Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_12_INOVACE_ČJL–GRAMATIKA-31 Tematický celek (sada): Gramatika Téma (název) materiálu: Skladba V Předmět: Český jazyk a literatura Ročník / Obor studia: 3. a 4. ročník/ všechny obory a formy studia Autor / datum vytvoření: Mgr. Marie Kalušová/ 9.2.2014 Anotace: Materiál slouží k výkladu nové látky a opakování. Seznamuje s pojmy souvětí podřadná, souřadná, vedlejší věty, vztahy mezi větami hlavními Metodický pokyn: Materiál slouží k prezentaci a samostudiu

2 Skladba V Stavba souvětí

3 -Těsné spojení dvou i více vět -Vztahy mezi větami v souvětí jsou: -Vztah závislosti – věta vedlejší je závislá na větě hlavní -Vztah shody – dvě nebo více vět hlavních spojených souřadně -Těsné spojení dvou i více vět -Vztahy mezi větami v souvětí jsou: -Vztah závislosti – věta vedlejší je závislá na větě hlavní -Vztah shody – dvě nebo více vět hlavních spojených souřadně

4 Druhy vět v souvětí -Věta hlavní -Nezávislá na jiné větě v souvětí -Nelze se na ni jinou větou zeptat -Věta vedlejší -Mluvnicky závislá na jiné větě, jako její větný člen -Ptáme se na ni otázkou spojenou s větou řídící -Věta hlavní -Nezávislá na jiné větě v souvětí -Nelze se na ni jinou větou zeptat -Věta vedlejší -Mluvnicky závislá na jiné větě, jako její větný člen -Ptáme se na ni otázkou spojenou s větou řídící

5 Druhy vět v souvětí -Věta řídící -Řídí některou větu závislou (může to být věta hlavní i vedlejší) -1.VH2.VV3.VV -Přijde čas, že se zima zeptá, cos dělal v létě. -Věta závislá -Závisí na větě řídící -Věta řídící -Řídí některou větu závislou (může to být věta hlavní i vedlejší) -1.VH2.VV3.VV -Přijde čas, že se zima zeptá, cos dělal v létě. -Věta závislá -Závisí na větě řídící

6 Druhy souvětí -Souvětí souřadné -Obsahuje nejméně dvě věty hlavní, tj. mluvnicky na sobě nezávislé -Souvětí podřadné -Obsahuje jednu větu hlavní, tj. mluvnicky nezávislou, a jednu nebo více vět vedlejších, závislých na větách řídících -Souvětí souřadné -Obsahuje nejméně dvě věty hlavní, tj. mluvnicky na sobě nezávislé -Souvětí podřadné -Obsahuje jednu větu hlavní, tj. mluvnicky nezávislou, a jednu nebo více vět vedlejších, závislých na větách řídících

7 Souvětí souřadné -Slučovací – věty prostě přiřazované, obsahy výpovědí jsou sobě rovné – spojky – a, i, ani, nebo, jednak – jednak, zčásti – zčásti, hned – hned -Stupňovací – obsah druhé věty je závažnější než obsah věty první – spojky – ba, dokonce, ba dokonce, ba i, ale i, nejen – ale i, nejen – nýbrž i -Slučovací – věty prostě přiřazované, obsahy výpovědí jsou sobě rovné – spojky – a, i, ani, nebo, jednak – jednak, zčásti – zčásti, hned – hned -Stupňovací – obsah druhé věty je závažnější než obsah věty první – spojky – ba, dokonce, ba dokonce, ba i, ale i, nejen – ale i, nejen – nýbrž i

8 Souvětí souřadné -Odporovací – obsah druhé věty popírá obsah první věty, je s ním v protikladu nebo ho omezuje – spojky – ale, avšak, leč, nýbrž, nicméně, ale zato, sice – ale -Vylučovací – obsahy vět nemohou platit současně, vzájemně se vylučují – spojky – nebo, anebo, buď – buď, buď - nebo -Odporovací – obsah druhé věty popírá obsah první věty, je s ním v protikladu nebo ho omezuje – spojky – ale, avšak, leč, nýbrž, nicméně, ale zato, sice – ale -Vylučovací – obsahy vět nemohou platit současně, vzájemně se vylučují – spojky – nebo, anebo, buď – buď, buď - nebo

