Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hradec Králové. Program 09.00 – 10.30 Projektová část – vymezení základních pojmů, seznámení s OP VK – oblast podpory 3.2, kritéria 3. výzvy 10.30 – 10.45.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hradec Králové. Program 09.00 – 10.30 Projektová část – vymezení základních pojmů, seznámení s OP VK – oblast podpory 3.2, kritéria 3. výzvy 10.30 – 10.45."— Transkript prezentace:

1 Hradec Králové

2 Program 09.00 – 10.30 Projektová část – vymezení základních pojmů, seznámení s OP VK – oblast podpory 3.2, kritéria 3. výzvy 10.30 – 10.45 Přestávka 10.45 – 12.00 Projektová část – projektové řízení, hodnocení žádostí, nejčastější nedostatky žádostí 12.00 – 12.15 Přestávka 12.15 – 13.15 Finanční část – sestavování rozpočtu, způsobilé/nezpůsobilé výdaje, nepřímé náklady 13.15 – 13.45 Vyplňování projektové žádosti v Benefit7 13.45 – 14,00 Závěr a diskuze

3 Evropský sociální fond (ESF) založen již v roce 1957 hlavní finanční nástroj EU pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti – investice do lidských zdrojů prostřednictvím podpory zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního začleňování a rovných příležitostí na trhu práce Programové období 2007 – 2013  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)  Operační program Praha Adaptabilita (OP PA)

4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Globální cíl: Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Specifické cíle Prioritní osy Oblasti podpory

5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Prioritní osa 3 Další vzdělávání 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání Prioritní osa 5 Technická pomoc

6 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Celková finanční alokace: 2,15 mld. Eur Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Zprostředkující subjekty: 13 krajů Příjemci: úspěšní žadatelé o finanční podporu, kteří jsou odpovědni za přípravu a realizaci individuálních či grantových projektů

7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Individuální projekt (národní, ostatní) – má nadregionální charakter se zaměřením na rozvoj národních politik a programů Grantový projekt (GP) – obvykle menšího rozsahu než individuální, je realizován na území příslušného kraje Globální grant (GG) – forma „skupinového projektu“, jehož správcem je kraj (ZS), zahrnuje v sobě grantové projekty

8 Prioritní osa 3, 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

9 Globální grant – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji Cílem je podpora dalšího vzdělávání a vytváření podmínek k jeho systematickému rozvoji, který umožní obyvatelům přístup k co nejširší nabídce vzdělávacích aktivit v rámci dalšího vzdělávání. Žádost o GG byla schválena v květnu 2009. Řízením a administrací GG je pověřen Odbor grantů a dotací KÚ KHK (odborný garant Odbor školství). Celková finanční alokace GG: 170 mil. Kč.

10 Počáteční vzdělávání – zahrnuje veškerou přípravu na povolání ve školách, které se uskutečňuje v rámci povinné školní docházky a soustavné přípravy na budoucí povolání před prvním vstupem jednotlivce na trh práce. Počáteční vzdělávání vede k získání určitého stupně vzdělání a zahrnuje vzdělávání základní, střední a terciární. Další vzdělávání – probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího na trh práce. Další vzdělávání již nevede k získání určitého stupně vzdělání, ale je zaměřeno na rozvíjení postojů, znalostí, schopností, vědomostí, dovedností a kompetencí klíčových pro konkurenceschopnost vzdělaného. Z podporovaných aktivit je vyloučeno zájmové a občanské vzdělávání a rekvalifikace realizované dle zákona o zaměstnanosti. Účastník dalšího vzdělávání – osoba (16 – 64 let) účastnící se dalšího vzdělávání. V intencích OP VK není za účastníka dalšího vzdělávání považován – účastník občanského vzdělávání, účastník zájmového (sociokulturního) vzdělávání a účastník dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Národní soustava kvalifikací – přehled celostátně uznávaných úplných a dílčích kvalifikací v České republice na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; www.narodni-kvalifikace.cz.www.narodni-kvalifikace.cz Definice pojmů

11 Co je to projekt? Dočasné úsilí či aktivita zaměřená na vytvoření nového produktu nebo služby. Projekt není běžná pravidelně se opakující činnost organizace. Vlastnosti projektu: – předem stanovený cíl (účel, smysl), – určený začátek a konec (časové omezení), – vlastní rozpočet (finanční omezení), – přináší inovace, – obsahuje riziko (je to pokus o něco nového), – přidanou hodnotu.

