Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice Místo: Černotín Dne: 17. 6. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice Místo: Černotín Dne: 17. 6. 2014."— Transkript prezentace:

1 1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice Místo: Černotín Dne: 17. 6. 2014

2 Program jednání Schválení jednacího řádu Zhodnocení dosavadních prací na projektu Výsledky analýz jednotlivých oblastí a varianty řešení u problémů Výběr volitelného tématu Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce Stanovení dalšího postupu

3 Jednací řád Každá obec má 1 hlas bez ohledu na to, kolik představitelů daná obec na Setkání vyslala Setkání je usnášeníschopné, jsou-li přítomni zástupci nejméně 30 % obcí ze správního obvodu ORP Návrh je schválen, pokud se pro jeho přijetí vyjádří nadpoloviční většina přítomných představitelů obcí, zároveň však tato nadpoloviční většina musí být složena z představitelů takových obcí, které mají v součtu na svém území přihlášeno k trvalému pobytu více než 50 % obyvatel, počítáno z celkového počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na území obcí, které se oficiálního Setkání představitelů zúčastní

4 Zhodnocení dosavadních prací na projektu Sestavení realizačního týmu Informace starostům ORP o zahájení realizace projektu Dotazníkové šetření 1. a 2. část Zpracování analytické části souhrnného dokumentu za 3 oblasti (schválen 12. 6. 2014) Nástin návrhů opatření pro analyzované oblasti Organizace 1. oficiálního setkání starostů

5 Výsledky 1. části dotazníkového šetření zapojilo se 29 obcí z celkových 31 (93%) Oblasti, ve kterých velmi dobře či dobře spolupracujete se sousedními obcemi

6 Výsledky 1. části dotazníkového šetření Tam, kde se nedaří navázat spolupráce

7 Výsledky 1. části dotazníkového šetření Hodnocení obecné spolupráce mezi obcemi (přímými sousedy)

8 Výsledky 1. části dotazníkového šetření vhodná forma meziobecní spolupráce? – stávající DSO velmi vhodná - společné organizace a firmy zájem zapojit se do projektu Podpora meziobecní spolupráce?

9 Výsledky 2. části dotazníkového šetření Počet odpovědí: 16 Struktura respondentů Z celkového souboru respondentů (16) bylo 6 žen a 10 mužů. Z celkového souboru respondentů (16) bylo 15 starostů a 1 místostarosta Největší výhody spolupráce mezi obcemi

10 Výsledky 2. části dotazníkového šetření Jaké největší problémy v oblasti školství v obci řešíte? Na základě výsledků dotazníkového šetření byla stanovena témata v oblasti školství, ve kterých by obce mezi sebou mohly najít shodu: optimální naplněnost tříd (75%), nabídka zájmových činností a mimoškolních aktivit (13%), poradenský servis pro školy a zřizovatele (6%) a u žádného tématu (6%).

11 Výsledky 2. části dotazníkového šetření Jaké největší problémy v oblasti sociálních služeb v obci řešíte? Podle vyhodnocení výsledku je zřejmé, že obce by mohly mít v sociální oblasti společný zájem s jinou obcí v možnosti pro aktivní zapojení seniorů do veřejného života (44%), služby ambulantní a terénní obecně (19%), rozvoj dobrovolnictví a neformální péče (13%), podpora při udržení osob se zdrav. postižením a seniorů v přirozeném prostředí (13%), vytváření a koordinace vytváření nových pracovních míst (6%).

12 Výsledky 2. části dotazníkového šetření Jaké největší problémy v oblasti odpadového hospodářství v obci řešíte? Společný zájem s jinou obcí v oblasti odpadového hospodářství by mohly dle výsledků dotazníků najít obce v těchto oblastech: řešení budoucího nakládání se směsným komunálním odpadem (56%), realizace projektů zařízení k nakládání s odpady a s ní související možnost získání dotace pro projekty (31%), odstraňování starých ekologických zátěží a černých skládek odpadu (6%)

13 Výsledky analýzy - školství široká a dostatečně využitá síť základních a mateřských škol dostatečný počet kvalifikovaných pedagogů dobrá vybavenost škol nedostačující kapacita MŠ v Hranicích nemožnost umístění dětí mladších 3 let různá úroveň ZŠ v Hranicích (nevyvážená) nízká kapacita MŠ a ZŠ pro děti se speciálními potřebami Příležitosti do budoucna: stabilizace sítě ZŠ a MŠ jako služby občanům vybudování předškolního zařízení pro děti mladší 3 let rozšíření nabídky ZŠ a MŠ pro děti se speciálními potřebami Hrozba: nevyváženost provozních nákladů na ZŠ a MŠ v porovnání s příjmy z RUD neuvážené reformy školství ve vztahu k nákladům a počtům žáků z dlouhodobého pohledu pak snižování kapacity ZŠ a MŠ z důvodu demografického vývoje

