Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVALY DOLNÍ KONČETINY musculi membri inferioris

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVALY DOLNÍ KONČETINY musculi membri inferioris"— Transkript prezentace:

1 SVALY DOLNÍ KONČETINY musculi membri inferioris
musculi extermitatis pelvinae musculi extermitatis inferioris MUDr. Jan Kopřiva Ústav anatomie, Lékařská fakulta v Hradci Králové Universita Karlova 2002

2 U každého svalu je nutné znát – tzv. anatomické minimum o svalech:
1) začátek - origo 2) úpon - insertio 3) funkce 4) inervace

3 Dělení svalů dolní končetiny
Anatomické: podle topografické lokalizace do čtyř skupin - kyčelní – mm. coxae - stehenní – mm. femoris - bércové – mm. cruris - nohy – mm. pedis Funkční - kineziologické: podle kloubů v nichž vykonávají pohyb svaly - kyčelního kloubu - kolenního kloubu - hlezenního kloubu - kloubů prstů nohy - palce - malíku Funkčí dělení je v rozporu s dělením anatomickým, z klinického hlediska je však jediné správné.

4 Povrchová anatomie

5 Svaly kyčelní: vnitřní - m. iliopsoas
zevní m. glutaeus maximus m. glutaeus medius m. glutaeus minimus m. tensor fasciae latae m. piriformis m. obturatorius internus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris Začátek: kostra pletence dolní končetiny, páteř Úpon: femur Funkce: extenze a flexe v kyčelní kloubu zevní a vnitřní rotace stehna abdukce a addukce stehna

6 M. iliopsoas Skládá se ze tří značně samostatných svalů. m. psoas major m. iliacus m. psoas minor Origo: m. psoas major – těla obratlů, processus costarii, meziobratlové ploténky mezi Th12-L1 až L4-L5 m. iliacus – fossa iliaca m. psoas minor – discus intervertebralis Th12-L1 Insertio: trochanter minor femoris Funkce: flexe stehna, addukce spojená s zevní rotací stehna při obrně svalu není možná chůze – chybí vykročení Inervace: plexus lumbalis, n.femoralis

7 M. glutaeus maximus Origo: ala ossis ilii – pole dorzálně od linea glutaea posterior, laterální okraj os sacrum Insertio: zadní okraj trochanter major a tuberositas glutaea femoris Funkce: extenze v kyčelním kloubu a zevní rotace stehna snopce jdoucí na tuberositas glutaea femoris addukce hlavní extenzor kyčelního kloubu Inervace: n. glutaeus inferior

8 M. glutaeus medius Origo: ala ossis ilii, pole které vymezuje linea glutaea anterior, linea glutaea posterior a labium externum cristae iliacae Insertio: trochanter major femoris Funkce: vnitřní rotace a abdukce stehna, flexe stehna dorzální část - zevní rotace a extenze Inervace: n. glutaeus superior M. glutaeus minimus Origo: ala ossis ilii mezi linea glutea inferior a anterior Insertio: trochanter major femoris Funkce: jako m. glutaeus medius, výraznější vnitřní rotace Inervace: n. glutaeus superior

9 M. tensor fasciae latae Origo: spina iliaca anterior superior Insertio: tractus iliotibialis Funkce: pomocný flexor a abductor kyčelního kloubu napíná tractus iliotibialis - extenze a závěrečná rotace v koleni Inervace: n. glutaeus superior Tractus iliotibialis je zesílený pruh stehenní fascie, rozepjatý podél zevní strany stehna, upínající se na zevní ploše laterálního kondylu tibie.

