Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JJ Mois Année Nástroje KB pro financování municipálních projektů Nástroje KB pro financování municipálních projektů X. celostátní finanční konference SMO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JJ Mois Année Nástroje KB pro financování municipálních projektů Nástroje KB pro financování municipálních projektů X. celostátní finanční konference SMO."— Transkript prezentace:

1 JJ Mois Année Nástroje KB pro financování municipálních projektů Nástroje KB pro financování municipálních projektů X. celostátní finanční konference SMO ČR Drs. Filip Kotora Marketing - Střední podniky a municipality Komerční banka, a.s. 12. – 13. listopadu 2007

2 X. celostátní finanční konference SMO ČR 2 Pozice KB ► Přes 60% měst a obcí ČR má obchodní vztah s KB ► 52 % měst a obcí ČR považuje KB za svoji hlavní banku * Nárůst podílu KB o více než 10% od r. 2004 ► 13 krajů ČR má obchodní vztah s KB * ) Zdroj: Výzkum bankovních služeb, Agentura MEDIAN, 05/2007

3 X. celostátní finanční konference SMO ČR 3 Jiné banky Dotazovaná obec či město je klientem: Jiná banka Hlavní bankou dotazované obce čí města je: Zdroj: Výzkum bankovních služeb, Agentura MEDIAN, 05/2007 Významný posun preferencí směrem ke Komerční bance

4 X. celostátní finanční konference SMO ČR 4 2007 - 2013: Nové výzvy, nové možnosti 2004 – 2006 – alokováno 75 mld CZK 2007 – 2013 – alokováno 870 mld CZK  společně s kofinancováním ČR – 983 mld CZK ročně 140 mld CZK dotačních prostředků

5 X. celostátní finanční konference SMO ČR 5 ► 6x větší alokace zdrojů pro ČR než v minulém období ► Snížení podílu národního spolufinancování z 25% na 15% ► Možnost financování DPH jako uznatelného nákladu z dotace i pro plátce ► Prodloužení doby na realizaci projektů (pravidlo N+3 do roku 2010) ► Rozšíření možnosti zálohového a průběžného financování z dotace (místo dosavadního financování ex-post) ► Zvýšení požadavků na zabezpečení objemu spolufinancování celého projektu vlastními/cizími zdroji celého projektu vlastními/cizími zdroji Finanční aspekty v novém období

6 X. celostátní finanční konference SMO ČR 6 Přehled OP 2007 - 2013 2 programy pro Prahu Konkurenceschopnost Adaptabilita 8 tematických programů: Integrovaný OP Podnikání a inovace Životní prostředí Doprava Vzdělání pro konkurenceschopnost Výzkum a vývoj pro inovace Lidské zdroje a zaměstnanost Technická pomoc 7 programů zaměřených na evropskou územní spolupráci: Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko; Česko – Sasko; Česko – Bavorsko; Česko – Slovensko; Česko– Rakousko Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce 7 regionálních programů: ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Moravskoslezko ROP NUTS II Střední Morava Cíl 1 => 15 OP Cíl 2 => 2 OP Cíl 3 => 7 OP

7 X. celostátní finanční konference SMO ČR 7 Tématické zaměření OP 2007 - 2013

8 X. celostátní finanční konference SMO ČR 8 Míra krytí uznatelných nákladů Municipality, NNO, VŠ, Výzkumné ústavy (nepodnikatelské subjekty s neziskovým projektem) Municipality, státní organizace (např. ŘSD) (Infrastrukturní projekty přinášející zisk) Podnikatelské subjekty (ziskové projekty) Regionální OP OP Lidské zdroje OP Vzdělávání OP Přeshraniční spolupráce Integrovaný OP OP Věda a výzkum Regionální OP OP Životní prostředí OP Doprava Integrovaný OP Regionální OP OP Podnikání a inovace OP životní prostředí OP Věda a výzkum Integrovaný OP OP Rybářství Program rozvoje venkova Dotace až 85% Dotace 40- 60% Dotace až 50%

9 X. celostátní finanční konference SMO ČR 9 Dotační možnosti pro obce 2007 - 2013 Program rozvoje venkova (PRV)  obce < 2 000 obyv.: cestovní ruch, vodohospodářství, kanalizace, ČOV  obce < 500 obyv.: infrastruktura, veřejná prostranství, obč. vybavenost, kulturní dědictví,… Operační program Životní prostředí (OPŽP)  obce > 2 000 obyv. + CHKO a Natura => vodohospodářství, kanalizace, ČOV  obce => kvalita ovzduší, OZE, úspory energie, odpady, ekologické zátěže,… Integrovaný operační program (IOP)  ICT, sociální integrace, kulturní dědictví  obce > 20 000 obyv. => veřejná prostranství problémových sídlišť (IPRM) Regionální operační programy (ROP)  místní komunikace, rozvoj obcí a měst, cestovní ruch Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZaZ)  sociální integrace, zlepšování veřejné správy,… Operační program Podnikání a inovace (OPPI)  průmyslové zóny,…

