Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Adresa náměstí E dvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno  Telefon 312 278 041  Fax 312 247 436  

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Adresa náměstí E dvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno  Telefon 312 278 041  Fax 312 247 436  "— Transkript prezentace:

1

2  Adresa náměstí E dvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno  Telefon 312 278 041  Fax 312 247 436  E-mail skola@sosasoukladno.cz  www.sosasoukladno.cz

3 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou – SOŠ  Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost  Logistické a finanční služby Logistické a finanční služby  Sociální činnost Sociální činnost Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou - SOU  Obchodník Obchodník Tříleté studium ukončené výučním listem - SOU  Kuchař–číšník Kuchař–číšník  Prodavač Prodavač  Aranžér Aranžér Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - SOU  Gastronomie Gastronomie  Podnikání (denní) Podnikání (denní)  Podnikání (dálkově) Podnikání (dálkově)

4  68-43-M/01  Čtyřleté vzdělávání pro absolventy ZŠ, které je ukončeno maturitní zkouškou.  Připravujeme pracovníky do všech stupňů samosprávy a státní správy, tzn. od obcí až po ministerstva. Absolvent je schopen zajišťovat hospodaření s majetkem jakékoli instituce státního či soukromého charakteru, vedení agend podniků i úřadů, výkon prací souvisejících s vystavováním všech dokladů, vyměřováním dávek, správním řízení apod. Samozřejmě zvládne i sekretářské práce a povinnosti asistenta vedoucího podniku či agendu podnikatele. Jeho široké zázemí odborných vědomostí a dovedností mu umožňuje poměrně rychlou a odbornou orientaci při hledání zaměstnání i při zapracování se na novém místě.  Praktická výuka se kromě cvičení a exkurzí zabezpečuje formou odborné praxe ve 2. a 3. ročníku v celkovém rozsahu 4 týdny ve státní správě a ve firmách formou denní docházky.  Přehled odborných předmětů: Aplikovaná psychologie, Právo, Veřejná správa, Demografie a statistika, Ekonomika a sociální politika, Účetnictví, Výpočetní technika, Písemná a elektronická komunikace, Cvičení z práva a veřejné správy, Geografie, Společenská kultura

5  37-42-M/01  Čtyřleté vzdělávání pro absolventy ZŠ, které je ukončeno maturitní zkouškou.  Absolventi získají základní kvalifikaci v oborech: logistiky, finančnictví, poštovnictví a přepravy, cestovního ruchu, administrativy a správy, obchodu, ekonomiky a managementu. Absolvent bude vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení (pracovník poštovního provozu a přepravy, pracovník přepážky a referent v bance, směnárně, pojišťovně, na poště, samostatný finanční poradce, obchodní zástupce logistické firmy, firemní recepční, pracovník v cestovním ruchu, logistik v dopravě, přepravě, logistik skladových operací.  Přehled odborných předmětů: Aplikovaná výpočetní technika, Finančnictví, Logistika, Poštovní a pojišťovací služby, Zbožíznalství, Bankovnictví, Logistika cestovního ruchu, Psychologie, Profesní komunikace, Písemná a elektronická komunikace, Základy ekonomiky a práva, Účetnictví, Management a marketing, Hospodářská politika

6  75-41-M/01  Čtyřleté vzdělávání pro absolventy ZŠ, které je ukončeno maturitní zkouškou.  Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.  Absolvent získá kompetence: Podílet se na zajišťování sociálních služeb, Poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb, Provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času  Přehled odborných předmětů: Technika administrativy, Základy ekonomiky, Právo, Sociální zabezpečení, Sociální péče, Sociální politika, Pečovatelství, Péče o seniory, Učební praxe, Zdravotní tělesná výchova, Pedagogika, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Organizace volného času, Psychologie

