Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvod do světa patentů pro studenty práv. Základní modul 2Úvod do světa patentů 2/31 Cíl studia Cílem této přednášky je porozumět: různým existujícím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvod do světa patentů pro studenty práv. Základní modul 2Úvod do světa patentů 2/31 Cíl studia Cílem této přednášky je porozumět: různým existujícím."— Transkript prezentace:

1 1 Úvod do světa patentů pro studenty práv

2 Základní modul 2Úvod do světa patentů 2/31 Cíl studia Cílem této přednášky je porozumět: různým existujícím druhům práv duševního vlastnictví úloze systému patentů co lze (a nelze) patentovat (předmět ochrany) jaká práva plynou z patentu kdo je může žádat o udělení patentu a získat jej náležitosti přihlášky vynálezu zda mohou být obchodní tajemství alternativou k patentům kde lze podat přihlášku vynálezu forma přihlášky vynálezu kdo jsou klíčovými osobami v řízení o přihlášce vynálezu Obligatorní požadavky při přihlašování patentu co může nastat po udělení patentu porušení patentu způsoby obrany využítí patentu jako obchodního nástroje

3 Základní modul 2Úvod do světa patentů 3/31 Práva duševního vlastnictví Existuje několik druhů práv duševního vlastnictví: patenty ochranné známky autorské právo průmyslové vzory (registrované a neregistrované) obchodní tajemství

4 Základní modul 2Jak patenty fungují Práva duševního vlastnictví nalezená u mobilního telefonu Ochranné známky: vyrobeno spol. "Nokia" výrobek "N95" software "Symbian", "Java" Patenty: metody zpracování dat polovodičové okruhy chemické sloučeniny … Autorská práva: kódovací software návod k použití vyzváněcí tón … Obchodní tajemství: ? Průmyslové vzory (některé s registrací): celkový styl schránky telefonu uspořádání tlačítek v tomto oválném tvaru tlačítka ve tvaru trojrozměrné vlny … © Nokia 4/31

5 Základní modul 2Úvod do světa patentů 5/31 Jaká je úloha systému patentů? Podpořit technologickou vynalézavost Podněcovat soutěž a investice Podpořit sdílení informací Napomáhat sdílení technologických postupů

6 Základní modul 2Úvod do světa patentů 6/31 Co lze patentovat? Dle Evropské patentové úmluvy (EPC-European Patent Convention) je možné patent udělit: jakémukoli vynálezu ve všech oblastech techniky (článek 52(1) EPC) za předpokladu, že je: –nový (dle definice uvedené v článku 54 EPC) –Zahrnuje vynálezeckou činnost (dle definice uvedené v článku 56 EPC) a –je průmyslově využitelný (dle definice uvedené v článku 57 EPC)

7 Základní modul 2Úvod do světa patentů 7/31 Co znamená „nový“ vynález? Nový k datu podání přihlášky vynálezu Vynález se považuje za nový, pokud netvoří součást dosavadního stavu techniky ("state of the art„) (článek 54(1) EPC) Stav techniky je vše, co je přístupné veřejnosti před podáním evropské přihlášky vynálezu (článek 54(2) EPC) Před podáním přihlášky vynálezu nesmí být o daném vynálezu žádné zmínky ve veřejných zdrojích (světová novost)

8 Základní modul 2Úvod do světa patentů 8/31 Takže zachovejte mlčenlivost! Dle EPC je patent udělen tomu, kdo podá přihlášku vynálezu jako první. Předuveřejnění: –vylučuje možnost podání přihlášky vynálezu – vynález již bude očekáván –znamená nejen písemně, ale jakoukoli formou –může nastat kdekoli na světě – „světová novost" Zachovejte mlčenlivost – pokud je to nezbytné, pak i prostřednictvím dohody o mlčenlivosti (non-disclosure agreement - NDA)

9 Základní modul 2Úvod do světa patentů 9/31 Výluky z patentovatelnosti aneb co nelze patentovat (1) Níže jsou uvedeny vynálezy, jež nejsou považovány za vhodné pro udělení evropského patentu: Objevy, vědecké teorie a matematické metody (článek 52(2)(a) EPC) Estetická díla (článek 52(2)(b) EPC) Schémata, pravidla a metody vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo podnikání, jakož i počítačové programy (článek 52(2)(c) EPC) Podávání informací (článek 52(2)(d) EPC)

10 Základní modul 2Úvod do světa patentů 10/31 Výluky z patentovatelnosti aneb co nelze patentovat (2) Patentový nárok spojený výhradně s jednou z položek uvedených v článku 52(2) EPC, jež nejsou považovány za vynálezy, nebude uznán, nicméně … Toto platí pouze v případě, že žádost o patent se vztahuje na předmět či činnost „jako takovou“(článek 52(3) EPC) Patentový nárok, který zahrnuje kombinaci jak patentovatelných, technických, tak i z patentovatelnosti vyloučených, netechnických předmětů lze vyhovět, neboť takový předmět je možné považovat za vynález a tudíž je patentovatelný.

