Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Agilní a rigorózní metodiky přednáška IT_215 ing. Alena Buchalcevová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Agilní a rigorózní metodiky přednáška IT_215 ing. Alena Buchalcevová."— Transkript prezentace:

1 1 Agilní a rigorózní metodiky přednáška IT_215 ing. Alena Buchalcevová

2 2 Metodiky vývoje, údržby a provozu IS/ICT metodik je velké množství a nejsou jednotně popsány obtížně je lze srovnávat a vyhledat vhodnou metodiku mnohé metodiky se zaměřují jen na určité aspekty vývoje, jen na určité fáze živ.cyklu většinou jsou zaměřeny jen na vývoj nového SW tradiční rigorózní metodiky pro současné projekty nevyhovují většina metodik je v angličtině problémy

3 3 Velké množství metodik objektivní důvody  různé technologie vyžadují různé techniky  organizace se liší firemní kulturou  každý jedinec je jedinečný  každý tým je jedinečný  projekty se liší velikostí  projekty se liší důležitostí snaha prezentovat se komerční důvody

4 4 Kategorizace existujících metodik KritériumKategorie/ vysvětlení zaměřen í metodiky globální projektové rozsah metodiky fáze – role - dimenze v á ha metodiky velikost metodiky x hustota metodiky [Cockburn] typ ře š en í vývoj nov é ho ře š en í, roz ší řen í st á vaj í c í ho ře š en í, integrace ře š en í, implementace typov é ho ře š en í, užit í ře š en í např í klad formou ASP dom é na ERP, CRM, SCM, EAI,... př í stup k ře š en í Strukturovaný, objektově orientovaný, RAD

5 5 Kritérium celý systém versus projekt globální metodiky  metodiky IS v rámci celé organizace Enterprise metodiky např. MMDIS, Enterprise Unified Process (EUP), projektové metodiky zabývají se vývojem části IS – jeden projekt většina metodik

6 6 Kritérium rozsah metodiky pokrývající celý životní cyklus vývoje. např. MMDIS viz dále dílčí metodiky – zabývají se jen částí životního cyklu IS – např. jen návrh a implementace

7 7 Kritérium podrobnosti metodiky – váha metodiky těžké metodiky  podrobný popis  rigorózní lehké metodiky  minimálně dostatečná metodika „barely sufficient “ Cockburn „ a little bit less than just enough “ Highsmith  agilní metodiky

8 8 Kritérium přístupu k vývoji strukturované metodiky RAD metodiky  RAD nástroje, prototypování objektově orientované metodiky

9 9 Kritérium způsobu vývoje tradiční metodiky s vodopádovým životním cyklem metodiky pro iterativní a přírůstkový vývoj

10 Kritérium domény ERP Enterprise Resource Planning SCM Supply Chain Management CRM Customer Relationship Management BIN Business Intelligence ECO e-commerce OIS kancelářské systémy WKF wokflow ELE e-learning CTM Content Management EAIEnterprise Application Integration

11 11 Charakteristika rigorózních metodik těžké metodiky  podrobné, hodně formalit, direktivní řízení předpokládají  opakovatelnost procesů  možnost definovat všechny požadavky na řešení předem příklady OPEN, RUP, EUP, OOSP metodiky pro hodnocení SW procesů (Software Process Assesment ) Capability Maturity Model CMM

12 12 Model zralosti SW Capability Maturity Model for Software označovaný zkratkou SW–CMM. vyvinut v Institutu pro softwarové inženýrství (Software Engineering Institute – SEI) za účelem hodnocení dodavatelů softwarových řešení pro ministerstvo obrany USA – v r. 1995 Integrační model zralosti (Capability Maturity Model Integration, CMMI) od r. 2000

13 13 Úrovně zralosti CMM Počáteční úroveň (initial) softwarové procesy jsou náhodné a chaotické organizace nemají stabilní prostředí pro vývoj a údržbu software, reagují pouze na vzniklé problémy. Opakovatelná úroveň (repeatable) organizace mají definovány a zavedeny postupy řízení projektu. softwarový proces je disciplinovaný Definovaná úroveň (defined) organizace má definovány, dokumentovány a standardizovány procesy pro řízení i softwarově inženýrské činnosti, které jsou navzájem integrovány v rámci celé organizace softwarový proces je standardní a konzistentní Řízená úroveň (managed) organizace má stanoveny detailní metriky softwarových procesů i kvality produktu softwarový proces je predikovatelný Optimalizovaná úroveň (optimizing) organizace má vytvořeny podmínky pro kontinuální zlepšování procesů.