12 CO? – Cíl, kterého chceme dosáhnout. PROČ? – Řešení nějakého problému, nedostatku. JAK? – Postup, plán, činnosti. KDY? – Datum, do kdy bude cíl splněn. KDO? PRO KOHO? – Žadatel, cílová skupina. KOLIK? ZA CO? – Finance, rozpočet.

13 Co je dobré vědět před přípravou projektové žádosti Který operační program, prioritní osa, oblast podpory, výzva je pro nás nejvhodnější. Zda splňujeme všechny kritéria oprávněnosti výzvy – žadatel, popř. partner, místo realizace, cílové skupiny, klíčové aktivity, finanční prostředky. Zda máme dostatečně schopný realizační tým. Zda jsme schopni zabezpečit udržitelnost aktivit po dobu 2 let po ukončení realizace projektu. Rizika projektu (např. analýza rizik). Znalost výběrových kritérií – Příručka pro žadatele, verze 7, platnost od 10. února 2011, str. 60.

14 3. výzva k předkládání projektových žádostí

15 Vyhlášení výzvy: 6. června 2011 Ukončení výzvy: 29. července 2011 Příjem žádostí o finanční podporu: od 25. července do 29. července 2011 (do 14,00 hod). V termínu od 27. 7. 2011 do 29. 7. 2011 již nebudou poskytovány osobní konzultace. Žádosti v aplikaci Benefit7 je možné vyplňovat od 13. června 2011.

16 Výše rozpočtu projektu: Min. výše rozpočtu: 700 000 Kč Max. výše rozpočtu: 7 000 000 Kč Celková alokace pro 3. výzvu činí 70 mil. Kč. Délka trvání projektů: Minimální délka: 6 měsíců Maximální délka: 30 měsíců Projekty je možné začít realizovat nejdříve od 1. 1. 2012.

17 Oprávnění žadatelé vysoké školy, vzdělávací instituce (pouze právnické osoby), školy a školská zařízení zapsané ve školském rejstříku, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora, města, obce a svazky obcí. V rámci této výzvy je oprávněným žadatelem pouze subjekt, který má sídlo popř. provozovnu, pobočku či odštěpný závod na území Královéhradeckého kraje!

18 Oprávnění žadatelé Další podmínky: sídlo žadatele musí být na území ČR, předmět hlavní či vedlejší činnosti musí být zaměřen na oblast vzdělávání, minimálně dvouletá historie společnosti, bezdlužnost vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám, organizace nesmí být v úpadku či v likvidaci, a nesmí být pro ní vedena exekuce.

19 Cílové skupiny lektoři působící v oblasti dalšího vzdělávání, pracovníci vzdělávacích institucí, účastníci dalšího vzdělávání. Územní příslušnost cílových skupin: -musí být z více než 70 % z území Královéhradeckého kraje - místo bydliště, místo výkonu zaměstnání či registrované sídlo/pobočky společnosti

20 Podporované aktivity 1.Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním. 2.Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství. 3.Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. 4.Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 5.Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

21 Aktivita č. 1: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (zaměřené pouze na dílčí kvalifikace) vzdělávací programy obsahově související se stanoveným standardem dílčích kvalifikací dle NSK, které absolventovi usnadní získání požadované kvalifikace Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání, poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP) Vytváření vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání realizované na vysokých školách dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

22 Aktivita č. 2: Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání směřující ke konkurence-schopnosti podpora tvorby vzdělávacích programů, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti účastníka dalšího vzdělávání na trhu práce podpora tvorby vzdělávacích programů, které budou speciálně přizpůsobené potřebám specifických cílových skupin obyvatelstva podpora vzniku vzdělávacích programů, které budou využívat moderních technologií podpora tvorby vzdělávacích programů pro vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek

23 Vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu podpora spolupráce úřadů práce, zaměstnavatelů a žadatele příp. partnera v přípravě a tvorbě vzdělávacích programů Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e- learningových programů podpora tvorby výukových a metodických materiálů, v písemné i v elektronické podobě Podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů: vytváření podmínek a pomůcek pro metodické, řídicí pracovníky a lektory dalšího vzdělávání podpora činností zaměřených na zlepšování a modernizaci podmínek a pomůcek (např. interaktivní tabule, video, audiovizuální technika apod.)

