Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVY IMUNITNÍ NEDOSTATEČNOSTI = IMUNODEFICIENCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVY IMUNITNÍ NEDOSTATEČNOSTI = IMUNODEFICIENCE."— Transkript prezentace:

1 STAVY IMUNITNÍ NEDOSTATEČNOSTI = IMUNODEFICIENCE

2 nedostatečná úroveň protektivní imunity z důvodu vrozeného nebo získaného defektu imunitního systému poruchy se mohou vyskytovat ve specifické nebo přirozené imunitě klinické projevy: · závažné rekurující (chronické) infekce, které ohrožují život · respirační trakt · gastrointestinální trakt · kožní systém Imunodeficience

3 Klasifikace imunodeficiencí dle složky imunity, která je postižena: přirozená imunita:komplement fagocytární aparát a další specifická imunita:T lymfocyty B lymfocyty a protilátky příp. jejich kombinace dle příčin vzniku: primární – vrozené (genetické defekty) sekundární – získané (infekce, malignity, léky aj.)

4 PRIMÁRNÍ (vrozené) IMUNODEFICIENCE

5  8 respiračních infektů během 12 měsíců 10 VAROVNÝCH SYMPTOMŮ PRIMÁRNÍ IMUNODEFICIENCE  2 těžké (refraktorní) sinusitidy během 12 měsíců  2 měsíce ATB léčba bez nebo s malým efektem  2 pneumonie během 12 měsíců neprospívání ve vývoji u dětí opakující se hluboké kožní infekty u dětí přetrvávající soor nebo jiné kvasink. infekcí u starších 1 roku potřeba podání i.v. ATB  2 těžké infekce v anamnéze (sepse, meningitida) výskyt primární imunodeficience v rodině 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

6 více než 80 primárních imunodeficiencí (PID) 38 mutací je asociováno s PID membránové receptory transdukce signálu diversifikace genů transkripční faktory na genové úrovni je popsáno: produkty mutovaných genů:

7

8 FAGOCYTÓZA - deficience adhezních molekul leukocytů (LAD-2, 1 syndrom), defekty chemotaxe, ingesce - defekty nitrobuněčného zabíjení: - O 2 nezávislé (absence defensinů) - O 2 závislé (defekt NADPH oxidázy, chronická granulomatóza - CGD) KLINICKÉ PROJEVY: hnisavé lymfadenitidy, osteomyelitidy pyogenní kožní infekce nekrotické tonsilitidy abscesy plicní, jaterní, perirektální PŮVODCI: bakteriální infekce (stafylokoky, pseudomonády) plísně (kandidy, aspergily) primární defekty přirozené imunity

9 KOMPLEMENTOVÝ SYSTÉM - genetickým defektem může být postižena kterákoliv složka případně faktor komplementového systému - defekty v časných fázích aktivace (náchylnost k imunopatologickým nemocem, SLE) - defekty v pozdních fázích aktivace (náchylnost k bakteriálním infekcím) KLINICKÉ PROJEVY : meningokokové meningitidy gonokokové infekce až sepse primární defekty přirozené imunity

10 KOMPLEMENTOVÝ SYSTÉM - deficience inhibitoru C1-esterázy - chybí nebo je nefunkční - aktivace komplementu po minimálních stimulech (drobné poranění, stomatologický zákrok aj.) KLINICKÉ PROJEVY : HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM - nesvědivé otoky kůže a laryngu - život ohrožující - terapeuticky ovlivnitelné primární defekty přirozené imunity

11 POSTIŽENÍ T A B LYMFOCYTŮ Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID) poškozeny buněčné i humorální složky specifické imunity neslučitelné se životem je známo několik molekulárních příčin SCID: deficit podjednotky  receptoru pro IL-2: podjednotka je sdílena receptory pro IL-2,4,7,9,13,15, narušení několika cest aktivace lymfocytů deficit adenosin deaminázy (ADA): abnormální metabolismus purinů, toxické produkty jsou akumulovány v T a B lymfocytech, T a B lymfocyty jsou usmrceny, léčba substitucí ADA, poprvé aplikována genová terapie deficience rekombinázových enzymů RAG-1, 2 deficience molekul HLA I,II primární defekty specifické imunity

12

13 POSTIŽENÍ T LYMFOCYTŮ DiGeorgeův syndrom (CATCH sy) absence nebo malformace thymu letální virové, fungální nebo oportunní infekce Mukokutánní kandidóza selektivní neodpovídavost lymfocytů pacienta na kandidové antigeny systémové i povrchové kandidózy primární defekty specifické imunity

14 POSTIŽENÍ B LYMFOCYTŮ I. je narušen vývoj B lymfocytů a produkce protilátek agamaglobulinemie vázaná na chromosom X (Brutonova) mutace genu btk kódujícího buněčnou kinázu absence B lymfocytů absence protilátek smrtelné bakteriální infekce Selektivní deficity tříd imunoglobulinů: nejběžnější IgA deficit (často klinicky němý) primární defekty specifické imunity

