Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pr ů jmová onemocn ě ní Václav Chmelík JČU ZSF. Definice Infek č ní zán ě t za ž ívací trubice, který se projevuje poruchou její funkce: nej č ast ě ji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pr ů jmová onemocn ě ní Václav Chmelík JČU ZSF. Definice Infek č ní zán ě t za ž ívací trubice, který se projevuje poruchou její funkce: nej č ast ě ji."— Transkript prezentace:

1 Pr ů jmová onemocn ě ní Václav Chmelík JČU ZSF

2 Definice Infek č ní zán ě t za ž ívací trubice, který se projevuje poruchou její funkce: nej č ast ě ji zvracením a pr ů jmovitou stolicí s nebezpe č ím dehydratace a jejích následk ů P ř íznaky a záva ž nost onemocn ě ní jsou ur č eny tím, která č ást za ž ívacího traktu a jak t ěž ce je poškozena, nikoli druhem p ů vodce.

3 Epidemiologie Nákaza alimentární cestou - po ž itím : kontaminovaných potravin kontaminovan é vody potravin s preform ovaným toxinem (enterotoxikózy) Infek č ní dávka: malá (shigella, amoeba- 10 2 )~mezilidský p ř enos vysoká (salmonella)~ pomno ž ení v potravin ě

4 Rozdělení dle původce: Viry : rotaviry, caliciviry, adenoviry, astroviry Baktérie :Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae, Escherichia coli Bakteriální toxiny : Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens A Prvoci Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum Č ervi a kvasinky - vzácn ě ji

5 GIT:

6 Trávení: Potraviny jsou zpracovány: mechanicky: dutina ústní, žaludek chemicky: HCl, enzymy Sliny, sekret žaludku, slinivky, žluč

7 Resorbce: Povrch sliznice zvrásněn řasami a klky

8 Resorbce: Enterocyt: mikroklky Membrána buňky enzymy receptory

9 Vznik pr ů jmu: Vazba toxinu na receptor (cholera) cAMP..protein kináza.. Cl a H 2 0 do střeva

10 Vznik pr ů jmu: Poškození enteropatogenní bakterií: adheze, ztráta mikroklků, zvýšená sekrece chloridů

11 Vznik p ů jmu: Poškození buněk sliznice invaze do buňky cytotoxin smrt buňky Invaze do sliznice Průjmová tekutina: únik vody a iontů z buněk funkčně nebo organicky poškozených

12 Dehydratace: Ztráta celkové tělesné vody, minerálů, často porucha acidobazické rovnováhy Hodnocení: ztráta celkové hmotnosti do 5% - lehká, do 10% - středně těžká 15% - velmi těžká Redistribuce krevního oběhu – rozvoj ledvinné nedostatečnosti až hypovolemického šoku

13 Rozdělení dle kliniky: Klinický obraz závisí na tom, která č ást trávicí trubice je hlavn ě posti ž ena Různí původci vytvářejí podobné příznaky nevolnost, zvracení - posti ž ení ž aludku pr ů jem - posti ž ení st ř eva p ř ím ě s hlenu, krve a bolestivé nucení na stolici - posti ž ení hlavn ě koncových č ástí st ř eva

14 Rozd ě lení dle kliniky Otravy z potravin (toxiny) ID: 1-8 hodin. Bez hore č ky, náhle a prudce nastupuje úporné zvracení a pr ů jem, obraz je velmi dramatický, ale p ř íznaky pak stejn ě rychle ustupují. Bakteriální pr ů jmy: del š í ID, hore č ka, č asto v ř ídké stolici p ř ím ě s hlenu a krve Virové pr ů jmy: p ř edevším d ěě ti v zim ěě

15 Rozd ě lení dle kliniky Parazitární pr ů jmy: v rozvojovém sv ě t ě (Entamoeba histolytica) Cryptosporidium parvum: AIDS sporadicky vodní epidemie Pr ů jem cestovatel ů : Escherichia coli ale i další (Entamoeba histolytica, Vibrio cholerae)