24 Aktivita č. 3: Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek Uvedené osoby musí působit v oblasti dalšího vzdělávání! Rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání rozšiřování, doplňování či rozvíjení vědomostí, dovedností a kompetencí podpora vzdělávání zaměřující se na nejnovější poznatky, trendy a inovace (např. zdokonalování ICT dovedností, nové poznatky v oblastech pedagogiky, psychologie, mezilidské komunikace apod.) podpora vzdělávání zaměřující se na oblast rozvoje specifických metod pro vzdělávání dospělých a pro vzdělávání specifických skupin obyvatelstva Vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání

25 Aktivita č. 4: Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství Vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí pro další vzdělávání Vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů Partnerství privátního sektoru a škol Analytická činnost a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství realizovaných v rámci jednotlivých krajů Rozvoj a poskytování poradenských služeb Zahraniční spolupráce, zahraniční stáže apod. jsou povoleny dle pravidel stanovených v Příručce pro příjemce, verze 4!

26 Aktivita č. 5: Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod Podpora vzniku e-learningových kurzů Zavádění interaktivních pomůcek do vzdělávání Tvorba metodik

27 Podporované aktivity musí být v souladu s cíli OP VK a oblastí podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Je doporučeno, aby v rámci projektu bylo kombinováno více podporovaných aktivit. Aktivity týkající se projektové řízení nelze uvádět jako samostatnou klíčovou aktivitou!!! např. řízení a administrace projektu, povinná publicita, nákup výpočetní techniky, vybavení učebny, monitoring projektu apod. Vzdělávací program – organizovaný sled vzdělávacích akcí Analýza potřeb organizace/jednotlivců (předchází projektové žádosti, nezpůsobilý výdaj) Formulování cílů (předchází projektové žádosti, nezpůsobilý výdaj) Zpracování návrhu vzdělávacího programu (předchází projektové žádosti, nezpůsobilý výdaj) Zpracování vzdělávacího programu (realizace projektu, způsobilý výdaj) Pilotní ověření/vzdělávání lektorů DV

28 Pilotní ověřování je umožněno pro nově vytvořené či inovované produkty; musí se uskutečňovat v Královéhradeckém kraji a není možné jej zpoplatnit; maximální počet účastníků je 30 osob; není možné ověřovat stejný kurz/modul ve stejné verzi více než jedenkrát; potvrzení o absolvování pilotního kurzu. Zkoušky Je možné podporovat přípravu na jazykové, ICT nebo odborné zkoušky/certifikáty/průkazy (např. FCE, ECDL). Lze hradit pouze jeden pokus o získání požadovaného certifikátu. V případě lektorů – zkoušky lektorů DV budou navazovat na předchozí aktivitu projektu (nelze hradit pouze zkoušky!!!). Není nutné vytvářet/inovovat stávající kurzy. V případě účastníků DV – složení zkoušek k získání Osvědčení o získání dílčí kvalifikace. V rámci projektu je nutné vytvořit vzdělávací program a jeho případné pilotní ověření.

29 Problematické oblasti ve vymezení aktivit 1.Možný překryv s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) – pozor především na oblast podpory týkající se adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů – OP VK neumožňuje „podnikové vzdělávání“! 2.Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – Počáteční vzdělávání – podpora z prioritní osy 1 – Terciární vzdělávání – podpora z prioritní osy 2 – Další vzdělávání – podpora z prioritní osy 3 3.Nejsou zde umožněny rekvalifikační kurzy a kurzy pro zájmové a občanské vzdělávání. 4.Není dovoleno vzdělávání seniorů.

30 Financování Bude proplaceno 100 % uznatelných nákladů projektu (85 % hrazeno z ESF, 15 % ze státního rozpočtu ČR). Forma zálohové platby od ZS – 25 % ze schváleného rozpočtu. Náklady vzniklé před podpisem Smlouvy o realizaci GP a před zahájením realizace projektu nejsou způsobilé a nebudou hrazeny z OP VK. Podpora na projekty v rámci této výzvy je poskytována v režimu podpory de minimis.