10 Pelvitrochanterické svaly - m. piriformis
m. obturatorius internus m. gemellus superior m. gemellus inferior m. quadratus femoris M. piriformis Origo: facies pelvina ossis sacri, mezi foramina sacralia pelvina II. – IV. Insertio: trochanter major femoris Funkce: abdukce při flexi stehna a zevní rotace stehna Inervace: plexus sacralis M. obturatorius internus Origo: membrana obturatoria Insertio: fossa intertrochanterica Funkce: zevní rotace stehna Inervace: plexus sacralis

11 M. gemellus superior Origo: spina ischiadica Insertio: fossa intertrochanterica Funkce: zevní rotace stehna Inervace: plexus sacralis M. gemellus inferior Origo: tuber ischiadicum Insertio: fossa intertrochanterica Funkce: zevní rotace stehna Inervace: plexus sacralis M. quadratus femoris Origo: tuber ischiadicum Insertio: trochanter major a crista intertrochanterica Funkce: zevní rotace stehna Inervace: plexus sacralis

12 Foramen suprapiriforme a foramen infrapiriforme
Foramen ischiadicum majus je průchodem m. piriformis rozdělen na foramen suprapiriforme a foramen infrapiriforme. Foramen suprapiriforme: vasa glutaea superiora a n. glutaeus superior pohled zvnějšku pohled zevnitř Foramen infrapiriforme: n. glutaeus inferior, n. ischiadicus, n. cutaneus femoris posterior a n. pudendus

13 Svaly stehenní - mm. femoris
Celkem tři skupiny svalů: přední, mediální a dorzální. Skupina přední : m. sartorius m. quadriceps femoris Začátek: os coxae, femur Úpon: tibie Funkce: flexe v kyčelním kloubu abdukce a zevní rotace stehna extenze, flexe a zevní rotace bérce

14 M. sartorius Origo: spina iliaca anterior superior Insertio: pes anserinus – společný úpon m. sartorius. m. semitendinosus a m. gracilis mediální plocha tibie, poblíž tuberositas tibiae Funkce: zevní rotace dolní končetiny, pomocná flexe v kyčelním a kolením kloubu umožní dát nohu přes nohu => krejčovský sval Inervace: n. femoralis

15 M. quadriceps femoris Je složen ze čtyř částí – hlav: m. rectus femoris m. vastus medialis m. vastus lateralis m. vastus intermedius Origo: m. rectus femoris – spina iliaca anterior inferior m. vastus medialis – labium mediale lineae asperae femoris m. vastus lateralis – labium laterale lineae asperae femoris m. vastus intermedius – corpus ossis femoris Insertio: tuberositas tibiae Funkce: extenze v kolením kloubu – posturální sval m. rectus femoris – pomocná flexe v kyčelním kloubu Inervace: n. femoralis

16 Svaly stehenní - mm. femoris - skupina mediální
m. pectineus m. obturatorius externus m. gracilis m. adductor longus m. adductor brevis m. adductor magnus Začátek: os pubis a membrana obturatoria Úpon: femur, tibie Funkce: addukce, flexe a zevní rotace stehna

17 M. pectineus Origo: pecten ossis pubis Insertio: linea pectinea femoris Funkce: addukce, flexe, zevní rotace stehna Inervace: ramus anterior n. obturatorii, rami musculares n. femoralis diploneurální sval

18 M. obturatorius externus
Origo: membrana obturatoria Insertio: fossa trochanterica Funkce: zevní rotace stehna, addukce a flexe Inervace: ramus posterior n. obturatorii

19 M. gracilis Origo: os pubis v sousedství symfysy Insertio: pes anserinus Funkce: addukce stehna, pomocná flexe v kolením kloubu Inervace: ramus anterior n. obturatorii

20 M. adductor longus Origo: ramus ossis pubis Insertio: linea aspera femoris Funkce: addukce, flexe, zevní rotace stehna Inervace: ramus anterior n. obturatorii M. adductor brevis Origo: os pubis Insertio: linea aspera femoris (proximální třetina) Funkce: addukce stehna, flexe a zevní rotace Inervace: ramus anterior n. obturatorii M. adductor magnus Origo: ramus ossis ischii a ramus ossis pubis Insertio: linea aspera, mediální epikondyl femuru Funkce: addukce Inervace: ramus posterior n. obturatorii a n. ischiadicus diploneurální sval Hiatus adductorius je otvor v úponu m. adductor magnus nad mediálním epikondylem

21 Canalis vastoadductorius – Hunteri
Rýhu mezi m. vastus medialis a m. adductor magnus, překlenuje lamina vastoadductoria a mění ji tak v trojboký canalis vastoadductorius. Skrze tento kanál probíhají a. a v. femoralis, které z něho vystupují skrz hiatus adductorius a dostávají se tak do fossa poplitea.

