Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence příjmů a výdajů FO A odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence příjmů a výdajů FO A odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy."— Transkript prezentace:

1 Evidence příjmů a výdajů FO A odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy

2 Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví Od r. 2004 – jedná se o prostou evidenci příjmů a výdajů podnikatelů zjednodušenou na soupis položek ovlivňujících základ daně. V současné době není řazena mezi účetnictví, je řízena daňovými, nikoli účetními zákony. Daňová evidence je určená pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a jejich roční obrat nepřesáhl 25 mil. Kč. Kromě vedení příjmů a výdajů vede evidenci majetku a závazků.

3 Daňová evidence podnikatelů obsahuje deník příjmů a výdajů Knihu pohledávek a závazků karty dlouhodobého majetku Kartu zásob mzdovou evidenci pokladní knihu (může být součásti deníku příjmů a výdajů) evidenci stálých plateb knihu jízd

4 Příklad deníku vč. Pokladní knihy PokladnaBěžný účet PříjmyVýdaje PříjmyVýdaje Dat.Dokl TextNezdaňNeuznatelné ZdaněnéUznatelné příjemvýdejpříjemvýdej abc12345678 Zůstatek Zůstatek BÚ

5 Označování dokladů Není předepsán způsob označování dokladů, pouze to, že musí tvořit uzavřenou číselnou řadu, např.: PP1 – pokladna příjem PVx – pokladna výdaj BVx – bankovní výpis FVx – Faktura vydaná FDx – faktura došlá

6 Úloha: Zapište tyto podnikatelské případy do deníku: Osobní vklad podnikatele do pokladny (PP1) 170 000,-- Osobní vklad podnikatele na BÚ (BV1) Kč 20 000,-- Poplatek bance za založení účtu (BV1) 200,-- Přijatá záloha od zákazníka za návrh vybavení stylovým nábytkem (příjmový PP2) Kč 80 000,-- V hotovosti nákup účetního programu ÚČTO 2006 (výdajový PV1) 4 000,-- Nákup osobního auta hotově (výdajový PV2) 200 000,-- Složenkou zaplatil školení "Daňová evidence příjmů a výdajů" (výdajový PV3) 1 600,-- Na BÚ došla úhrada faktury FV1 fy OREL za vyrobený konferenční stůl (BV2) 15 000,-- Výběr peněz z pokladny pro osobní spotřebu (výdajový PV4) 10 000,-- Přijatý úvěr (BV3) 600 000,-- Úhrada FD1 – nákup hoblovací stolice 500 000,-- Splátka úvěru – úmor 11000 a úrok (BV4) 11 000,-- a 4000,-- Na BÚ došla úhrada FV2 fy Delta za vybavení kancelářských prostor (BV5)300 000,-- Na konci roku uplatní odpisy z automobilu (VUD – vnitřní účetní doklad)40 000,-- A odpis hoblovací stolice100 000,--

7 Ukázka knihy vydaných faktur

8 Úrok, úmor, anuita Anuita je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje. Úmor je vracení půjčených peněz/jistiny (není náklad!) Úrok je náklad!

9 Splátka (anuita) – úrok – úmor

10 Minimum z podvojného účetnictví: Základním výkazem je Rozvaha/bilance majetku Obsahuje a jedné straně aktiva (A) a na druhé straně pasiva (P) V každém okamžiku musí platit A = P

11 Proč Bilance? Protože v jednom výkazu obsahuje přehled o majetku A, ale i zdrojích, z jakých byl majetek pořízen P (vlastní zdroje firmy nebo cizí – půjčené peníze) Majetek mohou mít oba stejně velký, ale někdo si na něj půjčil a někdo je pořídil z vlastních prostředků Kdo je bohatší?

12 Majetek = aktiva (assets) Majetek podniku není od toho aby se pouze vlastnil, ale investoval do budoucnosti – aktivně s ním nakládal tak, aby zbohatnul = aktiva Klíčovými aktivy se dnes pomalu stávají nehmotná aktiva (know-how, patenty, obchodní značka/brand….) Aktiva vydělávají bohatství!!! Podnik bohatne.

