Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024."— Transkript prezentace:

1 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024

2 Anglické termíny v ICT a v oblasti moderní edukace zpracoval Jan Kubrický

3 Struktura výkladu I. Úvod II.Terminologie v oblasti ICT III.Anglické termíny v ICT (příklady) IV.Moderní edukace V.Slovníky VI.Další zdroje VII. Závěr

4 I. Terminologie Terminologie je nauka o termínech, tj. o odborných názvech, a o způsobu jejich vytváření a sestavování do systémů. Výraz terminologie se častěji používá pro označení konkrétních systémů termínů, česky označovaných též slovem názvosloví případně odborné názvosloví. –např. počítačová terminologie

5 I. Termín V terminologicky zaměřené literatuře lze nalézt několik definic termínu: PROKOP, I. [2] uvádí, že termín je pojmenováním určitého významu, které jednoznačně a přesně vyžaduje pojmy a názvy, používané v odborném jazyku a které v souhrnu tvoří terminologii určitého odvětví lidského konání. Rovněž uvádí, že je možno konstatovat, že termín je pojmenováním pojmu vymezeného definicí a místem v soustavě pojmu daného vědního oboru. STOFFA, J. [3] definuje termín jako odborné pojmenování, resp. odborný název určitého pojmu v daném oboru. Termíny neexistují izolované v jazyce samém, nýbrž v určité terminologické soustavě. Terminologie je tudíž souhrnem termínu daného odvětví lidského konání, činnosti či poznání. SOCHOR, K. [1] uvádí, že termín je jako každé jiné slovo jednotkou slovní zásoby, tzv. lexikální jednotkou, a jeho úkolem je pojmenovat pojmy vlastní určitému oboru, ať již vědeckému nebo praktickému. Je to základní stavební materiál odborného vyjadřování a vyniká významovou určitostí, přesností a jednoznačností.

6 II. Terminologie v oblasti ICT Angličtina je primárním jazykem ICT a její základní znalost je nezbytnou součástí efektivního využívání ICT. Typickým příkladem jsou termíny Hardware a Software. Součástí každé terminologie je vždy snaha o sjednocení a o jasné vymezení.

7 II. Terminologie v oblasti ICT ICT jsou nejprogresivnější oblastí lidského zájmu a rychlost jejich vývoje volá po maximálním sjednocení používané terminologie. Představme si pár nejpoužívanějších termínů, které vešly do obecného povědomí uživatelů ICT na celém světě:

8 II. Anglické termíny v ICT Hardware Jinak řečeno technické vybavení (hmotná část) konkrétního zástupce ICT. (nikoli pouze ve vztahu k počítačům). Software Programové vybavení. Podkategorie: – Firmware – Freeware – Shareware – …

9 III. Anglické termíny v ICT Počítačová terminologie –Terminologie, spadající pod oblast terminologie ICT. –Systém pojímající termíny z oblasti osobních počítačů. –Konkrétní příklady: diskuze… Příklady –Zaměříme se pouze na ty termíny, jejichž český ekvivalent se nepoužívá, či není jeho použití z různých důvodů žádoucí.

10 III. Anglické termíny v ICT Notebook (Laptop) Anglické termíny, které se používají jako označení pro přenosný počítač. Doslovný překlad? Další termíny: Netbook, Ultrabook, … Zavádění termínů společnostmi … Diskuze: –Proč notebook a ne přenosný počítač? –…

11 III. Anglické termíny v ICT Tablet Více významů: –Přenosný počítač ve tvaru ploché desky s dotykovou obrazovkou –Polohovací zařízení, umožňující snímání pohybu (pohyb rukou, kreslení, …) –Tablet PC – notebook s dotykovou obrazovkou Diskuze: –Český ekvivalent? –Rozlišení zařízení?

