Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FOBEROVÁ, Libuše – BLAHOVÁ, Drahomíra Kniha ve 21. století „Budoucnost knihoven – trendy a sm ě ry“ 15. – 16. 2. 2011 Mapa možných budoucností veřejných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FOBEROVÁ, Libuše – BLAHOVÁ, Drahomíra Kniha ve 21. století „Budoucnost knihoven – trendy a sm ě ry“ 15. – 16. 2. 2011 Mapa možných budoucností veřejných."— Transkript prezentace:

1 FOBEROVÁ, Libuše – BLAHOVÁ, Drahomíra Kniha ve 21. století „Budoucnost knihoven – trendy a sm ě ry“ 15. – 16. 2. 2011 Mapa možných budoucností veřejných knihoven Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 1

2 Vlivy na ve ř ejné knihovny Masová digitalizace; eKnihy – č te č ky; GOOGLE BOOKS; multikulturalizmus; (ne)boj se sociální nerovností; místo setkávání - silný potenciál; komunitní knihovna – ano, č i ne?; nedostatek financí; efektivita; permanentní zm ě ny (m ě ní se hudební, filmový, knižní pr ů mysl…) Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 2

3 Obsah p ř ednášky Zmapování sv ě tových trend ů v knihovnictví, které preferují knihovny s vizí. Budoucnost ve ř ejných knihoven z r ů zných úhl ů pohledu, jak ji vidí studenti knihovnictví, vyu č ující, manaže ř i knihoven a samotní knihovníci. Názory odborník ů. Mapa možných budoucností ve ř ejných knihoven (metody: kvalitativní sonda a tvorba scéná řů ). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 3

4 Anketní otázka: „Jak vidíte budoucnost ve ř ejných knihoven?“ Respondenti Studenti VŠ Vysokoškolští pedagogové – vyu č ující knihovnictví Manaže ř i knihoven Knihovníci Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 4

5 Citujeme z výpov ě dí respondent ů : studenti V ě tšina student ů se domnívá, že je nutné inovovat/modernizovat služby knihoven (zejména elektronické služby). Dále si myslí, že je nutné za č lenit knihovny do eProstoru, vytvo ř it silný portál a platformu spolupráce (knihovny musí táhnout za jeden provaz, aby p ř ežily). Jedna studentka se vyslovila, že by ve ř ejné knihovny m ě ly nabízet informa č ní služby „nezkostnat ě lým“ zp ů sobem, tj. nap ř. DDS. Další studenti se vyslovili, že velkou roli bude v budoucnu hrát osobnost knihovníka (pedagog, pr ů vodce sv ě tem informací, mentor celoživotního vzd ě lávání apod.). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 5

6 Citujeme z výpov ě dí respondent ů : studenti – pokra č. „ Č ím č ten ě jší, tím lepší kniha. Vybírám si knihy v knihovn ě podle tohoto vzorce. Pokud stála kniha tolika lidem za to, aby si ji p ř e č etli, musí být dobrá. To žádný e-book neumí.“(studentka) „Knihovnu si p ř edstavuji jako centrum informací a zábavy. Všechny v ě domosti na jednom míst ě (ve stylu archivu).“ Bylo by úžasné, kdyby lidé ř íkali: „Mám svého léka ř e, právníka a knihovníka.“ „Knihovny p ř ežijí jako multikulturní centra.“ „Knihovnu vidím jako pr ů vodkyni sv ě tem informací.“ Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 6

7 Citujeme z výpov ě dí respondent ů : manaže ř i knihoven Kniha se p ř ipravuje na svoji vlastní technologickou revoluci. Klasická kniha je pojímána jako kulturní artefakt (um ě lecké dílo), nebude proto nahrazena zcela, ale zažije odtu čň ovací k ů ru. Knihovny, pokud cht ě jí usp ě t, musejí nabízet n ě co navíc. Výhoda - velká č ást tišt ě né produkce nebude nikdy digitalizována. Knihovny musejí nabízet dostate č n ě dimenzované a kvalitní prostory – zejména studijní místa. Knihovny musejí více participovat na životu obce/m ě sta, tzv. komunitní role knihoven. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 7