14 Výsledky analýzy – sociální služby existence zařízení a organizací poskytujících sociální služby (silná stránka), ale výběr není široký (neexistuje ústav pro zdravotně znevýhodněné muže či hospic) nedostatečná kapacita služeb pro seniory – domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem kladně je hodnocena existence Domova seniorů Hranice, avšak zde jsou přednostně umísťováni obyvatelé Města Hranice chybí startovací a sociální bydlení příležitostí jsou nové formy sociálního podnikání riziko zániku Nemocnice Hranice či omezení jejích poskytovaných služeb nedostatek finančních zdrojů – podpora státu změny v legislativě na území ORP Hranice klesá celkový počet obyvatel i zastoupení věkové skupiny dětí do 14 let a občanů v produktivním věku 15-64 let. Naopak stoupající tendenci má počet obyvatel nad 65 let. Průměrný věk vzrostl o 1,5 let a index stáří o 18,9% -- Meziobecní spolupráce by se měla zaměřit na tuto skupinu obyvatel

15 Výsledky analýzy – sociální služby míra nezaměstnanosti v ORP Hranice se pohybuje nad celorepublikovým průměrem a vzrůstající tendenci vykazují občané se zdravotním postižením; starostové jednotlivých obcí ORP Hranice usilují o aktivní politiku zaměstnanosti formou podpory veřejně prospěšných míst, která jsou vhodná právě pro občany se zdravotním znevýhodněním, jejichž počet stoupá zde by byla vhodná forma meziobecní spolupráce, která by navázala na realizované projekty z tohoto prostředí

16 Výsledky analýzy – odpadové hospodářství existence skládky zbytkového komunálního odpadu s dostatečnou kapacitou až do roku 2025 hustá síť kontejnerů na tříděný odpad poměrně dobrý stav svozové techniky u svozových společností sběrný dvůr v Hranicích a Hustopečích nad Bečvou Slabé stránky: vysoké náklady na svoz komunálního odpadu v některých obcích množství vytříděného odpadu se snižuje od roku 2008, což znamená, že občané méně třídí odpad nedostatečná spolupráce mezi některými obcemi v oblasti odpadového hospodářství kapacita kontejnerů na BRKO je nedostačující Příležitosti: snižování nákladů na svoz komunálního odpadu díky meziobecní spolupráci pořízení domovních kompostérů pro obyvatele města Hranice vybudování spádových sběrných dvorů, či zvýšení stávající kapacity sběrného dvora v Hranicích a rozšíření pro obyvatele celého ORP

17 Varianty řešení u problémů a potřeb v území ŠKOLSTVÍ Financování škol 31 mateřských škol a 16 základních škol naplněnost MŠ v regionu je nerovnoměrná, Hranice děti odmítajít, vesnické školky svoji kapacitu nenaplní nevyváženost provozních nákladů na ZŠ a MŠ v porovnání s příjmy z RUD neuvážené reformy školství ve vztahu k nákladům a počtům žáků Návrh řešení: využití zkušeností při slučování menších samostatných MŠ do větších celků nebo při slučování se ZŠ; společné hledání efektivnějšího zabezpečení vzdělávání žáků v malotřídních školách (např. může se jednat o jeden právní subjekt v úplné ZŠ s navázanými odloučenými pracovišti v malotřídních školách), snížení administrativního tlaku na vedoucí pracovníky malých organizací včetně dílčího snížení nákladů = efektivnější využití prostředků ze státního rozpočtu na přímé výdaje. Nejedná se o tzv. svazkové školy.

18 Varianty řešení u problémů a potřeb v území Financování škol Plusy a mínusy dané varianty Finanční dopady Na menší vesnické školy může být dopad financování prostředků z RUD, z pohledu snižování počtu žáků ve školách, značný a mohl by vést v krajním případě až ke zrušení školy. PLUSYMÍNUSY Slučování - snížení nákladů, ale zejména mzdových, které nejsou řešeny v této analýze. Provozní náklady se moc nezmění. Každá obec si svou zřizovanou školu/školku chrání jako službu občanům i za cenu zvýšených výdajů na provoz. Dopravní dostupnost. Příspěvky obcí – zajištění financování provozních nákladů. Neochota obcí dobrovolně se podílet na provozních nákladech ZŠ za své děti.

