Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽĚ Tomáš Petrášek REA III zimní semestr 2004/2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽĚ Tomáš Petrášek REA III zimní semestr 2004/2005."— Transkript prezentace:

1 ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽĚ Tomáš Petrášek REA III zimní semestr 2004/2005

2 1. Kdy je doporučeno vyhlásit soutěž  1.1 Předmět soutěže situován na arch. či urb. významném území nebo pozemku  1.2 Předmět soutěže situován na pozemku v majetku obce či státu  1.3 Předmět soutěže vázán na využití veřejných fin. prostředků  1.4 Předmět soutěže zcela nový  1.5 Předmět soutěže velmi komplikovaný

3 2. Soutěžní Řád ČKA  2.1 Upravuje podmínky pro pořádání soutěží v odbornostech vymezených zákonem, náležejících do působnosti ČKA, a odbornostech bezprostředně souvisejících.  2.2 Nevztahuje se na mezinárodní soutěžě, vyjma regionálních nebo národních soutěží s vyzváním cizinců.  2.3 Soutěž konaná dle dletohoto řádu se považuje za veřejnou soutěž, a je předpokladem zadání veřejné zakázky.

4 3. ÚČEL SOUTĚŽÍ  3.1 Výběr nejlepšího řešení předmětu soutěže, autor bude pověřen vypracováním navazujících stupňů projektové dokumentace.  3.2 Účelem soutěžní přehlídky je prosadit již existující plány, projekty nebo stavby, a stanovit pořadí.

5 3.3.1 Rozdělění dle předmětu soutěží:  Urbanistické  Architektonické  Konstrukční  Kombinované

6 3.3.2 Rozdělení podle účastníků:  Veřejné (vždy anonymní)  Vyzvané (účastníci vyzváni jmenovitě, anonymní i neanonymní)  Kombinované (jejich veřejnost připouští pouze povaha anonymní)

7 3.3.3 Rozdělení podle počtu kol:  Jednokolové (obvykle menší rozsah)  Dvoukolové (předmět značného rozsahu, postupné zpřesňování, lhůta 2. kola nejpozději 6 měsíců po vyhlášení výsledků 1. kola. Návrhy pro 1. kolo nesmí být zveřejněny před konečným rozhodnutím poroty ve 2. kole )

8 3.3.4 Rozdělení podle záměru řešení:  Ideové (U soutěží výlučně ideových se rozsah omezuje na nezbytné minimum)  Projektové

9 3.4 Účastnící soutěže  3.4.1 Mohou se účastnit fyzické i právnické osoby či jejich sdružení. Účast je umožněna každému kdo splní požadavky soutěžních podmínek  3.4.2 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby: -Podílející se na přípravě soutěže -Členové poroty včetně náhradníků -Které jsou v příbuzenském poměru (sešvakření 1. stupně), trvalí projektoví partneři, nadřízení či spolupracovníci výše vyloučených osob (tj. Vyhlašovatelů. poroty) -byla-li soutěž shledána komorou neregulérní, tak i osoby zapsané do seznamu autorizovaných či registrovaných osob

10 4. Vyhlašování soutěží  4.1 Vyhlašovatel soutěže – orgán veřejné správy, fyzická či právnická osoba  4.2Vyhlášení soutěže: -Soutěž vyhlášena dnem zpřístupnění podmínek -Lhůta minimálně 6 týdnů od vyhlášení - Informaci o vyhlášení podá vyhlašovatel komoře, ta ji zveřejní na svých internetových stránkách, vyhlašovatel ji též zveřejní v obchodním věstníku, popřípadě ústředním věstníku EU. Též ji zveřejní minimálně v jednom informačním médiu s celostátní působností -Vyzvaná soutěž se oznamuje písemnou formou všem vyzvaným, odesláno nejpozději v den vyhlášení soutěže. Účast musí písemně potvrdit ve stanovené lhůtě  4.3 Odvolání a zrušení soutěže: -Jen z mimořádných důvodů -Smí být též zrušena na návrh komory, prokáže-li se v jejím průběhu že byla schválena na základě nesprávných nebo neúplných informací -Při zrušení či odvolání soutěže musí vyhlašovatel alespoň částečně odškodnit soutěžící kteří před odvoláním převážně či zčásti splnili podmínky - Soutěžní přehlídku může vyhlašovatel zrušit jen ze závažných důvodů, odškodnit podobně jako výše je vyhlašovatel povinen, pouze je-li to výslovnmě uvedeno v podmínkách