8 Citujeme z výpov ě dí respondent ů : knihovníci V ě tšina knihovník ů si uv ě domuje, že je nutné inovovat služby a rozší ř it stávající nabídku. Dále se domnívají, že záleží na ř ízení knihovny, aby management pochopil, že je nutné zm ě nit pracovní klima tak, aby byl klid na práci a lidé chápali smysl práce. Management by m ě l zejména shán ě t finance, vytvá ř et kvalitní pracovní podmínky a reprezentovat/propagovat knihovnu v místní komunit ě. Zejména motivovat zam ě stnance, aby využívali osobní potenciál p ř i práci. Obávají se nedostatku financí, který negativn ě ovlivní č innost knihoven. Z druhé strany m ů že krize p ř ilákat nové potencionální uživatele. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 8

9 Citujeme z výpov ě dí respondent ů : knihovníci – pokra č. „Jen na knihovnících bude záležet, jakou image budou knihovny mít a jak bude vnímána prestiž knihovnické profese. Vždy záleželo na osobnosti knihovníka, na jeho vzd ě lání,dovednostech a na podmínkách, ve kterých pracuje. Do budoucna bude zásadní um ě t se prodat. Simon Francis uvádí, že existují t ř i typy knihoven: - ty, co d ě lají nové v ě ci, - ty, co se dívají na ostatní, jak d ě lají nové v ě ci a knihovny, - ty, které se diví, co se stalo (a takové mohou být zrušeny).“ Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 9

10 Citujeme z výpov ě dí respondent ů : u č itelé knihovnictví Adaptace tradi č ní knihovny na novou situaci m ů že probíhat: Zvýšeným d ů razem na „lidský rozm ě r“(odtud transformace knihoven v komunitní centra); Provozováním vlastní digitální knihovny nebo umožn ě ním p ř ístupu k takovýmto knihovnám – viz model Europeana http://www.europeana.eu/portal/; http://www.europeana.eu/portal/ Posílením sí ť ového fenoménu – tradi č ní knihovny m ě ly mezi sebou vybudovanou sí ť už v dob ě p ř edinternetové (služby MVS, MMVS). S nasazením ICT m ů žou zvýšit efektivnost této sít ě (nap ř. služby DDS -document delivery service). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 10

11 Citujeme z výpov ě dí respondent ů : u č itelé knihovnictví – pokra č. P ř edpov ě d ě t budoucnost nelze, ale sledovat konkurenci a trendy, mít vizi a jasn ě definovat strategii je možno. Platí: Kdo je p ř ipraven, není ohrožen. Otázkou je budoucí postavení knihoven v "sí ť ov ě orientované" spole č nosti, a jak vezmou na v ě domí nová média. Knihovna je médium tradi č ní a záleží na mnoha okolnostech, jestli z ů stane pro uživatele moderní a žádoucí. „Knihovny budou existovat, pokud je lidé budou pot ř ebovat ke svému životu.“ Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 11

12 Citujeme z odborného tisku: H. Landová: „...knihovny by se m ě ly stát t ř etím oblíbeným místem v život ě lidí, kam se rádi vracejí (domov, zam ě stnání, knihovna). Slovo „uživatel“ je neosobní a žádá si návrat k č lov ě ku, nap ř. znovu užívat termín č tená ř..“ T. Ř ehák: „…knihovny se budou muset v tomto novém sv ě t ě um ě t dob ř e zorientovat. A tato orientace spolu s loajalitou k uživatel ů m se stane její hlavní konkuren č ní výhodou. Protože stávající strategické východisko: "my to máme, nikdo jiný to nemá, když to chcete, musíte p ř ijít k nám", se rozplyne jako pára nad hrncem. N ě které knihovny se zm ě ní a n ě které zaniknou..“ Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 12

13 Citujeme z odborného tisku – pokra č.: R. Vlasák: “.. nastane konec „kamenných“ knihoven? Ve ř ejné knihovny nabízejí i elektronické dokumenty a vzdálené p ř ístupy do nejr ů zn ě jších databází, p ř esto by se konce „kamenných“ knihoven m ě ly více bát specializované knihovny…“ „Problém spíše št ě pí knihovnickou profesi do dvou r ů zných sm ě r ů : knihovník s osobním kontaktem se č tená ř em a knihovník bez osobního kontaktu s uživatelem. Zm ě nily se podmínky p ř ístupu č lov ě ka k informacím, je zde domácí internet. Když chceme hovo ř it o zm ě n ě paradigmatu knihovnictví, jedná se spíše o zm ě nu paradigmatu knihovnického vzd ě lávání.“ Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 13

