Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence příjmů a výdajů FO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence příjmů a výdajů FO"— Transkript prezentace:

1 Evidence příjmů a výdajů FO
A odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy

2 Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím
Daňová evidence je právně upraveno Zákonem o účetnictví používají ho účetní jednotky používá pojmy náklady a výnosy daňový základ je ovlivněn momentem realizace (= výnosy se účtují již v okamžiku zaslání faktury odběratelům) je téměř vyloučené toto účetnictví vést ručně, velké množství účetního software (např. Pohoda, Money, ABRA, Stereo....) Je právně upraveno Zákonem o dani z příjmu (není tedy účetnictvím) používají ji fyzické osoby používá pojmy výdaje a příjmy daňový základ je vyčíslen ze skutečně obdržených příjmů a zaplacených výdajů evidenci lze vést i ručně, popř. použitím např. Excelu

3 Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví
Od r – jedná se o prostou evidenci příjmů a výdajů podnikatelů zjednodušenou na soupis položek ovlivňujících základ daně. V současné době není řazena mezi účetnictví, je řízena daňovými, nikoli účetními zákony. Daňová evidence je určená pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a jejich roční obrat nepřesáhl 25 mil. Kč. Kromě vedení příjmů a výdajů vede evidenci majetku a závazků.

4 Daňová evidence podnikatelů obsahuje
Deník příjmů a výdajů Knihu pohledávek/faktur vydaných a závazků/faktur došlých Karty dlouhodobého majetku Kartu zásob Mzdovou evidenci Pokladní knihu (může být součásti deníku příjmů a výdajů) Knihu jízd Evidenci stálých plateb

5 Příklad deníku vč. Pokladní knihy
Zůstatek Zůstatek BÚ Pokladna Běžný účet Příjmy Výdaje Dat. Dokl Text Nezdaň Neuznatelné Zdaněné Uznatelné příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8

6 Označování dokladů Není předepsán způsob označování dokladů, pouze to, že musí tvořit uzavřenou číselnou řadu, např.: PP1 – pokladna příjem PVx – pokladna výdaj BVx – bankovní výpis FVx – faktura vydaná FDx – faktura došlá

7 Zapište do deníku příjmů a výdajů:
Zapište tyto podnikatelské případy do deníku: Osobní vklad podnikatele do pokladny (PP1) ,-- Osobní vklad podnikatele na BÚ (BV1) ,-- Poplatek bance za založení účtu (BV1) ,-- Zaplacena FD1 firmě Dřevopro - nákup materiálu/dřeva (BV1) ,-- Přijatá záloha od zákazníka za návrh vybavení stylovým nábytkem (příjmový PP2) ,-- V hotovosti nákup účetního programu ÚČTO 2009 (výdajový PV1) ,-- Nákup osobního auta hotově (výdajový PV2) ,-- Hotově zaplatil školení „Jak chytře na daně" (výdajový PV3) ,-- Na BÚ došla úhrada faktury FV1 (fa OREL) za vyrobený konferenční stůl (BV2) ,-- Výběr peněz z pokladny pro osobní spotřebu (výdajový PV4) ,-- Přijatý úvěr (BV3) ,-- Úhrada FD2 – fa KASA - nákup hoblovací stolice (BV3) ,-- Splátka úvěru: anuita 15000,- (úmor a úrok 4000,-) (BV4) ,-- Na BÚ došla úhrada FV2 (fa Delta) za vybavení kancelářských prostor (BV5) ,-- Jaké jsou příjmy (ř. 101) a jaké jsou výdaje (ř. 102) podnikatele, které se uvedou v daňovém přiznání v Příloze č. 1? Na konci roku uplatní odpisy z automobilu ,-- A odpis hoblovací stolice ,-- (ř. 106 v součtu za automobil a stolici ,--)

8 Ukázka knihy faktur vydaných FV
Ukázka knihy faktur došlých FD

9 Anuita, úrok, úmor Přijatá půjčka od banky není příjem ke zdanění.
Anuita je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity je neměnná, plynule se v jednotlivých splátkách mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje. Úmor je vracení půjčených peněz (není z hlediska daní uznatelný výdaj: je to snížení kapitálů o vratku cizího kapitálu) tj. analogicky k tomu, že přijatá půjčka nebyl příjem ke zdanění (je to navýšení kapitálu pomocí cizího kapitálu). Úrok je uznatelný daňový výdaj – je to poplatek za „zápůjčku kapitálu“!

