Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška na téma: MOC VÝKONNÁ ( vláda, ministerstva, státní správa; postavení státního zastupitelství, NKÚ a ČNB ) JUDr. Maxim Tomoszek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška na téma: MOC VÝKONNÁ ( vláda, ministerstva, státní správa; postavení státního zastupitelství, NKÚ a ČNB ) JUDr. Maxim Tomoszek."— Transkript prezentace:

1 Přednáška na téma: MOC VÝKONNÁ ( vláda, ministerstva, státní správa; postavení státního zastupitelství, NKÚ a ČNB ) JUDr. Maxim Tomoszek

2 I. Vláda ČR – vznik, složení, pravomoci

3 ČL. 68 Ústavy ČR (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně
ČL. 68 Ústavy ČR (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. (2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. (3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.

4 Čl. 68 Ústavy (pokračování)
(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. (5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

5 ČL. 71 Ústavy ČR Vláda může předložit Poslanecké sněmov-ně žádost o vyslovení důvěry. ČL. 72 Ústavy ČR (1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru. (2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě pro-jedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K při-jetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. .

6 ČL. 73 Ústavy ČR (1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta repu-bliky prostřednictvím předsedy vlády. (2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny. (3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2 , prezident republiky demisi přijme.

7 a) Konstituování vlády ČR – vznik, složení, pravomoci
Ústavní otázky konstituování vlády, odpovědnost vlády jako celku Posla-necké sněmovně (vládá žádá důvěru, PS vyslovuje nedůvěru, ne naopak – srovnání se SR), čl. 68, 71, 72, 73; demise – fakultativní x obligatorní;

8 b) Složení vlády předseda (premiér), místopředsedové, ministři; kolegiální orgán; čl. 76, 77 ČL. 76 (1) Vláda rozhoduje ve sboru. (2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpolovič-ní většiny všech jejích členů. ČL. 77 (1) Předseda vlády organizuje činnost vlády,řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. (2) Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády.

9 Kontrasignace (čl. 63 odst. 3 a 4) – nález ÚS č. 285/2001 Sb.
Předseda vlády – postavení Kontrasignace (čl. 63 odst. 3 a 4) – nález ÚS č. 285/2001 Sb. náhradní výkon některých pravomocí prezidenta podle čl. 66 (ostatní předseda PS, příp. Senátu)

10 ČL. 66 Ústavy ČR Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), h), i), j), čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády.Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a), b), c), d), e), k) , l); uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu.

11 podepisuje přijaté zákony – čl. 51;
ČL. 51 Ústavy ČR Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády. je mu poskytována ochrana (nařízení vlády č. 138/1998 Sb.)

12 c) Vnitřní organizace vlády
předseda, místopředsedové, ministři, ministerstva Úřad vlády obligatorně Legislativní rada vlády

13 d) Inkompatibilita funkcí - čl
d) Inkompatibilita funkcí - čl. 70; nevztahuje se na členství v komorách (v parlamentní formě vlády je to obvyklé); ČL. 70 Ústavy ČR Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon.

14 střet zájmů zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb
střet zájmů zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.); => zákaz zneužití postavení, zneužívat své funkce v soukromých věcech, nechat se vyobrazit nebo jmenovat v reklamě za úplatu (§ 3); zákaz podnikatelské činnosti, SVČ, jiného pracovního poměru kromě člena vlády, zákaz být statutárním orgánem nebo členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající PO (§4); „konkurenční doložka“ (§6);

15 Střet zájmů (pokračování)
Oznámení o (§ 7 an.): Osobním zájmu Jiných vykonávaných činnostech Majetku nabytém ve funkci Příjmech, darech a závazcích Oznámení jsou zakládána v registru, přístup každý, na základě žádosti Odpovědnost za porušení těchto povinností (§15) – správní soudnictví (pokuta až Kč)

16 e) Postavení v rámci moci výkonné
- vrcholný orgán výkonné moci – všeobecná věcná působnost + ústavní vymezení – čl. 67; x prezident je hlavou státu; ČL. 67 Ústavy ČR (1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. (2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.