14 14 Rigorózní metodiky pro mnohé současné projekty nevyhovují v ycházejí z předpokladu, že :  požadavky je možné specifikovat předem  změnám se snažíme zabránit, jsou náročné  velké množství meziproduktů  ztrácí se cíl vývoje – vytvořit fungující SW odpovídající potřebám uživatelů

15 15 Charakteristika agilních metodik společné principy: iterativní vývoj s velmi krátkými iteracemi, zaměření na fungující SW, který má hodnotu pro zákazníka, lidé jsou prvořadým faktorem – důraz na spolupráci a komunikaci, tolerantní ke změnám, automatizované testování.

16 16 Agilní metodiky praktiky místo procesů Proces  je popisován v manuálech,  pohlíží na lidi jako na sekundární,  zaměřuje se na explicitní (popsanou) znalost Praktika  je, co se odehrává v realitě,  soustředí se primárně na lidi,  soustředí se na interní „tacit“ znalosti.

17 17 Agilní metodiky Hodnota pro zákazníka jestliže SW musí dodávat hodnotu pro zákazníka, kdo může nejlépe určit, jaká hodnota to je? vývojáři ne, ale zákazníci ano, přesun zodpovědnosti na zákazníka  zákazník určuje a mění priority funkcí zákazník nevidí do budoucna,  proto my, vývojáři musíme do systému zabudovat funkce a data, které by mohl zákazník v budoucnu potřebovat X  je lepší vytvořit systém tolerantní ke změnám, který umí akceptovat změny v budoucnu

18 18 Agilní metodiky osobní komunikace

19 19 Spolupráce zákazníků a vývojářů Rigorózní metodiky postaveny na nedůvěře. Nevěřím ti, že uděláš práci správně, tak tě musím neustále sledovat a kontrolovat. Agilní metodiky vůdcovství a spolupráce - jsou formovány na důvěře a respektu. Věřím ti, že uděláš práci dobře, a tak budeme spolupracovat, abychom dosáhli výsledku.

20 20 Spolupráce zákazníků a vývojářů / 2 Rigorózní metodiky standardizují lidi v organizaci snaží se vykázat lidi do role zaměnitelné součástky čím větší projekty se realizují, tím více specialistů je třeba zapojit Agilní metodiky využívají individualit a silných stránek lidí požadují integraci znalostí, stálá interakce a kooperace, sdílení znalostí v týmu, týmové řešení problému.

21 21 Manifest pro agilní vývoj SW podepsán v únoru 2001 Odhalili jsme lepší způsob vývoje SW, sami jej používáme a chceme pomoci i ostatním, aby jej používali. Z toho pohledu dáváme přednost: individualitám a komunikaci před procesy a nástroji provozuschopnému software před obsažnou dokumentací spolupráci se zákazníkem před sjednáváním kontraktu reakci na změnu před plněním plánu

22 22 Které metodiky řadíme mezi agilní? Adaptive Software Development (ASD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Feature-Driven Development (FDD), Extreme Programming (XP), Lean Development, SCRUM, Crystal metodiky, Agile Modeling

23 23 Porovnání rigorózních a agilních metodik rigorózní metodiky agilní metodiky použití obsah předpoklady SW procesy lze popsat požadavky je možné definovat předem SW procesy nelze popsat předem jen hrubé požadavky výzkumné projekty time-to-market menší týmy standardní projekty, velké projekty přesně definované procesy, činnosti, artefakty jen generativní pravidla, praktiky a principy

24 24 Předpoklady agilního vývoje zákazník je součástí týmu a je k dispozici dle potřeby dokumentace a modely nehrají klíčovou roli při vývoji požadavky a prostředí se mění v průběhu vývoje přizpůsobování procesu vývoje vede k vyšší kvalitě produktu vývojáři mají zkušenosti potřebné k přizpůsobování procesů viditelnost procesů je jen při ukončení přírůstku hodnocení produktu je neformální cílem není znovupoužitelnost SW může být vyvíjen inkrementálně Tur, D. - France, R. - Rumpe, B.: Limitations of Agile Software Process