7  66-41-L/01  Čtyřleté vzdělávání pro absolventy ZŠ, které je ukončeno maturitní zkouškou.  Absolvent se uplatní v organizacích a podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač, zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Je schopen zajišťovat obchodní činnost podniku, používat cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální agendy podniku.  Absolvent dokáže: Zajišťovat obchodní činnost podniku, Zajišťovat typické podnikové činnosti, Efektivně hospodařit s finančními prostředky, Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb  Praktická výuka se kromě cvičení a exkurzí zabezpečuje formou odborného výcviku, který probíhá ve všech ročnících, zpravidla jeden den v týdnu.  Odborné předměty: Aplikovaná výpočetní technika, Základy ekonomiky a práva, Finance, Účetnictví, Management a marketing, Obchodní provoz, Logistika, Zbožíznalství, Komunikace ve službách, Sociální psychologie

8  65-51-H/01  Tříleté vzdělávání pro absolventy ZŠ, které je zakončeno závěrečnou zkouškou, kde žáci získají střední vzdělání s výučním listem; zdravotní způsobilost ke studiu písemně potvrzuje lékař na přihlášce ke studiu.  Obor vzdělání připravuje pro výkon dvou povolání: kuchař a číšník. Žáci se učí zásady racionální výživy, technologické postupy přípravy a úpravy teplé i studené kuchyně, včetně kalkulací cen. Osvojují si pravidla jednoduché i složité obsluhy podávání pokrmů, přípravu slavnostních tabulí a obsluhu hosta v cizím jazyce. Žáci střídají týden teoretického vyučování v učilišti a týden odborného výcviku, který probíhá ve škole nebo na smluvních pracovištích v restauracích a hotelích (např. Restaurace Shock, Gome, Silvie, U Zlatého selátka, Rodinný restaurant Loreta, Kavárna Staré Kladno, Hotel La Park, Club restaurant Rock´n´Roll, Areál Botanika v Horním Bezděkově, Ministerstvo ZV, Hotel Courtyard by Marriott Prague Airport).  Odborné předměty: Technologie, Potraviny a výživa, Komunikace ve službách, Stolničení  Absolventi si mohou doplnit kvalifikaci dvouletým nástavbovým oborem Gastronomie, který je zakončen maturitní zkouškou.

9  66-51-H/01  Tříleté vzdělávání pro absolventy ZŠ, které je zakončeno závěrečnou zkouškou, kde žáci získají střední vzdělání s výučním listem; zdravotní způsobilost ke studiu písemně potvrzuje lékař na přihlášce ke studiu.  Obor vzdělání připravuje žáky pro kvalifikovaný samostatný prodej zboží a s ním související činnosti (přejímku zboží, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování zboží). Žáci se učí zásady poradenské činnosti, osvojují si důkladné znalosti vlastností zboží, manipulaci se zbožím, získávají základy psychologie, účetnictví a administrativy, učí se uplatňovat základní marketingová pravidla prodeje, seznamují se s pravidly pro vedení evidence v prodejnách, s předpisy souvisejícími s prodejem zboží, učí se dělit, vážit a měřit zboží, vést prodejní rozhovor v cizím jazyce. Střídá se týden teoretického vyučování v učilišti a týden odborného výcviku, který probíhá na smluvních pracovištích s danou specializací.  Odborné předměty: Obchodní počty, Daňová evidence, Zbožíznalství, Aplikovaná psychologie, Písemná a elektronická komunikace, Propagace, Obchodní provoz  Absolventi si mohou kvalifikaci doplnit dvouletým nástavbovým oborem vzdělání Podnikání, který je zakončen maturitní zkouškou.

10  66-52-H/01  Tříleté vzdělávání pro absolventy ZŠ, které je zakončeno závěrečnou zkouškou, kde žáci získají střední vzdělání s výučním listem; zdravotní způsobilost ke studiu písemně potvrzuje lékař na přihlášce ke studiu.  Obor poskytuje žákům kompletní vědomosti, ale hlavně dovednosti pro povolání spojené s vykonáváním veškeré aranžérské činnosti ve všech typech provozních jednotek, ve službách, na veletrzích a výstavách. Žáci se učí aranžovat a s tím související činnosti. Střídají týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, který probíhá v aranžérské dílně ve škole, dále je realizován formou praxe v reklamních agenturách a dalších smluvních pracovištích.  Absolvent může najít uplatnění při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách.  Odborné předměty: Propagace, Počítačová grafika, Dějiny umění, Odborné kreslení, Aplikovaná psychologie, Profesní komunikace, Aranžování, Písmo, Zbožíznalství  Absolventi si mohou kvalifikaci doplnit dvouletým nástavbovým oborem vzdělání Podnikání, který je zakončen maturitní zkouškou.