10 Splátka (anuita) – úrok – úmor

11 Co je dlouhodobý majetek DM (aktivum) – definuje Zákon o dani z příjmu
doba použitelnosti delší než rok cena majetku (aktiva) větší než Kč DHM – pro dlouhodobý hmotný majetek, ( Kč pro nehmotný DNM – např. SW, licence) Jak se stanovuje cena tohoto majetku? 1) Vstupní cena = cena pořízení + náklady související s pořízením 2) Cena reprodukční (cena majetku není známa, proto stanovena jako znalecký odhad, nebo cena obvyklá používá se u majetku nabytého darováním nebo vloženého do podnikání) 3) Vlastními náklady – pořízení ve vlastní režii

12 Odpisy a Cash flow Odpis je náklad a není peněžní výdaj. K úbytku peněz došlo na počátku při nákupu stroje a pak už žádné peněžní výdaje nejsou. Náklady totiž nemusí vždy znamenat výdaje – např. odpisy. Počáteční výdaj je rozpočten do nákladů na léta použitelnosti = odpisy, odpisy jsou tedy nákladem a snižují zisk, aniž bychom museli něco platit/aniž by byly výdajem. Str. 125

13

14

15 Suma odpisů P - V

16 Daňové odpisy – stejné pro všechny podniky i FO podnikatele (jsou pouze roční)
Dobu odpisu upravuje zákon o Dani z příjmu (ZoDP). Doba odepisování závisí na tom, do které odpisové skupiny majetek patří. Tabulka č. 1 – Doba odpisu podle zákona o dani z příjmů

17 Rovnoměrné odpisy - Odlišná odpisová sazba je v prvním roce odpisování a v dalších letech. Důvod – uplatňujeme roční odpis bez ohledu na datum pořízení. Sazba pro zvýšenou vstupní cenu se používá v případě, že u majetku v průběhu jeho užívání bylo provedeno technické zhodnocení. Vychází vždy ze Vstupní ceny. Výpočet: Vynásobíme odpisovou sazbu se vstupní cenou majetku. Laboratorní zařízení zařadíme do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 11 %, v dalších letech odpisování 22,25 %. Výše odpisu v 1. roce je 11 % x Kč tj Kč. Odpis ve 2. – 5. roce je stejný (rovnoměrný) 22,25 % x 120 000 Kč, tj. 26 700 Kč.

18 Zrychlené odpisy - Koeficienty jsou určeny pro první rok odpisu, pro další roky odpisování a v případě technického zhodnocení se použije koeficient pro zvýšenou cenu. Koeficient pro 1 rok odpisu odpovídá době odepisování. Odpis pro 1. rok = vstupní cena / k1 pro danou skupinu . V dalších letech se odpis vypočítá jako dvojnásobek zůstatkové ceny/ koeficient pro další roky mínus počet let, kdy byl majetek už odepsán: Odpisy v dalších letech = 2 x zůstatková cena / kn-n kn je koeficient v dalších letech odpisování n je počet let, během nichž byl již majetek odepisován

19 Příklad: zrychlené odpisování
Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 5, v dalších letech odpisování 6. 1. rok = Kč / 5 = Kč Zůstatková cena = Kč – Kč = Kč 2. rok = 2 x Kč / (6 – 1) = Kč Zůstatková cena = Kč – Kč = Kč 3. rok = 2 x Kč /(6 – 2) = Kč Zůstatková cena = Kč – Kč = Kč 4. rok = 2 x Kč/ (6-3) = Kč Zůstatková cena = Kč Kč = Kč 5. rok = 2 x Kč/ (6-4) = Kč Zůstatková cen = 0 Kč


Stáhnout ppt "Evidence příjmů a výdajů FO"

Podobné prezentace


Reklamy Google