22 Trigonum femorale Trigonum femorale je plochá krajina vymezená, inguinální rýhou, m. sartorius a m. adductor longus. V podkožním vazivu najdeme četné žíly. Nejsilnější je v. saphena magna, která prostupuje otvorem v povrchové fascii zvaným hiatus saphenus a vlévá se do v. femoralis. Pod povrchovou fascií leží fossa iliopectinea s nervově cévním svazkem pro dolní končetinu: vasa femoralia a n. femoralis.

23 Nervově cévní svazek se dostává na stehno skrz štěrbinu pod lig.
inguinale, kterou arcus iliopectineus dělí na mediální lacunu vasorum a laterální lacunu musculorum.

24 Svaly stehenní - mm. femoris - skupina dorzální – „hamstrings“
m. biceps femoris m. semitendinosus m. semimembranosus Začátek: os coxae Úpon: femur, tibie Funkce: flexe v kolenním kloubu pomocná extense kyčelního kloubu

25 M. biceps femoris Origo: caput longum – tuber ischiadicum caput breve – labium laterale lineae asprae Insertio: caput fibulae Funkce: c. longum – extenze stehna obě hlavy flexe a zevní rotace bérce Inervace: n. ischiadicus

26 M. semitendinosus Origo: tuber ischiadicum Insertio: na tibii ve výši tuberositas tibiae Funkce: extenze stehna flexe a vnitřní rotace bérce Inervace: n. ischiadicus M. semimembranosus Origo: tuber ischiadicum Insertio: zadní strana mediálního kondylu femuru dorzální strana pouzdra kolenního kloubu jako lig. popliteum obliquum mediální kondyl tibie Funkce: jako m. semitendinosus Inervace: n. ischiadicus

27 Fossa poplitea Ohraničení: v horní části mediálně m. semimembranosus a semitendinosus laterálně m. biceps femoris. V dolní části jsou to caput mediale a laterale m. gastrocnemii. Spodinu jámy tvoří facies poplitea femoris, kondyly femuru, pouzdro kolenního kloubu a m. popliteus . Obsahem fossa poplitea je do tukového vaziva za vzatý nervově cévní svazek a několik mízních uzlin.

28 Svaly bérce - mm. cruris Celkem tři skupiny svalů – přední, laterální a dorzální. Přední skupina - m. tibialis anterior m. extensor hallucis longus m. extensor digitorum longus

29 M. tibialis anterior Origo: proximální 2/3 laterální plochy tibie Insertio: base 1. metatarsu Funkce: dorsální flexe (extenze) a supinace nohy (vytočení tibiálního okraje nohy vzhůru) udržuje podélnou klenbu nohy Inervace: n. peronaeus profundus M. extensor hallucis longus Origo: mediální strana fibuly a membrana interossea Insertio: články palce, hlavně distální Funkce: extenze palce Inervace: n. peronaeus profundus M. extensor digitorum longus Origo: laterální kondyl tibie, přední hrana fibuly Insertio: dorsální aponeuróza prstů Funkce: extenze prstů, napomáhá dorzální flexi nohy Inervace: n. peronaeus profundus

30 Svaly bérce - mm. cruris Laterální skupina - m. peronaeus longus m. peronaeus brevis

31 M. peronaeus (fibularis) longus
Origo: laterální strana caput fibulae Insertio: base prvního metatarsu os cuneiforme mediale Funkce: plantární flexe a pronace nohy (zdvižení zevního okraje nohy), udržuje obě klenby nohy Inervace: n. peronaeus superficialis M. peronaeus (fibularis) brevis Origo: distální polovina laterální plochy fibuly Insertio: base pátého metatarsu na tuberositas ossis metatarsalis V. Funkce: plantární flexe a pronace nohy Inervace: n. peronaeus superficialis

