Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jitka KODEROVÁ (doc. Ing. CSc.) KMTP - 182 nb (konzultace) Ekonom potřebuje: 1. znát ekonomickou teorii, aby ho vedla, 2. statistiku, aby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jitka KODEROVÁ (doc. Ing. CSc.) KMTP - 182 nb (konzultace) Ekonom potřebuje: 1. znát ekonomickou teorii, aby ho vedla, 2. statistiku, aby."— Transkript prezentace:

1 Jitka KODEROVÁ (doc. Ing. CSc.) KMTP - 182 nb (konzultace) Koderova@vse.cz Ekonom potřebuje: 1. znát ekonomickou teorii, aby ho vedla, 2. statistiku, aby mu poskytla empirické údaje, 3. historii, aby ho poučovala, a právě znalost historického rozměru nejvíce ekonomům chybí.

2 J. A. Schumpeter (1883 – 1950) Historie ekonomické analýzy (1954) Teorie hospodářského vývoje (1912) Podnikatelské cykly (1939) Kapitalismus, socialismus a demokracie (1942)

3 LITERATURA a) základní Revenda, Z. a kol.: PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ. Management Press, Praha 2000. Kapitola 11 včetně dodatků. Holman,R. a kol.: DĚJINY EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ. Praha, C. H. Beck 1999. Subkapitola 16.2, 17.4, 18.3 Sojka, M. a kol.: DĚJINY EKONOMICKÝCH TEORIÍ. Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. Praha 2000. Kapitola 4, 6, 9, 10

4 b) doporučená Sojka, M.: JOHN MAYNARD KEYNES A SOUČASNÁ EKONOMIE. Praha, Grada 1999 Sojka, M.: M. FRIEDMAN. SVĚT LIBERÁLNÍ EKONOMIE. Praha, Epocha 1996 Sirůček, P.: PRŮVODCE DĚJINAMI STANDARDNÍCH EKONOMICKÝCH TEORIÍ. Melandrium, Slaný 2001, subkapitola 2.1 – 2.5, 3.1 – 3.6, 3.8.1 Buchholz, T. G.: ŽIVÉ MYŠLENKY MRTVÝCH EKONOMŮ. Praha, Victoria Publishing 1993 NOBELOVA CENA ZA EKONOMII. Praha, Victoria Publishing 1994

5 Kvantitativní teorie peněz Jedna z nejstarších ekonomických teorií a) předchůdci pol. 16. st. – univerzita v Salamance 16. století – Jean Bodin (1530 - 1593) “Rozprava o stoupání a klesání ceny peněz” (1578) John Locke (1632 – 1704) “Několik úvah o důsledcích snižování úroku a růstu hodnoty peněz” (1691) základní tvrzení KTP: zvýší-li se množství peněz v oběhu za jinak stejných okolností, zvýší se cenová hladina ve stejném poměru (hodnota resp. kupní síla peněz závisí nepřímo na jejich množství v oběhu)

6 David (1711 – 1776) “Politické rozpravy” (1752) přisuzuje se mu teorem o neutralitě peněz – růst množství peněz v oběhu nemá vliv ani na reálnou ekonomiku ani na relativní ceny Humův zákon David RICARDO (1772 - 1823) „Zásady politické ekonomie a zdanění“ (1814)

7 Základy moderní kvantitativní teorie peněz Irving Fisher (1867 – 1947) “The purchasing power of Money” (1909) MV = PT M = průměrné množství peněz v ekonomice za určité období (stavová veličina) P = cenová hladina, průměrná cena zboží a služeb v dané ekonomice (měřena cenovým indexem) V = rychlost obratu peněz, transakční rychlost peněz Hodnota transakcí, které v průměru zprostřed- kuje jedna peněžní jednotka T = množství reálných transakcí

8 Marshall, A. (1842 – 1924) “Základy ekonomie” (1890) “Peníze, úvěr a obchod” (1923) M = kPY Y = čistý produkt (důchod) = Y* k = cambridgeský (Marshallův) koeficient, podíl peněz na celkovém důchodu = k

