Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVATBA, MANŽELSTVÍ, ROZVOD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVATBA, MANŽELSTVÍ, ROZVOD"— Transkript prezentace:

1 SVATBA, MANŽELSTVÍ, ROZVOD
Mgr. Michal Oblouk

2 MANŽELSTVÍ dobrovolné, v zásadě trvalé soužití dvou osob různého pohlaví, které je založeno zákonem stanoveným způsobem – sňatkem hlavním účelem je dle zákona založení rodiny a řádná výchova dětí (biologická a výchovná funkce) v ČR ho může uzavřít výhradně muž a žena, oba musí souhlasit zaniká smrtí jednoho z manželů, prohlášením za mrtvého nebo rozvodem překážky v uzavření: nezpůsobilost k právním úkonům duševní porucha nezletilost (soud může z výjimečných důvodů povolit u osoby starší 16 let) manželství uzavře osoba, která již je manželem nebo registrovaným partnerem (bigamie) nedobrovolnost, nevědomost - jeden z manželů nebyl informován o rozhodných skutečnostech nebo bylo prohlášení učiněno pod fyzickým či psychickým nátlakem příbuzenský vztah (incest)

3 ZPŮSOBY UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
vždy se uzavírá před dvěma svědky, manželství vzniká přesně okamžikem souhlasného prohlášení muže a ženy, že spolu do manželství vstupují formy: občanský (civilní) sňatek - prohlášení o uzavření manželství orgánem státu (obecní úřad – oddává starosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva), manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů, v případě manželství uzavíraného v cizině může být orgánem zastupitelský úřad České republiky (pokud je život jednoho se snoubenců přímo ohrožen, může prohlášení snoubenců přijmout i kapitán lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitán letadla registrovaného v České republice a velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí) církevní sňatek - prohlášení o uzavření manželství před orgánem registrované církve či náboženské společnosti (oddává kněz), alespoň jeden z páru musí být pokřtěn, církevní orgán je povinen do tří pracovních dnů doručit protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností dle matričního zákona příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo uzavřeno

4 SVATBA - SŇATEK obřad spojený se vstupem dvou lidí do manželského stavu (nevěsta + ženich) je složena z rituálů, částečně předepsaných zákonem, a tradičních zvyklostí doklady potřebné ke svatbě: při sňatku českých státních občanů - občanské průkazy snoubenců, rodné listy, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li snoubenec rozvedený), úmrtní list manžela (je-li snoubenec ovdovělý), rodné listy společných dětí (mají-li snoubenci takové), rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám) je-li jeden ze snoubenců cizinec - rodný list, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu uzavřít manželství v ČR a pokud domovský stát takové potvrzení nevydává, předloží cizinec dokument o této skutečnosti), potvrzení o osobním stavu a pobytu (je-li cizím státem vydáváno), pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený), doklad totožnosti (cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince)

5 SVATBA - SŇATEK při sňatku snoubenci stvrzují prohlášením, že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů (bydlení), že jim nejsou známy okolnosti vylučující manželství a že navzájem vědí o svém zdravotním stavu společné příjmení není nutné výročí svatby: 5 let – dřevěná 10 let – cínová 15 let – křišťálová 20 let – porcelánová 25 let – stříbrná 50 let – zlatá 60 let – diamantová 70 let – platinová

