Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024."— Transkript prezentace:

1 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/

2 Anglické termíny v ICT a v oblasti moderní edukace
zpracoval Jan Kubrický

3 Struktura výkladu I. Úvod II. Terminologie v oblasti ICT III. Anglické termíny v ICT (příklady) IV. Moderní edukace V. Slovníky VI. Další zdroje VII. Závěr

4 I. Terminologie Terminologie je nauka o termínech, tj. o odborných názvech, a o způsobu jejich vytváření a sestavování do systémů. Výraz terminologie se častěji používá pro označení konkrétních systémů termínů, česky označovaných též slovem názvosloví případně odborné názvosloví. např. počítačová terminologie

5 I. Termín V terminologicky zaměřené literatuře lze nalézt několik definic termínu: PROKOP, I. [2] uvádí, že termín je pojmenováním určitého významu, které jednoznačně a přesně vyžaduje pojmy a názvy, používané v odborném jazyku a které v souhrnu tvoří terminologii určitého odvětví lidského konání. Rovněž uvádí, že je možno konstatovat, že termín je pojmenováním pojmu vymezeného definicí a místem v soustavě pojmu daného vědního oboru. STOFFA, J. [3] definuje termín jako odborné pojmenování, resp. odborný název určitého pojmu v daném oboru. Termíny neexistují izolované v jazyce samém, nýbrž v určité terminologické soustavě. Terminologie je tudíž souhrnem termínu daného odvětví lidského konání, činnosti či poznání. SOCHOR, K. [1] uvádí, že termín je jako každé jiné slovo jednotkou slovní zásoby, tzv. lexikální jednotkou, a jeho úkolem je pojmenovat pojmy vlastní určitému oboru, ať již vědeckému nebo praktickému. Je to základní stavební materiál odborného vyjadřování a vyniká významovou určitostí, přesností a jednoznačností.

6 II. Terminologie v oblasti ICT
Angličtina je primárním jazykem ICT a její základní znalost je nezbytnou součástí efektivního využívání ICT. Typickým příkladem jsou termíny Hardware a Software. Součástí každé terminologie je vždy snaha o sjednocení a o jasné vymezení.

7 II. Terminologie v oblasti ICT
ICT jsou nejprogresivnější oblastí lidského zájmu a rychlost jejich vývoje volá po maximálním sjednocení používané terminologie. Představme si pár nejpoužívanějších termínů, které vešly do obecného povědomí uživatelů ICT na celém světě:

8 II. Anglické termíny v ICT
Hardware Jinak řečeno technické vybavení (hmotná část) konkrétního zástupce ICT. (nikoli pouze ve vztahu k počítačům). Software Programové vybavení. Podkategorie: Firmware Freeware Shareware

9 III. Anglické termíny v ICT
Počítačová terminologie Terminologie, spadající pod oblast terminologie ICT. Systém pojímající termíny z oblasti osobních počítačů. Konkrétní příklady: diskuze… Příklady Zaměříme se pouze na ty termíny, jejichž český ekvivalent se nepoužívá, či není jeho použití z různých důvodů žádoucí.

10 III. Anglické termíny v ICT
Notebook (Laptop) Anglické termíny, které se používají jako označení pro přenosný počítač. Doslovný překlad? Další termíny: Netbook, Ultrabook, … Zavádění termínů společnostmi … Diskuze: Proč notebook a ne přenosný počítač?

11 III. Anglické termíny v ICT
Tablet Více významů: Přenosný počítač ve tvaru ploché desky s dotykovou obrazovkou Polohovací zařízení, umožňující snímání pohybu (pohyb rukou, kreslení, …) Tablet PC – notebook s dotykovou obrazovkou Diskuze: Český ekvivalent? Rozlišení zařízení?

12 III. Anglické termíny v ICT
Toner Barvivo pro laserové tiskárny a kopírky. Toner vs. Cartridge. Diskuze:

13 III. Anglické termíny v ICT
Hypertext Textové prvky dokumentu, které vytvářejí odkaz na jiná místa téhož dokumentu nebo v jiných dokumentech… Základní princip pohybu uživatele službou WWW (World Wide Web). Diskuze:

14 III. Anglické termíny v ICT
Morphing Morphing označuje v oblasti počítačové grafiky metodu, pomocí níž lze převádět stupňovitě jednu grafiku do druhé… Například změna obličeje.. Diskuze: …český ekvivalent?