19 Varianty řešení u problémů a potřeb v území Rozšíření kapacity škol pro děti se speciálními potřebami V ORP Hranice jsou dvě školská zařízení, která poskytují výuku dětem se speciálními potřebami, jejich kapacita je pro region zcela nedostačující, a to jak na úrovni předškolního, tak školního vzdělávání Návrh řešení posílením kapacity stávajících speciálních škol popřípadě podpora inkluzivního vzdělávání v běžných základních školách, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami všech typů (od běžných poruch učení, po sociální znevýhodnění) PLUSYMÍNUSY Zvýšení kapacity škol pro děti se speciálními potřebami/podpora inkluzivního vzdělávání – uspokojení poptávky po těchto zařízeních. Sociální začleňování dětí se speciálními potřebami, předcházení sociálnímu vyloučení.

20 Varianty řešení u problémů a potřeb v území Příklady dobré praxe Využití dobrých zkušeností a přínosů pro děti se SVP – modelová škola ZŠ Vrané nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, Základní a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov. Využití výstupů z projektů – projekt PUŽI „Potřeby učitelů a žáků a inkluze“, projekt „Inkluze očima dětí“

21 Varianty řešení u problémů a potřeb v území SOCIÁLNÍ SLUŽBY Řešení aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na ohrožené skupiny obyvatelstva meziobecní spolupráce v této oblasti by byla velmi přínosná počet osob nad 65 let neustále stoupá Návrh řešení 1.Vytvoření střediska služeb zaměřeného na posílení aktivní politiky zaměstnanosti díky sdílení veřejných služeb s více obcemi a založeného na úzké spolupráci obcí a jejich společné koordinace využití nezaměstnaných 2.Podpora vzniku veřejně prospěšných pracovních míst a společensky účelných pracovních míst 3.Podpora sociálního podnikání 4.Poradenství sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva 5.Prosazování společných zájmů u poskytovatelů dotací na posilování aktivní politiky zaměstnanosti

22 Varianty řešení u problémů a potřeb v území SOCIÁLNÍ SLUŽBY PLUSYMÍNUSY Řešení místní nezaměstnanosti (z celospolečenského pohledu – nevyplácená státní podpora) a s ní souvisejících patologických jevů (kriminalita atd.) Nedostatek finančních prostředků a následné možné zvýšení výdajů obcí na sociální služby Uspokojení požadavků lidí trpících sociální exkluzí, zejména seniorů Uspokojení potřeb obcí díky zajištění veřejných služeb Zlepšení životního prostředí a vzhledu obcí Smysluplné využití nevyužívaných objektů v obci rekonstrukcí na domy s pečovatelskou službou

23 Varianty řešení u problémů a potřeb v území ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Svozové společnosti svoz směsného komunálního odpadu a tříděného/separovaného komunálního odpadu zajišťuje celkem 6 společností, jejichž ceny se u jednotlivých obcích liší, a to i přes to, že využívají tutéž svozovou společnost Návrh řešení: využití posílení vyjednávací pozice jednotlivých obcí vytvořením většího celku komunikace a sdílení zkušeností společná výběrová řízení možnost kontroly vynakládaných finančních prostředků

24 Varianty řešení u problémů a potřeb v území ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PLUSYMÍNUSY Snížení nákladů obcí na svoz kom. odpadu. Možnost kontroly vynakládaných finančních prostředků. Úzká spolupráce obcí se svozovou společností.

25 Varianty řešení u problémů a potřeb v území ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Biologicky rozložitelný odpad zvyšování produkce biologicky rozložitelného odpadu kapacita kontejnerů na BRO v ORP Hranice je nedostačující Návrh opatření: vytvořit společnou strategii pro odklon BRO ze směsného komunálního odpadu (třídění BRO, předcházení vzniku BRO např. domácím kompostováním PLUSYMÍNUSY Možnost společně žádat o finance z dotačních titulů. Nová legislativní úprava pro skládkování BRO. Vybudování širší sítě kompostáren.Vznik černých skládek. Pořízení více domácích kompostérů pro obyvatele.

26 Varianty řešení u problémů a potřeb v území ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Snižování množství vytříděného odpadu dochází ke snižování množství vytříděného odpadu na území působí 7 sběrných dvorů Návrh řešení: vytvoření společné strategie pro rozvoj třídění a recyklace složek odpadu ze SKO, popřípadě společnou komunikační kampaň k podpoře třídění a výhodám, které třídění přináší PLUSYMÍNUSY Tříděním odpadů lze ušetřit náklady na skládkování odpadu, zvýší se náhrady za sběr tříděného odpadu.