9 J. M. KEYNES (1883 - 1946) makroekonomické veličiny statistika modelování preference likvidity vliv M na zaměstnanost, resp. na cenovou hladinu M. FRIEDMAN (1912) návaznost na Fishera reálná Md portfoliový přístup

10 PRAXE CB návrat ke KTP obliba modelování a používání matematických metod 2 základní otázky a) jak určit potřebné množství peněz b) jak zajistit jeho uvedení do ekonomiky ne všechny země pracují s M časté dodatečné korekce V časové zpoždění peníze nejsou měnově homogenní KTP - strana pasiv bilance CB nutno i strana aktiv

11 Empiricky prokázáno: Existuje vztah mezi růstem peněžní zásoby a růstem cenové hladiny Existuje vztah mezi růstem peněžní zásoby a růstem reálného agregátního výstupu MV = PY Ekonomická teorie: existuje pouze vztah M=>P existuje pouze vztah M=>Y existuje vztah M=>PY existuje vztah PY=>M

12 NEUTRALITA PENĚZ vliv peněz pouze na peněžní sektor ekonomiky peníze neovlivňují reálný sektor ekonomiky, resp. mohou ovlivnit reálný sektor ekonomiky, ale pouze z krátkodobého hlediska objem agregátního výstupu míru nezaměstnanosti reálné úrokové sazby reálný měnový kurz

13

14 Hlavní „historické“ skupiny názorů na funkce peněz a měnovou politiku M. V = P. Y I. Peníze „nehrají žádnou úlohu“ (klasický a neoklasický přístup) M. V = P. Y* klasická („stará“) kvantitativní teorie peněz PENÍZE - prostředek směny - zůčtovací jednotka

15 II. Peníze „hrají úlohu“ (keynesiánský proud) M. V = P. Ytvrdá verze M. V = P. Ymírná verze PENÍZE - prostředek směny - zúčtovací jednotka - uchovatel bohatství (aktivum) Xenofon 401 - 399 př. Kr. aktivní úloha měnové politiky

16 III. „Pouze peníze hrají úlohu“ (monetarismus) M. V = P. Ykrátkodobé hledisko M. V = P. Ydlohodobé hledisko hospodářský liberalismus měnová politika Peníze = jako ad II.

17 IV. Endogenní peníze PY M. V

18 Význam poptávky po penězích SIR WILLIAM PETTY (1623 -1687) „Všelicos o penězích“ (1695) Peníze jsou „tukem politického těla“ - musí jich být tolik, kolik je jich třeba (jaká je po nich poptávka

19 Co rozumíme pod pojmem Md? A) Teoretická definice - požadovaná optimální velikost peněžní zásoby (kritéria optimality a faktory, na kterých závisí velikost Md jsou dány na základě teoretického přístupu) B) Empirická definice - skutečná peněžní zásoba (M1, M2, M3…) Rovnováha na trhu peněz !!! Pohybujeme se na trhu peněz, ale jeho vymezení je zde jiné, než jsme zvyklí z finanční teorie!!! M=Md

20 Vychází z předpokladu rovnosti skutečné peněžní zásoby a Md V reálné ekonomice skutečně existují mechanismy zajišťující rovnováhu mezi oběma veličinami K rovnováze dochází automaticky, ale na jakém principu? 1. Změny rychlosti obratu peněz 2. Změny cenové hladiny 3. Změny úrokové míry

21 A) Md se mění proporcionálně k PY (P,Y resp. obojí současně tj. P i Y) –V se nemění –CB může spolehlivě ovlivnit AD B) Md = stabilní funkce určitých proměnných, je predikovatelná –V totéž –CB může spolehlivě ovlivnit AD

22 C) Md nelze spolehlivě predikovat V= totéž CB nemůže spolehlivě ovlivnit AD Základní otázky účinnosti měnové politiky 1. Je Md predikovatelná? = do jaké míry je Md závislá na změnách IR 2. Je průměrná rychlost obratu peněz predikovatelná? = do jaké míry je Md závislá na změnách IR?