13 Pasiva (liabilities) = informují o tom, odkud (z jakých zdrojů) byl majetek podniku pořízen (zdroje mohou být vlastní nebo cizí – úvěr,.....) (pojem pasiva nezaměňujte s právním výrazem pro dluhy!) Bilanční rovnice: A = P

14

15 Výsledovka – výkaz zisků a ztrát I když z porovnání rozvah za dvě období (roky) zjistím, o kolik podnik zbohatnul, teprve ve výsledovce se dovím jakým způsobem podnik zbohatnul Zisk je jednou z pasivních položek - náklady zisk snižují -výnosy zisk zvyšují Z = V - N MD ZiskD - NákladyVýnosy + Rozdíl je buď Zisk nebo Ztráta 15

16 Co je dlouhodobý majetek DM (aktivum) – definuje Zákon o dani z příjmu doba použitelnosti delší než rok cena majetku (aktiva) větší než 40.000 Kč DHM – pro dlouhodobý hmotný majetek, (60.000 Kč pro nehmotný DNM) Jak se stanovuje cena tohoto majetku? 1) Vstupní cena = cena pořízení + náklady související s pořízením ( 2) Cena reprodukční (cena majetku není známa, proto stanovena jako znalecký odhad, nebo cena obvyklá používá se u majetku nabytého darováním nebo vloženého do podnikání) 3) Vlastními náklady – pořízení ve vlastní režii

17 Odpisy a Cash flow Odpis je náklad a není výdaj. K úbytku peněz došlo na počátku a pak už žádné peněžní výdaje nejsou. Počáteční výdaj je rozpočten do nákladů na léta použitelnosti = odpisy, odpisy jsou tedy nákladem a snižují zisk, aniž bychom museli něco platit. „Odpisy jsou zdrojem financování majetku….“ = naprostý nesmysl! Příklad: Podnik koupil/zaplatil v roce 0 bagr za 900 tis. Tři roky ho bude pronajímat a pak se bagr musí vyřadit. Ročně bude bagr pronajímat za 350 tis. Jaký je každoroční zisk. Kolik podniku přibude peněz? Stanovte Výdaje, příjmy, výnosy, náklady.

18 Dobu odpisu upravuje zákon o Dani z příjmu (ZoDP). Doba odepisování závisí na tom, do které odpisové skupiny majetek patří. Tabulka č. 1 – Doba odpisu podle zákona o dani z příjmů Daňové odpisy – stejné pro všechny podniky i FO podnikatele (jsou pouze roční)

19 Rovnoměrné odpisy - Odlišná odpisová sazba je v prvním roce odpisování a v dalších letech. Důvod – uplatňujeme roční odpis bez ohledu na datum pořízení. Sazba pro zvýšenou vstupní cenu se používá v případě, že u majetku v průběhu jeho užívání bylo provedeno technické zhodnocení. Vychází vždy ze Vstupní ceny. Výpočet: Vynásobíme odpisovou sazbu se vstupní cenou majetku. Laboratorní zařízení zařadíme do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 11 %, v dalších letech odpisování 22,25 %. Výše odpisu v 1. roce je 11 % x 120 000 Kč tj. 13 200 Kč. Odpis ve 2. – 5. roce je stejný (rovnoměrný) 22,25 % x 120 000 Kč, tj. 26 700 Kč.

20 Zrychlené odpisy - Koeficienty jsou určeny pro první rok odpisu, pro další roky odpisování a v případě technického zhodnocení se použije koeficient pro zvýšenou cenu. Koeficient pro 1 rok odpisu odpovídá době odepisování. Odpis pro 1. rok = vstupní cena / k1 pro danou skupinu. V dalších letech se odpis vypočítá jako dvojnásobek zůstatkové ceny/ koeficient pro další roky mínus počet let, kdy byl majetek už odepsán: Odpisy v dalších letech = 2 x zůstatková cena / kn-n kn je koeficient v dalších letech odpisování n je počet let, během nichž byl již majetek odepisován

21 Příklad: zrychlené odpisování Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 5, v dalších letech odpisování 6. 1. rok = 120 000 Kč / 5 = 24 000 Kč Zůstatková cena = 120 000 Kč – 24 000 Kč = 96 000 Kč 2. rok = 2 x 96 000 Kč / (6 – 1) = 38 400 Kč Zůstatková cena = 96 000 Kč – 38 400 Kč = 57 600 Kč 3. rok = 2 x 57 600 Kč /(6 – 2) = 28 800 Kč Zůstatková cena = 57 600 Kč – 28 800 Kč = 28 800 Kč 4. rok = 2 x 28 800 Kč/ (6-3) = 19 200 Kč Zůstatková cena = 28 800 Kč - 19 200 Kč = 9 600 Kč 5. rok = 2 x 9 600 Kč/ (6-4) = 9 600 Kč Zůstatková cen = 0 Kč


Stáhnout ppt "Evidence příjmů a výdajů FO A odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google