Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potřeby Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov10 Autor Mgr. et.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potřeby Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov10 Autor Mgr. et."— Transkript prezentace:

1 potřeby Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov10 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Potřeby Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: Klíčová slova: potřeba, primární, sekundární potřeby, Maslowova pyramida, hodnota, frustrace, frustrační tolerance, deprivace Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad pojmu potřeby, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 potřeba stav (napětí) nedostatku nebo nadbytku něčeho pro organismus, co nás vede k činnostem, jednání, jimiž tuto potřebu uspokojíme; napětí – nedostatek nebo nadbytek; vede k jednání – motivace; cíl – uspokojit potřebu;

3 1) primární potřeby (základní zejm. biologické):
potřeba dýchání, potravy, ochrany (před bolestí, chladem), spánku, sexu apod.;

4 2) sekundární potřeby (vyvíjejí se na základě primárních, zejm
2) sekundární potřeby (vyvíjejí se na základě primárních, zejm. sociální): potřeba jistoty a bezpečí, sociálního styku, sounáležitosti, porozumění, výkonu, uznání, poznání, estetické potřeby, potřeba realizace záměrů apod.

5 pud – vrozená pohnutka činnosti, nutkání; např. pud pohlavní, mateřský;
zájem – získaný motiv spojený s dominantními hodnotami, projevuje se kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové; aspirace – snaha po sebeuplatnění, vyniknutí; ideály – snaha připodobnit se vzorovým cílům – ideál životního stylu; zvyk – tendence vykonávat za určitých okolností určité činnosti;

6 princip homeostázy – motivační proces udržování rovnováhy, zakódována optimální hladina, organismus průběžně pomocí senzorů monitoruje a příp. vyvolává činnost, která vede k obnovení rovnováhy; na rovině biologických potřeb; vrozené, instinktivní, ale kombinuje se s učením podmiňováním (hlad a chuť - podněcovány zrakovým a čichovým vnímáním potravin i rozhovorem o jídle), nasycení (uspokojení potřeby) – vede na určitou dobu k oslabení potřeby (redukce pudu, snížení napětí);

7 princip směřování k určité hladině aktivace, vzrušení – individuálně odlišná (lidé nevyhledávají jen klid a uspokojení, ale i např. vzrušení, nebezpečí v sportech); princip dosahování cílů, překonání překážek na cestě k cílům, uspokojení ze sociální komunikace a kooperace, z naplnění životního smyslu;

8 Maslowova pyramida potřeb
5) tzv. metapotřeby – sebeaktualizace, seberealizace, poznávání, estetické potřeby; 4) potřeba uznání, ocenění, kompetence– sebeúcty, úcty druhých; 3) potřeba lásky a sounáležitosti– někam patřit, začlenění do skupin; 2) potřeba bezpečí a jistoty– svoboda od strachu, úzkosti a zmatku – řád, struktura; 1) fyziologické potřeby – kyslík, výživa;

9 bazální potřeby (Matějček)
potřeba stimulace potřeba orientace smysluplného učení potřeba citové jistoty potřeba seberealizace potřeba otevřené budoucnosti

10 hodnota vlastnost, kterou jedinec přisuzuje objektu, situaci, události či činnosti ve spojitosti s uspokojováním potřeb a zájmů; vytvářejí se a postupně diferencují v procesu socializace, výběrem hodnot mohou být potřeby uspokojovány; např. jedinec přisuzuje vysokou hodnotu materiálnímu zajištění, proto má potřebu vysokého výdělku;

11 hodnota vlastnost, kterou jedinec přisuzuje objektu, situaci, události či činnosti; ve spojitosti s uspokojováním potřeb a zájmů; vytvářejí se a postupně diferencují v procesu socializace; výběrem hodnot mohou být potřeby uspokojovány;

12 postoje tendence člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby, situace; odrážejí hodnotící vztah člověka k určité skutečnosti; rozdíl mezi motivy a postoji: motivy aktivizují chování, postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti;

13 složky postoje: 1. poznání objektu; názory na něj – rozumová;
2. citové hodnocení objektu; sympatie-antipatie – emocionální; 3. pobídka k jednání či chování – volní;

14 typy postojů z hlediska vztahů jedince a společnosti:
a) angažovanost – aktivní, pozitivní vůči společenskému hodnotovému systému; b) konformita – vnější souhlas; c) indiference – neutrální, nezájem; d) nesouhlas; e) aktivní odpor;

15 neuspokojováním potřeb nebo nedosahováním vytčených cílů vzniká :
1) frustrace – stav zklamání, zmarnění jedince, vyvolaný překážkou, která způsobuje ohrožení, oddálení nebo znemožnění dosažení určitého cíle nebo uspokojení určité potřeby;

16 frustrační tolerance – stupeň odolnosti vůči frustraci (též stresu, konfliktu a psychické zátěži), projevuje se schopností snášet frustrační stav; hladina tolerance je dána zejména konstitucí a výchovou, ale je ovlivnitelná zkušeností, emocionální podporou, terapií;

17 základní způsoby reakce na frustrační situaci:
agrese, bagatelizace, racionalizace, kompenzace, únik (útěk), somatizace, projekce, regrese;

18 2) deprivace – stav chronického strádání, neuspokojování potřeb nebo nedosahování vytčených cílů, základní potřeby jsou na úrovni existenčního minima nebo klesají pod tuto úroveň; dlouhodobé následky;

19 fyzická/biologická (např. nedostatek spánku, jídla);
motorická (nemožnost dostatečného pohybu); citová (např. nedostatek lásky a bezpečí); senzorická (nedostatek podnětů); sociální (např. sociální izolace);

20 substituční chování – chování, které nahrazuje nějaké přirozené uspokojení;
(např. nedostatek intimních vztahů může člověk substituovat příklonem k zvířatům;

21 otázky ??? kdy je nenaplnění potřeby pro jedince přínosné?
jak naopak může nenaplnění potřeby jedince poškodit? co je frustrační tolerance ? které potřeby jsou nezbytné? při frustraci – roste frustrační tolerance při deprivaci odolnosti vůči zátěži především primární, ale také sekundární

22 poskládej Maslowovu pyramidu potřeb
potřeba někam patřit, aby mě měl někdo rád; potřeba, abych něco zvládl, aby si mně lidé vážili; potřeba někým být, něco v životě dokázat; potřeba dýchat, jíst, spát, vylučovat; potřeba aby byly věci na svém místě, nebát se; potřeba někým být, něco v životě dokázat; potřeba, abych něco zvládl, aby si mně lidé vážili; potřeba někam patřit, aby mě měl někdo rád; potřeba aby byly věci na svém místě, nebát se; potřeba dýchat, jíst, spát, vylučovat;

23 poskládej Maslowovu pyramidu potřeb
potřeba někým být, něco v životě dokázat; potřeba, abych něco zvládl, aby si mně lidé vážili; potřeba někam patřit, aby mě měl někdo rád; potřeba aby byly věci na svém místě, nebát se; potřeba dýchat, jíst, spát, vylučovat; 5) metapotřeby –seberealizace; 4) potřeba uznání, kompetence; 3) potřeba lásky a sounáležitosti; 2) potřeba bezpečí a jistoty; 1) fyziologické potřeby;

24 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha ISBN VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha ISBN osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Potřeby Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov10 Autor Mgr. et."

Podobné prezentace


Reklamy Google