16 Diagnóza P ů vodce nemoci nelze stanovit z klinického obrazu Bakterie: výt ě r z kone č níku do transportní p ů dy je kultivován na speciálních p ů dách (2-3 dny) Viry p ů sobící pr ů jmy : z ř ídké stolice latexovou aglutinací nebo ELISA metodou Parazitologické vyšet ř ení (barvením a mikroskopií nát ě ru stolice) prvoci, č ervi Pr ů kaz toxinu u enterotoxikóz je obtí ž n ě jší

17 Lé č ba Klinická dg. zán ě tu st ř eva patrn ě infek č ního p ů vodu zcela sta č í k podání racionální lé č by. Rehydratace: intravenózní - perorální Realimentace Střevní desinficiencia, sorbencia Antibiotika Význam

18 Perorální rehydratace Poškození GIT není rovnoměrné ve všech částech ( dokonce i jediné buňky - enterocytu) Aktivní transport Na + do enterocytu vázaný na glukózu za nimi dalších iontů a vody (dle koncentračního gradientu)

19 Perorální rehydrata č ní roztok WHO roztok Natrium chloratum Kalium chloratum Natrium citricum Glucosum Voda l litr Lžičkový nápoj Kuchyňská sůl 1 lžička Pomerančový džus troška Kys.citronová - špička nože Cukr - vrchovatá lžíce Nezávadná voda 1 litr

20 Dysentérie Akutní pr ů jmové onemocn ě ní s vysokou naka ž livostí. Ohro ž uje kolektivy s ni ž ší hygienickou úrovní. Ke vzniku onemocn ě ní sta č í malá dávka bakterií Etiologie: Shigella je G- st ř evní ty č ka, 4 sérovary: S.dysenteriae, flexneri, sonnei, boydii Epidemiologie: p ř enos mezilidský, naka ž livost vysoká infek č ní dávka mal á, vylu č ování i týdny Epidemie: kolektivy s nízkou hygienou na ř ízená hospitalizace při akutním onemocnění

21 Dysentérie ID: 1 - 7 dnů ( běžně 3 dny) Klinický obraz: T ěž ký pr ů b ě h u oslabených (hladov ě ní, války) Hore č ka, t ř esavka, nev ů le, bolest b ř icha. Obraz kolitidy s v ř edy a pablánami na sliznici. Tenesmy, stolice s krví a hlenem poté jen krvavý hlen. Č asto meningismus. Diagnóza : kultiva č ní pr ů kaz Terapie: rehydratace, dieta ATB jen u t ěž kých nemocí (neovliv ň uje vylu č ování) Prevence: hygienické zásady v kolektivech

22 Salmonelóza: Etiologie: Salmonella: G - střevní tyčka, 2000 serotypů. S.enteritidis gastroenteritidy, tyf a paratyfy Epidemiologie: zdroj: chovy drůbeže, dobytka pomnožení ve finální potravině ID: 6- 48 hodin (často 8 - 10 hod)

23 Salmonelóza: Klinický obraz: akutní průjmové onemocnění explozivní epidemie Asymptomatická forma Gastroenteritická forma : nevůle, zvracení, bolest v břiše, horečka až 39°C, průjem Léčba: symptomatická Úzdrava: běžně za 1-3 dny spontánní nosičství Prevence: příprava potravin nástroje pro syrové a definitivní pokrmy

24 Kampylobakterové průjmy Etiologie: Campylobacter jejuni malá G- tyčinka růst na umělých půdách- speciální podmínky Epidemiologie: požití produktů (drůbeží maso, mléko) nebo i kontakt v chovu hospodářských zvířat stačí menší dávka ID: 2 - 4 dny

25 Kampylobakterové průjmy Klinický obraz: teplota, únava, nevolnost řídké stolice později: vodnaté, někdy hlen, krev křečovité bolesti v břiše trvání několik dní U oslabených - septické komplikace Léčba: rehydratace, dieta ATB u těžkých onemocnění Prognóza: dobrá Prevence: hygienické zásady při přípravě živočišných produktů zvláště tepelná příprava drůbežího masa.

