Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 14 – Ukazatele ekonomické výkonnosti AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v ročnících 1., 2., 3. OA RočníkRočníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a3. Datum tvorbyLeden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 UKAZATELE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI HDP, NÁRODNÍ DŮCHOD, DISPONIBILNÍ DŮCHOD, ATD.

3 OSNOVA ÚVOD HDP Metody výpočtu HDP Nominální a reálný HDP Čistý domácí produkt Hrubý národní důchod Disponibilní důchod Hrubý domácí produkt a ekonomický blahobyt Shrnutí a závěr Cvičení Seznam použitých zdrojů

4 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT „HDP“ (GDP) = celková peněžní hodnota (tržní hodnota) všech finálních statků a služeb, které se vyprodukují na území určitého státu a za dané časové období ať již tuzemskými nebo zahraničními subjekty. Celková peněžní hodnota (tržní hodnota) = finální statky a služby jsou vyjádřeny v tržních cenách = cenách, které platí kupující Tržní ceny obsahují i nepřímé daně (DPH a spotřební daň). Hodnoty některých statků a služeb, běžně neobchodovaných na trhu, statistikové odhadují (př. práce doma, kutilství…).

5 Finální statky a služby = statky a služby určené ke konečné spotřebě, investicím nebo vývozu! (nepatří sem meziprodukty) Jde o statky a služby, které jsou statisticky zachytitelné, tedy např. bez produkce stínové ekonomiky (černé a šedé = nelegální). Území určitého státu bez ohledu na to, ze kterého státu je vlastník! Vlastník může/nemusí být rezidentem (má/nemá sídlo) dané země. Dané časové období – zpravidla rok, případně čtvrtletí (tedy sem nepatří statky a služby vyrobené dříve než v roce, pro který HDP stanovujeme!)

6 HLAVNÍMI SLOŽKAMI HDP JSOU: výdaje domácností na nákup zboží a služeb, čili vše co občané utratí v obchodech a za služby hrubé soukromé domácí investice, což jsou zejména investiční nákupy firem, jak za suroviny, tak na rozšíření i obnovu tzv. kapitálových statků (tj. i škody po hurikánu) vládní nákupy zboží a služeb, tj. vše co nakoupí vlády čisté exporty, rozdíl exportů a importů

7 PŘÍKLAD NEDOKONALOSTI HDP …“HDP nezapočítává hodnotu volného času – je třeba si uvědomit, že v uplynulých desetiletích došlo v západních ekonomikách k podstatnému snížení délky pracovní doby, což jistě vyústilo ve zvýšení kvality života. Ovšem ohodnocení volného času je čistě subjektivní a těžko porovnatelné. Přesto, ideální ukazatel by měl brát nárůst volného času v potaz. V HDP také není zachycena kvalita zboží a služeb, což je jistě podstatné, neboť srovnáme-li např. televizi před deseti lety a dnes, vidíme nezanedbatelný rozdíl. Totéž platí pro auta a podobně. Navíc jsme často svědky toho, že spolu s rostoucí kvalitou dochází k růstu ceny, čehož zářným příkladem je například elektronika. O růst kvality a volného času by měl být tedy HDP zvýšen.“… Citace: http://blisty.cz/art/26020.html

8 METODY VÝPOČTU HRUBÉHO DOMÁCÍHO PRODUKTU Výdajová metoda Výrobní metoda Důchodová metoda

9 VÝDAJOVÁ METODA VÝPOČTU HDP  = součet všech výdajů vynaložených na finální statky a služby A/ Výdaje domácností na spotřebu „C“ Statky krátkodobé spotřeby Statky dlouhodobé spotřeby Služby B/ Výdaje na investice „I“ Jako přírůstek zásoby kapitálu během daného časového období Hovoříme o reálných investicích, tedy sem neřadíme finanční investice Reálné investice jsou: investice do fixního kapitálu (= výdaje podniků na nové závody, stroje…); investice do zásob (změny v zásobách finálních statků určených k prodeji a do materiálu určeného pro další využití)

10 Výdaje vlády na nákupy výrobků a služeb „G“ NEřadíme sem vládní výdaje na transfery!!! Naopak řadíme“ výdaje na školství, zdravotnictví, platy státních zaměstnanců, výdaje na stavbu dálnic a železnic, apod. Čistý export „NX“ = celkový export (X) – import (M)

11 VÝDAJOVÁ METODA SHRNUTÍ: HDP = C + I + G + NX Hrubý domácí produkt = spotřební výdaje domácností + investiční výdaje + vládní výdaje na nákupy výrobků a služeb + čistý export