11 4.4 Soutěžní podmínky:  4.4.1 Vypracovává obvykle odborník pověřený vyhlašovatelem, popřípadě ve spolupráci s ČKA  4.4.2 Podmínky musí být předloženy k ČKA k prověření regulérnosti soutěže v souladu se soutěžním řádem, a to nejménně 15 dní předem. Všichni členové poroty musí podpisem stvrdit souhlas s podmínkami. Pro vyjádření o regulérnosti si ČKA vyhrazuje lhůtu 10 dnů. Komora je oprávněna v průběhu soutěže souhlas odvolat.  4.4.3 Podmínky obsahují: - Jména a adresu vyhlašovatele, sekretáře a přezkušovatele, popř. auditora -Druh soutěže, u vyzvaných a kombinovaných též seznam vyzvaných -Předmět soutěže a rozsah řešení, všechny závazné požadavky -Záměr řešené soutěže (ideová či projketová) -Závazná kritéria dle nichž bude hodnocena -Všechny potřebné lhůty soutěže (určení místa, časua způsobu odevzdání zejména) -Seznam podkladů -Jmenný seznam členů poroty -Způsob označení soutěžních návrhů a přílih pro zaručení anonymity -Počet a výši cena odměn + dalších eventuelních úhrad -Ustanovení o právech vyhlašovatele o nekládání s výsledky soutěže (právo vystavovat, publikovat...) -Ustanovení o ochraně autorských práv autorů -Ustanovení o řešení případných rozporů -Ustanovení o způsobu celního odbavení, je-li soutěž zpřístupněna zahraničním účastníkům -Vyjádření komory oregulérnosti soutěže

12 Soutěžní podmínky:  4.4.4 Zájemcům o vyzvednutí podmínek je vyhlašovatel povinen podat vysvětleník organizační stránce soutěže  4.4.5 Vyhlašovatel se zavazuje převzít odpovědnost za převzaté návrhy až do řádného ukončení soutěže

13 5. Porota: 5.1 Funkce a složení:  5.1.1 Funkcí je posoudit soutěžní podminky, odsouhlasit jejich znění, posoudit soutěžní návrhy a rozhodnout o ocenění  5.1.2 Členy poroty jsou řádní členové a náhradníci, náhradnící obvykle tvoří třetinu členů poroty  5.1.3 Porota má vždy lichý počet členů (3-11). Jednání se účastní všichni členové, náhradníci pouze s hlasem poradním. Nezávislého člena poroty může nahradit jen osoba nezávislá  5.1.4 Členy poroty jmenuje vyhlašovatel z řad odborníků, urbanistů, architektů. V každé porotě musí být zastoupeni autorizovaní architekti,. Členy mohou být i zástupci vyhlašovatele, budoucí uživatelé a představitelé místní správy. V zájmu nezávislosti rozhodování musí být nadpoloviční většina členů nezávislých na vyhlašovateli.  5.1.5 Je-li vyhlašovatelem o nominaci nezávislých členů požádána komora, nominuje kandidáty z řad autorizovaných osob.  5.1.6 Porota může k rozhodování přizvat též odborné znalce, účastnící se jen jednání k nimž byli přizváni, a to jen s hlasem poradním  5.1.7 Činnost členů poroty je honorována jako vysoce kvalifikovaná

14 Porota: 5.2 Pomocné orgány soutěžní poroty:  5.2.1 Sekretář soutěře -Přijímá soutěžní návrhy, potvrzuje jejich převzetí -Označuje doručené soutěžní návrhy datem a hodinou převzetí, a pořadovým číslem -Vypracovává seznam soutěžních návrhů, zajišťuje jejich ochranu a bezpečnost -Provádí další práce na pokyn členů poroty  5.2.2 Přezkušovatel soutěžních návrhů (oba nesmí být členy poroty) -Spolupracuje při vypacování podmínek -Sleduje průběh soutěže -Ověřuje zda doručené návrhy splňují požadavky stanovené podmínkami, a podává porotě písemnou zprávu o formálním průběhu přípravy soutěže a kontrole úplnosti -koná přípravné práce pro činnost poroty, spolupracuje s ní, a připravuje pro ní podklady, na jejichž základě porota rozhodneo připuštění soutěžních návrhů do řádného hodnocení. Podrobnosti o jeho působení stanoví porota.