27 Varianty řešení u problémů a potřeb v území ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příklady dobré praxe : Městys Hustopeče nad Bečvou má zavedený motivující systém tříděných odpadů. Jednoduše lze uvést, že čím více občasné vytřídí, tím méně platí za odvoz zbytkového směsného komunálního odpadu

28 Výběr volitelného tématu Témata, která se objevila v dotazníkovém šetření: Zaměstnanost a podpora podnikání Doprava Cestovní ruch, propagace obce Výkon úřední agendy

29 Výběr volitelného tématu Zaměstnanost a lidské zdroje Cíle: opatření, která povedou ke zvýšení zaměstnanosti v ORP opatření, která povedou ke zlepšení podnikatelského prostředí v ORP Vybudování kvalitní infrastruktury pro podporu podnikání vymezením podnikatelských zón revitalizací současných brownfields navázání vzájemné podnikové spolupráce sítě Business Angels, které mají za cíl podpořit vznikající malé a střední podniky s velkým potenciálem

30 Výběr volitelného tématu Zaměstnanost a lidské zdroje Cíle: Investiční pobídky (přilákání zahraničního nebo tuzemského investora) rozvoj a vznik sociálních podniků

31 Výběr volitelného tématu Doprava Cíle: zlepšení obslužnosti regionu zkvalitnění a optimalizace dopravního systému plánování zkvalitnění a dořešení dopravní infrastruktury zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu zvyšování bezpečnosti nebo řešení negativních vlivů optimalizace výdajů na dopravu

32 Výběr volitelného tématu Cestovní ruch a propagace Charakteristika potenciálu a možnosti rozvoje MOS cestovního ruchu: infrastruktura lidské zdroje pro cestovní ruch (odbornost – střední a vysoké školy) marketing cestovního ruchu management cestovního ruchu charakteristika stávající meziobecní spolupráce

33 Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce Dobrovolný svazek obcí – vhodná volba právnická osoba vhodná pro hlubší spolupráci obcí podpora obcí při výkonu samostatné působnosti vysoká variabilita fungování svazků vyzkoušený a často využívaný model MOS přímé zapojení představitelů obcí do rozhodování v území adekvátní platforma s jasně stanovenými pravidly MOS pevně nastavené prvky kontroly

34 Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce Počet dobrovolných svazků obcí7 Název a typ dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí mikroregionu „Záhoran“polyfunkční Dobrovolní svazek obcí mikroregionu Podlesípolyfunkční Mikroregion Hranickopolyfunkční NOZKO – zájmové sdružení za účelem separace nebezpečných odpadů z obcí okresu Přerovmonotematický Svazek obcí mikroregionu ROZVODÍpolyfunkční Sdružení obcí střední Moravypolyfunkční Svazek obcí pro hospodaření s odpadymonotematický těchto svazcích je sdruženo 30 obcí ze všech 31 obcí spadajících do správního obvodu ORP

35 Obce v území ORP zapojené do DSO

36 Název DSO Svazek obcí mikroregionu ROZVODÍ Adresa Střítež nad Ludinou 122, 753 63 Střítež nad Ludinou Počet členů DSO7 NázevORPAdresaIČ BělotínHraniceBělotín 151, 753 64 Bělotín00301019 JindřichovHraniceJindřichov 19, 753 01 Hranice00301345 OlšovecHraniceOlšovec 80, 753 01 Hranice00636436 PartutoviceHranice Partutovice 91, 753 01 Hranice00301701 PolomHranicePolom 52, 753 01 Hranice00301701 PotštátHraniceZámecká 1, 753 62 Potštát00301795 Střítež nad LudinouHranice Střítež nad Ludinou 122, 753 63 Střítež nad Ludinou00302023 Název DSO Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Podlesí Adresa Milenov 120, 753 61 Hranice IV. - Drahotuše Počet členů DSO4 NázevORPAdresaIČ HrabůvkaHraniceHrabůvka 61, 753 0100301299 KlokočíHraniceKlokočí 40, 753 6100301361 MilenovHraniceMilenov 120, 753 6100301582 RadíkovHraniceRadíkov 48, 753 0100301841

37 Název DSO Dobrovolný svazek obcí mikroregionu „Záhoran“ Adresa Rouské 64, 753 53 Počet členů DSO9 NázevORPAdresaIČ BýškoviceHraniceBýškovice 71, 753 5300636134 Horní ÚjezdHraniceHorní Újezd 83, 753 5300636274 MalhoticeHraniceMalhotice 1, 753 5300636371 OpatoviceHraniceUl. Hlavní 170, 753 5600301655 ParšoviceHraniceParšovice 98, 753 5500636461 ProvodoviceHraniceProvodovice 49, 753 5300636487 RakovHraniceRakov 34, 753 5400636461 RouskéHraniceRouské 64, 753 5300636550 VšechoviceHraniceVšechovice 17, 753 5300302228