12 PŘÍKLAD: Z údajů dané ekonomiky za jeden rok uvedených v tabulce určete výši HDP (GDP): Položka:mld. Kč Výdaje na spotřebu domácností 700 Přímé daně350 Transfery200 Export260 Import200 Vládní výdaje na statky a služby 210 Hrubé investice170 Amortizace60

13 ŘEŠENÍ:

14 CVIČENÍ: Zkuste odpovědět na otázku: Proč při výpočtu HDP nezapočítáváme vládní výdaje v podobě transferů?

15 ODPOVĚĎ: Transferovými platbami označujeme např. sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti, apod.. Stát transferové výdaje poskytuje bez protihodnoty (nic za ně nedostává). Přesto je hlavní důvod ještě kousek „vedle“. Dávky, které domácnosti dostávají od státu, uplatňují při svém spotřebitelském chování – vydávají je na svou spotřebu. Transfery jsou tedy v HDP výdajové metodě zohledněny a to jako spotřební výdaje domácností.

16 VÝROBNÍ METODA: Finální statky a služby jsou vyprodukovány výrobci. HDP lze proto zjistit součtem přidaných hodnot na jednotlivých stupních výroby všech odvětví v ekonomice. (číst příklad str. 22 - PAVELKA, Tomáš a Zdeněk MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. České dějiny (Daranus). ISBN 978- 80-86175-58-4. ) HDP je v tržních cenách. HDP = Produkce - Mezispotřeba + Daně z produktů - Dotace na produkty

17 HDP VÝROBNÍ METODOU ZDROJ: HTTP://WWW.CZSO.CZ/CSU/2012EDICNIPLAN.NSF/KAPITOLA/5013-12-N_2012-02 v mil. Kč, běžné ceny Položky199020002010 Produkce 1 465 2965 494 0169 304 832 Mezispotřeba 882 6803 429 0155 900 177 Hrubá přidaná hodnota 582 6162 065 0013 404 655 Daně z produktů 75 669233 134417 475 Dotace na produkty (-) -25 594-28 440-46 893 Hrubý domácí produkt 632 6912 269 6953 775 237

18 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/5013-12-n_2012-02, 12.1.2014http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/5013-12-n_2012-02

19 DŮCHODOVÁ METODA VÝPOČTU HDP HDP = Mzdy (včetně dalších nákladů na zaměstnance) + renty + úroky + zisky + znehodnocení kapitálu + nepřímé daně zmenšené o dotace Všemi způsoby výpočtu HDP musíme dostat stejný výsledek!

20 Ekonomové používají HDP jako ukazatel pro srovnání životní úrovně v zemi a zjištění stupně jejího ekonomického rozvoje (v procentech). Výši HDP našeho státu porovnáváme:  S výší HDP ostatních států  S výší HDP uplynulého období Za příznivý vývoj považujeme růst HDP o 2-3% ročně. Za velmi příznivý vývoj považujeme růst HDP o 4-5% ročně.

21 CVIČENÍ: Využijte statistických údajů ČSÚ a porovnejte HDP ČR s HDP vybraných zemí světa. Těmito zeměmi jsou:  Dánsko  Německo  Řecko  Španělsko  Norsko  Nizozemsko  Švédsko  Maďarsko  Rakousko  Slovensko  Spojené království  Spojené státy  Litva

22 NOMINÁLNÍ A REÁLNÝ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT HDP vyjádřený v cenách běžného období (sledovaného období) = nominální HDP Při porovnání HDP mezi jednotlivými roky se ptáme: Čím je způsobena změna HDP? Na změnu HDP při porovnání mezi jednotlivými obdobími může mít vliv: - změna objemu produkce statků a služeb - změna cen statků a služeb - kombinace obého HDP zachycující POUZE změnu fyzického objemu produkce = reálný HDP

23 Pro vyjádření reálného HDP se používají stálé ceny = ceny výchozí (základního) roku! Rozdíl mezi reálným a nominálním HDP v jednotlivých letech je způsoben ZMĚNOU CEN Výjimkou - výchozí rok, reálný i nominální HDP jsou totožné Eliminace cenové změny pomocí DEFLÁTORU HDP

24 DEFLÁTOR HDP

25 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ 4. 12. 2013 HDP 3. čtvrtletí 2013 – meziroční růst (pokles) v % -1,3 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformacehttp://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace Zajímavost: Číst text: http://www.techmagazin.cz/1001http://www.techmagazin.cz/1001

26 ČISTÝ DOMÁCÍ PRODUKT „ČDP“ V průběhu sledovaného období dochází k fyzickému opotřebení existující zásoby kapitálu a fakticky klesá jeho hodnota. Část z investic využita na obnovu opotřebeného kapitálu. Tyto investice = investice obnovovací Zbývající část investic, která skutečně zvyšuje zásobu kapitálu = čisté investice Hrubé investice = čisté investice + znehodnocení kapitálu Hrubý domácí produkt = čistý domácí produkt + znehodnocení kapitálu Čistý domácí produkt = hrubý domácí produkt – znehodnocení kapitálu