15 Porota: 5.3 Auditor soutěže:  5.3.1 Může vykonávat nezávislý a odborný dohled nad přípravou programu soutěže, podmínek (zejména podkladů, obsah a rozsah formy návrhů) a průběhem soutěže. Vyžádá-li si tuto činnost vyhlašovatel, jmenuje jej komora.  5.3.2 Je to nezávislá, odborně vzdělaná osoba, zapsaná do seznamu auditorů soutěží, vedeném komorou.  5.3.3 Auditor dohlíží výlučně nadmformálním dodržováním časového průběhu a organizace soutěže, a nad právními náležitostmi procedurálních postupů. Spolupracuje se sekretářem, přezkušovatelem, sporotou, a účastní se jejich zasedání s hlasem poradním.  5.3.4 Auditor se nesmí účastnit soutěže, ustanovení této funkce je předmětem ujednání mezi vyhlašovatelem a komorou.  5.3.5 Zjistí-li auditor nesrovnalosti, upozorní porotu, a setrvá-li ta na svém postupu či rozhodnutí, učiní záznam do protokolu soutěže. Porota je povinna své rozhodnutí v tomto protokolu zdůvodnit.

16 Porota: 5.4 Jednání soutěžní poroty:  5.4.1 Před vyhlášením soutěže svolá vyhlašovatel jmenované členy poroty k ustavující schůzi, předem jim rozešlepodmínky. Tam odsouhlasí podmínky a svou účast na soutěži. Členové zvolí ze svého středu předsedu.  5.4.2 Na 1. zasedání poroty, konaném po termínu odevzdání soutěžních návrhů si předseda ode všech vyžádá prohlášení, že budou pstupovat nestranně, nepodíleli se ani nepřímo ani na žádném z předložených návrhů, a neznají jejich autory.  5.4.3 V průběhu soutěžnmí lhůty může konat vyhlašovatel a pověření členové poroty zasedání k zodpovězení dotazů, a k podání doplňujících informací, je-li projeven zájem.  5.4.4 Porota je schopna usnášení, je-li přítomen plný počet jejích členů, rozhoduje prostou většinou hlasů.  5.4.5 Porota ze soutěže vyloučí: -Ze soutěže návrhy, jež jež nejsou v souladu se závaznými podmínkami (v případě malé odchylky návrhu od podmínek, nemající zásadní vliv na anonymitu, zvýhodnění ani srozumitelnost, může porota 4/5 většinou rozhodnout o ponechání návrhu v soutěži. -Z posuzování části návrhů nepožadované soutěžními podmínkami. Porota může soutěžící vyloučit pouze do doby otevření obálek. -Návrhy jež porušilypodmínky, avšak jsou pozoruhodným přínosem, může porota (2/3 většinou)ocenit mimořádnou odměnou (až po cenách a odměnách.

17 Porota: Jednání soutěžní poroty:  5.4.6 Porota posoudí všechny návrhy, rozdělí všechny odměnya ceny, vyjímečně může neudělit některé ceny (jednomyslně), nebo odměny (4/5 většinou). Nutno řádně zdůvodnit v protokolu.  5.4.7 Protokol obsahuje: - Zápisy z jednání a výsledky hlasování - Rozhodnutí o vyloučení návrhů a seznamu všech posuzovaných - Způsob aplikace hodnocení - Posouzení všech návrhů - Rozdělení cen a odměn (popřípadě zvláštních). Zdůvodnění - Prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty  5.4.8 Rozhodnutí poroty o pořadí jsou konečná.