31 Veřejná podpora OP VK – 3.2 Podpora bude poskytnuta na všechny způsobilé výdaje projektu, které jsou v souladu s vyhlášenou výzvou, a její míra činí 100 % způsobilých výdajů projektu. Výše podpory poskytnutá jednomu subjektu nesmí v rozhodném tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR. Bude-li projekt realizován s partnery s finančním příspěvkem, bude míra podpory stejná jak pro příjemce, tak pro partnera. Povinnou přílohou projektové žádosti je čestné prohlášení o výši obdržených podpor (viz příloha č. 5 výzvy). Při hodnocení přijatelnost se bude pro přepočet rozpočtu používat kurz platný v den finalizace projektové žádosti.

32 Partnerství Partneři žadatele se podílejí na přípravě a realizaci projektu. Účast partnera v projektu musí být opodstatněná a nezastupitelná. Příjemce dotace a jeho partneři musí realizovat alespoň 51 % aktivit projektu. Formy partnerství mohou být: partner bez finančního příspěvku – tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu; partner s finančním příspěvkem – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory (a zároveň část veřejné podpory de minimis) na realizaci věcných projektových aktivit.

33 Partnerství Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (např. nákup výpočetní techniky, audit, IT vzdělávání, administrace projektu aj.). Nejedná se o dodavatelský vztah! Povinnost uzavření partnerské smlouvy. Doložka osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí či svazkem obcí, která je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), uzavřela partnerskou smlouvu.

34 Monitorovací ukazatelé (indikátory) Slouží ke sledování naplňování cílů grantového projektu. Plánovanou hodnotu monitorovacích ukazatelů, kterých bude realizací projektu dosaženo, si každý žadatel musí stanovit již při zpracování projektové žádosti. Typy ukazatelů pro oblast podpory 3.2 1.Počet podpořených osob (muži/ženy) 2.Počet úspěšně podpořených osob (muži/ženy) 3.Počet nově vytvořených/inovovaných produktů (komponenta ICT a ŽP) Metodika monitorovacích indikátorů OP VK, verze 2

35 Zadávací řízení při pořizování zboží a služeb z prostředků OP VK  Nesmí docházet k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu pod stanovené limity.  Vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která se zamýšlí pořídit v průběhu realizace projektu např. vedení účetnictví externí firmou, nákup služeb lektorů, nájem nemovitostí a nebytových prostor (s výjimkou již stávajících), výroba a tisk propagačních materiálů, zhotovení a průběžná aktualizace internetových stránek, příprava vzdělávacích modulů, nákup zařízení a vybavení atd.

36 Zadávací řízení při pořizování zboží a služeb z prostředků OP VK  do 200 000,- Kč (bez DPH)  od 201 000 – 800 000,- Kč (bez DPH)  Od 800 001 – 1 999 999,- Kč (bez DPH)  od 2 000 000,- a) příjemce je veřejným zadavatelem b) příjemce není veřejným zadavatelem

37 Propagace a publicita Povinná aktivita projektu. Řídí se Manuálem vizuální identity. Umístění loga EU a ESF na informačních, školicích a propagačních materiálech a předmětech. Informování o tom, že projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

38 Hodnocení a schvalování projektových žádostí

39 Předkládání žádostí o finanční podporu Žádost je nutné vyplnit v aplikaci Benefit7+ (www.eu-zadost.cz).www.eu-zadost.cz Proces hodnocení je složen z 5 fází: – Hodnocení formální, – Hodnocení přijatelnosti, – Hodnocení věcné, – Výběrová komise, – Schválení orgány kraje (Rada KHK, Zastupitelstvo KHK). Celková doba trvání celého procesu hodnocení a schvalování je přibližně 5 měsíců.

40 Doručení projektové žádosti musí být doručena osobně v zalepené obálce s uvedením příslušných údajů nejpozději do 29. července 2011 do 14,00 hodin (příjem žádostí zahájen od 25. 7. 20101 1 x projektová žádost včetně příloh v listinné podobě + 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD Nezapomínejte na podpisy a povinné přílohy projektové žádosti!!!

41 1. Hodnocení formální Hodnotí ZS. Jsou opravitelná = žadatel je vyzván k odstranění nedostatků. Kritéria jsou uvedena v Příručce pro žadatele, verze 7, str. 54.

