Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logistika přírodních zdrojů Vyučující: Prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc. Místnost D210L, mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logistika přírodních zdrojů Vyučující: Prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc. Místnost D210L, mail:"— Transkript prezentace:

1 Logistika přírodních zdrojů Vyučující: Prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc. Místnost D210L, mail: ganguly@mail.vstecb.cz

2 Rozvrh Blok I: 12.10.2013, 11.00 -13.30, B3 Blok II: 017.1. 2013, 08.30- 13.30, B3 Blok III: 30.11.2013, 8.30.-13.30 B3

3 Anotace předmětu 1. Definice přírodních zdrojů. Biotické a biotické zdroje. 2. Určující význam přírodních zdrojů ve vývoji lidstva. 3. Vývoj využívání přírodních zdrojů. 4. Prioritní význam energetických a vodních zdrojů I. 5. Prioritní význam energetických a vodních zdrojů II. 6. Vlivy technologických změn na spektrum a intenzitu využívání přírodních zdrojů. 7. Hospodaření s odpady jako specifickými antropogenními surovinovými akumulacemi I. 8. Hospodaření s odpady jako specifickými antropogenními surovinovými akumulacemi II. 9. Vlivy geografického rozložení zdrojů a míst jejich potřeby. 10. Politicko-ekonomické faktory. 11. Světoví producenti biotických a biotických zdrojů. 12. Logistika zajištění exportu a importu surovin. 13. Hlavní přepravní cesty a systémy Informace

4 Seznam literatury Archer A.A. (edit.): Man´s Dependence on the Earth. – Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1987 Hampl, M.: Vyčerpání zdrojů, skvěle prodejný mýtus. – CEP, Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha,2004 Rybár, P. – Sasvári, T.: Zem a zemské zdroje. – Fakulta BERG TU Košice, vydavatelství Štroffek, Košice, 1998 Palas, M.: Význam nerostných surovin pro lidskou společnost.- In Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje (edit. C. Schejbal), VŠB Ostrava, 1997, 5-12 Schejbal, C.: Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj. - In Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje (edit. C. Schejbal), VŠB Ostrava, 1997, 13-26 Schejbal, C.. Zamarský, V: Hospodaření se zdroji nerostných surovin. – In Dirner,V. et al. „Ochrana životního prostředí“. Montanex, Ostrava, 1997, 191- 213 Schejbal, C.: Lidská společnost a nerostné suroviny. - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, č.1, 2004, roč. L, řada hornicko-geologická, 9-22

5 Další materiály 1.Existuje skripta. Vypracoval Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc. Dr.h.c. 2.Online zdroje z internetu – Odkazy budou postupně dostupné 3. Textové materiály a prezentaci poskytnuté vyučujícím

6 Hodnocení 1písemný test (dne 30.11,2013) - 30% Závěrečná písemná zkouška (ještě termín není stanovený) - 70%

7 Znáte příběh many? Mana je pokrm, nějaká pouštní rostlina nebo šťáva z rostlin kterým podle Bible Bůh živil na čtyřicetileté cestě pouští izraelský lid. Bůh poskytnul vody od škály.Bible

8 Instrukce Boha Unavení a hladoví poutníci dostávali instrukce, že si mohou many nasbírat dostatek podle svých potřeb, avšak nikoli více - ani jako zásobu pro budoucnost, ani pro případný obchod, ani pro uspokojení lidské touhy mít. Mana lidem ovšem nepřilétne až do úst. Musí vynaložit určité úsilí, určitou práci a manu sbírat. Je jí dost pro všechny. Avšak ti chamtivci, kteří si naberou many více, než kolik potřebovali, se dočkají nakonec jen odporného zápachu zkažené potraviny, což je trest za neuposlechnutí "regulačního" pokynu.

9 Chápání pojem přírodních zdrojů Vezmeme-li „mana“ jako symbol přírodních zdrojů a akceptujeme-li principy v tomto příběhu, pak je možno pochopit podstatu principů o ochraně přírody a přírodních zdrojů. Bude nutno také akceptovat, že existence moderního člověka je dnes plně závislé na růžných druhých přírodních zdrojů.