23 Neoklasická ekonomie Předchůdci: –H. H. Gossen ( 1810 - 1858) –A. A. Cournot ( 1801 - 1877) –F. V. Thunen ( 1783 - 1850) Průkopníci –W. S. Jevons ( 1835 - 1882 ) : 1871 Teorie PE –C. Menger ( 1840 - 1921 ) : 1870 Základy NH nauky –M. É. L. Walras (1834 - 1910): 1874 - Základy čisté PE

24 NEOKLASICKÁ EKONOMIE 3 vývojové etapy 1. PŘEDKEYNESOVSKÁ (poslední třetina 19. století až do nástupu keynesovské ekonomie) 2.VZNIK KEYNESOVSKÉ MAE – pol. 70. let -ústup do pozadí -dominující postavení v rámci mie -od poč. 50. let oživování neoklasické mae (neoklasická renesance) –odmítání keynesovské mae a s ní spojené HP –reinterpretace kvantitativní teorie peněz (friedmanovští monetaristé, Don Patinkin) – neoklasické teorie ekonomického růstu

25 3.OD DRUHÉ POLOVINY 70. LET -završení neoklasické renesance = přeměna neoklasické mae v novou konzervativní ekonomii – makroekonomický charakter -obdobný okruh problémů s key-i -rozdílné výchozí předpoklady a m -odlišné závěry pro HP -odmítání státních zásahů -reforma daňového systému -omezování sociálních výdajů

26 “Předkeynesovská” neoklasická ekonomie Cambridgeská škola -snaha uchovat tradici anglických klasiků (A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill) proto “neoklasická škola” škola A. Marshalla (1842 – 1924) -1890 – Zásady PE -1923 – Peníze, úvěr a obchod D. H. Robertson, R. Hawtrey -spojovací můstek ke Keynesovi A. C. Pigou – kritika Keynese

27 Laussaneská škola –L. Walras (1834 - 1910) –V. Pareto (1843 - 1923) Američané – I. Fisher (1867 - 1947) 1911 - Kupní síla peněz 1930 - Teorie úroku

28 Obecná charakteristika neoklasické ekonomie 1. Mikroekonomický přístup 2. Peníze - velice důležité - prostředek směny - zúčtovací jednotka ekonomicky neutrální 3. Kvantitativní teorie peněz M. V = P. Y

29 4. Makroekonomický dimenze trhu peněz 5. Neoklasická dichotomie = neúčinnost MP 6. Platí tzv. Sayův zákon trhu 7. S(IR) = trh kapitálu = I(IR) IR = vyčisťující cena 8. ( W/P) = vyčisťující cena trhu práce 9. Ekonomika operuje na úrovni potenciálu 10. Determinanty reálného agregátního výstupu jsou na straně nabídky

30 11. Ekonomika automaticky směřuje k rovnováze 12. Hospodářský liberalismus Předpoklady : –racionální chování –dokonalá informovanost –dokonalá konkurence

31 Základy moderní kvantitativní teorie peněz Irving Fisher (1867 – 1947) “The purchasing power of Money” (1909) MV = PT M = průměrné množství peněz v ekonomice za určité období (stavová veličina) P = cenová hladina, průměrná cena zboží a služeb v dané ekonomice (měřena cenovým indexem) V = rychlost obratu peněz, transakční rychlost peněz Hodnota transakcí, které v průměru zprostřed- kuje jedna peněžní jednotka T = množství reálných transakcí

32 MV = M H V H + M BV V BV = PT Za jakých podmínek platí závěry KTP? 1) M je exogenní veličinou 2) Zvýšení M neovlivní V T (dáno technickými podmínkami platebního styku a institucionálně) 3) Zvýšení M neovlivní T 4) Zvýšení M ovlivní pouze cenovou hladinu, a to proporcionálně M = M D M D = PT/V