38 Název DSO Mikroregion Hranicko Adresa Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice Počet členů DSO22 NázevORPAdresaIČ Hranice Pernštejnské nám. 1, 753 01 00301311 PotštátHraniceZámecká 1, 753 62 00301795 Hustopeče nad BečvouHraniceNáměstí Míru 21, 753 66 00301329 BělotínHraniceBělotín 151, 753 64 00301019 BýškoviceHraniceBýškovice 71, 753 53 00636134 ČernotínHraniceČernotín 1, 753 68 0301141 Dolní TěšiceHraniceDolní Těšice 11, 753 53 00636215 Horší TěšiceHraniceHorní Těšice 31, 753 53 00636266 Horní ÚjezdHraniceHorní Újezd 83, 753 53 00636274 JindřichovHraniceJindřichov 19, 753 01 00301345 KlokočíHraniceKlokočí 40, 753 61 00301361 Milotice nad BečvouHraniceMilotice nad Bečvou 59, 753 67 00636398 OpatoviceHraniceHlavní 170, 753 56 00301655 PartutoviceHranicePartutovice 61, 753 01 00301701 PolomHranicePolom 52, 753 65 00850675 RadíkovHraniceRadíkov 48, 753 01 00301841 SkaličkaHraniceSkalička 109, 753 52 00301949 Střítež nad LudinouHraniceStřítež nad Ludinou 122, 753 63 00302023 ŠpičkyHraniceŠpičky 56, 753 66 00850705 ÚstíHraniceÚstí 33, 753 01 00600849 VšechoviceHraniceVšechovice 17, 753 53 00302228 ZámrskyHraniceZámrsky 23, 753 01 00600881

39 Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce Největší Mikroregion Hranicko: založen roku 1999 servisní organizace Hranická rozvojová agentura společný nákup služeb (plyn, elektřina) společná realizace projektů rozvoj celého regionu – příprava nové Strategie, cestovní ruch

40 Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce Příklady projektů MR Hranicko: Zásobování obcí Potštátska pitnou vodou Pracovní týmy I., II. Kompostéry I., II., III. Výsadba liniové zeleně Přeshraniční spolupráce – školy, SDH Dobudování Cyklostezky Bečva Hustopeče – Špičky Život v obcích MR Hranicko (publikace, pohledy) Studie proveditelnosti přírodně blízkých opatření v Mikroregionu Hranicko Cyklotrasa Po stopách využívání vodní a větrné energie …..

41 Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce Cíl : realizace dalších společných projektů k rozvoji území pod záštitou DSO MR Hranicko rozšiřování MR Hranicko (přijímání nových členských obcí) využívání zkušenostní servisní organizace mikroregionu

42 Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce doporučení : Dobrovolný svazek obcí by mohl vedle svých dosavadních aktivit podpořit především řešení problémů v oblasti sociálních služeb, školství i odpadového hospodářství. Obce by se za přispění vytipovaného DSO mohly zaměřit na plánování a optimalizaci naplnění škol, aby školní výchova dětí vyhovovala jak obcím, tak rodičům. Dále v oblasti odpadového hospodářství je možné zmínit spolupráce obcí orientovanou na společný výběr společnosti pro svoz a likvidaci separovaného komunálního odpadu. V oblasti sociálních služeb by se poté dalo realizovat např. efektivní komunitní plánování a rozšíření kapacity pečovatelský služeb při společném financování.

43 Stanovení dalšího postupu červenec – první odsouhlasená verze souhrnného dokumentu za dané území SO ORP, dokument bude obsahovat doporučení pro dané území, budou vytvořeny variantní způsoby řešení problémů srpen – oponentura ze strany SMO polovina září - zpracování analytické části volitelného tématu konec září – zapracování připomínek z oponentury říjen – druhá verze Souhrnného dokumentu do 20. 12. 2014 – vyhotovený dokument za 3 nosná témata + volitelné téma + 1 téma do 28. 2. 2015 - Svaz zajistí závěrečné odsouhlasení finálního dokumentu a zasílá souhrnný dokument zpět Smluvnímu partnerovi duben 2015 – organizace II. oficiálního setkání představitelů obcí ORP

44 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice Místo: Černotín Dne: 17. 6. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google