14 Citujeme z odborného tisku – pokra č.: „Pokud dnes internetu n ě co schází, je to zdravý (kritický) lidský rozum. Internet m ů že být n ěč ím víc, než pouhou sítí um ě lé inteligence, m ů že se stát kolektivní inteligencí lidstva. Na to pot ř ebuje i arbitra, který bude vybírat, hodnotit, popisovat, propojovat, uchovávat a propagovat to nejkvalitn ě jší poznání. Zatím to nikdo nedokázal ud ě lat lépe než knihovníci …(Rankov, P.) Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 14

15 Citujeme z odborného tisku – pokra č.: R. Papík: č te č ky jsou vynikajícím nástrojem ke č tení a otvírá se p ř ed námi etapa možná lepšího a kvalitn ě jšího č tení, než si ř ada skeptik ů myslí. Je to velká šance pro gramotnost a lepší č tení po psychické i fyziologické stránce. Knihovny to neohrozí, ale budou uzavírat smlouvy na p ů j č ování knih s nakladatelstvími a knihkupectvími. Knihovny a č te č ky budou v symbióze. Jsme sv ě dky nové technologie, která ovlivní č tená ř ství a v dobrém slova smyslu i nové role knihoven. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 15

16 Zahrani č ní výzkumy Výzkum nakladatelství SPRINGER, 2009: eBookové licence nov ě – vede nízká cena a vysoká míra pohodlí; Pr ů zkum mezi univerzitními studenty a akademickými pracovníky v USA, N ě mecku, Holandsku, Finsku a Indii. Zjiš ť ovalo se pov ě domí, (ne)užívání a názory na eBooky; Výsledek: na trhu zatím není adekvátní nabídka eBook ů, ale jedná se o d ů ležitou službu, která p ř iláká do univerzitních knihoven novou klientelu. Tato služba zasáhne všechny typy knihoven a zájem o ní poroste zárove ň s nabídkou. N ě kolik let bude v oblasti eBook ů vzrušujícím obdobím. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 16

17 International City /County Management Association (ICMA) ICMA na základ ě pr ů zkumu vytvo ř ila inova č ní program pro ve ř ejné knihovny – jedná se o propojení knihoven s komunitními partnery. Šest hlavních témat: Knihovna a místní politická reprezentace musejí mít spole č né priority. Vybudování partnerství jako klí č k inovacím. V ů d č í funkce na všech úrovních organizací – policie, rekrea č ní za ř ízení ad. kooperující organizace v míst ě. Úsp ě ch partner ů závisí od spole č ného úsilí. Inovace jsou možné v komunitách jakékoliv velikosti. Ne každé úsilí vede k úsp ě chu. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 17

18 Využívání knihovny – sociální rozm ě r Goulding zjistil, že ve ř ejné knihovny mají jako místo setkávání silný potenciál. „Aniž bychom v knihovn ě s n ě kým hovo ř ili, existuje pocit sounáležitosti s touto spole č ností, je dokonce tak silný, že prožíváme pocit solidarity.“ Boj se sociální nerovností (výzkum) nemohou knihovny nikdy vyhrát, pokud budou bojovat izolovan ě. Nutnost kooperovat s dalšími kulturními a sociálními institucemi v míst ě (nová strategie – ší ř ení kultury a demokratizace, d ů raz na digitalizaci a multikulturalizmus). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 18

19 Efektivní knihovna Ukazatele efektivnosti knihovny: 1) Ochota zam ě stnanc ů ; 2) Kompetentnost vedení; 3) Pov ě domí ve spole č nosti o službách knihovny; 4) P ř izp ů sobení služeb knihovny pot ř ebám spole č nosti. Výzkum – novozélandská studie – místní spole č nost si ve ř ejnou knihovnu velice cení (komunitní knihovny). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 19

20 Mapa možných budoucností ve ř ejných knihoven Scéná ř č. 1: Zm ě na ř ízení. Základem každé úsp ě šné knihovny je kvalitní management (vize, strategie, fundraising). Scéná ř č. 2: Budování siln ě jších komunit prost ř ednictvím ve ř ejných knihoven. Scéná ř č. 3: Zm ě na paradigma knihovnického vzd ě lávání. Scéná ř č. 4: Vytvo ř ení spole č né platformy pro sdílení informací, pro kooperaci, v č etn ě kvalitního portálu – silná spole č ná zna č ka (za č len ě ní do eProstoru). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 20