15 POSTIŽENÍ B LYMFOCYTŮ II. Hyper IgM syndrom: vysoká hladina IgM nízká hladina jiných tříd imunoglobulinů absence molekuly CD40L na aktivovaných T lymfocytech neschopnost izotypového přepnutí syntézy imunoglobulinů primární defekty specifické imunity

16 POSTIŽENÍ B LYMFOCYTŮ II. Běžná variabilní imunodeficience (CVID): genový základ neznámý manifestace v dospělosti dominuje hypogamaglobulinemie defekty v T lymfocytární aktivaci asociace s HLA (HLA-DR3) asociace s imunopatologickými chorobami rekurentní těžké bakteriální pneumonie postižení GIT defekt v kooperaci T a B lymfocytů primární defekty specifické imunity

17 Klinická symptomatologie protilátkových imunodeficiencí respirační trakt - recidivující sinusitidy, otitidy - bronchopneumonie - chronická bronchitida - bronchiektazie trávicí trakt - chronické průjmy (Giardia lamblia) - malabsobční syndrom - intraabdominální lymfadenopatie - hepatosplenomegalie kloubní příznaky - monoartritidy, polyartritický sy. kožní příznaky - furunkly, abscesy

18 SEKUNDÁRNÍ (získané) IMUNODEFICIENCE

19 nemají genetický podklad projeví se až v průběhu života (v dospělosti) velmi heterogenní skupina s ohledem na původ původ je někdy neznámý postihují především specifickou imunitu Klinické projevy: chronické infekce respiračního traktu, GIT a kůže Laboratorní parametry: snížená nebo chybějící kožní reaktivita hypogamaglobulinemie nízký počet T lymfocytů, zvláště CD4 + snížená proliferace lymfocytů in vitro poruchy v diferenciaci buněk přirozené imunity SEKUNDÁRNÍ IMUNODEFICIENCE :

20 nejtěžší u hematologických malignit (akutní leukemie, mnohočetný myelom, chronická lymfocytární leukemie) hypogamaglobulinemie poruchy fagocytózy poruchy T lymfocytární imunity Sekundární imunodeficience asociovaná s malignitami:

21 chemoterapeutika protizánětlivé látky (kortikosteroidy), imunosupresiva biologická terapie (anti CD3, anti TNF  ) antibakteriální látky drogy (kokain, marihuana) Sekundární imunodeficience indukované léky a xenobiotiky:

22 ionizující záření UV světlo kalorická malnutrice proteinová malnutrice deficit vitaminů (B,C,D) a stopových prvků (Fe, Zn, Cu, Se) veganství Sekundární imunodeficience indukované fyzikálními faktory: Sekundární imunodeficience asociovaná s malnutricí, příp. s jaterní dysfunkcí:

23 poškození tkání je spojeno se zánětlivou reakcí dysregulace signálních mechanismů převaha tlumivých mechanismů chirurgické a invazivní výkony v medicíně Sekundární imunodeficience asociované s traumatem:

24 virové infekce (HSV, EBV, CMV, rubela, spalničky aj.) mohou přechodně tlumit imunitní reaktivitu HIV infekce a AIDS bakteriální infekce, LPS dysregulace imunitního systému - syndrom SIRS je následován depresí imunity Sekundární imunodeficience indukované infekcí:

25 Sekundární imunodeficience po splenektomii: Sekundární imunodeficience způsobené stresem: postraumatický stres dlouhodobý stres postižena buněčná i protilátková složka nebezpečí závažných pneumokokových infekcí (sepse, meningitidy) preventivní očkování proti pneumokokům (haemofilům)

26 aplastická anemie, myelodysplasie, myeloproliferace postižena především přirozená imunita kriticky nízký počet granulocytů podávání růstových faktorů (G-CSF ) Sekundární imunodeficience při poruchách tvorby a diferenciace krevních buněk:

27 LÉČBA IMUNODEFICITNÍCH STAVŮ symptomatická (nejčastěji) substituční kauzální (v počátcích)

28 u těžkých granulocytopenií a agranulocytóz GM-CSF, G-CSF Transplantace kostní dřeně Substituční léčba protilátkových imunodeficiencí intramuskulární preparáty intravenózní preparáty – IVIG (0.4 – 0.6 g/kg váhy 1x za 3 – 4 týdny obsahují především IgG u závažných, především kombinovaných imunodeficitů Podávání růstových faktorů krvetvorby

29 thymové hormony levamisol isoprinosin bakteriální imunomodulátory (Biostim, Broncho-Vaxom, Ribomunyl aj.) Léčba základního infekčního onemocnění Genová terapie deficit ADA antivirotika (HIV) Léčba stimulující počet a funkci lymfocytů – u lehčích forem

30 MODULACE IMUNITNÍHO SYSTÉMU

31 Imunosuprese Imunodeplece Imunopotenciace : imunizace - pasivní - aktivní - lokální - systémová - slizniční Imunosubstituce Imunooptimalizace Imunorestaurace

32 terapeutická manipulace s imunitním systémem s cílem zesílit (optimalizovat) jeho nedostatečné funkce Imunopotenciační látky: rozsáhlá, mimořádně heterogenní množina látek, nedefinovaných, různého chemického složení, původu, mechanismu působení 1. nutriční faktory: esenciální AA, vitaminy, stopové prvky 2. látky (obvykle rostlinného původu) doporučované v tradiční medicíně Imunopotenciace:

33 3. látky mikrobiálního původu: nedefinované nebo částečně definované složky bakteriálních nebo fungálních buněk a)celá těla bakterií (usmrcená): BCG působí aktivaci makrofágů, imunoterapie nádorů b)nedefinované lyzáty jednoho nebo více bakteriálních druhů (patogenní, podmíněně patogenní) převažujících v postižené lokalitě (dýchací cesty, močové cesty) BronchoVaxom, Imudon, Luivac, Urovaxom (obvykle perorální podávání) Působení: - aktivace makrofágů - aktivní imunizace - aktivace fagocytózy c) semidefinované látky mikrobiálního původu: ribonukleoproteiny, složky buněčné stěny (Ribomunyl, Biostim) d) autovakcíny

34 4. definované chemické substance (thymomimetika): stimulují buněčnou imunitu, protivirový, protinádorový účinek - levamisol, isoprinosin 5. leukocytární dialyzát (transfer faktor, Immodin) nedefinovaná směs látek získaných z leukocytů m.h. 10.000 (nukleotidy, oligonukleotidy, peptidy, aminokyseliny) zesiluje buňkami zprostředkovanou imunitu (protivirový, protinádorový účinek) 6. thymové působky: - thymosin - thymopoetin II - thymopentin (TP-5)

35 7. Vakciny

36

37 nově definované „nebezpečné vzory“ mikroorganismů (v HPV vakcině)

38

39

40 Sledujeme zcela odlišné cíle: potenciace imunitního systému u paceientů s primárními nebo sekundárními imunodeficiencemi modulace poškozujícího zánětu Metody: rekombinantní cytokiny (interferony, IL-2, růstové faktory) protilátky sloužící k eliminaci cytokinů (anti-TNF alfa) solubilní receptory pro cytokiny (sRIL-2) blokování receptorů pro cytokiny protilátkami Používané působky: interleukiny (IL-2, IL-4, IL-10) interferony (INF α,γ) růstové faktory krvetvorby (GM-CSF, G-CSF) kostimulační a adhezní molekuly 8. Terapeutická manipulace s cytokinovými sítěmi

41 aplikace imunoglobulinových preparátů (intravenózních) u nemocných s: - protilátkovým deficitem - SIRS (Fab fragmenty) - imunopatologickým onemocněním (SM, Kawasaki sy) většinou obsahují převážně IgG infekční komplikace – IgM (Pentaglobin), upravený imunoglobulin Gamma Venin nežádoucí reakce až anafylaktické (např. anti IgA autoprotilátky) imunomodulační účinek (antiidiotypové protilátky, cytokiny, modulace přes receptory pro Fc fragment na různých buněčných typech) Imunosubstituce:

42 léčebná modulace poškozujícího zánětu indukce imunologické tolerance alergenová imunoterapie orální tolerizace (kolagenní štěpy, MBP) modulace aktivit imunoregulačních subsetů TH1 a TH2 alergenová imunoterapie protizánětové cytokiny optimalizace podáním intravenózních imunoglobulinů Imunooptimalizace

43 modulace imunitního systému terapeutickým odstraněním: - plazmy (autoprotilátky!) - složek plazmy (imunosorbenty) - buněčných populací (protilátky proti Tlymfocytům u transplantací) transplantace kostní dřeně (SCID, syndrom retikulární dysgeneze) genová terapie (u genově definovaných deficiencí) Imunodeplece Imunorestaurace

44  glukokortikoidy  nesteroidní antirevmatika (NSAID) látky blokující proliferaci lymfocytů (metotrexát) látky blokující aktivaci T a B lymfocytů (cyklosporin)  protizánětlivé cytokiny (IFNbeta)  solubilní formy receptorů pro cytokiny, inhibitory  monoklonální protilátky (anti-TNFalfa) Imunosuprese

45

46

47

48

49

50 Přípona: -nab: myší MoAb (Muronab 〰 anti CD3) -ximab: chymerické MoAb (influximab 〰 anti TNF  ) -sumab: humanizované MoAb (Amalizumab 〰 anti IgE) -mumab: lidské MoAb (Adalimumab 〰 anti TNF  ) Nomenklatura monoklonálních protilátek pro terapeutické účely:

51 Nomenklatura monoklonálních protilátek pro terapeutické účely: -nab: myší MoAb (Muronab 〰 anti CD3)

52 Nomenklatura monoklonálních protilátek pro terapeutické účely: -ximab: chymerické MoAb (influximab 〰 anti TNF  )

53 Nomenklatura monoklonálních protilátek pro terapeutické účely: -sumab: humanizované MoAb (Amalizumab 〰 anti IgE)

54 Nomenklatura monoklonálních protilátek pro terapeutické účely: -mumab: lidské MoAb (Adalimumab 〰 anti TNF  )


Stáhnout ppt "STAVY IMUNITNÍ NEDOSTATEČNOSTI = IMUNODEFICIENCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google