10 Dostupnost přírodních zdrojů Kromě některých přírodních zdrojů, vítr, voda, sluneční energii apod., vesměs veškeré přírodní zdroje (např. uhlí, ropa, železná ruda, zemědělské a živočišné produkty apod.) vyskytuje v specifických oblastech. Některé nejsou v původním formě využitelný. Za účelem zajišťování potřeb, musí být odtěženo, provedeno úpravu aby pak dostalo k výrobcům, nebo spotřebitelům. PŘICHAZÍ LOGISTIKA, jako jeden nejmladší vědní disciplína

11 Co je logistika? Pojem logistika je odvozen od řeckého slova Logos, což znamená řád, pořádek, princip, systém. Zjednodušeně lze říci, že logistika je vědní disciplína, ve které jde v principu o to, aby byly správné věci a ve správný čas na správném místě, a to vše při zachování minimálních nákladů.

12 Podle některých odborníků, je to „řízení přepravy“ viz- http://web2.vslg.cz/fotogalerie/acta_logistica/2 012/1-cislo/1-strakos.pdf

13 Diagram podle prof. Strakoše

14 Podle prof.Strakoše

15

16 Příprava jídla

17 Definice podle Evropské logistické asociace Logistika zahrnuje organizaci, plánování, řízení a výkon toků zboží. Vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče. Tak aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a při minimálních kapitálových výdajích

18 Definice Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích Definice logistiky Evropské logistické asociace organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží – management i výkon hmotných toků !.. vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí konče… - řízení úplného logistického řetězce ! Systémový přístup !.. …podle objednávky finálního zákazníka konče… - orientace na konečného zákazníka ! … aby byly splněny všechny požadavky trhu… - požadavek na komplexní plnění požadavků ! … při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. – významné kriterium ! Princip úplných nákladů!

19 Zákazník Distributor Výrobce mont. skupin Dodavatel surovin, materiálů Výrobce dílů polotovarů Výrobce finálních výrobků Prodejní řetězec Materiálový tok Suroviny Polotovary,díly Montážní skupiny Hotové výrobky Tok informací Objednávky Předpovědi poptávky Tok přidané hodnoty Náklady na výrobu Náklady na dopravu Zisk Náklady na distribuci Stavy zásob

20 Definice přírodních zdrojů Zdroj –cokoliv co je využíváno člověkem. (OECD) Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb. (zákon č. 17/Sb. o životním prostředí)

21 Klasifikace přírodních zdrojů V zásadě můžeme rozdělit přírodních zdrojů do dvou skupin, a to na: -zdroje obnovitelné NEBO nevyčerpatelné (sluneční záření, větrná a vodní energie) -zdroje neobnovitelné NEBO vyčerpatelné (nerostné suroviny, půda, lesy, zvíře i člověk, mikroorganismů atd.). Jinak rozlišujeme na: biotické zdroje (přírodní organické látky- zdroj biosféry) a také abiotické zdroje ekosystému.

22 LIDSTVO JE PLNĚ ZÁVISLÉ NA PŘÍRODNÍCH ZDROJÍCH A TO JAK BIOTICKÝCH, TAK ABIOTICKÝCH. –zdroj : Prof. Schejbal LIDSTVO JE PLNĚ ZÁVISLÉ NA PŘÍRODNÍCH ZDROJÍCH A TO JAK BIOTICKÝCH, TAK ABIOTICKÝCH. –zdroj : Prof. Schejbal TŘI MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ zemědělství a lov hornictví sběr a kácení stromů

23 PŘÍRODA potrava, nástroje odpadky

24 ENERGIE VÝROBKY BYDLENÍ POTRAVA PŘÍRODA ZEMĚDĚLSTVÍ LOV PRŮMYSL: Energetika Hutnictví Strojírenství Chemie Stavebnictví Lehký průmysl POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL PRŮMYSLOVÉ ODPADY A TEPLO KOMUNÁLNÍ ODPAD ZNEHODNOCENÉ VÝROBKY PRŮMYSLOVÝ ODPAD LESNICTVÍ HORNICTVÍ

25 BIOTICKÉ ZDROJE Přírodní organické zdroje (zdroje biosféry) definujeme jako součásti nebo složky biosféry, které lidstvo využívá k uspokojování svých životních potřeb vyplývajících z jeho biologické i sociální podstaty ZEMĚDĚLSTVÍ LOV ZVĚŘE A RYBOLOV LESNICTVÍ