9 Souvětí souřadné -Důsledkové – druhá věta obsahové vyplývá z první – spojky – proto, a proto, tedy, tudíž, tak, a tak -Vysvětlovací – druhá věta je vysvětlením první – spojky – a to, totiž, vždyť, však, to -Důsledkové – druhá věta obsahové vyplývá z první – spojky – proto, a proto, tedy, tudíž, tak, a tak -Vysvětlovací – druhá věta je vysvětlením první – spojky – a to, totiž, vždyť, však, to

10 Souvětí podřadné -Obsahuje jednu větu hlavní a jednu nebo více vět vedlejších -Věty vedlejší závisí na větách řídících jako větný člen -Spojky nejsou větnými členy, vztažná zájmena a příslovce jsou větnými členy -Obsahuje jednu větu hlavní a jednu nebo více vět vedlejších -Věty vedlejší závisí na větách řídících jako větný člen -Spojky nejsou větnými členy, vztažná zájmena a příslovce jsou větnými členy

11 Druhy vět vedlejších -Podmětná – vyjadřuje podmět věty řídící, přísudkovou část tvoří věta řídící -Nejčastěji uvozena vztažným zájmenem kdo, co nebo spojkami že, aby, kdyby -Není mi známo, kdy přijde. -Přísudková – vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou -Obloha byla, jako když ji vymete. -Podmětná – vyjadřuje podmět věty řídící, přísudkovou část tvoří věta řídící -Nejčastěji uvozena vztažným zájmenem kdo, co nebo spojkami že, aby, kdyby -Není mi známo, kdy přijde. -Přísudková – vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou -Obloha byla, jako když ji vymete.

12 Druhy vedlejších vět -Přívlastková – vyjadřuje přívlastek věty řídící -Závisí na některém podstatném jménu věty řídící -Bývá uvozena vztažnými zájmeny – který, jenž, příslovci – kde, kdy, kam, spojkami – aby, že -Zavolali ho ve chvíli, kdy usnul. -Mám zážitky, i nichž bych raději nemluvila. -Přívlastková – vyjadřuje přívlastek věty řídící -Závisí na některém podstatném jménu věty řídící -Bývá uvozena vztažnými zájmeny – který, jenž, příslovci – kde, kdy, kam, spojkami – aby, že -Zavolali ho ve chvíli, kdy usnul. -Mám zážitky, i nichž bych raději nemluvila.

13 Druhy vedlejších vět -Předmětná – vyjadřuje předmět věty řídící -Závisí na slovese věty řídící -Nejčastěji je uvozena spojkami – že, aby, vztažnými zájmeny – kdo, co, příslovci – kde, kam, odkud -Vzkázal, že máme hned přijít. Řekni mi, kde se sejdeme. -Předmětná – vyjadřuje předmět věty řídící -Závisí na slovese věty řídící -Nejčastěji je uvozena spojkami – že, aby, vztažnými zájmeny – kdo, co, příslovci – kde, kam, odkud -Vzkázal, že máme hned přijít. Řekni mi, kde se sejdeme.

14 Druhy vedlejších vět -Příslovečná – vyjadřuje příslovečné určení věty řídící, různé okolnosti děje -Rozvíjí přísudek věty řídící -Věty příslovečné dělíme: -Příslovečná místní – vyjadřuje místo děje – spoj.výrazy – kde, kam, odkud, kudy -Vrať se tam, odkud jsi přišel -Rozloučili se tam, kde se poprvé setkali. -Příslovečná – vyjadřuje příslovečné určení věty řídící, různé okolnosti děje -Rozvíjí přísudek věty řídící -Věty příslovečné dělíme: -Příslovečná místní – vyjadřuje místo děje – spoj.výrazy – kde, kam, odkud, kudy -Vrať se tam, odkud jsi přišel -Rozloučili se tam, kde se poprvé setkali.