11 Základní modul 2Úvod do světa patentů 11/31 Počítačové programy Počítačový program „jako takový“ nelze patentovat (článek 52(2)(c) EPC), ale… Lze jej patentovat v případě, že jeho používání na počítači přináší další „technický efekt“ přesahující „běžnou“ fyzikální interakci mezi daným programem (softwarem) a počítačem (hardwarem) Počítačové programy proto nejsou automaticky považovány za nepatentovatelné. Optional

12 Základní modul 2Jak patenty fungují 12/31 Výluky z patentovatelnosti aneb co nelze patentovat(3) Vynálezy, jejichž komerční využití by se příčilo "veřejnému pořádku" nebo morálce (článek 53(a) EPC) Odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat; toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické postupy a výrobky těmito postupy získané. (článek 53(b) EPC) Způsoby chirurgického nebo terapeutického léčení lidského nebo zvířecího těla (článek 53(c) a článek 54(4)-(5) EPC)

13 Základní modul 2Jak patenty fungují 13/31 Jaká práva plynou z evropského patentu? Právo bránit třetím stranám vynález komerčně využívat bez předchozího souhlasu Není užívacím právem – namísto toho patent poskytuje ochranu vynálezu tím, že jeho majiteli dává právo zabránit komukoli ve využití nebo výroby daného vynálezu bez majitelova souhlasu Práva garantovaná evropským patentem jsou táž, která by zajistil národní patent v každé ze zemí, jež přijaly Úmluvu, v rozsahu, ve kterém je patent udělen (Article 64 EPC) Právo převést patent a udělit licenci (články 71-73 EPC) Maximální doba, po kterou trvá ochrana patentem, je 20 let (článek 63 EPC)

14 Základní modul 2Úvod do světa patentů 14/31 Kdo je oprávněn podat přihlášku vynálezu a získat patent? (1) přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba a každá společnost, mající podle příslušného práva postavení právnické osoby (článek 58 EPC) přihlášku vynálezu mohou rovněž podat spolupřihlašovatelé (článek 59 EPC) V přihlášce musí být označen původce/vynálezce (článek 81 EPC)

15 Základní modul 2Jak patenty fungují 15/31 Kdo je oprávněn podat přihlášku vynálezu a získat patent? (2) Právo na evropský patent náleží vynálezci nebo jeho právnímu nástupci (článek 60(1) EPC) Je-li vynálezce zaměstnancem, řídí se právo na evropský patent právem státu, na jehož území je zaměstnanec převážně zaměstnán (článek 60(1) EPC) Vynález vztahující se k oblasti, kterou se zaměstnanec běžně zabývá, je obecně vlastnictvím zaměstnavatele Zaměstnanec může obdržet zvláštní finanční odměnu – záleží na legislativě EPC dané smluvní země Vynálezce bude mít v každém případě právo být jako takový uveden před EPO (článek 62 EPC)

16 Základní modul 2Úvod do světa patentů 16/31 Náležitosti přihlášky vynálezu Musí být uveden alespoň jeden detailní příklad provedení daného vynálezu Informace o vynálezu musí být podány natolik jasně a úplně, aby odborník mohl vynález realizovat (článek 83 EPC) – což je nazýváno „objasnění vynálezu“ Uvedené informace jsou publikovány v patentové dokumentaci, aby z nich mohli mít prospěch všichni Odhalení vynálezu výměnou za ochranu patentem je rovněž známé jako „patentový obchod"

17 Základní modul 2Úvod do světa patentů 17/31 Obchodní tajemství jako alternativa patentů Je-li vynálezem nějaký postup (např. výrobní postup), pak „obchodní tajemství“ může být reálnou alternativou. Nicméně obchodní tajemství může být prozrazeno/zveřejněno a pokud se tak stane, neexistuje účinná ochrana. Jakmile je vynález zveřejněn, již jej nelze patentovat. V jiných případech může být dána přednost ponechání vynálezu bez patentu – jednoduše v zájmu udržení náskoku před konkurencí rychlejším uváděním nových výrobků na trh.