25 25 Omezení agilního vývoje omezená podpora pro distribuované prostředí vývoje týmy nejlépe v jedné místnosti, komunikace tváří v tvář omezená podpora subdodavatelů omezená podpora pro vytváření znovupoužitelných artefaktů omezená podpora pro vývoj ve velkém týmu omezená podpora pro vývoj kritických aplikací omezená podpora pro vývoj velkého komplexního SW - není architektura !! Tur, D. - France, R. - Rumpe, B.: Limitations of Agile Software Process

26 26 Více o agilních metodikách Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Grada publishing, 2005, ISBN 80-247-1075-7

27 27 Extrémní programování XP hlavní praktiky  automatizované testy  testování před kódováním  jednoduchý návrh  refaktorizace  párové programování  společné vlastnictví kódu Jednoduchý návrh redukuje testovací práci. Neustálé testování redukuje čas dodávky. Prokládání kódování a testování dává vývojářům a testerům lepší porozumění kódu. Automatizované testy dovolují vývojářům provádět refaktorizaci.

28 28 Metodika Feature-Driven Development (FDD) přináší výhody agilního vývoje, ale staví na modelování autoři Jeff De Luca a Peter Coad je založena na iterativním vývoji, který je řízen užitnými vlastnostmi produktu (feature-driven)

29 29 Praktiky FDD doménové objektové modelování (Domain Object Modeling)  diagram tříd UML, který zahrnuje nejdůležitější typy objektů v problémové doméně a vztahy mezi nimi vývoj podle užitných vlastností (Developing by Feature), vlastnictví tříd (Individual Class Ownership), týmy pro užitné vlastnosti (Feature Teams), inspekce (Inspections) pravidelné buildy (Regular Builds), řízení konfigurací (Configuration Management), reporting/viditelnost výsledků (Reporting/Visibility of Results).

30 30 Vývoj podle užitných vlastností (Developing by Feature) užitná vlastnost(feature) malá funkce (realizovatelná během 2 týdenní iterace) s hodnotou pro zákazníka vyjádřená ve formátu např. vypočítat celkovou sumu prodeje

31 31 Procesy FDD

32 32 SCRUM vývoj SW není definovaný proces, který je možné přesně popsat a opakovat, ale empirický proces empirický proces vyžaduje odli š ný styl ř í zen í - vyžaduje konstantní monitorování a adaptaci

33 33 SCRUM framework pro řízení projektu Pre-sprint  seznam užitných vlastností backlog  definování cíle sprintu Sprint  v rámci sprintu se nesmí měnit priority  Scrum meetings Post-sprint  zhodnocení posunu, předvedení zákazníkovi

34 34 SCRUM meetings umožňují monitorovat stav, konají se ve stejný čas na stejném místě trvají méně než 30 minut (cílem je 15 minut) vede je Scrum master účastní se jich všichni členové týmu (vývojáři, uživatelé, testeři,..) navštěvují je manažeři, aby věděli o stavu, ale aktivně se neúčastní slouží ke zjištění problémů, ale ne k jejich řešení každý účastník musí zodpovědět 3 otázky  co udělal od poslední scrum porady  co bude dělat do příští scrum porady  jaké překážky mu stojí v cestě

35 35 Agilní modelování Scott Ambler lehká metodika pro efektivní modelování postavená na prověřených modelovacích technikách jde o kolekci praktik - doporučení, jak efektivně modelovat

36 36 Modelování modelování základní částí vývoje SW ať v lehkých nebo těžkých metodikách dva primární důvody, proč modelovat: abyste pochopili podstatu toho, co vytváříte, abyste mohli komunikovat v týmu je bohužel obětí mýtů a nepochopení

37 37 Mýty o modelování 1. Modelování je vždy svázáno s dokumentací model je abstrakce, která popisuje jeden nebo více aspektů problému a možné řešení problému tradičně jsou modely chápány jako diagramy a odpovídající dokumentace Realita nevizuální artefakty jako CRC karty, textový popis byznys pravidel jsou považovány také za modely při modelování nejde o model jako takový, ale o proces modelování většina modelů není součástí oficiální dokumentace systému, ale některé modely je dobré uchovat - persistentní modely

