Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová"— Transkript prezentace:

1 Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová
shrnutí čtyř gramatických časů PRESENT SIMPLE PRESENT COMTINUOUS PAST SIMPLE PRESENT PERFECT SIMPLE Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

2 PRESENT SIMPLE PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
Jaký děj vyjadřuje? – Děj, který probíhá: opakovaně, s příslovci častosti ( often, usually, always, sometimews, never) pravidelně ( On Mondays I have a tennis lesson) trvale ( I come from the Czech Republic) každý den, týden, měsíc, rok ( I go to England every March) Vyjadřuje takzvanou „general truth“- obecnou pravdu – např. fyzikální zákony, dané skutečnosti ( The Earth runs around the Sun)

3 práce se slovesem Plnovýznamová slovesa jsou v přítomném prostém čase vždy v INFINITIVU Výjimkou je 3.osoba jednotného čísla , ve které mají slovesa v kladné oznamovací větě koncovku –s I live in Plzeň, They live in Prague, He liveS in London. ZÁPOR: Vždy tvoří pomocné sloveso se záporkou, tedy tvary DON´T, DOESN´T + INFINITIV I don´t live in London, He doesn´t live in Prague. OTÁZKA: Před podmětem stojí pomocné sloveso DO, DOES Nikdy nedáváme před podmět plnovýznamové sloveso !!! Do you live in Prague? Does he live in London? Where do they live? Why does he live in London?

4 sentences in present simple
Why do you buy the food in the new shop? Where does your friend live? He lives in our town. The boy doesn’t want to stay in the class, he wants to go with us. His brother doesn’t read magazines, he reads newspapers. What time (when) do you get up? I get up at six o’clock. Do your parents have a holiday? No, they don’t. Do you write your homework in the evening(s)? Yes, I do. Does their son have a friend? No, he doesn’t.

5 PRESENT CONTINUOUS PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ Jaké děje vyjadřuje?
A) probíhá právě teď. V tu chvíli, kdy hovoříme ( We ARE SITTING now. We ARE STUDYING English.) B) současné časové období. Srovnáváme to, co je obvykle, pravidelně, často… s něčím, co je „teď“ .Slovo teď může znamenat dnes, tento týden, letos, toto léto (We usually GROW a lot of vegetables, but this year we AREN´T GROWING any.) C) přechodný děj. Opak děje trvalého. Často musíme určit trvalost nebo přechodnost děje podle různých indicií vyplívajících z předchozích vět nebo obecně z kontextu ( My sister IS LIVING with her friend until she finds somewhere to live) D) změna stavu. Nejčastěji se jedná o různé statistické údaje. Stoupá nebo klesá naměřená hodnota něčeho. Nejčastěji používaná slovesa jsou stoupat a klesat- increase, decrease (The number of people without jobs IS DECREASING) E) blízká plánovaná budoucnost. Ve chvíli kdy hovoříme máme již předem naplánovanou činnost ( We ARE VISITING you next weekend)

6 práce se slovesy Sloveso BÝT + GERUNDIUM
Tvar všech průběhových časů je vždy: Sloveso BÝT + GERUNDIUM ( gerundium utvoříme přidáním koncovky –ing ke slovesu, ale pozor!!! Gerundium NENÍ sloveso!! Je to podstatné jméno slovesné nebo přechodník) Od kterých sloves lze utvořit gerundium? Od všech sloves, kromě způsobových (can,must, may) Ale některá slovesa, i když mohou utvořit gerundium, se nepoužívají v průběhových časech – připomeňte si je! V přítomném průběhovém čase má sloveso být tvar: AM, IS, ARE – k těmto tvarům přidáme gerundium ( I am studying, He is studying, They are studying) ZÁPOR: am not / isn´t / aren´t + gerundium / I am not studying, He isn´t studying, They aren´t studying) OTÁZKA: am, is, are – před podmět , vše ostatní zůstává na svém místě Am I studying ? Is he studying? Are they studying?

7 sentences in present continuous
I am watching the new film now. What is your brother doing in the room? He is playing some computer games. Our children aren’t playing in a park, they are playing in our garden. My friend is waiting for me in front of the school. Where are her parents waiting? Is she listening to the music now? Yes, she is. We aren’t writing letters, we are writing our homework. Their friends aren’t going on holiday by train, they are going by bus.

8 PAST SIMPLE MINULÝ ČAS PROSTÝ Jaký děj vyjadřuje?
Děj, který proběhl a skončil v minulosti Minulý čas můžeme použít pouze tam, kde máme definovánu minulost, to znamená, kdy víme a máme určeno, KDY se to stalo- je to označeno přímo ve větě nebo to vyplývá z kontextu I bought the dictionary LAST WEEK. He lost his wallet A WEEK AGO. WHEN HE WAS A CHILD, he played the piano very well.