27 HRUBÝ NÁRODNÍ DŮCHOD HND = přidaná hodnota vyprodukovaná výrobními faktory v držení REZIDENTU (obyvatel) určitého území. Není podstatné, zda je produkce vyrobena na území daného stánu nebo v zahraničí. Podstatný je status REZIDENTA dané ekonomiky! Statistický výpočet: HND = HDP - důchody výrobních faktorů ve vlastnictví nerezidentů, které získali na dotčeném území + důchody z výrobních faktorů ve vlastnictví rezidentů, které získali v zahraničí

28 NÁRODNÍ PRODUKT A NÁRODNÍ DŮCHOD JAKO SHODNÉ VELIČINY Předpoklad: Všechny domácnosti okamžitě utratí své příjmy za výrobky a služby firem. Firmy prodávají veškerou svou produkci a služby domácnostem. Z toho vyplývá, že částka, kterou na trhu získají prodávající = částce zaplacené kupujícími Tedy: Národní důchod (ND) = národní produkt (NP) NP = tok výrobků a služeb ND = příjmy domácností DomácnostiFirmy Domácnosti utratí všechny příjmy za výrobky a služby firem Firmy prodávají veškerou svou produkci domácnostem

29 ZAJÍMAVOST: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_HDP _na_obyvatele

30 DISPONIBILNÍ DŮCHOD „YD“ = důchod, který výsledně dostávají domácnosti YD = všechny důchody (mzdy, renty, úroky, vyplacené dividendy) + transfery od vlády – daně domácností Disponibilní důchod domácnosti mohou využít dvěma způsoby: spotřeba nebo úspory

31 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT A EKONOMICKÝ BLAHOBYT U konstatování ekonomického blahobytu vycházíme z HDP. Dále ovšem musíme zhodnotit: Hodnotu volného času – čas věnovaný rodinám, zálibám, vzdělávání, apod.. Volný čas přispívá ke kvalitě života! Nemá však tržní vyjádření a proto chybí v HDP. Připočítáváme také hodnotu např. práce doma, kutilství, apod. Připočítáváme stínovou ekonomiku (http://www.investicniweb.cz/ekonomika/2010/8/2/zebricek-zemi-s-nejvetsim- podilem-sede-ekonomiky/)http://www.investicniweb.cz/ekonomika/2010/8/2/zebricek-zemi-s-nejvetsim- podilem-sede-ekonomiky/ Odečítáme škody na životním prostředí, které mají negativní dopad na kvalitu života člověka

32 PŘÍKLADY A CVIČENÍ: 1/ Daná ekonomika vykazuje následující údaje: Spotřební výdaje domácností: 1350 mil. Kč Vládní nákupy statků a služeb: 650 mil. Kč Znehodnocení kapitálu (odpisy): 120 mil. Kč Hrubé soukromé investice: 990 mil. Kč Důchody rezidentů dané země dosažené v cizině: 355 mil. Kč Důchody nerezidentů dané země dosažené v tuzemsku: 310 mil. Kč Import: 590 mil. Kč Export: 580 mil. Kč Vypočtěte: A/ hrubý národní důchod B/ čisté soukromé investice

33 ŘEŠENÍ: Ad A/ HND = HDP – důchody nerezidentů získané na území dané ekonomiky + důchody rezidentů získané v cizině HDP = C + I + G + NX HDP = 1 350 + 990 + 650 + (580 – 590) HDP = 2 980 mil. Kč HND = 2 980 – 310 + 355 = 3 025 mil. Kč Hrubý národní důchod činí 3 025 mil. Kč. Ad B/ Čisté soukromé investice = hrubé investice – znehodnocení kapitálu (odpisy) Čisté soukromé investice = 990 – 120 = 870 mil. Kč Čisté soukromé investice činí 870 mil. Kč.

34 POUŽITÉ ZDROJE: BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ: základní kurz. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. České dějiny (Daranus). ISBN 978- 80-7402-093-3. PAVELKA, Tomáš a Zdeněk MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. České dějiny (Daranus). ISBN 978-80-86175-58-4. http://blisty.cz/art/26020.html http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/5013-12-n_2012-02 http://www.techmagazin.cz/1001 http://www.investicniweb.cz/ekonomika/2010/8/2/zebricek-zemi-s-nejvetsim-podilem- sede-ekonomiky/http://www.investicniweb.cz/ekonomika/2010/8/2/zebricek-zemi-s-nejvetsim-podilem- sede-ekonomiky/) http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_HDP_na_o byvatele


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google