32 Svaly bérce - mm. cruris Dorzální skupina - povrchové - m. triceps surae hluboké m. plantaris m. popliteus m. tibialis posterior m. flexor hallucis longus m. flexor digitorum longus

33 M. triceps surae Skládá se ze tří hlav, z nichž jsou dvě povrchové a třetí hluboká. m. gastrocnemius – caput laterale a caput mediale m. soleus Origo: m. gastrocnemuis c. laterale – dorsální strana laterálního epikondylu femuru c. mediale – dorsální strana mediálního m. soleus – dorsální strana caput fibulae arcus tendineus m. solei zadní strana tibie Insertio: tuber calcanei Funkce: plantární flexe nohy m. gastrocnemius flexe bérce Inervace: n. tibialis

34 M. plantaris Origo: facies poplitea femoris Insertio: tuber calcanei Funkce: podobná m. gastrocnemius vzhledem k rozměrům zanedbatelná Inervace: n. tibialis

35 M. popliteus Origo: laterální kondyl femuru Insertio: zadní strana tibie prox. od linea m. solei Funkce: flexe bérce, při flektovaném bérci jeho vnitřní rotace Inervace: n. tibialis M. tibialis posterior Origo: dorsální strana membrana interossea Insertio: kosti klínové, kost krychlová, base II. – IV. metatarsu Funkce: plantární flexe, addukce a mírná supinace nohy, zabezpečení podélné klenby nohy Inervace: n. tibialis

36 M. flexor hallucis longus
Origo: facies posterior fibulae a membrana interossea Insertio: baze distálního článku palce Funkce: flexe palce a zabezpečení podélné klenby nohy tiskne palec k zemi => odvíjení nohy Inervace: n. tibialis M. flexor digitorum longus Origo: dorsální strana tibie Insertio: baze distálních článků prstů Funkce: flexe tříčlánkových prstů zabezpečení podélné klenby nohy tiskne prsty k zemi => odvíjení nohy Inervace: n. tibialis

37 Regio retromaleollaris medialis
Těsně za mediálním kotníkem se do sulcus malleolaris klade šlacha m. tibialis posterior, za ním jde šlacha m. flexor digitorum longus následovaná a. a v. tibialis posterior, za nimi jde n. tibialis. nejlaterálněji v hloubce, v hloubce před Achillovou šlachou běží šlacha m. flexor hallucis longus.

38 Svaly nohy – mm. pedis Skupina dorzální – m. extensor hallucis bervis m. extensor digitorum brevis Skupina plantární oddíl palcový – m. abductor hallucis m. flexor hallucis brevis m. adductor hallucis oddíl malíkový – m. abductor digiti minimi m. flexor digiti minimi oddíl prostřední – m. flexor digitorum brevis m. quadratus plantae Mm. lumbricales Mm. interossei – palmares I. - III. dorsales I. - IV.

39 M. extensor hallucis brevis
dorzální skupina Origo: dorsální strana calcaneu, před sinus tarsi Insertio: dorsální aponeurosa palce Funkce: extenze palce Inervace: n. peronaeus profundus M. extensor digitorum brevis Origo: dorsální strana calcaneu, před sinus tarsi Insertio: dorsální aponeurosa II. - V. prstu Funkce: extenze II. - V. prstu Inervace: n. peronaeus profundus

40 M. abductor hallucis oddíl palcový Origo: tuber calcanei Insertio: mediální sesamská kost metatarsofalangového kloubu Funkce: abdukce a flexe proximálního článku palce Inervace: n. plantaris medialis M. flexor hallucis brevis Origo: os naviculare Insertio: sesamské kosti metatarsofalangového kloubu palce, base prox. článku palce Funkce: flexe proximálního článku palce Inervace: n. plantaris medialis M. adductor hallucis Origo: caput obliquum – lig. plantare longum caput transversum – metatarsofalangový kloub 3., 4., 5., prstu Insertio: laterální sesamská kost metatarsofalangového kloubu palce Funkce: addukce palce k 2. prstu Inervace: n. plantaris lateralis

