertio: linea aspera, mediální epikondyl femuru Funkce: addukce Inervace: ramus posterior n. obturatorii a n. ischiadicus diploneurální sval Hiatus adductorius je otvor v úponu m. adductor magnus nad mediálním epikondylem

21 Canalis vastoadductorius – Hunteri Rýhu mezi m. vastus medialis a m. adductor magnus, překlenuje lamina vastoadductoria a mění ji tak v trojboký canalis vastoadductorius. Skrze tento kanál probíhají a. a v. femoralis, které z něho vystupují skrz hiatus adductorius a dostávají se tak do fossa poplitea.

22 Trigonum femorale Trigonum femorale je plochá krajina vymezená, inguinální rýhou, m. sartorius a m. adductor longus. Pod povrchovou fascií leží fossa iliopectinea s nervově cévním svazkem pro dolní končetinu: vasa femoralia a n. femoralis. V podkožním vazivu najdeme četné žíly. Nejsilnější je v. saphena magna, která prostupuje otvorem v povrchové fascii zvaným hiatus saphenus a vlévá se do v. femoralis.

23 Nervově cévní svazek se dostává na stehno skrz štěrbinu pod lig. inguinale, kterou arcus iliopectineus dělí na mediální lacunu vasorum a laterální lacunu musculorum.

24 Svaly stehenní - mm. femoris - skupina dorzální – „hamstrings“ m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus Začátek: os coxae Úpon: femur, tibie Funkce: flexe v kolenním kloubu pomocná extense kyčelního kloubu

25 Origo: caput longum – tuber ischiadicum caput breve – labium laterale lineae asprae Insertio: caput fibulae Funkce: c. longum – extenze stehna obě hlavy flexe a zevní rotace bérce Inervace: n. ischiadicus M. biceps femoris

26 M. semitendinosus Origo: tuber ischiadicum Insertio: na tibii ve výši tuberositas tibiae Funkce: extenze stehna flexe a vnitřní rotace bérce Inervace: n. ischiadicus Origo: tuber ischiadicum Insertio: zadní strana mediálního kondylu femuru dorzální strana pouzdra kolenního kloubu jako lig. popliteum obliquum mediální kondyl tibie Funkce: jako m. semitendinosus Inervace: n. ischiadicus M. semimembranosus

27 Fossa poplitea Ohraničení: v horní části mediálně m. semimembranosus a semitendinosus laterálně m. biceps femoris. V dolní části jsou to caput mediale a laterale m. gastrocnemii. Spodinu jámy tvoří facies poplitea femoris, kondyly femuru, pouzdro kolenního kloubu a m. popliteus. Obsahem fossa poplitea je do tukového vaziva za vzatý nervově cévní svazek a několik mízních uzlin.

28 Svaly bérce - mm. cruris Celkem tři skupiny svalů – přední, laterální a dorzální. Přední skupina - m. tibialis anterior m. extensor hallucis longus m. extensor digitorum longus

29 Origo: proximální 2/3 laterální plochy tibie Insertio: base 1. metatarsu Funkce: dorsální flexe (extenze) a supinace nohy (vytočení tibiálního okraje nohy vzhůru) udržuje podélnou klenbu nohy Inervace: n. peronaeus profundus M. tibialis anterior Origo: mediální strana fibuly a membrana interossea Insertio: články palce, hlavně distální Funkce: extenze palce Inervace: n. peronaeus profundus M. extensor hallucis longus Origo: laterální kondyl tibie, přední hrana fibuly Insertio: dorsální aponeuróza prstů Funkce: extenze prstů, napomáhá dorzální flexi nohy Inervace: n. peronaeus profundus M. extensor digitorum longus

30 Svaly bérce - mm. cruris Laterální skupina - m. peronaeus longus m. peronaeus brevis

31 Origo: laterální strana caput fibulae Insertio: base prvního metatarsu os cuneiforme mediale Funkce: plantární flexe a pronace nohy (zdvižení zevního okraje nohy), udržuje obě klenby nohy Inervace: n. peronaeus superficialis M. peronaeus (fibularis) longus Origo: distální polovina laterální plochy fibuly Insertio: base pátého metatarsu na tuberositas ossis metatarsalis V. Funkce: plantární flexe a pronace nohy Inervace: n. peronaeus superficialis M. peronaeus (fibularis) brevis