21 Mapa možných budoucností ve ř ejných knihoven - pokra č. Scéná ř č. 5: Držet roli arbitra, který hodnotí kvalitu informací v internetu. Scéná ř č. 6: Rozší ř ení nabídky o eKnihy a kvalitní č te č ky. Spolupráce s vydavateli eKnih a cílená digitalizace (tím p ř ispívání k obsahu č te č ek). Scéná ř č. 7: Bojovat za v ě domosti a znalosti, vytvá ř et nový prostor pro celoživotní u č ení (odstra ň ování sociální nerovnosti). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 21

22 P ř ípadové studie: Seattle Public Library, USA ve ř ejná knihovna m ě sta Veria, Ř ecko Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 22

23 Seattle Public Library místo sociálních kontakt ů “V sou č asnosti, kdy elektronická revoluce zdánliv ě rozpouští vše, co je pevné - zbavuje se vší pot ř eby koncentrace a zt ě lesn ě ní - se nejzazší p ř edstava knihovny jeví jako zcela absurdní.“ Rem Koolhaas, 1998 Vizoná ř Rem Koolhaas se vždycky protivil jakýmkoliv konvencím (formálním i programovým). V p ř ípad ě SPL bylo jeho úkolem zatraktivnit knihovnu úpln ě novému druhu návšt ě vník ů. Ř ešení našel v odpov ě di: „Knihovna se z prostoru ke č tení prom ěň uje na spole č enské centrum s mnohanásobnými kompetencemi.” Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 23

24 SPL Dvanáctipodlažní stavba se skládá z p ě ti hlavních platforem, které r ů zn ě p ř edskakují a odskakují a vytvá ř ejí tak nepravidelný obrys stavby. Nejd ů ležit ě jší úrovní je “spirála knih”, která prochází jako rampa p ř es č ty ř i podlaží a umož ň uje volný výb ě r knih. Z horních poschodí se nabízí pohled na patra pod vámi, m ě sto a záliv Puget Sound. Úpln ě naho ř e se nachází č ítárna s podlahou z o ř echového d ř eva a 3,7 m vysokým stropem. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 24

25 SPL V hlavním podlaží jsou umíst ě ny auditorium pro 275 lidí s místnostmi pro p ř ekladatele a d ě tský koutek s “výukovými sloupy” z betonu a bambusu. Ve druhém podlaží leží “obývák” s kobercem na podlaze a č ervené zak ř ivené pohovky pro 20 lidí. Na stejném pat ř e jsou také kavárna, videotéka a místo pro č tení novin a č asopis ů. Na č tvrtém poschodí je stánek s informacemi a 130 ze 400 celkových ve ř ejn ě p ř ístupných po č íta čů v budov ě. Nová knihovna má kapacitu 1.400.000 titul ů. Hadovit ě zato č ený pás knih obsahuje knihy od hlavního podlaží až k tomu nejvyššímu, kde se vyp ů j č ené knihy mechanicky t ř ídí a vrací nazp ě t do regál ů. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 25

26 The Seattle Public Library Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 26

27 Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 27

28 Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 28

29 Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 29

30 Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 30

31 P ř íklad komunitní knihovny v Ř ecku Ve ř ejná knihovna m ě sta Veria nejsiln ě jší knihovnickou institucí a chloubou. P ř etvo ř ila se v komunitní centrum, místo u č ení a vzd ě lávání, kreativity a zábavy. D ě ti pracují na um ě leckých projektech, dosp ě lí vysílají vlastní digitální filmy na YouTube, prarodi č e se ú č astní kurzu, jak používat Facebook a Twitter. M ě sto má 50 tisíc obyvatel. Knihovn ě se poda ř ilo pror ů st do života komunity, její aktivity sleduje celá zem ě. Využívají fundraising a „patrony“ knihovny. Jejich p ř íb ě h je silný: video ukázka. ukázka Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 31

32 D ě kujeme vám za pozornost a t ě ším se n ě kdy op ě t na setkání. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 32