18 Základní modul 2Úvod do světa patentů 18/31 Kde lze podat přihlášku vynálezu? K ochraně patentem vede několik různých cest: Národní patentové úřady –národní patenty platné pouze v dané zemi –občané jiných zemí mohou požádat o patent –dvanáctiměsíční právo „přednosti“ tzv. „právo unijní priority“ v případě mezinárodních přihlášek Evropský patentový úřad (EPO) –evropský patent je ekvivalentem k národním patentům v zemích, pro něž byl udělen –země si zvolí přihlašovatel –výše poplatku se odvíjí od počtu dotčených zemí Smlouva o patentové spolupráci (PCT) –pouze jedna prvotní přihláška pro 141 smluvních zemí –po mezinárodní fázi je mezinárodní přihláška podrobena četným průzkumům na národních úrovních –Doba řízení se může protáhnout až o 30 až 31 měsíců po podání přihlášky, řízení je nákladné –neexistuje mezinárodní patent ale mezinárodní řízení přihlášky vynálezu –přihlášku PCT lze podat na národním patentovém úřadu, EPO nebo WIPO

19 Základní modul 2Úvod do světa patentů 19/31 Forma přihlášky vynálezu Evropská přihláška vynálezu se skládá z (dle článku 78(1) EPC): Žádosti o udělení evropského patentu popisu vynálezu (Pravidlo 42 EPC) – shrnutí současného stavu techniky a odhalení inovace a uvedené technické řešení nároky (články 69, 84 a Pravidlo 43 EPC) – určují rozsah ochrany plynoucí z evropského patentu výkresy (jsou-li takové), na které se odkazuje popis vynálezu nebo nároky – popis a výkresy slouží k vysvětlení nároků anotace (článek 85, Pravidlo 47 EPC) – cca 150 slov, která mohou být použita jako vyhledávací nástroj pro jiné přihlašovatele

20 Základní modul 2Jak patenty fungují 20/31 Optional

21 Základní modul 2Úvod do světa patentů 21/31 Klíčové osoby řízení o přihlášce vynálezu Examinátor Přihlašovatel Kvalifikovaný zástupce, a to buďto: –Patentový zástupce uvedený na seznamu EPO (článek 134(1) EPC), nebo –právní zástupce oprávněný jednat ve věcech patentu (článek 134(8) EPC)

22 Základní modul 2Úvod do světa patentů 22/31 Řízení o udělení evropského patentu Předběžný průzkum přihlášky při jejím podání a formální průzkum Rešeršní zpráva Zveřejnění přihlášky a rešeršní zprávy Provedení úplného průzkumu Udělení patentu Validace patentu

23 Základní modul 2Úvod do světa patentů 23/31 Co může nastat po udělení evropského patentu? Odpor (články 99 - 105 EPC) Omezení/zrušení (články 105a - 105c EPC) Udržovací poplatky (článek 141 EPC) Řízení o platnosti (na úrovni národní legislativy) Řízení s účastí porušovatele (na úrovni národní legislativy – viz článek 64(3) EPC)

24 Základní modul 2Úvod do světa patentů 24/31 Porušení patentu (1) Co přesně znamená „porušení“ patentu se může lišit v jednotlivých státech dle jejich právních předpisů a bude určeno soudy s odkazem na příslušné právní předpisy. Soudy evropských zemí většinou přijaly opatření pro porušení patentu jednáním, které nerespektuje právo držitele patentu bránit třetím stranám v přímém užití daného vynálezu, zvláště pak: –výroba, nabízení, uvedení na trh nebo používání výrobku, který je předmětem patentu, nebo dovoz či skladování výrobku pro tyto účely –využití postupu, který je předmětem patentu, nebo pokud je to třetí straně známo, nebo je to z okolností zřejmé, že použití daného postupu je bez souhlasu držitele patentu zakázáno, nebo nabízení daného postupu k využití –nabízení, uvedení na trh a používání, dovoz nebo skladování pro tyto účely výrobku získaného přímou aplikací postupu, který je předmětem patentu Mimoto soudnictví v evropských zemích převzalo definici nepřímého porušení patentu založeného na jednání, kterým dochází k nerespektování práva držitele patentu bránit třetím stranám v nepřímém využití daného vynálezu, zvláště pak: –dodávat jiné osobě, než je osoba oprávněná využívat patentovaný vynález, prostředky týkající se podstatného prvku tohoto vynálezu a sloužící v tomto ohledu k jeho uskutečnění, jestliže je vzhledem k okolnostem zřejmé, že tyto prostředky jsou způsobilé k uskutečnění patentovaného vynálezu a jsou k němu určeny

25 Základní modul 2Úvod do světa patentů 25/31 Porušení patentu (2) Jedná-li se o porušení patentu pak závisí na tom, zda rysy jednání označeného za porušení patentu jsou pokryty nároky daného patentu. Zda se jedná o porušení patentu musí být určeno soudy v jednotlivých zemích, kde je patent platný a kde existuje podezření na jeho porušení, s odkazem na platné právní předpisy. EPC však – v článku 69 a v prováděcím předpisu k článku 69 – poskytuje soudům v každé zemi návod k určení rozsahu ochrany plynoucí z evropského patentu nebo z evropské přihlášky vynálezu. Rozsah ochrany může jít nad rámec ochrany výslovně pokryté nároky, tak jak byla interpretována či vyložena soudem, a může zahrnovat i ekvivalenty vynálezu pokrytého danými nároky.