32 Svaly bérce - mm. cruris Dorzální skupina - povrchové - m. triceps surae hluboké - m. plantaris m. popliteus m. tibialis posterior m. flexor hallucis longus m. flexor digitorum longus

33 Origo: m. gastrocnemuis c. laterale – dorsální strana laterálního epikondylu femuru c. mediale – dorsální strana mediálního epikondylu femuru m. soleus – dorsální strana caput fibulae arcus tendineus m. solei zadní strana tibie Insertio: tuber calcanei Funkce: plantární flexe nohy m. gastrocnemius flexe bérce Inervace: n. tibialis M. triceps surae Skládá se ze tří hlav, z nichž jsou dvě povrchové a třetí hluboká. m. gastrocnemius – caput laterale a caput mediale m. soleus

34 Origo: facies poplitea femoris Insertio: tuber calcanei Funkce: podobná m. gastrocnemius vzhledem k rozměrům zanedbatelná Inervace: n. tibialis M. plantaris

35 Origo: laterální kondyl femuru Insertio: zadní strana tibie prox. od linea m. solei Funkce: flexe bérce, při flektovaném bérci jeho vnitřní rotace Inervace: n. tibialis M. popliteus M. tibialis posterior Origo: dorsální strana membrana interossea Insertio: kosti klínové, kost krychlová, base II. – IV. metatarsu Funkce: plantární flexe, addukce a mírná supinace nohy, zabezpečení podélné klenby nohy Inervace: n. tibialis

36 Origo: facies posterior fibulae a membrana interossea Insertio: baze distálního článku palce Funkce: flexe palce a zabezpečení podélné klenby nohy tiskne palec k zemi => odvíjení nohy Inervace: n. tibialis M. flexor hallucis longus M. flexor digitorum longus Origo: dorsální strana tibie Insertio: baze distálních článků prstů Funkce: flexe tříčlánkových prstů zabezpečení podélné klenby nohy tiskne prsty k zemi => odvíjení nohy Inervace: n. tibialis

37 Regio retromaleollaris medialis Těsně za mediálním kotníkem se do sulcus malleolaris klade šlacha m. tibialis posterior, za ním jde šlacha m. flexor digitorum longus následovaná a. a v. tibialis posterior, za nimi jde n. tibialis. nejlaterálněji v hloubce, v hloubce před Achillovou šlachou běží šlacha m. flexor hallucis longus.

38 Svaly nohy – mm. pedis Skupina dorzální – m. extensor hallucis bervis m. extensor digitorum brevis Skupina plantární oddíl palcový – m. abductor hallucis m. flexor hallucis brevis m. adductor hallucis oddíl malíkový – m. abductor digiti minimi m. flexor digiti minimi oddíl prostřední – m. flexor digitorum brevis m. quadratus plantae Mm. lumbricales Mm. interossei – palmares I. - III. dorsales I. - IV.

39 Origo: dorsální strana calcaneu, před sinus tarsi Insertio: dorsální aponeurosa palce Funkce: extenze palce Inervace: n. peronaeus profundus M. extensor hallucis brevisdorzální skupina Origo: dorsální strana calcaneu, před sinus tarsi Insertio: dorsální aponeurosa II. - V. prstu Funkce: extenze II. - V. prstu Inervace: n. peronaeus profundus M. extensor digitorum brevis

40 M. abductor hallucisoddíl palcový Origo: os naviculare Insertio: sesamské kosti metatarsofalangového kloubu palce, base prox. článku palce Funkce: flexe proximálního článku palce Inervace: n. plantaris medialis M. flexor hallucis brevis M. adductor hallucis Origo: tuber calcanei Insertio: mediální sesamská kost metatarsofalangového kloubu Funkce: abdukce a flexe proximálního článku palce Inervace: n. plantaris medialis Origo: caput obliquum – lig. plantare longum caput transversum – metatarsofalangový kloub 3., 4., 5., prstu Insertio: laterální sesamská kost metatarsofalangového kloubu palce Funkce: addukce palce k 2. prstu Inervace: n. plantaris lateralis