33 Kontaktní údaje PhDr. Libuše Foberová, PhD. Ústav bohemistiky a knihovnictví, FPF SU v Opav ě, Masarykova 37 746 01 Opava e-mail: libuse.foberova@fpf.slu.czlibuse.foberova@fpf.slu.cz Bc. Drahomíra Blahová Ústav bohemistiky a knihovnictví, FPF SU v Opav ě, Masarykova 37 746 01 Opava e-mail: blahovad@atlas.czblahovad@atlas.cz Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 33

34 Informa č ní zdroje AABO, Svanhild, AUDUNSON, Ragnar, VARHEIM, Andreas. How do public libraries function as meeting places? In: Library and Information Science Research, (32) 2010, p. 16-26. AUDUNSON, Ragnar, ESSMAT, Sophie, AABO, Svanhild. Public libraries: A meeting place for immigrant women? In: Library and Information Science Research, (33) 2011, p. 20-227. BULLETIN SKIP. Praha: SKIP, 1990-. Vychází č tvrtletn ě. ISSN 1213-5828. (Rubrika Sm ě r: Co provedou e- č te č ky knihovnám, ro č ník 2011.) Jean-Claude Carrière, Umberto Eco. Knih se jen tak nezbavíme. Rozhovory vedl Jean-Philippe de Tonnac ; [p ř eložila Dagmar Slavíkovská]. Vyd. 1. Praha : Argo, 2010. 237 s. ISBN: 978-80- 257-0266-6 (váz.). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 34

35 Informa č ní zdroje FOBEROVÁ, Libuše. Trend ve službách: management kvality. Knihovna plus [online]. 2010, č. 2 [cit. 2011-11-24]. Dostupný z WWW:. ISSN 1801-5948. FOBEROVÁ, Libuše. Dokonalé služby v hudebních knihovnách. Duha [online]. 2010, č. 4 [cit. 2011-11-24]. Dostupný z WWW:. ISSN 1804-4255. FOBEROVÁ, Libuše. Formování knihoven na komunitní centra vede k jejich zviditeln ě ní. Knihovnický zpravodaj Vyso č ina [online]. 2010, ro č. 10, č. 1 [cit. 2011-11-24]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213- 8231.http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1196 Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 35

36 Informační zdroje GLORIEUX, Ignace, KUPPENS, Toon, VANDENBROECK, Dieter. Mind the gap: Societal limits to public library effectiveness. In: Library and Information Science Research, (29) 2007, p. 188-208, p. 188-208. JEŽKOVÁ, Z. Komunitní knihovna – p ř íležitost pro knihovnu i obec. Knižnica, 2007, ro č. 8, č. 2-3, s. 39-44. LOŠ Ť ÁKOVÁ, D. Trendy vývoje evropských knihoven. Knižnice, 2007, ro č. 8, č. 5, s. 38-43. Maximize the potential of your public library: A report of the innovative ways public libraries are addressing community priorities (ICMA Public Library Innovations Grant Projects), [online]. 2011, [cit. 2011-11- 24]. Dostupný z WWW:.http://icma.org/en/icma/knowledge_metwork/documents/kn/Document/302161 Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 36

37 Informační zdroje RANKOV, P. Spole č enská funkce knihoven v dávné minulosti a nejbližší budoucnosti. ITlib [online]. 2003, č. 1 [cit. 2011-11-24]. Dostupný z WWW:. ISSN 1336- 0779. SHELBURNE, Wendy A. E-book usage in an academic library: User attitudes and behaviors. In: Library Collection, Acquisitions and Technical Services (33) 2009, p. 59-72. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 37

38 Informační zdroje STASSELOVÁ, S. Návšt ě va prezidentky ALA na Slovensku. Knižnica, 2011, ro č. 12, č. 6, s. 24-32. Strategie pro evropské knihovny / p ř eložil a uspo ř ádal Zden ě k Matušík. Praha : Svaz knihovník ů a informa č ních pracovník ů Č R, 2006. 124 s. ISBN: 80-85851-16-4. VLASÁK, R. Nová paradigmata knihovnictví. [online]. 1999, [cit. 2011-11-24]. Dostupný z WWW:. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a sm ě ry - 15. - 16. 2. 2012 38


Stáhnout ppt "FOBEROVÁ, Libuše – BLAHOVÁ, Drahomíra Kniha ve 21. století „Budoucnost knihoven – trendy a sm ě ry“ 15. – 16. 2. 2011 Mapa možných budoucností veřejných."

Podobné prezentace


Reklamy Google