17 II. Postavení Vlády ČR v ústavním systému ČR

18 dělba moci, parlamentní republika
mimořádné stavy (ÚZ o bezpeč-nosti ČR, 110/1998 Sb.) nouzový stav – vyhlašuje vláda, při nebezpečí z prodlení vyhlásí předseda vlády – jeho rozhodnutí do 24 hodin od vyhlášení vláda schválí nebo zruší (čl. 5 ÚZB) – omezení základních práv stav ohrožení státu – na návrh vlády vyhlašuje Parlament (čl. 7 ÚZB) – zkrácené jednání o návrzích zákonů

19 mezinárodní smlouvy – parlamentní (=prezidentské) x neparlamentní (vládní + rezortní) – čl. 63 odst. 1 písm. b), čl. 49, rozhodnutí prezidenta ČR č. 144/1993 Sb. ČL. 63 Ústavy ČR (1) Prezident republiky dále ... b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,

20 ČL. 49 Ústavy ČR K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

21 III. Vztahy k ostatním ústavním orgánům

22 Parlament = vztah důvěry k PS; interpelace x právo účasti na za-sedání obou komor, jejich výborů a komisí (čl. 38) + jednací řád PS => poslanci mohou po členech vlády po-žadovat informace a vysvětlení; ČL. 38 Ústavy ČR (1) Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. (2) Člen vlády je povinen osobně se dostavit do schůze Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení.To platí i o schůzi výboru,komise nebo vyšetřovací komise, kde však se člen vlády může dát zastupovat svým náměstkem nebo jiným členem vlády, není-li výslovně požadována jeho osobní účast.

23 Prezident = kontrasignace – čl
Prezident = kontrasignace – čl. 63; jmenování předsedy (dle vlastního uvážení – ústavní zvyklost) + ostatní členové na jeho návrh - čl. 62, 68, 69, 74, 75 ČL. 62 Ústavy ČR Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, ... d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, ...

24 ČL. 63 (1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) má právo udělovat amnestii. (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. (3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyža-duje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. (4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

25 ČL. 68 Ústavy ČR (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně
ČL. 68 Ústavy ČR (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. (2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho ná-vrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením mini-sterstev nebo jiných úřadů. (3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. (4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sně-movně důvěru, postupuje se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sně-movny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. (5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a od-volává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pově-řuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

26 ČL. 69 Ústavy ČR (1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky. (2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.". ČL. 74 Ústavy ČR Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. ČL. 75 Ústavy ČR Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

27 Soudy – přezkum ústavnosti (ÚS) a zákonnosti (obecné soudy) podzákon-ných předpisů; vláda může iniciovat kontrolu ústavnosti a zákonnosti právních norem u ÚS; správní soud-nictví; správa soudnictví; obecně soudy kontrolují moc výkonnou; ústavní stížnost; vláda nese odpověd-nost za jmenování soudců obecných soudů (x konflikt s prezidentem)

28 IV. Úloha v legislativním procesu – ústavní aspekty – normotvorba

29 Zákonodárná iniciativa – čl. 41
Některé návrhy zákonů předkládá jedině vláda (státní rozpočet, závěrečný účet) – čl. 42; návrhy zákonných opatření jen vláda ČL. 41 Ústavy ČR (1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. (2) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. ČL. 42 Ústavy ČR (1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda. (2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna.

30 Podzákonná normotvorná pravomoc – obecné ústavní zmocnění pro vládu (čl. 78), vyhlášky ministerstev na základě a v mezích zákona (čl. 79 odst. 3) ČL. 78 Ústavy ČR K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády. ČL. 79 Ústavy ČR ... (3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

31 V. Ministerstva – kreace, charakteristika postavení, pravomoci

32 Čl zákon č. 2/1969 Sb. ČL. 79 (1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. (2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon. (3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

33 Zákon ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY § 1 V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády: 1. Ministerstvo financí, 2. Ministerstvo zahraničních věcí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. Ministerstvo kultury, 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 6. Ministerstvo zdravotnictví, 7. Ministerstvo spravedlnosti, 8. Ministerstvo vnitra, 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10. Ministerstvo pro místní rozvoj, 11. Ministerstvo zemědělství, 12. Ministerstvo obrany, 13. Ministerstvo dopravy, 14. Ministerstvo životního prostředí.

