Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI

2 POMĚR SLUČOVACÍ + v ě ty jsou významov ě i mluvnicky rovnocenné, vyjad ř ují sounáležitost p ř ed spojkami A, I, ANI, NEBO nepíšeme č árku jestliže jsou spojovací výrazy dvojdílné, č árkou je odd ě lujeme A, I, ANI, NEBO, TAKÉ, TÉŽ, (A) PAK, (A) POTOM, P Ř ITOM, ROVN Ě Ž, (A) NAKONEC, JEDNAK – JEDNAK, ANI – ANI, I – I, HNED – HNED, TU – TU, DÍLEM – DÍLEM, Z Č ÁSTI – Z Č ÁSTI

3 SLUČOVACÍ POMĚR Nezaváhala ani na chvíli a rychle mi podala ruku. Studoval jazyky i č etl knihy. Nakonec jsme nelyžovali ani nebruslili. N ě co si ušiji nebo upletu. Ráda si p ř e č tu hezkou knihu, také se ráda podívám na dobrý film. Souhlasím s tebou, též to podepíšu. Sbalím si v ě ci, pak p ů jdu na autobus. Jednak se mi tam necht ě lo, jednak jsem nem ě l č as. Ani nenapsal, ani se neozval.

4 POMĚR STUPŇOVACÍ druhá v ě ta zesiluje, stup ň uje obsah první v ě ty p ř ed spojkou A píšeme č árku BA, DOKONCE, BA I, DOKONCE I, BA ANI, P Ř ÍMO, NADTO, A JEŠT Ě, A HLAVN Ě, A P Ř EDEVŠÍM, NEJEN – ALE, NEJEN (ŽE) – NÝBRŽ (I), NEJEN – ALE DOKONCE (I), NEJEN (ŽE) – ALE (I), NEJEN – I, NEJEN – NÝBRŽ NAOPAK

5 STUPŇOVACÍ POMĚR Prolezli jsme celý hrad, ba do sklepení jsme nahlédli. Honza dob ř e recitoval, dokonce hrál amatérské divadlo. Slunce svítilo, ba i krásn ě h ř álo. P ř estala se styd ě t, dokonce se i rozpovídala. P ř ed tvým p ř íjezdem jsem nejen nakoupila, ale i uva ř ila. Tajemný p ř íb ě h slyšel nejen od strýce, nýbrž ho i č etl. Mladík se na m ě nejen usmál, ale dokonce m ě pustil sednout. Nepozdravil, a ješt ě byl nep ř íjemný. Nepomohli nám, a dokonce lhostejn ě odešli.

6 POMĚR ODPOROVACÍ X obsahy v ě t si navzájem odporují, jsou v rozporu, obsah druhé v ě ty omezuje obsah první v ě ty p ř ed spojkou A píšeme č árku ALE, AVŠAK, VŠAK, NÝBRŽ, NAOPAK, JENŽE, LE Č, NICMÉN Ě, ZATO, JENOMŽE, SICE – ALE, ALE ZATO, ZATO VŠAK, ALE TAKÉ, TAKÉ VŠAK, ALE ANI, JIST Ě – ALE P Ř ECE JEN

7 ODPOROVACÍ POMĚR V pond ě lí jsme šli na výstavu, ale m ě li zav ř eno. Za č átek byl v osm hodin, avšak to nám nikdo ne ř ekl. Ud ě lal to správn ě, nepovedlo se mu to však v č as dokon č it. Není to chvályhodné, nýbrž je to trestuhodné. Nezlobím se, naopak jsem velmi p ř íjemn ě p ř ekvapený. Va ř ili jsme guláš, jenže jsme ho p ř ipálili. Sice m ě l z pozvání radost, ale odmítl p ř ijít. Č ekali jsme na n ě j, a on se ani neozval.

8 POMĚR VYLUČOVACÍ ~ obsahy v ě t se navzájem vylu č ují – jestliže platí obsah jedné v ě ty, neplatí obsah druhé v ě ty jestliže se obsahy v ě t výrazn ě nevylu č ují, nabízejí se jako možná eventualita, č árku p ř ed spojkami NEBO, ANEBO, Č I nepíšeme NEBO, ANEBO, Č I, JINAK, BU Ď – NEBO, BU Ď – ANEBO, ZDALI – Č I, A Ť – Č I, A Ť SI - NEBO

9 VYLUČOVACÍ POMĚR Jdi dom ů, nebo se rodi č e budou zlobit. P ř ij ď hned, anebo už necho ď v ů bec. Bu ď moji zprávu nedostal, nebo onemocn ě l. Bu ď p ř ijmete naše pravidla hry, anebo hrajte s n ě kým jiným. Být, č i nebýt?

10 POMĚR PŘÍČINNÝ → d ů vodový, vysv ě tlovací druhá v ě ta vyjad ř uje p ř í č inu, d ů vod nebo vysv ě tlení obsahu první v ě ty – co je d ů ležité pro pochopení obsahu první v ě ty NEBO Ť, VŽDY Ť, TOTIŽ, VŠAK TAKÉ

11 PŘÍČINNÝ POMĚR Všichni spali, nebo ť byli po náro č ném výstupu unaveni. Nek ř i č, vždy ť už b ě žím. Neslyšel jsem zvonek, byl jsem totiž v koupeln ě. Neroz č iluj se, však také nejásám.

12 POMĚR DŮSLEDKOVÝ ← druhá v ě ta vyjad ř uje d ů sledek – to, co vyplývá z obsahu první v ě ty p ř ed spojkou A píšeme č árku PROTO, A PROTO, TUDÍŽ, A TUDÍŽ, TEDY, A TEDY, A TAK

13 DŮSLEDKOVÝ POMĚR Zítra se vrátí maminka z lázní, proto dnes musíme uklízet. Bojím se o tebe, a proto tu rad ě ji z ů stanu s tebou. Uvolnila se místa, a tudíž si jdeme sednout. Moc zlobila, nic tedy nedostane. D ě ti už nemohly, a tedy jsme nešli dál. Slíbila polepšení, a tak se už na ni nezlobte.


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI."

Podobné prezentace


Reklamy Google