9 práce se slovesy Kladné věty: ZÁPOR: OTÁZKA:
V minulém čase musíme rozlišovat pravidelná a nepravidelná slovesa- ale pouze v kladných oznamovacích větách. V záporu a v otázkách pracujeme pouze s infinitivem sloves. Pravidelná slovesa mají v kladných oznamovacích větách koncovku –ED Nepravidelná slovesa nelze odvodit a jejich tvar pro minulý čas se musíme naučit (druhý sloupeček) Kladné věty: I visited my granny last Saturday. She wrote a long to her boyfriend yesterday evening. ZÁPOR: Vždy užijeme pomocné sloveso DID se záporkou, tedy tvar DIDN´T + INFINITIV I didn´t visit my granny. She didn´t write an e-nmail. OTÁZKA: Před podmět dáme pomocné sloveso DID, čili tvar otázky je vždy DID + podmět + INFINITIV Did you visit your granny? Did she write an ? Who did you visit last weekend ? What did she write yesterday evening ?

10 sentences in past simple
We didn’t go to Prague yesterday, we went to Plzen. My sister didn’t study in England, she studied in the USA. Did his mother need the books? No, she didn’t. What did the tourists want? They wanted some information. When did you finish the house? We finished it a year ago. Did his friend work in the new restaurant? Yes, she did. I didn’t know her address, but I knew her phone number. Her brother didn’t sleep at home at the weekend, he slept in a hostel

11 PRESENT PERFECT SIMPLE
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Musíme se naučit jej rozlišovat od minulého a od přítomného času. V češtině jej nelze přirovnat k jedinému času nebo jedinému výrazu Jaký děj vyjadřuje? -obecná definice: Děj, který začal v minulosti a stále trvá nebo trvají jeho následky.

12 Případy, kdy v češtině bude minulý čas:
něco se stalo, ale nevíme, nebo neříkáme kdy, jen oznamujeme novou skutečnost (I have lost my keys) něco se UŽ stalo (už se nepřekládá) (I have seen the film.) něco se PRÁVĚ stalo ( just – před sloveso) ( We have just met your brother) něco se JEŠTĚ NESTALO ( yet – za předmět ve větě) (They haven´t invited us to their party yet) něco se nikdy nestalo ( never + kladné sloveso) (My sister has never written an .) ptáme se JESTLI UŽ se něco stalo ( Have you sent the letter?) ptáme se JESTLI UŽ SE NĚKDY něco stalo (Have you ever been to London?) vyjadřujeme kolik někdo něčeho udělal v daný čas, který není minulostí. Letos vyhráli už pět zápasů. - v tomto případě už = so far na konci věty před časovým výrazem ( They have won five matches so far this year.)

13 Případy, kdy v češtině bude přítomný čas:
Vyjadřujeme JAK DLOUHO něco trvá Něco trvá PO nějakou dobu – FOR ( v češtině obvykle není v takové větě žádná předložka, v anglické být musí, jinak by se změnil slovní druh následujícího slova a tím význam celé věty!) (I have known him FOR two months. She has been here FOR three hours) Něco trvá OD nějaké doby – SINCE (I have known him SINCE Christmas.) (I have known him SINCE I started studying at this school.) PTÁME SE NA DOBU TRVÁNÍ – JAK DLOUHO něco trvá- HOW LONG ( How long have you known him? How long has she been here?)

14 práce se slovesy Předpřítomný čas je tvořen:
Pomocným slovesem HAVE (HAS ve 3.os.j.č.) + PŘÍČESTÍM TRPNÝM Kladné věty: (I have bought the new DVD.) (My sister has just visited the exhibition.) Zápor: HAVEN´T ( HASN´T)+ PŘÍČESTÍ TRPNÉ ( I haven´t bought the new DVD yet) ( My sister hasn´t visited the exhibition) Otázka: Před podmět dáme pomocné sloveso have / has HAVE/HAS + podmět + PŘÍČESTÍ TRPNÉ (Have you bought the new DVD?) (Has your sister visiuted the exhibitin?) (How long has the boy needed the computer?) (How long have your parents wanted to buy a new car?)

15 sentences in present perfect simple
We have just come (returned) from our holiday. I haven’t sent the (yet) Her aunt has never seen the film. Have you ever met anybody famous ? How long have you lived in this town? I have learnt English for three years. He has drunk five cups of coffee so far today. He hasn’t driven his car since he had the accident. ( He hasn’t gone by car…) Their friends haven’t finished their house yet. Her granny is a writer. She has written five novels.


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová"

Podobné prezentace


Reklamy Google