Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOŠ a SOU Kladno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOŠ a SOU Kladno."— Transkript prezentace:

1 SOŠ a SOU Kladno

2 Vznik školy Budova, v níž dnes sídlí SOŠ a SOU, patřila v době své výstavby k důležitým mezníkům ve vývoji kladenského školství. V roce 1927 školská rada rozhodla, že pro potřeby učňů pořídí novou budovu. Město obdrželo od státu částku 600 tisíc korun, za podpory prvního prezidenta T.G. Masaryka darovala městská rada pozemek, kde kdysi stával důl Amálie. Budovu navrhl architekt Rudolf Černý a slavnostní výkop se uskutečnil 29.července 1929 a práce skončily za rok. V budově bylo šest učeben, dvě kreslírny a sedm dílen – truhlářská, malířská, cukrářská, obuvnicko-čalounická, holičská, číšnická a krejčovská.

3 HOLIČSKÁ A KREJČOVSKÁ DÍLNA

4 ČÍŠNICKÁ A MALÍŘSKÁ DÍLNA

5 70.a 80. léta V roce 1978 došlo k rozdělení Učňovské školy na Střední odborné učiliště obchodní a Střední odborné učiliště stavební. Od 1. září 1978 se na SOU obchodním učili převážně žáci oboru prodavač různých specializací. Po roce 1989 postupně začínal upadat zájem o prodavačské učební obory, proto ředitelství SOU Obchodního rozšířilo nabídku oborů o maturitní obor Rodinná škola. Ta se v roce 1992 osamostatnila.

6 SOŠ… V následujících letech SOU obchodní rozšiřuje nabídku, konkrétně o obor provoz služeb pro domácnost, kuchař číšník, švadlena, aranžér, dvouleté nástavbové obory společné stravování, podnikání v oboru obchodu a služeb a čtyřleté obory obchodník a poštovní manipulant. Rodinná škola získala postupnou transformací nabídky v roce 1997 status SOŠ. V rámci optimalizace středních škol ve Středočeském kraji došlo v roce 2003 ke sloučení SOŠ a SOU Obchodního. Institut nese název Střední odborná škola a učiliště Kladno. V současné době školu navštěvuje 580 studentů a vyučuje zde 49 pedagogů.

7 80. výročí školy V roce 2010 vzpomněli pedagogové, studenti a čestní hosté v budově školy 80. výročí od založení školní budovy. Vzpomínkového setkání se zúčastnily kromě primátora města Kladna Ing. Dana Jiránka, zástupců Středočeského kraje, zástupců kladenského archivu a muzea i dvě tehdejší žákyně Masarykovy školy práce, které zde ve třicátých letech absolvovaly školy v oboru kupeckém a módy.

8

9 Modernizace školy bylo slavnostně otevřeno nové gastronomické centrum. Za přítomnosti mnoha čestných hostů, pedagogů a studentů SOŠ a SOU Kladno, otevřel slavnostně zástupce vedoucího OŠMS Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.Martin Müller nové zázemí pro kuchaře a číšníky SOŠ a SOU Kladno. Největší poděkování patří partnerské škole CHS Villach, která darem věnovala vybavení nového kuchařského centra. Slavnostní raut byl povedenou tečkou nejvýznamnější akce roku 2010.

10 Gastronomické centrum

11

12 Nabídka oborů s maturitou
Obchodník Logistické a finanční služby Veřejnosprávní činnost Sociální činnost

13 Obchodník Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku a personální činnosti.

14 Absolventi se uplatní v organizacích a podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač, zbožíznalec a vedoucí úseku prodeje. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména oborů ekonomických, oborů z oblasti pedagogiky, učitelství a sociální péče a oborů gastronomických.