18 6. Výsledek soutěže:  6.1 Rozhodnutí konečné, stává se podkladem pro rozhodování o dalším využití (nesmí být porušena autorská práva účastníků)  6.2 U veřejných soutěží musí vyhlašovatel do 1 měsícevrátit neoceněné návrhy na zpáteční adresu.  6.3 Ocenění či odměnění jednotlivci si podrží svá autorská práva, jiné účely využití než pro účely soutěže jen se souhlasem autora.  6.4 Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel přiměřeným způsobem, zejména veřejnou výstavou soutěžních návrhů, a jejich zveřejnění v odborném tisku.  6.5 Do 5 dnů od rozhodnutí poroty se zašlevýsledek a protokol soutěžícím-

19 7. Finanční podmínky soutěže: 7.1 Přiměřená částka pro ceny a odměny:  7.1.1 U ideových - 1% z předpokládaných celkových investičních nákladů  7.1.2 U projektových – 1 - 1,5% (1 – 2 % u jednokolových). Přihlíží se k rozsahu a náročnosti soutěže  7.1.3 Počet cen a odměn, a jejich poměr stanoví podmínky (po 4/5 hlasování může být při kvalitativní podobnosti 1 cena udělena několikrát)  7.1.4 Celková částka na odměny musí být menší než 50% částky na ceny.  7.1.5 Vyplacená 1. cena bude zahrnuta docelkového honoráře na předmětnou zakázku.  7.1.6 1. cena nebude vyplacena, bude-li uzavřena smlouva na vypracování projektové plánovací dokumentace.  7.1.7 Ceny a odměny musíbýt vyplaceny do 50 dnů po rozhodnutí poroty-

20 8. Řešení rozporů:  8.1 Proti formálnímu postupu poroty může být podán soutěžícími protest. Při jeho řešení jsou všichni zúčastnění povinni vynaložit prokazatelnou snahu o jeho smírné řešení, a to ve lhůtě 10 dnů od data doručení oznámení o výsledku soutěže.  8.2 Nevedla-li jednání o smíru k vysledku, popřípadě uplynula-li marně, bez zavinění zúčastněných stran lhůta stanovená v odstavci 1, řeší se spor mezi soutěžícími a vyhlašovatelem v rozhodčím řízení tříčlenným rozhodčím výborem složeným ze zástupce vyhlašovatele, soutěžícího který podal návrh, a zástupce komory, byl-li podán protest více soutěžícími, bude je zastupovat jeden z nich.  8.3 Podmínkou přijetí protestu k rozhodčímu řízení je složení kauce vevýši 5 %z výše první ceny, kauce však nepřevýší částku 500 Eur. Skládá se na účet ČKA.V případě zamítnutí protestu kauce propadá, v případě vyhovění je vrácena.  8.4 Předmětem jednání o smíru, popřípadě rozhodčího řízení nesmí být rozhodnutí poroty týkající se výsledku hodnocení účastníků soutěže a rozhodnutí o rozdělení cen a odměn stanoví jejich výše, ledaže tato rozhodnutí byla učiněna v přímév souvislosti se závažným porušením podmínek formálnímu postupu poroty, stanovených podmínkami. Rozhodčí nález je konečný.

21 9. Závěrečná ustanovení: Tento soutěžní řád nabyl účinnosti schválením valnou hromadou komory dne 29. Dubna 1993  ČLÁNEK II/1994 Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou ČKA dne 16. dubna 1994  ČLÁNEK II/1995 Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou ČKA dne 29. DUBNA 1995  ČLÁNEK II/1996 Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou ČKA dne 27. DUBNA 1996  ČLÁNEK II/1997 Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou ČKA dne 29. DUBNA 1997  ČLÁNEK II/1998 Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou ČKA dne 28. DUBNA 1998  ČLÁNEK II/1999 Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou ČKA dne 13. DUBNA 1999  ČLÁNEK II/2000 Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou ČKA dne 11. DUBNA 2000  ČLÁNEK II/2002 Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou ČKA dne 20. DUBNA 2002  ČLÁNEK II/2004 Novela tohoto řádu nabyla účinnosti schválením valnou hromadou ČKA dne 24. DUBNA 2004


Stáhnout ppt "ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽĚ Tomáš Petrášek REA III zimní semestr 2004/2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google