26 OBHOSPODA- ŘOVANÁ ZEM LED HORKÁ POUŠŤ TUNDRA STEPI, SAVANY LESY EXTENZIV. VYU- ŽÍVANÉ STEPI

27 REGION orná půda pastvinylesyostatní EVROPA 30183220 SEV. A STŘ. AMERIKA 13163239 JIŽNÍ AMERIKA 7265413 AFRIKA 6262444 JIŽNÍ ASIE 24211342 SEV. A STŘ. ASIE 10213336 JIHOVÝCHODNÍ ASIE 1755721 AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND 6561821

28 vodní plochy pastviny louky ostatní plochy lesy orná půda SVĚTOVÝ EXPORT POTRAVIN VYUŽÍVÁNÍ PŮDNÍHO FONDU V ČESKÉ REPUBLICE mlrd. USD

29 ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY pšenice kukuřice sojové boby sušené mléko (svět) SVĚTOVÝ ZEMĚDĚLSKÝ TRH MĚNÍ BIOPALIVA

30 LESNICKÉ PRODUKTY D řevo je pokládáno za jednu z nejperspektivnějších surovin a nosný materiál budoucnosti.

31 NEROSTNÉ SUROVINY  SPOTŘEBA NEROSTNÝCH SUROVIN JE OBECNĚ ÚMĚRNÁ ŽIVOTNÍ ÚROVNI, TZN. EKONOMICKÉ VYSPĚLOSTI STÁTU.  KAŽDÝ OBYVATEL VYSPĚLÝCH ZEMÍ SPOTŘEBUJE ZA ROK 15 AŽ 20 TUN NEROSTNÝCH SUROVIN PŘI CELOSVĚTOVÉM PRŮMĚRU CCA 3 TUNY. státrok roční spotřeba (t)celoživotní spotřeba (t) celkem z toho celkem z toho stavebníenerget.stavebníenerget. SRN198716,868,536,551180597459 ČR199316,716,359,771220463713 USA 198717,829,057,651336679574 199819,501482

32 KAŽDÝ AMERIČAN NAROZENÝ PO ROCE 2000 SPOTŘEBUJE : 0,84 t Cu 9,75 t jílů 0,45 t Zn 167069 m 3 plynu 308800 l nafty 0,49 t Pb 2,54 t Al 20,5 t Fe 26,6 t uhlí 14,56 t soli 10,76 t fosfátů 3,1 t cementu 74,46 t kamene, písku a štěrku 26,1 t dalších nerostů a kovů = CELKEM 1679,8 t NEROSTŮ, KOVŮ A PALIV ZA ŽIVOT

33 stavební kámen sádra cihlářské hlíny cement, vápno štěrk, písek bitumen, asfalt keramické jíly, kaolin minerální pigmenty a plniva minerální a skleněná vata, expandovaný vermikulit Fe, Ni, Cr, Cu, Zn, Al křemen, živce 35 prvků 42 prvků 30 kg Pb 20 kg Cu 15 kg Sb Cr 2 kg Zn Sn 0.1 kg Mn 50 kg Ni 15 kg 14 kg V 3 kg Mo 2 kg W 1 kg 20 kg Al Fe 1500 kg Pt 0.1 kg

34 ROČNÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE zeměm3m3 m3m3 Egypt50Brazílie33 680 Saud.Arábie140Kanada106 000 SAE180Gabun132 580 Mauretánie190Guyana298 270 Jordánsko240Surinam456 620 USA9 710Island653 850 svět7420 ZASTOUPENÍ VODY NA ZEMI Zdrojmil. km 3 % oceány137097,25 sníh a led292,05 spodní voda9,50,68 jezera0,1250,01 půdní vlhkost0,0650,005 atmosféra0,0130,001 vodní toky0,00170,0001 biosféra0,00060,00004 PRO JAKÉKOLIV FORMY ŽIVOTA JE NAPROSTO NEZBYTNÁ VODA ČR  1300 m 3 /osobu

35 EVROPSKÁ VODNÍ CHARTA (1968 Štrasburk) 1.Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina. surovina 2.Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat. 3.Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.Znečišťováníorganismům 4.Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.zdraví 5.Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely 6.Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.les 7.Vodní zdroje musí být zachovány 8.Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.hospodaření 9.Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.výzkumu 10.Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky. 11.Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.povodí 12.Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.mezinárodní spolupráci 1.Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina. surovina 2.Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat. 3.Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.Znečišťováníorganismům 4.Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.zdraví 5.Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely 6.Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.les 7.Vodní zdroje musí být zachovány 8.Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.hospodaření 9.Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.výzkumu 10.Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky. 11.Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.povodí 12.Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.mezinárodní spolupráci