26 Základní modul 2Úvod do světa patentů 26/31 Jaké rozhodné právo se vztahuje na patentové spory? Dle práva Evropské unie je v Bruselském nařízení (tzv. Brussels Regulation) uvedeno, že řízení spojená s registrací nebo platností patentů probíhají: odděleně v každé zemi, kde je patent udělen bez ohledu na trvalý pobyt nebo národnost žalovaných osob Zdroj: Článek 22(4) Nařízení Rady (EC) č. 44/2001 z 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech volitelné

27 Základní modul 2Úvod do světa patentů 27/31 Jaké existují způsoby obrany? Obrana v případě podezření z porušení patentu bude záviset na různých platných národních legislativách, ale obecně: Nedošlo k porušení patentu, jestliže jednání nezasahuje do patentových nároků Nedošlo k porušení patentu, jestliže jednání není porušující, tj. rozsah práv plynoucích z patentu se obecně nedotýká: (a) jednání prováděného v soukromí a pro nekomerční účely; (b) činnosti prováděné s předmětem vynálezu pouze pro experimentální účely Nedošlo k porušení v případě, že patent je neplatný, tj. osoba podezřelá z porušení může podniknout právní kroky vedoucí ke zpochybnění platnosti patentu Nedošlo k porušení patentu, protože práva plynoucí z patentu vypršela Pozn.: Je-li patent shledán neplatným, je možné jej zrušit Strana, která spor prohraje, obvykle hradí náklady obou stran na soudní řízení Mimosoudní urovnání – včetně poskytnutí licence nebo vzájemné poskytnutí licence – může představovat pro obě strany schůdnou alternativu vyřešení patentového sporu

28 Základní modul 2Úvod do světa patentů 28/31 Co je neoprávněná hrozba? Vymezení neoprávněné hrozby závisí na různých platných národních předpisech (národním právu), ale obvykle znamená, že: osoba, ať držitel patentu či nikoli, vyvíjí neoprávněnou hrozbu, že zahájí řízení s porušitelem osoba neprávem postižená neoprávněnou hrozbou řízení s porušitelem poté požaduje náhradu škod po osobě vyvíjecí tuto hrozbu Obecně podle platného národního práva se však za neoprávněnou hrozbu nepovažuje: poskytování faktických informací o patentu dotazování se na jinou osobu za účelem pouhého zjištění, zda a kým byl patent porušen podávání tvrzení o existenci patentu pro účely reakce na vznesené dotazy Optional

29 Základní modul 2Jak patenty fungují 29/31 Jaké existují prostředky nápravy? Použitelné prostředky nápravy závisí na různých platných národních právních předpisech, ale obvykle zahrnují: Nařízení o předběžném opatření Soudní rozhodnutí Stažení z obchodní sítě Náhrada škody Optional

30 Základní modul 2Úvod do světa patentů 30/31 Jak lze využít patenty jako obchodní nástroje? Komercializace a využití Blokování patentů Udělení licence nebo křížové licence Online databáze: –jsou často využitelné zdarma a jsou cennými obchodními nástroji –Co takhle zkusit provést rešerši? www.espacenet.com

31 Základní modul 2Úvod do světa patentů 31/31 Shrnutí přednášky Tato přednáška vás uvedla do problematiky různých druhů práv duševního vlastnictví a zvláště podala bližší informace o patentech. Cílem přednášky však nebylo učinit z vás odborníky na právo duševního vlastnictví. Přednáška byla namísto toho myšlena jako úvodní přehled poskytující základní úroveň porozumění a jejím cílem bylo prohloubit vaše povědomí o dané problematice. Tudíž kdokoli hodlá podat přihlášku vynálezu nebo má obavy, že by svým jednáním mohl patent porušovat, nebo ti kdož jsou držiteli patentu, který by mohl být porušován, by se měli s žádostí o odbornou radu obrátit na kvalifikovaného patentového zástupce nebo na advokáta, který je oprávněn ve věcech patentů jednat.


Stáhnout ppt "1 Úvod do světa patentů pro studenty práv. Základní modul 2Úvod do světa patentů 2/31 Cíl studia Cílem této přednášky je porozumět: různým existujícím."

Podobné prezentace


Reklamy Google