15 Logistické a finanční služby
Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené s příjmem a výdejem poštovních zásilek na poštovní přepážce, s přepravou poštovních zásilek a zboží obecně, s prací na přepážce pošty, banky nebo pojišťovny. Nedílnou součástí přípravy je i ekonomické vzdělávání, kde se žáci naučí vykonávat činnosti spojené s chodem podniku, jako jsou vedení podnikové administrativy, kalkulace cen, personální agenda, účetní agenda, nástroje marketingu a další. Během přípravy je též kladen důraz na komunikaci s klienty, a to jak ústní, tak i písemnou.

16 Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod obchodní přepážky na poště, v pojišťovně nebo bance. Taktéž mohou odpovídat za přepravu zboží v přepravních společnostech a poštách, mohou se uplatnit na obchodně ekonomických úsecích podniků všech typů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech zaměřených na poštovnictví, logistiku, bankovnictví, pojišťovnictví nebo ekonomii.

17 Veřejnosprávní činnost
Žáci se naučí znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých (vybraných) oblastech a úsecích veřejné správy, zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady, samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky apod. činnosti, pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, budou připraveni ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke komunikaci s veřejností.

18 Absolventi se uplatní jako referenti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, jako referenti státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy (např.v orgánech, které vykonávají sociální správu a správu na úseku katastru nemovitostí). Uplatní se rovněž jako administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích apod. Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, především právních, ekonomických, sociálních.

19 Sociální činnost Žáci jsou připravování pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci v různých sociálních zařízeních i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Budou připraveni pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodinám s dětmi. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchově-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení.

20 Absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, např. v domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, v centrech denních služeb, denních nebo týdenních stacionářích, v podporovaném bydlení, v pečovatelských nebo asistentských službách, službách pro rodiny s dětmi. Jsou připraveni poskytovat přímou obslužnou péči klientům a podporovat jejich soběstačnost, pomáhat jim při zajišťování domácnosti nebo péče o děti a vykonávat nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost s dětmi i dospělými, také v managementu sociálních služeb. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, nebo získat druhou kvalifikaci ve zkráceném studiu na středních školách, zejména v oborech sociálních, zdravotnických, pedagogických.

21 Nabídka oborů s výučním listem
Kuchař – číšník Prodavač Aranžér

22 Kuchař - číšník Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu a obsluhy hostů, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem, naučí se sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, kalkulovat ceny. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Jsou připravováni na to, aby po získání nezbytné praxe v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

23 Absolventi se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník - podle koncepce a zaměření jednotlivých školních vzdělávacích programů, a to v pozici zaměstnance ve velkých a středně velkých stravovacích provozech. Školní vzdělávací program může také nabízet přípravu pro obě tyto profese zároveň. Absolventi získají uplatnění především v malých provozovnách regionálního významu, kde lze dobře využít dovedností absolventa podle aktuální potřeby provozovny. Po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni na soukromé podnikání v pohostinství. Absolventi mohou pokračovat ve studiu v oborech nástavbového studia zaměřeného na gastronomii nebo podnikání v oboru. Obvykle pokračují ve studiu v oborech gastronomie, hotelnictví, turismus, ekonomika a administrativa, podnikání v oborech, odvětvích , pedagogika, učitelství, sociální péče, apod.

24 Prodavač Žák se naučí připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Sortiment zboží je konkretizován formou zaměření, které nabízí škola žákům. Např. smíšené zboží, drogistické zboží, textil a oděvy, přičemž všichni žáci získají základní informace jak o potravinářském, tak i o nepotravinářském sortimentu zboží. Žák se dále naučí pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v maloobchodní jednotce, s vedením patřičných dokladů. Žák se naučí pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží.