33 1. M D je závisle proměnnou 2. M D je přímo úměrná reálnému objemu transakcí a cenové hladině 3. M D je nepřímo úměrná rychlosti obratu peněz (ta se však nemění) 4. Jde o výlučně transakční M D (neuvažuje vliv úrokové míry, resp. výnosnosti alternativních aktiv, bohatství či očekávané inflace)

34 Co všechno může obsahovat T? (pozdější úpravy) A) pohyb zboží a služeb reálný finální produkt Y meziprodukt sp část (v) celkového bohatství (w), která je v daném období směňována B) transakce finančního charakteru A (+ či -) kladné = zálohově placené zboží, splácení obchodních úvěrů, daňové platby záporné = prodeje na úvěr, clearingové placení

35 P(Y + sp + vw) + A V T Výhoda transakčního přístupu: Umožňuje desagregovat, a tím i dobře analyzovat všechny faktory ovlivňující M D Nevýhoda: je obtížné získat všechny potřebné informace Zjednodušení: záměna reálného objemu transakcí reálným produktem

36 Marshall, A. (1842 – 1924) “Základy ekonomie” (1890) “Peníze, úvěr a obchod” (1923) M = kPY Y = čistý produkt (důchod) = Y* k = cambridgeský (Marshallův) koeficient, podíl peněz na celkovém důchodu = k

37 SROVNÁNÍ FISHEROVY A MARSHALLOVY TEORIE JESTLIŽE Y = T, pak V T = 1/k => k = 1/V Y MV Y = PY V Y = důchodová rychlost obratu peněz JESTLIŽE PT = aPY, pak kde V Y = 1/a V T

38 Odlišnost Marshallovy KTP od Fisherovy verze -mikroekonomické základy (proč hospodářské subjekty drží hotovostní zůstatky) -teorie poptávky po penězích -“praktické výhody a klid mysli”, přesto de facto transakční M D -M = kPY (nabídka peněz = poptávka po nich) nejde o identitu, ale o podmínku rovnováhy na trhu peněz

39 zavěšení poptávky po penězích na nominální důchod a nikoliv na nominální objem transakcí důchodová x transakční rychlost peněz (koeficient k) odmítnutí Fisherova ryze mechanistického přístupu

40 Vyrovnávací mechanismus Přímý M přebytek zůstatků v rukou hospodářských subjektů nákupy zboží P Nepřímý –Knut Wicksell(1851 - 1926), H. Thornton, D. Ricardo Peníze se dostávají do oběhu na základě úvěru rezerv OB IR I P

41

42

43 První náznaky "krize" neoklasické ekonomie 1926 - P. SRAFFA "Výnosové zákony v podmínkách konkurence" (Economic Journal) 1927 - E. H. CHAMBERLIN obhájena doktorská disertační práce "TEORIE MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE", publikována 1933 1933 - J. ROBINSON(OVÁ) "TEORIE NEDOKONALÉ KONKURENCE” –opuštění předpokladu dokonalé konkurence –de facto další rozvinutí neoklasické teorie (stejné charakteristické rysy)

44 Další "náznaky" krize neoklasické ekonomie 1929 - 1933: světová hospodářská krize ("Velká deprese" v USA, 13 až 17 milionů nezaměst. 1933) pokles světové průmyslové výroby o 37 % pokles mezinárodního obchodu v peněžním vyjádření (1929 = 100%) o 34% (1934), dumping, ochranářství úvěrová krize přerostla v měnovou, znehodnocení všech měn, pád zlatého standardu


Stáhnout ppt "Jitka KODEROVÁ (doc. Ing. CSc.) KMTP - 182 nb (konzultace) Ekonom potřebuje: 1. znát ekonomickou teorii, aby ho vedla, 2. statistiku, aby."

Podobné prezentace


Reklamy Google