41 Origo: tuber calcanei Insertio: baze V. metatarsu a base proximálního článku malíku Funkce: odtahuje V. prst od IV. prstu a současně jej flektuje Inervace: n. plantaris lateralis M. abductor digiti minimioddíl malíkový Origo: os cuboideum a base V. metatarsu Insertio: base proximálního článku malíku Funkce: flexe proximálního článku V. prstu Inervace: n. plantaris lateralis M. flexor digiti minimi brevis

42 Origo: tuber calcanei Insertio: plantární strana prostředního článku prstů Funkce: flexe tříčlánkových prstů s výjimkou distálního článku Inervace: n. plantaris medialis M. flexor digitorum brevisoddíl prostřední Origo: tuber calcanei Insertio: šlacha m. flexor digitorum longus Funkce: podpora činnosti m. flexor digitorum longus Inervace: n. plantaris lateralis M. quadratus plantae Mm. lumbricales I. - IV. Origo: šlachy m. flexor digitorum longus Insertio: dorzální aponeuróza 2. - 5. prstu Funkce: flexe proximálního článku, extenze distálních článků, naklánějí tříčlánkové prsty na palcovou stranu Inervace: n. plantaris medialis a n. plantaris lateralis

43 Origo: III., IV. a V. metatars, vždy na straně přivrácené k 2. prstu Insertio: z téže strany se upínají do dorzální aponeurozy 3., 4. a 5. prstu Funkce: addukce 3., 4. a 5. prstu, flexe proximálního článku a extenze ostatních článků Inervace: n. plantaris lateralis Mm. interossei plantares I. - III.

44 Origo: jako dvojhlavé svaly od těl sousedících metatarsů Insertio: do dorsální aponeurosy a baze proximálních článků prstů Funkce: abdukce prstů od osy procházející 2. prstem Inervace: n. plantaris lateralis Mm. interossei dorsales I. - IV.

45 Fascie dolní končetiny: fascie kyčelních a stehenních svalů fascie bérce fascie nohy Fascia glutaea – připojená na okraj os sacrum a crista iliaca, pokrývá hýžďové svaly, kaudálně přechází na stehno do fascia lata femoris Fascia lata femoris - pokrývá především stehenní svaly, začíná se na lig. inguinale a části crista iliaca, na zevní straně je zesílena – tractus iliotibialis Na dorzální straně kolenní krajiny spoluvytváří strop fossa poplitea a přechází v fascia poplitea. Jednotlivé skupiny svalů jsou odděleny osteofasciálními septy, které se napojují na fascia lata.

46 Řez stehnem

47 Fascia cruris – pokračování stehenní fascie na bérci a lýtku. Osteofasciální septa vymezují tři osteofasciální prostory: pření (2), zadní(3), fibulární(4) Zesílená místa fascia cruris – retinaculum musculorum flexorum retinaculum musculorum peronaeorum retinaculum musculorum extensorum

48 Řez bércem

49 Na noze jsou dva hlavní prostory: malý prostor dorzální(11) a rozsáhlý prostor plantární(7, 8, 9) a malé prostory interosseální Fascie nohy na dorsu nohy – fascia dorsalis pedis(1) fascia dorsalis pedis interossea(2) na plantě – fascia plantaris(3), zesílená plantární aponeurózou fascia plantaris interossea(4) Mediální(5) a laterální(6) osteofasciální septum. Dělící spatium plantare ve tři samostatné prostory.

50 Dělení a obsah plantárních prostorů : spatium plantare medium – m. flexor digitorum brevis, šlachy dlouhého flexoru prstů, mm. lumbricales, úsek šlachy m. flexor hallucis longus, m quadratus plantae caput transversum m. adductoris hallucis spatium plantare mediale – svaly palce mimo caput transversum m. adductoris hallucis spatium plantare laterale – svaly pátého prstu

51 V prezentaci byly použity ukázky z CDromu Netter - Interactive Atlas of Human Anatomy, Sinělnikova Atlasu anatomie člověka, Toldtova atlasu anatomie člověka, Kosova Přehledu topografické anatomie.


Stáhnout ppt "SVALY DOLNÍ KONČETINY musculi membri inferioris musculi extermitatis pelvinae musculi extermitatis inferioris MUDr. Jan Kopřiva Ústav anatomie, Lékařská."

Podobné prezentace


Reklamy Google