Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,"— Transkript prezentace:

1 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,
složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

2 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,
složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

3 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu
Imunitní systém = souhrn nespecifických a specifických mechanismů, jež chrání organismus před poškozením infekčními činiteli z vnějšího prostředí a zajišťuje dohled nad vlastními strukturami ve smyslu eliminace poškozených a přestárlých buněk Cílem je udržení homeostázy a integrity organismu

4 Funkce imunitního systému
Podíl na udržování homeostázy Schopnost reakce na „nebezpečí“ - odlišení neškodného podnětu od škodlivého obranyschopnost (škodliviny infekční) imunitní dohled (nádorové buňky) autotolerance (vlastní tkáně a buňky)

5 Poruchy imunitního systému
selhání obranyschopnosti snížená rezistence k infekcím (imunodeficity) selhání rozlišení škodlivého podnětu od neškodného alergie (patologická reaktivita na vnější činitele) selhání autotolerance autoimunitní onemocnění (patologická reaktivita na vnitřní činitele) selhání imunitního dohledu nádory

6 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,
složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

7 Obecné obranné mechanismy
povrch kůže a sliznic pohyb řasinek tvorba hlenu tvorba slz, slin kyselina solná odtok moči Porucha těchto mechanismů - snížená odolnost k infekcím

8 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,
složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

9 Rozdíly mezi specifickou a nespecifickou imunitou

10 Rozdělení složek imunity
nespecifické specifické buněčné polymorfonukleáry, lymfocyty T monocyty-makrofágy, DC, NK buňky humorální komplement, protilátky proteiny akutní (lymfocyty B) fáze (CRP, MBL..)

11 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,
složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

12 Specifická imunita adaptivní systém, vyvíjí se v odpovědi na expozici infekčním činitelům imunitní odpověď není vrozená, imunologická paměť lymfocyty B a T, imunoglobuliny

13

14 Imunitní reakce - souhra nespecifické a specifické, humorální a buněčné imunity

15 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,
složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

16 Fagocytující buňky Polymorfonukleární leukocyty Eosinofilní leukocyty
(obrana proti extracelulárním mikrobům) monocyty-makrofágy (obrana proti intracelulárním mikrobům, antigenní prezentace) dendritické buňky (antigenní prezentace)

17 Proces fagocytózy vycestování - diapedéza, chemotaxe
rozpoznání (receptory pro PAMP, TLR, Fc receptory, komplementové receptory) pohlcení nitrobuněčné usmrcení - mikrobicidní systémy degradace sekrece extracelulárně

18 Mikrobicidní systémy závislé na kyslíku NADPH oxidáza ROI
Myeloperoxidáza - chlornany nezávislé na kyslíku pH - defensiny Hydrolytické enzymy – kathepsin, lysozym NO – syntetáza - oxid dusnatý

19 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,
složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

20 Neutrofily Nejpočetnější populace leukocytů (cca 70%) Granulocyty
Při barvení H&E se barví šedorůžově Laločnaté jádro s 2-5 laloky, granula v cytoplazmě Podílí se na obraně proti extracelulárním mikrobům

21 Neutrofily Poločas v cirkulaci cca 12 hod.
Při aktivaci marginace (pohybují se blíže cévní stěně) → rolling (selektiny) → adheze na endotel (integriny) → diapedéza (integriny) → chemotaxe (pohyb do místa zánětu proti koncentračnímu spádu látek jako IL-8, IFN-g, C5a) → vazba na cizorodou částici

22 Neutrofily - fagocytóza
Interakce s některými molekulami na povrchu mikrobů (PAMPs, lektinové interakce, vazba TLR na některé povrchové struktury mikroorganismů) Opsonizace (= usnadnění vazby fagocytů na mikroba) – pomoc Ig, složek komplementu, CRP, MBL

23 Neutrofily - fagocytóza
Obklopení mikroorganismu → vytvoření měchýřku (fagozom) → splynutí s lysozomem → fagolysozom Tvorba fagozomu je závislá na činnosti kontraktilních proteinů

24 Neutrofily – intracelulární destrukce mikroorganismů
1/ Systémy nezávislé na kyslíku látky obsažené v granulích kathepsin, lysozym → hydrolýza buněčné stěny mikroorganismů defenziny → tvorba kanálů v membráně mikrobů

25 Neutrofily – intracelulární destrukce mikroorganismů
2/ Systémy závislé na kyslíku Oxidační vzplanutí Systém NADPH oxidázy → tvorba reaktivních kyslíkových radikálů (peroxid vodíku, superoxidový anion, singletový kyslík, hydroxylové radikály) Při poruše tohoto systému u CGD

26 Neutrofily – intracelulární destrukce mikroorganismů
2/ Systémy závislé na kyslíku Myeloperoxidáza v přítomnosti toxických metabolitů kyslíku katalyzuje peroxidaci povrchových molekul mikroorganismů → chlornany

27 Makrofágy Intracelulární destrukce mikroorganismů hlavně pomocí NO syntázy (systém stimulován IFN-g a TNF) Produkce řady látek: lysozym, některé složky komplementu, metabolity kyslíku (H2O2, NO), regulátory funkce buněk (IL-1, IFN-a), metabolity kys.arachidonové, endogenní pyrogeny

28 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,
složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

29 Přirození zabíječi (NK cells)
Podskupina granulárních lymfocytů odlišných od T- i B-lymfocytů Působí cytotoxicky na nádorové buňky a virem infikované buňky těla Hrají roli v obraně proti některým bakteriálním, mykotickým a parazitárním onemocněním Účastní se v reakcích na protilátkách závislé buňkami zprostředkované cytotoxicity (ADCC) Nejsou MHC restringované (= NK-bb.nemusí rozpoznávat MHC molekuly na cílové buňce)

30 Přirození zabíječi Po kontaktu s cílovou buňkou ji NK-bb. zabíjejí pomocí perforinů (tvorba kanálů, abnormální tok iontů, depolarizace, průsak metabolitů, destrukce buňky) NK-bb.jsou proti účinku perforinů chráněny díky proteinu v jejich buněčné membráně (protektin)

31 Interferony Proteiny, které indukují protivirovou aktivitu buněk
Rozeznáváme 2 typy: a/ typ I: IFN-a (makrofágy a další buňky) IFN-b (fibroblasty) b/ typ II: IFN-g (T-lymfocyty)

32 Funkce interferonů Indukují v buňkách produkci enzymů s protivirovým účinkem (proteinkinázy, oligonukleotidpolymerázy - interference s translací virové mRNA) Zvyšují aktivitu T-lymfocytů Aktivace makrofágů Zvyšují cytotoxickou aktivitu NK-bb.

33 Proteiny akutní fáze C-reaktivní protein (CRP)
MBL (lektin vázající manózu), orosomukoid, alfa-2-makroglobulin aj. Syntetizované játry v odpověď na prozánětlivé cytokiny (IL-1,6,TNF) Funkce opsoninů, marker akutního zánětu (nerozliší zánět infekční od neinfekčního)


Stáhnout ppt "Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google