10 X. celostátní finanční konference SMO ČR 10 Komplexní přístup KB k financování projektů s podporou EU nová nabídka pro 2008 ► Nový, inovativní koncept Komerční banky ► Zajištění kompletního cyklu financování projektů ► Individuální konzultace na pobočkách o způsobu financování (Program PONTE II) ► Podpora regionálních EU specialistů, specializované pracoviště na centrální úrovni * ► Zprostředkování poradenských služeb, vč. vyhledávání dotačních titulů ► Výběr poradenských firem dle regionální působnosti a odborného zaměření ► KB EU POINT Promotion Center zajistí informovanost o EU dotacích * včetně projektů využívajících obnovitelné zdroje

11 X. celostátní finanční konference SMO ČR 11 Program Ponte – výsledky k 30.6.2007 KB financuje cca 4 mld. Kč, což představuje účast na 323 projektech

12 X. celostátní finanční konference SMO ČR 12 Finanční poradenství a podpora ► Konzultace zaměřené na financování projektu ► Posouzení finančního plánu Úvěrové produkty ► Nezávazný nebo závazný příslib úvěru ► Předfinancování dotace  Krátko až střednědobý úvěr na krytí uznatelných nákladů  Překlenutí vzniku nákladů a čerpání dotace  Možnost předfinancování etap revolvingovým úvěrem ► Spolufinancování projektu  Středně až dlouhodobý úvěr na vlastní výdaje nekryté dotací  Zdrojem splácení úvěru jsou vlastní zdroje klienta  Splácení jistiny postupně dle splátkového kalendáře Program Ponte II první nabídka svého typu na trhu pokračuje i v období 2007-2013

13 X. celostátní finanční konference SMO ČR 13 Investiční úvěr KB  Dotace jsou čerpány následně a jako dílčí krytí nákladů. To znamená potřebu předfinancování a spolufinancování. předfinancování grantu (možnost etapizace) PŘEDFINANCOVÁNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ vlastní zdroje klienta Struktura financování projektů

14 X. celostátní finanční konference SMO ČR 14 Schéma financování projektů s dotacemi EU Předfinancování Kofinancování 1 2345 6 RevolvingDÚ/ investiční úvěr

15 X. celostátní finanční konference SMO ČR 15 Požadované dokumenty při žádosti o úvěr municipalit  Plnění rozpočtu za uplynulé dva roky  Formulář „Výpočet ukazatele dluhové služby“  Schválený rozpočet na běžný rok vč. ověřeného záznamu z přísl. zasedání zastupitelstva  Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva se schváleným usnesením o přijetí úvěru  Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací za uplynulé dva roky  Přehled o závazcích obce vůči bankám i ostatním subjektům vč. poskytnutých záruk  Projekt včetně studie proveditelnosti (pokud je vyžadována pro projednání žádosti)  Stavební povolení, smlouva o dílo  Rozhodnutí o schválení dotace ► Stejný rozsah dokumentace jako při předložení žádosti o dotaci

16 X. celostátní finanční konference SMO ČR 16 KB je připravena nabídnout nejvhodnější řešení pro zajištění úrokového rizika. Cílem je vždy maximální eliminace dopadů tržních změn na klienta s co nejnižšími náklady pro klienta. Zajištění rizik projektu Vnitřní riziko: spojené bezprostředně s projektem, s jeho návratností, apod. Vnější riziko: možnost růstu úrokových sazeb

17 X. celostátní finanční konference SMO ČR 17 ► Očekáváme velký zájem měst o profinancování těchto projektů  Regenerace brownfields  Obnova vybraných částí měst (regenerace center)  Rozvoj infrastruktury ve školství a zdravotnictví (opravy budov, dostavby)  Rozvoj infrastruktury ve zdravotnictví (např. i nákup přístrojů)  Rozvoj infrastruktury v sociální oblasti (stacionáře, chráněná bydlení) Urbánní dimenze v regionálních OP (2007-2013) Integrované plány rozvoje měst - IPRM  Speciální nabídka KB: vyhodnocení a realizace úvěru v opatřeních „urbánní dimenze“ (projekty realizované pod IPRM) bez poplatku „urbánní dimenze“ (projekty realizované pod IPRM) bez poplatku * * pro úvěry nad Kč 5 mio