41 M. abductor digiti minimi
oddíl malíkový Origo: tuber calcanei Insertio: baze V. metatarsu a base proximálního článku malíku Funkce: odtahuje V. prst od IV. prstu a současně jej flektuje Inervace: n. plantaris lateralis M. flexor digiti minimi brevis Origo: os cuboideum a base V. metatarsu Insertio: base proximálního článku malíku Funkce: flexe proximálního článku V. prstu Inervace: n. plantaris lateralis

42 M. flexor digitorum brevis
oddíl prostřední Origo: tuber calcanei Insertio: plantární strana prostředního článku prstů Funkce: flexe tříčlánkových prstů s výjimkou distálního článku Inervace: n. plantaris medialis M. quadratus plantae Origo: tuber calcanei Insertio: šlacha m. flexor digitorum longus Funkce: podpora činnosti m. flexor digitorum longus Inervace: n. plantaris lateralis Mm. lumbricales I. - IV. Origo: šlachy m. flexor digitorum longus Insertio: dorzální aponeuróza prstu Funkce: flexe proximálního článku, extenze distálních článků, naklánějí tříčlánkové prsty na palcovou stranu Inervace: n. plantaris medialis a n. plantaris lateralis

43 Mm. interossei plantares I. - III.
Origo: III., IV. a V. metatars, vždy na straně přivrácené k 2. prstu Insertio: z téže strany se upínají do dorzální aponeurozy 3., 4. a 5. prstu Funkce: addukce 3., 4. a 5. prstu, flexe proximálního článku a extenze ostatních článků Inervace: n. plantaris lateralis

44 Mm. interossei dorsales I. - IV.
Origo: jako dvojhlavé svaly od těl sousedících metatarsů Insertio: do dorsální aponeurosy a baze proximálních článků prstů Funkce: abdukce prstů od osy procházející 2. prstem Inervace: n. plantaris lateralis

45 Fascie dolní končetiny: fascie kyčelních a stehenních svalů
fascie bérce fascie nohy Fascia glutaea – připojená na okraj os sacrum a crista iliaca, pokrývá hýžďové svaly, kaudálně přechází na stehno do fascia lata femoris Fascia lata femoris - pokrývá především stehenní svaly, začíná se na lig. inguinale a části crista iliaca, na zevní straně je zesílena – tractus iliotibialis Na dorzální straně kolenní krajiny spoluvytváří strop fossa poplitea a přechází v fascia poplitea. Jednotlivé skupiny svalů jsou odděleny osteofasciálními septy, které se napojují na fascia lata.

46 Řez stehnem

47 Fascia cruris – pokračování stehenní fascie na bérci a lýtku.
Osteofasciální septa vymezují tři osteofasciální prostory: pření (2), zadní(3), fibulární(4) Zesílená místa fascia cruris – retinaculum musculorum flexorum retinaculum musculorum peronaeorum retinaculum musculorum extensorum

48 Řez bércem

49 Fascie nohy na dorsu nohy – fascia dorsalis pedis(1) fascia dorsalis pedis interossea(2) na plantě – fascia plantaris(3), zesílená plantární aponeurózou fascia plantaris interossea(4) Na noze jsou dva hlavní prostory: malý prostor dorzální(11) a rozsáhlý prostor plantární(7, 8, 9) a malé prostory interosseální Mediální(5) a laterální(6) osteofasciální septum. Dělící spatium plantare ve tři samostatné prostory.

50 Dělení a obsah plantárních prostorů :
spatium plantare medium – m. flexor digitorum brevis, šlachy dlouhého flexoru prstů, mm. lumbricales, úsek šlachy m. flexor hallucis longus, m quadratus plantae caput transversum m. adductoris hallucis spatium plantare mediale – svaly palce mimo caput transversum m. adductoris hallucis spatium plantare laterale – svaly pátého prstu

51 V prezentaci byly použity ukázky
z CDromu Netter - Interactive Atlas of Human Anatomy, Sinělnikova Atlasu anatomie člověka, Toldtova atlasu anatomie člověka, Kosova Přehledu topografické anatomie.


Stáhnout ppt "SVALY DOLNÍ KONČETINY musculi membri inferioris"

Podobné prezentace


Reklamy Google