6 SVATEBNÍ ZVYKY Svatební koláčky – koláčky, kterými se zvou svatební hosté. Většinou jde o malinké koláčky s různými náplněmi. Svatební koláčky nesmí péct sama nevěsta! Žena, která sní koláček, který byl upečen v rohu plechu, se do roka a do dne vdá. Oblečení nevěsty – každá nevěsta by měla mít podle tradice něco nového, starého, půjčeného a modrého. Voničky – každý svatební host dostane do klopy tzv. voničku nebo vývazek. Zasypávání rýží – při odchodu z obřadní síně zasypávají svatebčané nevěstu a ženicha rýží – přivolávají tak bohatství a plodnost. Střepy – při příchodu na svatební hostinu rozbije personál talíř, nevěsta s ženichem pak musí střepy zamést. Podle toho, jak se k úkolu postaví, je jasné, jak jim bude klapat společná domácnost. Polévka z jednoho talíře – nevěsta s ženichem jsou svázáni bílým ubrusem a navzájem se krmí jednou lžící. Krájení svatebního dortu – opět jeden nůž a společné nakrojení dortu. Nikdo ze svatebčanů nesmí dort odmítnout! První manželský tanec – první tanec by měl být věnován pouze ženichovi a nevěstě. Obvykle svatebčané vytvoří kolem tančících novomanželů kruh. Únos nevěsty – v průběhu oslavy unesou nevěstu do některé z okolních hospůdek, kde zapíjejí štěstí novomanželů. Ženich by měl svou novomanželku najít co nejdříve, protože celou útratu platí on. Házení kyticí – nevěsta si stoupne zády k neprovdaným dívkám, které se svatby účastní, a hodí kytici za sebe. Dívka, která kytici chytí, se do roka bude vdávat!

7 SVATEBNÍ ZVYKY

8 REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
veřejnoprávně institucionalizovaný svazek dvojic stejného pohlaví institut registrovaného partnerství v ČR platí od 1. července 2006, do konce roku se v Česku registrovalo 1111 párů v ČR ho mohou uzavřít dvě dospělé osoby stejného pohlaví (dvě ženy nebo dva muži), z nichž aspoň jedna má české státní občanství uzavírá se před pověřeným matričním úřadem partneři před úřadem činí prohlášení, které může, ale nemusí proběhnout veřejným a slavnostním způsobem, úřad pak provede zápis do knihy registrovaného partnerství a vydá doklad o registrovaném partnerství - tento stav se partnerům zapisuje i do občanského průkazu zaniká úmrtím nebo zrušením na základě rozhodnutí soudu, a to po dohodě nebo na žádost jednoho z partnerů zakládá partnerům řadu práv i povinností a promítá se do mnoha oblastí života

9 ROZVOD v Česku upraven v zákoně o rodině a rozhoduje o něm vždy soud
může probíhat ve formě sporného rozvodu nebo na základě dohody obou manželů řízení o rozvod probíhá před okresním soudem, který je místně příslušný před rozhodnutím soudu o rozvodu musí být nejdříve uzavřena dohoda obou manželů o výchově a výživě společných nezletilých dětí, která musí být schválena soudem, a o vypořádání společného jmění - nedojde-li k těmto dohodám, musí i o těchto záležitostech nejdříve rozhodnout soud a teprve poté může být pokračováno v řízení o rozvodu ten z manželů, který přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matrice, že přijímá opět své dřívější příjmení - pokud tak včas neučiní, příjmení z období manželství mu už zůstane

10 ROZVOD soud manželství rozvede, jestliže je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití - za tím účelem soud musí především prozkoumat příčiny rozvratu manželství rozvedeno nebude, pokud manželé mají nezletilé děti, s jejichž zvláště odůvodněnými zájmy by to bylo v rozporu, nebo pokud spolu manželé nežijí kratší dobu než tři roky, jeden z nich se na rozvratu manželství převážně nepodílel a jemuž by rozvodem byla způsobena zvlášť závažná újma - vždy však bude záležet na úvaze soudu, který bude muset zhodnotit všechny okolnosti svědčící ve prospěch i proti zachování manželství pokud se k žalobě o rozvod manželství připojí i druhý manžel, manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí, soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede - i zde ale platí, že návrhu být vždy vyhověno nemusí, pokud manželé mají nezletilé děti, s jejichž zvláště odůvodněnými zájmy by to bylo v rozporu

11 PŘÍČINY ROZVODŮ SPOLEČENSKÉ – demokratizace vztahů, emancipace a zaměstnanost žen, tolerance k rozvodům DYADICKÉ – špatný výběr partnera, nepřipravenost, špatné vztahy s příbuznými, problémy s penězi, špatné bydlení, nezájem o rodinu INDIVIDUÁLNÍ – špatné charakterové vlastnosti, asociální rysy osobnosti, nevěra

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C5%BEelstv%C3%AD
rozvod-krok-za-krokem/


Stáhnout ppt "SVATBA, MANŽELSTVÍ, ROZVOD"

Podobné prezentace


Reklamy Google