26 Cholera Původce: Vibrio cholerae Výskyt : rozvojový svět Patogeneze: Enterotoxin ID: l6-72 hod Klinika: Pocit plnosti v břiše, pak vodnatá nepáchnoucí stolice vzhledu rýžového odvaru: ztráta až 20 l/den Dehydratace, „ruce pradleny“. Selhání oběhové případně ledvin. Terapie: rehydratace p.o. i.v., realimentace ATB: tetracyklin, chinolon, Erythromycin, Cotrimoxasol

27 Cholera

28 Vir ové průjmy Vyvolavatel : Rotaviry Adenoviry Caliciviry : Sapovirus Norovirus Astroviry Patogeneze průjmu není zcela objasněna. Rotavirus : ovlivnění receptorů „virový enterotoxin NSP4“ poškození enterocytů a jejich mikroklků ovlivnšní nervstva střeva

29 Rotaviry Epidemiologie: Zimní epidemie 130 mil episod ročně 1 mil úmrtí ročně Nejtěžší průběhy pod 5 r věku (6-24 měs) Klinika: vodnatý průjem, prolongovaný v trvání. Možná sekundární malabsorbce Očkování

30 Další virové průjmy Caliciviry: známy krátkou dobu, patrně nejčastější příčina průjmů Norovirus – „Norwalk like agens“ všechny věkové skupiny Sapovirus Sapporovirus - malé děti Adenoviry enterické Astroviry

31 Otravy z potravin Definice: Explozivní zvracení a průjmy vyvolané toxinem, který vyprodukovala bakterie pomnožená v potravině krátká inkubační doba zpravidla bez teplot rychlá úzdrava

32 Staphylococcus aureus enterotoxikóza Etiologie: enterotoxin termorezistentní Epidemiologie: studený bufet: saláty, paštiky (i omáčky) hnisavá afekce (prst kuchaře) ID: 1-6 hodin Klinika: bez teploty, úporné zvracení a průjem. dramatický stav odezní během 24 hod.

33 Bacillus cereus enterotoxikóza Etiologie: termostabilní toxin Epidemiologie: předem připravená rýže nebo těstoviny ID: 1-6 hodin Klinika: bez teploty: zvracení, bolesti v břiše průjem má jen část nemocných.

34 Botulismus: Etiologie: anaerobní tyčka Clostridium botulinum: botulotoxin Epidemiologie: požití konzerv nedostatečně tepelně připravených v domácnosti z masa nebo zeleniny ID: 18 až 36 hod Klinika: Chabé obrny, suchost v ústech, chrapot, dvojité vidění pokles víček, obrna dýchacích svalů Léčba: podání specifického séra. Někdy i ventilace Úplná úzdrava

35 Otázky :

36 1.Příznaky a závažnost průjmového onemocnění je dána a/ druhem původce b/ stupněm postižení jeho a lokalizací v GIT c/ věkem nemocného

37 2. Nejčastějším původcem bakteriálního průjmového onemocnění je u nás: a/ Salmonella enteritidis b/ Campylobacter jejuni c/ Shigella dysenteriae

38 3.Nejzávažnějším projevem průjmového onemocnění je : a/ dehydratace b/ nechutenství c/ nevolnost, zvracení

39 4.Seřaďte podle významu pro uzdravení nemocného s běžným průjmem následující léčebná opatření a/ antibiotikum b/ rehydratace- tekutiny podané ústy či infuzí d/ realimentace - dieta

40 5.Stafyloková enterotoxikóza a/ je mezilidsky přenosné onemocnění, toxin vytváří bakterie stafylokok, který je podmíněným patogenem b/ je mezilidsky nepřenosná, toxin stafylokoka je v potravě d/ je vyvolaná toxinem stafylokoka v potravě, ale ten lze inaktivovat varem a pečením

41 6.Perorální rehydratační roztok lze nahradit nejlépe: a/ 1 litr vody, vrchovatá lžíce cukru, lžička soli, na špičku nože kyseliny citronové, trocha pomerančového džusu b/ 1 litr minerální vody, lžička soli, lžička cukru, trocha pomerančového džusu d/ 1 litr sodovky, lžička soli, lžička cukru, l dl pomerančového džusu


Stáhnout ppt "Pr ů jmová onemocn ě ní Václav Chmelík JČU ZSF. Definice Infek č ní zán ě t za ž ívací trubice, který se projevuje poruchou její funkce: nej č ast ě ji."

Podobné prezentace


Reklamy Google