25 Absolventi se uplatní při výkonu povolání prodavač na pozici např
Absolventi se uplatní při výkonu povolání prodavač na pozici např. prodavač potravin, prodavač elektroniky, prodavač textilního zboží a obuvi, prodavač průmyslového zboží, prodavač motorových vozidel nebo pokladní v obchodě. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech obchodního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

26 Aranžér Žáci se naučí tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb.

27 Absolventi se uplatní při výkonu povolání aranžér
Absolventi se uplatní při výkonu povolání aranžér. Uplatnění najdou také v reklamních firmách a agenturách, mohou pokračovat v nástavbovém studiu v oborech obchodního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

28 Nástavbové obory Společné stravování Podnikání - denní
Podnikání - dálkové

29 Společné stravování Obor připravuje žáky pro získání znalostí z oblasti práva a ekonomie, zásad hospodaření s materiálem, surovinami, zná kvalitativní požadavky na suroviny, ovládá kalkulaci cen. Žáci se naučí ovládat předpisy o přejímce, skladování, odpisech zboží a surovin. Jsou připraveni zvládnout práce související s přípravou technologicky náročných jídel, včetně národních i cizích specialit. Žáci ovládají organizaci obsluhy při mimořádných příležitostech, složitou obsluhu, inkaso tržeb, vyúčtování, výrobu a nabídku míchaných nápojů a řízení obsluhy v provozu, moderní administrativní techniku. Jsou seznámeni s nutnými výkazy a základy účetní evidence. Ovládají základy jednoduchého účetnictví a v podvojném mají takový přehled, aby byli schopni porozumět práci účetních.

30 Absolventi se uplatní zejména v malých a středních hostinských, restauračních a hotelových provozech.

31 Podnikání (studium denní a dálkové)
Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti, zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat, zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

32 Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozněekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v konkrétním učebním oboru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání.

33 Průběh přijímacího řízení
Přijímací řízení se zpracovává na studijním oddělení.

34 Studijní oddělení Informační kancelář Podatelna Spisovna
Telefonní ústředna Vedení matriky Komplexní zpracování žákovské agendy

35

36 Příprava na přijímací řízení
Veletrh vzdělávání Den otevřených dveří

37 Veletrh vzdělávání

38 Den otevřených dveří

39 Vyhlášení přijímacího řízení
Maximální počty přijímaných žáků stanovených Krajským úřadem Zveřejnění informací na webových stránkách školy

40 Maximální počty přijímaných žáků

41 Přijímací řízení Zpracování přihlášek Vyhodnocení Informační dopis
Nahlížení do spisu Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Zápisový lístek Odvolání

42 Porovnání počtu uchazečů

43 Akce školy Seznamovací kurz Sportovní kurz Vánoční zpívání na schodech

44

45 Exkurze Národní banka Poštovní muzeum Hotel Pupp Gastrofest 2010 Kolín
Gastro 2010 Pardubice

46

47 Soutěže Krušovické čepování Jazyková olympiáda Gastronomická soutěž
Dračí lodě Volejbal Futsal

48

49

50 Zahraničí – partnerské školy
Několikrát za rok vyjíždějí studenti SOŠ a SOU Kladno spolu s pedagogickým doprovodem do zahraničí.Naše hlavní partnerská škola, CHS Villach, se nachází v rakouských Korutanech v krásném prostředí uprostřed Alp. Další střední školy, se kterými aktivně spolupracujeme na různých projektech převážně na studijně poznávací bázi, jsou: BG/G St.Veit an der Glan (Rakousko) HLW St.Veit an der Glan (Rakousko) Gabor Baross Iskola Györ (Maďarsko) BBS Boppard (Německo) Humboldt Gymnasium Eichwalde (Německo) Lycee Serusier Carhaix-Plouguer (Francie) Zespol szkol Nr.5 Szczecin (Polsko) Bournville College (UK, Birmingham ) Pirkanmaan Ammattiopisto, Pirkanmaan Koulutuskonserni Kuntayhtymä (Finsko, Tampere)

51

52 Projekty Comenius Comenius Regio Leonardo

53 náměstí Edvarda Beneše 2353
Konec prezentace SOŠ a SOU Kladno náměstí Edvarda Beneše 2353 Kladno


Stáhnout ppt "SOŠ a SOU Kladno."

Podobné prezentace


Reklamy Google