11  65-41-L/51  Nástavbové vzdělávání – dvouletý denní obor vzdělání pro absolventy tříletého učebního oboru Kuchař-číšník zakončený maturitní zkouškou.  Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo číšníci – specialisté.  Absolventi jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti. Učí se:  Ovládat technologii přípravy pokrmů  Ovládat techniku odbytu  Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu  Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity  Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci  Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb  Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje  Odborné předměty: Zdravý životní styl, Účetnictví, Management a marketing, Světová gastronomie, Speciální příprava pokrmů, Hotelový provoz, Moderní obsluha, Geografie cestovního ruchu

12  64-41-L/51  Nástavbové vzdělávání – dvouletý denní obor nebo tříletý dálkový obor vzdělání pro absolventy učebních oborů s výučním listem. Obor je zakončený maturitní zkouškou.  Tento obor vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz bude také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. Absolventi budou moci v praxi vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.  Žáci se učí: Rozumět podstatě a principům podnikání, Mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, Využívat vhodné prostředky online a offline komunikace, Být schopni vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet, Provádět administrativní a základní podnikové činnosti, Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje  Odborné předměty: Zdravý životní styl, Ekonomika, Management a marketing, Základy práva, Účetnictví, Písemná a elektronická komunikace, Aplikovaná psychologie

13 Činnost pedagogů a žáků se neomezuje pouze na učení se ve školních lavicích. Žáci školy se několikrát do roka účastní mnoha různých akcí. Patří mezi ně akce:  Zahraniční Zahraniční  Sportovní Sportovní  Soutěže Soutěže  Externí vyučování Externí vyučování  Další akce školy Další akce školy

14 Několikrát za rok vyjíždějí studenti spolu s pedagogickým doprovodem do zahraničí. Navštěvují střední školy, se kterými aktivně spolupracujeme na různých projektech převážně na studijně poznávací bázi.  Rakousk o (CHS Villach, BG/G St.Veit an der Glan)  Německ o (BBS Boppard, Humboldt Gymnasium Berlín)  Franci e (Lyceum Carhaix-Plouguer)  Angli e (Bournville college Birmingham)  Polsk o (Zespol szkol Nr.5 Štětín)  Maďarsk o (Baross iskola Györ)  Finsk o (Pirkanmaan ammattiopisto, Tampere)

15 Žáci úspěšně reprezentují školu na turnajích středních škol v rozmanitých sportech:  Florbal  Volejbal  Hokejbal  Futsal  Kopaná  Stolní tenis  Přespolní běh  Závod dračích lodí

16 Kromě sportu je zde řada dalších soutěžních akcí jako např.: Mimo školu:  Středoškolská odborná činnost  Mistrovství Česka oboru Prodavač  Soutěž v poštovnictví v Ústí nad Labem  Krušovické čepování piva  Barmanská soutěž v Žatci  Gastronomická soutěž V rámci školy:  Literární, fotografické, dějepisné, výtvarné a jazykové soutěže a olympiády

17 V rámci externího vyučování jezdíme na mnoho exkurzí – např.:  Grandhotel Pupp  Veletrh Gastro v Pardubicích  Gastrofest v Kolíně  Pivovar Krušovice  Předvánoční prohlídk a Drážďan  Česk á národní bank a  Veletrhy na výstavišti v Holešovicích  Veletrhy na výstavišti v Letňanech  Kladenská muzea

18  Charitativní akce a sbírky (např. Světluška, Slunce pro všechny)  Divadelní klub  Barmanský kurz  Lyžařský kurz  Sportovní kroužek  Sportovní dny  Ekologické dny  Vánoční výstava prací žáků v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje

19  Den otevřených dveří: 16. listopad 2012 13:00 – 18:00 17. listopad 2012 9:00 – 14:00  Internetové stránky: www.sosasoukladno.cz


Stáhnout ppt " Adresa náměstí E dvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno  Telefon 312 278 041  Fax 312 247 436  "

Podobné prezentace


Reklamy Google