15 III. Anglické termíny v ICT
Zoom Zoom je parametr objektivu, který značí schopnost objektivu přibližovat snímaný obraz. Termín Zoom je rovněž používán v nejrůznějším aplikačním software pro manipulaci s obrazem (změna měřítka) Zoomování (Přibližování x Zvětšování). Optický zoom, Digitální zoom Diskuze:

16 III. Anglické termíny v ICT
Diskuze s termíny: Zkratky DVD, LCD, URL, USB, CMS, … Kompakt Procesor Crack Internet x internet Firewall Framework Scanner Spam, Spammer …

17 IV. Moderní edukace Metody moderní edukace jsou stále více spjaty s využitím poznatků jiných vědních oborů (poznatků a technologií). Jsou proto přejímány odborné názvy, které se integrují do edukační terminologie. Mezi anglické termíny, které jsou dnes nejfrekventovanější řadíme:

18 IV. Moderní edukace E-learning LMS
Jak uvádí Pedagogický slovník, tento termín se používá v původní, anglické podobě nebo v překladu jako „elektronické učení/vzdělávání“. Označuje různé druhy učení podporované počítačem (šířeji ICT). Diskuze … LMS Zkratka anglického termínu Learning Management System, systém pro řízení výuky Moodle, eTutor, …

19 IV. Moderní edukace Blended learning
Anglický termín pro kombinovanou výuku – kombinace standardní výuky prezenční s e-learningem. Blended learning se snaží kompenzovat některé dílčí nevýhody E-learningu při plnění vzdělávacích cílů kombinací s prvky standardní výuky, kdy je například kombinován v distančním studiu E-learningový kurz s úvodním či závěrečným seminářem nebo workshopem. Tento přístup je vhodný především tam, kde cílová skupina není zvyklá používat moderní komunikační nástroje, jako je chat, diskusní fórum, videokonference a podobně. Diskuze …

20 IV. Moderní edukace M-learning
M-learning (mobile learning) je forma elektronického vzdělávání za současného využití mobilních počítačových a komunikačních prostředků (notebooků, kapesních počítačů, PDA, mobilních telefonů...). S využitím m-Learningu lze pro studium využít „prázdné“ chvilky, například cestou do práce MHD nebo při čekání na jednání. Příklad využití m-Learningu: zaměstnavatelé mohou vytvářet výukové materiály, které lze prostřednictvím moderních technologií zpřístupnit zaměstnancům v terénu. Diskuze …

21 V. Slovníky ICT Webopedia
Webopedia je výborné místo k vyhledávání termínů a zkratek souvisejících s počítači a internetem. Jeho silnou stránkou je, že zde najdou potřebné informace jak začátečníci tak pokročilí. Webopedia poskytuje snadno srozumitelné definice v jednoduchém jazyce, a vyhýbá se těžko pochopitelných frázím. Webopedia.com

22 V. Slovníky ICT TechDictionary
Online technicko-počítačový slovník Slovník terminologie pro učitele ICT a jazyků

23 V. Moderní edukace Pedagogický slovník Průcha Jan: Moderní pedagogika
Nejrozšířenější: Pedagogický slovník Průcha, Walterová, Mareš 4. rozšířené a aktualizované vydání Obsahuje: Pedagogické termíny Pedagogické reálie Pedagogické instituce Doplňující přehled českých a zahraničních slovníků a encyklopedií Průcha Jan: Moderní pedagogika

24 V. Moderní edukace Google Scholar
Co je služba Google Scholar? Služba Google Scholar představuje jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury. Z jednoho místa můžete vyhledávat informace z mnoha oborů a zdrojů: recenzované články, disertační práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladatelství, odborných společností, archivů preprintů a dalších odborných organizací. Služba Google Scholar vám pomůže identifikovat ty nejrelevantnější zdroje na poli výzkumu. Funkce služby Google Scholar Vyhledávání rozmanitých zdrojů z jednoho místa Hledání článků, abstraktů a citací Nalezení celého článku v knihovně či na webu Informace o klíčových článcích v jakémkoli vědním oboru

25 VI. Slovník cizích slov ABZ – online slovník cizích slov
Slovník cizích slov

26 VI. Slovníky překladové

27 VI. Wikipedie Wikipedie Volná www encyklopedie
Více jak 200 jazykových mutací Miliony hesel Další projekty:

28 VI. Wikimedia Vybrané projekty: Wikibooks Wikiversity Wiktionary
Free textbooks and manuals Wikiversity Free learning materials and activities Wiktionary Dictionary and thesaurus

29 Aktivita Zadání samostatné práce

30 Použité zdroje SOCHOR, K. Příručka o českém odborném názvosloví. Praha: ČSAV, 1955. PROKOP, I. Odborná terminologie z hlediska lexikografické problematiky. Časopis Normalizace, č. 9 – 10, 1972. STOFFA, J. Terminológia v technickej výchove. 2. vyd. Olomouc: PdF UP, ISBN WINKLER, P. Velký počítačový lexikon. Brno: Computer Press, ISBN MEYER, M. Osobní počítač. Brno: Computer Press, ISBN KLEMENT, M. aj. E-learning. Olomouc: Gevak, ISBN Kopecký, K. E-learning nejen pro pedagogy. Olomouc: Hanex, 2006. Morphing – Wikipedia. Dostupné z:

31 Závěr


Stáhnout ppt "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024."

Podobné prezentace


Reklamy Google