42 2. Hodnocení přijatelnosti Hodnotí ZS. Jsou neopravitelná. V případě, že žádost nesplní podmínky přijatelnosti, bude vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Kritéria jsou uvedena v Příručce pro žadatele, verze 7, str. 55.

43 3. Věcné hodnocení Provádí vždy 2 externí hodnotitelé, kteří žádosti přidělují bodové ohodnocení (max. 100 b). Pro postup do další fáze hodnocení musí žádost získat od každého hodnotitele min. 65 bodů. V případě neshody obou hodnotitelů nebo rozdílu bodového ohodnocení o 20 a více bodů, podstupuje žádost třetímu hodnotiteli.

44 Kritéria pro výběr projektů 1.Obecná kritéria (max. 85 bodů) – Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (analýzy potřeb cílové skupiny, vazba na příslušnou prioritní osu a oblast podpory aj.). 18 b – Přínos pro cílovou skupinu (vymezení a způsob zapojení cílové skupiny aj.). 12 b – Popis realizace projektu (klíčové aktivity, připravenost na možná rizika, předchozí zkušenosti, publicita, udržitelnost projektu aj.). 17 b – Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a klíčovým aktivitám projektu aj.). 23 b – Výsledky a výstupy (zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu, způsob zajištění aj.). 15 b – Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj). 0 b

45 2.Specifická kritéria (max. 15 bodů) – pro 3. výzvu – Udržitelnost projektu min. 2 roky 3 b – Návaznost vzdělávacího programu na národní soustavu kvalifikací. 5 b – Předpoklady pro zajištění lektorů (pokrytí výuky vlastními lektory; odborná úroveň lektorů participujících na daném modulu). 3 b – Efektivita využití prostředků ve vztahu k naplnění indikátorů 3 b – Návaznost projektu na schválený projekt jiného operačního programu. 1 b 3.Kritérium „Synergie“ – IPRM (max. 10 bodů) – grantové projekty, které v rámci hodnocení obecných a specifických kritérií dosáhnou alespoň 65 bodů a současně s projektovou žádostí doloží potvrzení města – nositele Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) – že je projekt součástí a v souladu s příslušným IPRM, obdrží navíc bodovou bonifikaci ve výši 10 % z dosaženého bodového hodnocení.

46 4. Výběrová komise Posuzuje žádosti, které projdou fází věcného hodnocení. Složená ze zástupců MŠMT, kraje, zaměstnavatelů, NNO, AIDV, úřadů práce a Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Doporučuje/nedoporučuje projekty k financování. Projekty může doporučit k financování za předpokladu možných úprav v žádosti např. rozpočet, aktivity, monitorovací ukazatele apod. Vytváří zásobník projektů.

47 5. Schválení orgány kraje Orgány kraje rozhodují pouze o projektech, které doporučila výběrová komise. Rada Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

48 6. Podpis Smlouvy o realizaci GP Žadatel se může rozhodnout, zda Smlouvu o realizaci grantového projektu podepíše či nikoliv. Před podpisem smlouvy je nutné dodat další relevantní dokumenty (např. partnerská smlouva, upravené části projektové žádosti, smlouvu o zřízení projektového účtu, bezdlužnost vůči státní správě a zdravotním pojišťovnám atd.)

49 7. Úspěšná realizace projektu

50 Další informace Základní dokumenty: Prováděcí dokument OP VK Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 7, platnost od 10. února 2011 Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK, verze 4, platnost od 30. června 2010 Znění 3. výzvy k předkládání projektových žádostí Internetové stránky www.kr-kralovehradecky.cz (v sekci Granty a dotace evropské -> Evropská unie, EHP -> Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)www.kr-kralovehradecky.cz www.msmt.cz www.esfcr.cz

51 Děkuji za pozornost a přeji pěkný den! Ing. Jitka Hejlová jhejlova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 586 Ing. Jitka Hejlová jhejlova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 586


Stáhnout ppt "Hradec Králové. Program 09.00 – 10.30 Projektová část – vymezení základních pojmů, seznámení s OP VK – oblast podpory 3.2, kritéria 3. výzvy 10.30 – 10.45."

Podobné prezentace


Reklamy Google