18 X. celostátní finanční konference SMO ČR 18 Klášterec nad Ohří – úspěšný příklad urbánního projektu Dostavba a rekonstrukce lázeňské zóny v historickém centru města Celkové náklady projektu:110 mil. Kč Finanční krytí:  Fondy EU82 mil.  Dotace státu17 mil. Kč  Dlouhodobý investiční úvěr KB11 mil. Kč Podpis smlouvy:2005 Úvěr splácen od: 2006 Konečná splatnost:2020

19 X. celostátní finanční konference SMO ČR 19 „Šlapanicko“ – úspěšný příklad vodohospodářského projektu Projekt ČOV a kanalizace pro svazek čtrnácti obcí financovaný KB Součást zastřešujícího projektu „Ochrana povodí řeky Dýje“  Celkové náklady Kč 1,4 mld. s dotačním prvkem EU ve výši Kč 900 tis.  Cíl: ochrana ŽP, vytvoření vodohospodářské infrastruktury Investiční náklady „Šlapanicko“:Kč 450 mln  Dotace EUKč 306 mln  Dotace ze státního rozpočtuKč 23 mln  Dlouhodobý investiční úvěr KBKč 121 mln -Po dobu realizace projektu (2007) je úvěr čerpán jako KTK -Po realizaci dojde k převedení čerpaného zůstatku na dlouhodobý investiční úvěr se splatností 10 let

20 X. celostátní finanční konference SMO ČR 20 Programy financování municipalit podporované EU ► KB připravila pro rok 2007 dva nové programy financování municipalit s podporou EU ve spolupráci s:  Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD)  Evropskou investiční bankou (EIB) ► Celkový nový objem zvýhodněného úvěrového financování určeného pro komunální projekty 600 mil. Kč ► Přímá podpora EU pro municipální klienty KB 60 mil. Kč (kombinace grantové podpory a technické asistence / poradenských služeb)

21 X. celostátní finanční konference SMO ČR 21 Úspěšné příklady z praxe ► Obec Bánov: Výstavba sociálních bytů (tendr 05/07)  Uvěr KB ve výši 340 tis. EUR se platností 10 let  Využití dotace na úvěr ze zdrojů EBRD (4%) ► Město Dubňany: Výstavba ZŠ a infrastruktury (tendr 05/07)  Projekt v hodnotě EUR 3.6 mio (Kč 100 mio.)  Úvěr KB ve výši EUR 1,8 mio se splatností 20 let  Využití dotace ze zdrojů EIB ve výši EUR 180 tis. (5%) ► V případě zájmu využít dotační programy EBRD a EIB pro komunální projekt je nutné požadavek zohlednit již ve fázi přípravy zadávací dokumentace k veřejné zakázce

22 JJ Mois Année Nová nabídka Komerční banky Nová nabídka Komerční banky X. celostátní finanční konference SMO ČR Drs. Filip Kotora Marketing - Střední podniky a municipality Komerční banka, a.s. 12. – 13. listopadu 2007

23 X. celostátní finanční konference SMO ČR 23  KB jako jediná banka v ČR nabízí od srpna 2006 unikátní produkt, kterým je kombinovaná platební a univerzitní identifikační karta – UNIkarta  Možnost spojení kombinované karty KB s funkčnostmi městské karty:  dopravní aplikace (MHD/ČD a.s.)  kultura (např. knihovny, vstupy do objektů)  parkovací systémy Studentská UNIkarta např. obsahuje:  Univerzitní průkaz  Platební kartu Maestro  Bezkontaktní čip MIFARE  Kartu ISIC Multifunkční co-brandované městské karty

24 X. celostátní finanční konference SMO ČR 24 Co nabízíme…  Zajištění výroby čipových karet  Celou kapacitu bezkontaktního čipu MIFARE plně k dispozici  Karta se v případě zájmu držitele stane také platební kartou KB  Řešení pro akceptaci platebních karet pro dobíjení elektronické peněženky a předplatného kuponu  samoobslužné zóny  Možnost nalezení atraktivního designu, akceptovatelného všemi stranami, nebo využití stávajícího vzhledu městské/dopravní karty

25 X. celostátní finanční konference SMO ČR 25 Výhody pro držitele  Univerzální multifunkční karta  Zdarma aktivace platební funkce karty a její napojení na účet u KB  Bonus za aktivaci platební funkce  Nadstandardní bankovní výhody spojené s kartou  Pro studenty proplacení licence ISIC při aktivaci karty Výhody pro město  KB zajistí celý proces výroby a dodání karet městu/dopravci  Významná úspora nákladů na výrobu karet  Celá kapacita 4 kByte bezkontaktního čipu MIFARE plně k dispozici  Benefity pro město při aktivaci karty držitelem Co to přináší…

26 X. celostátní finanční konference SMO ČR 26 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "JJ Mois Année Nástroje KB pro financování municipálních projektů Nástroje KB pro financování municipálních projektů X. celostátní finanční konference SMO."

Podobné prezentace


Reklamy Google