38 38 Mýty modelování 2. Je možné vše namodelovat předem a správně snaha namodelovat vše předem a správně a zmrazit požadavky před začátkem kódování Realita nemá smysl modelovat ve všech podrobnostech programátoři příliš neuznávají modely základem vývoje SW je iterativní přístup - trochu modelování, trochu kódování, trochu testování a hlavně nasazení fungující verze SW a zpětná vazba od zákazníka

39 39 Mýty modelování 3. Modelování je spojeno s rigorózními metodikami Realita je možné modelovat agilním způsobem – používat jednoduché modely a jednoduché nástroje

40 40 Mýty modelování 4. Při vývoji softwaru je třeba zmrazit požadavky Při zmrazení požadavků na začátku životního cyklu nejspíš dodáte to, co bylo požadováno, ale pravděpodobně ne to, co je třeba. Realita dochází ke změnám, mění se požadavky  protože se mění byznys priority  protože zákazník po dodání části systému jej lépe pochopí lepší než zmrazit požadavky a riskovat neúspěch je uchopit změnu a odpovědět na ni

41 41 Mýty modelování 5. Návrh je vytesán do kamene Realita nikdo, ani nejlepší návrhář není dokonalý a stejně tak jeho dílo, nemá smysl fixovat chyby pokud nechceme zmrazit požadavky, není možné zmrazit návrh návrh je hotov, až po dodání kódu

42 42 Mýty modelování 6. Při modelování je nutné používat CASE nástroj který nejlépe zachytí všechny aspekty modelu a zajistí konzistenci mezi modely Realita daleko efektivnější je vytvářet jednoduché modely, které zachycují jen podstatné informace a používat jednoduché nástroje

43 43 Mýty modelování 7. Modelování je ztráta času častý názor nových vývojářů, kteří se orientují jen na kódování Realita často se produktivita vývojáře zvýší náčrtkem diagramu, vytvořením prototypu UI atd. produktivní vývojáři modelují před psaním kódu

44 44 Mýty modelování 8. Základem je datové modelování datová komunita má politickou sílu Realita datové modelování je důležitý, ale sekundární úkol modelování

45 45 Mýty modelování 9. Všichni vývojáři umí modelovat umění modelovat vyžaduje léta zkušeností

46 46 Agilní modelování – hodnoty odvozeny z hodnot Extrémního programování komunikace  mezi vývojáři, uživateli, projekt manažery, vedením, modely jednoduchost zpětná vazba odvaha skromnost  umět si přiznat, že nevím vše a že ostatní mohou přidat hodnotu

47 47 Agilní modelování – principy primárním cílem je fungující software sekundárním cílem je umožnit další rozvoj projektu obsah je mnohem důležitější než reprezentace jednoduchost komunikace modelovat za určitým účelem více modelů znát své modely

48 48 Agilní modelování – principy / 2 přizpůsobení metodiky maximalizovat výnosy z investic otevřená komunikace učit se od druhých důraz na kvalitu rychlá zpětná vazba uchopit změnu inkrementální změny cestovat nalehko

49 49 Agilní modelování – praktiky aktivní účast investorů používání standardů modelování využívání vzorů používání správných artefaktů kolektivní vlastnictví testovat modely paralelní vytváření různých modelů jednoduchý obsah jednoduché zobrazení modelů

50 50 Agilní modelování – praktiky / 2 modelování v malých přírůstcích modelování pro komunikaci modelování pro porozumění modelování s druhými odstranění dočasných modelů veřejné vystavení modelů formalizace požadovaných modelů přechod na jiné artefakty

51 51 Agilní modelování – praktiky / 3 testování modelů kódem znovupoužití existujících zdrojů úprava jen, když je to nezbytné používání nejjednodušších nástrojů

52 52 Agilní model „just barely good enough“ plní svůj účel je pochopitelný je dostatečně přesný je dostatečně konzistentní je dostatečně detailní přináší kladnou hodnotu je co možná nejjednodušší

53 53 Agilní modelování lehká metodika pro efektivní modelování postavená na prověřených modelovacích technikách jde o kolekci praktik - doporučení, jak efektivně modelovat je možné ji použít v rámci jiných metodik (RUP, XP, SCRUM, FDD,...

54 54 Agilní modelem řízený vývoj Agile Model Driven Development AMDD


Stáhnout ppt "1 Agilní a rigorózní metodiky přednáška IT_215 ing. Alena Buchalcevová."

Podobné prezentace


Reklamy Google