36 SNAHA ROZVOJOVÝCH ZEMÍ ALESPOŇ SE PŘIBLÍŽIT VYSPĚLEJŠÍM ZEMÍM PŮSOBÍ RŮST SUROVINOVÝCH A HLAVNĚ ENERGETICKÝCH POTŘEB. ZAJIŠTĚNÍ LIDSKÉ POPULACE POTŘEBNOU ENERGIÍ JE NEJVÁŽNĚJŠÍM PROBLÉMEM V SOUVISLOSTI S KONCEPCÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE.

37 ZAJIŠTĚNÍ ENERGIÍ – PRVOŘADÝ PROBLÉM ZDROJE ENERGIE:   NEOBNOVITELNÉ UHLÍ UHLÍ ROPA ROPA ZEMNÍ PLYN ZEMNÍ PLYN JADERNÁ ENERGIE JADERNÁ ENERGIE BITUMINOZNÍ PÍSKY A BŘIDLICE BITUMINOZNÍ PÍSKY A BŘIDLICE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE HYDRÁTY METANU HYDRÁTY METANU OBNOVITELNÉ VODNÍ ENERGIE VODNÍ ENERGIE BIOENERGIE BIOENERGIE ENERGIE VĚTRU ENERGIE VĚTRU SLUNEČNÍ ENERGIE SLUNEČNÍ ENERGIE ENERGIE PŘÍLIVU ENERGIE PŘÍLIVU

38 SVĚTOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE

39 ZEMĚ S NEJVĚTŠÍ SPOTŘEBOU ENERGIE NA OBYVATELE V R. 1998 ČR

40

41 1900 1950 2000

42 Severní Amerika 116.7 Vých.Evropa a býv.SSSR 113,3 Západní Evropa 25,8 Jižní a Střední Amerika 7,8 Afrika a Střední Východ 61,4 Australoázie 47,3 Ostatní Ázie 74,9 Čína 62,2 SVĚTOVÉ ZÁSOBY UHLÍ STATICKÁ ŽIVOTNOST ZDROJŮ UHLÍ JE 250 LET, ROPY 40 LET A PLYNU 70 LET

43 KLASIFIKACE ROPNÝCH POLÍ PODLE DENNÍ PRODUKCE produkce barelů/den počet polí celková produkce 000 B/d období objevení před 1950 1950 + 1960 + 1970 + 1098 + 1990 + 1 000 000 +48 000211 500 000 – 999 000105 90023311 300 000 – 499 000124 10031611 200 000 – 299 000296 450846911 100 000 – 199 000617 9005813 11 celkem11632 350201728251412

44 ZDROJE ROPY ZDROJE ZEMNÍHO PLYNU

45 TĚŽBA V R. 2003 STÁT% KANADA24,9 AUSTRÁLIE23,0 RUSKO8,9 NIGER8,2 NAMIBIE8,0 KAZACHSTÁN7,7 UZBEKISTÁN5,3 JAR2,5 USA2,4 UKRAJINA2,4 0,7 % V PŘÍRODNÍM URANU LEHKOVODNÍ REAKTORY LEHKOVODNÍ REAKTORY ZNÁMÉ ZÁSOBY ZNÁMÉ ZÁSOBY – PŘI DNEŠNÍ CENĚ NA 50 LET – PŘI ZDVOJNÁSOBENÍ CENY NA 200 LET U 235 U 238 99,3 % V PŘÍRODNÍM URANU RYCHLÉ (MNOŽIVÉ) REAKTORY RYCHLÉ (MNOŽIVÉ) REAKTORY ZNÁMÉ ZÁSOBY ZNÁMÉ ZÁSOBY – NA STOVKY LET – VYUŽITÍ JADERNÝCH ODPADŮ SUBKRITICKÉ REAKTORY SUBKRITICKÉ REAKTORY JADERNÁ FÚZE: DO PROVOZU KOLEM ROKU 2050 VYUŽÍVÁ DEUTERIUM A LITHIUM ZÁSOBY NA TISÍCE AŽ MILIONY LET ODPAD PRŮZKUM BYL PŘERUŠEN


Stáhnout ppt "Logistika přírodních zdrojů Vyučující: Prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc. Místnost D210L, mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google