34 V ČR působí tyto další ústřední orgány státní správy:
Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky, Český telekomunikační úřad.

35 Úloha vlády Předsedu Českého statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedy ostatních úřadů a orgánů jmenuje a odvolává vláda České republiky.

36 Úlohy – koncepční působení v rámci rezortu; řídící a organi-zační postavení; správně procesní postavení

37 VI. Státní správa

38 Státní správa – stručná charakteristika, základní principy
Subordinace x koordinace Koncentrace x dekoncentrace (horizontální x vertikální) Centralizace x decentralizace Rezortní x územní uspořádání (územní x ústřední orgány)

39 Ústavněprávní aspekty státní správy
Ústava – správní soudnictví, samospráva Listina – čl. 2, ochrana základních práv ČL. 2 LZPS (1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. (2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

40 VII. Státní zastupitelství

41 Státní zastupitelství – charakteristika, postavení, pravomoci
V ústavě čl. 80 – zák. č. 283/1993 Sb. Orgán zastupující veřejnou žalobu v trestním řízení, dohled nad průběhem trestního stíhání, nad Policií; úloha i v občanskoprávním řízení (nesporné věci); dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je omezována osobní svoboda Není typickým orgánem moci výkonné, obvyklejší je řazení do moci soudní Soustava kopíruje soudy, ale! Princip subordinace nezávislost

42 Státní zástupce – jeho postavení, pravomoci
Principy legality a oficiality Nestrannost Monokratický princip

43 VIII. Nejvyšší kontrolní úřad

44 NKÚ – charakteristika, postavení, pravomoci
Hlava pátá ústavy, čl. 97 – zák. č. 166/1993 Sb. Moc kontrolní? Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu Ustavení – prezident a viceprezident jsou jmenování prezidentem ČR na návrh PS (tristní situace, kdy nebyl velice dlouho jmenován prezident pro politické neshody); členy na návrh prezidenta NKÚ volí PS; Kontrola se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady, státní orgány, FO/PO; vyňata je ČNB

45 HLAVA PÁTÁ NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ČL
HLAVA PÁTÁ NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ČL. 97 (1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. (2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. (3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.

46 Rozsah kontrolní činnosti NKÚ
a) hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti, b) státního závěrečného účtu České republiky, c) plnění státního rozpočtu České republiky, d) hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí, a s prostředky, za něž převzal stát záruky, e) vydávání a umořování státních cenných papírů, f) zadávání státních zakázek.

47 IX. Česká národní banka

48 ČNB – charakteristika, postavení, pravomoci
Hlava šestá Ústavy, čl. 98 – zák. č. 6/1993 Sb. HLAVA ŠESTÁ ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA ČL. 98 (1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. (2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.

49 Moc bankovní? Složení – guvernér, 2 viceguvernéři, 4 další členové bankovní rady; jmenuje prezident bez kontrasignace na dobu 6 let (viz nález ÚS Pl. ÚS 58/2000, 285/2001 Sb. ke jmenování a ústavní zvyklosti)

50 Úkol – péče o cenovou stabilitu (změna v Ústavě – dříve měnovou stabilitu); při plnění tohoto úkolu je nesmí nikdo ovlivňovat, zasahovat do její činnosti lze jen na základě zákona; ČNB má povinnost informovat o aktuálních otázkách vládu a PS; zvláštní postavení ministra financí a guvernéra (mohou se účastnit zasedání vlády x bankovní rady s poradním hlasem)

51 Vystupuje jako centrální banka ČR; je také PO, správním úřadem, hospodaří se státním majetkem; => orgán veřejné správy x právně rovnocenný partner v obchodních vztazích Bankovní dohled

52 Děkuji Vám za pozornost.
zpracovala Eva Feichtingerová


Stáhnout ppt "Přednáška na téma: MOC VÝKONNÁ ( vláda, ministerstva, státní správa; postavení státního zastupitelství, NKÚ a ČNB ) JUDr. Maxim Tomoszek."

Podobné prezentace


Reklamy Google