15 Druhy vedlejších vět -Příslovečná časová – vyjadřuje časovou okolnost děje – spoj. výrazy – když, až, jakmile, zatímco, dříve, dříve než, kdykoli -Když se vracel, pršelo. Rozloučila se, jakmile se začalo stmívat. -Příslovečná způsobová – vyjadřuje okolnosti způsobu děje – spoj. výrazy – jak, co, tak – že, jak – tak, čím – tím -Jezte, co hrdlo ráčí. -Příslovečná časová – vyjadřuje časovou okolnost děje – spoj. výrazy – když, až, jakmile, zatímco, dříve, dříve než, kdykoli -Když se vracel, pršelo. Rozloučila se, jakmile se začalo stmívat. -Příslovečná způsobová – vyjadřuje okolnosti způsobu děje – spoj. výrazy – jak, co, tak – že, jak – tak, čím – tím -Jezte, co hrdlo ráčí.

16 Druhy vedlejších vět -Příslovečná příčinná – vyjadřuje příčinu děje věty řídící – spoj. výrazy – že, protože, poněvadž, jelikož -Nepřišel do školy, protože ho bolel zub. Jsi hodná, že jsi nezapomněla. -Příslovečná účelová – vyjadřuje účel děje věty vedlejší – spoj. výrazy – aby -Uděláme všechno, abychom dobře odmaturovali. -Příslovečná příčinná – vyjadřuje příčinu děje věty řídící – spoj. výrazy – že, protože, poněvadž, jelikož -Nepřišel do školy, protože ho bolel zub. Jsi hodná, že jsi nezapomněla. -Příslovečná účelová – vyjadřuje účel děje věty vedlejší – spoj. výrazy – aby -Uděláme všechno, abychom dobře odmaturovali.

17 Druhy vedlejších vět -Příslovečná podmínková – vyjadřuje podmínku, za které může nastat děj věty řídící – spoj. výrazy – jestliže, -li, kdyby, když, jestli -Jestliže přijdete včas, vyhovím vám. Kdybych to věděl, neptal bych se. -Příslovečná přípustková – vyjadřuje okolnost, která není v souladu s obsahem věty řídící – spoj. výrazy – ač, ačkoliv, třebaže, přestože, i když -Přestože bylo nepříznivé počasí, odjeli autem do hor. -Příslovečná podmínková – vyjadřuje podmínku, za které může nastat děj věty řídící – spoj. výrazy – jestliže, -li, kdyby, když, jestli -Jestliže přijdete včas, vyhovím vám. Kdybych to věděl, neptal bych se. -Příslovečná přípustková – vyjadřuje okolnost, která není v souladu s obsahem věty řídící – spoj. výrazy – ač, ačkoliv, třebaže, přestože, i když -Přestože bylo nepříznivé počasí, odjeli autem do hor.

18 Druhy vedlejších vět -Doplňková – vyjadřuje doplněk věty řídící -Závisí na slovese věty řídící a zároveň se vztahuje k jménu v podmětu nebo předmětu -Závisí zpravidla na slovese se smyslovým vnímáním (vidět, uvidět, pozorovat, slyšet, cítit) -Spoj. výrazy – jak, jako -Vzpomínám na otce, jak rád četl knížky. -Doplňková – vyjadřuje doplněk věty řídící -Závisí na slovese věty řídící a zároveň se vztahuje k jménu v podmětu nebo předmětu -Závisí zpravidla na slovese se smyslovým vnímáním (vidět, uvidět, pozorovat, slyšet, cítit) -Spoj. výrazy – jak, jako -Vzpomínám na otce, jak rád četl knížky.

19 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Použité zdroje MAŠKOVÁ DANUŠE. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1.


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google