12 III. Anglické termíny v ICT Toner Barvivo pro laserové tiskárny a kopírky. Toner vs. Cartridge. Diskuze: –…

13 III. Anglické termíny v ICT Hypertext Textové prvky dokumentu, které vytvářejí odkaz na jiná místa téhož dokumentu nebo v jiných dokumentech… Základní princip pohybu uživatele službou WWW (World Wide Web). Diskuze: –…

14 III. Anglické termíny v ICT Morphing Morphing označuje v oblasti počítačové grafiky metodu, pomocí níž lze převádět stupňovitě jednu grafiku do druhé… Například změna obličeje.. Diskuze: –…český ekvivalent? –…

15 III. Anglické termíny v ICT Zoom Zoom je parametr objektivu, který značí schopnost objektivu přibližovat snímaný obraz. Termín Zoom je rovněž používán v nejrůznějším aplikačním software pro manipulaci s obrazem (změna měřítka) Zoomování (Přibližování x Zvětšování). Optický zoom, Digitální zoom Diskuze: –…

16 III. Anglické termíny v ICT Diskuze s termíny: –Zkratky DVD, LCD, URL, USB, CMS, … –Kompakt –Procesor –Crack –Internet x internet –Firewall –Framework –Scanner –Spam, Spammer …

17 IV. Moderní edukace Metody moderní edukace jsou stále více spjaty s využitím poznatků jiných vědních oborů (poznatků a technologií). Jsou proto přejímány odborné názvy, které se integrují do edukační terminologie. Mezi anglické termíny, které jsou dnes nejfrekventovanější řadíme:

18 IV. Moderní edukace E-learning –Jak uvádí Pedagogický slovník, tento termín se používá v původní, anglické podobě nebo v překladu jako „elektronické učení/vzdělávání“. –Označuje různé druhy učení podporované počítačem (šířeji ICT). –Diskuze … LMS –Zkratka anglického termínu Learning Management System, systém pro řízení výuky –Moodle, eTutor, …

19 IV. Moderní edukace Blended learning Anglický termín pro kombinovanou výuku – kombinace standardní výuky prezenční s e-learningem. Blended learning se snaží kompenzovat některé dílčí nevýhody E-learningu při plnění vzdělávacích cílů kombinací s prvky standardní výuky, kdy je například kombinován v distančním studiu E-learningový kurz s úvodním či závěrečným seminářem nebo workshopem. Tento přístup je vhodný především tam, kde cílová skupina není zvyklá používat moderní komunikační nástroje, jako je chat, diskusní fórum, videokonference a podobně. Diskuze …

20 IV. Moderní edukace M-learning M-learning (mobile learning) je forma elektronického vzdělávání za současného využití mobilních počítačových a komunikačních prostředků (notebooků, kapesních počítačů, PDA, mobilních telefonů...). S využitím m-Learningu lze pro studium využít „prázdné“ chvilky, například cestou do práce MHD nebo při čekání na jednání. Příklad využití m-Learningu: zaměstnavatelé mohou vytvářet výukové materiály, které lze prostřednictvím moderních technologií zpřístupnit zaměstnancům v terénu. Diskuze …

21 V. Slovníky ICT Webopedia –Webopedia je výborné místo k vyhledávání termínů a zkratek souvisejících s počítači a internetem. Jeho silnou stránkou je, že zde najdou potřebné informace jak začátečníci tak pokročilí. Webopedia poskytuje snadno srozumitelné definice v jednoduchém jazyce, a vyhýbá se těžko pochopitelných frázím. –Webopedia.comWebopedia.com

22 V. Slovníky ICT TechDictionary –Online technicko-počítačový slovník –www.techdictionary.comwww.techdictionary.com Slovník terminologie pro učitele ICT a jazyků –www.ict4lt.org/en/en_glossary.htmwww.ict4lt.org/en/en_glossary.htm

23 V. Moderní edukace Nejrozšířenější: Pedagogický slovník –Průcha, Walterová, Mareš –4. rozšířené a aktualizované vydání –Obsahuje: Pedagogické termíny Pedagogické reálie Pedagogické instituce Doplňující přehled českých a zahraničních slovníků a encyklopedií Průcha Jan: Moderní pedagogika

24 V. Moderní edukace Google Scholar Co je služba Google Scholar? Služba Google Scholar představuje jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury. Z jednoho místa můžete vyhledávat informace z mnoha oborů a zdrojů: recenzované články, disertační práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladatelství, odborných společností, archivů preprintů a dalších odborných organizací. Služba Google Scholar vám pomůže identifikovat ty nejrelevantnější zdroje na poli výzkumu.Google Scholar Funkce služby Google Scholar Vyhledávání rozmanitých zdrojů z jednoho místa Hledání článků, abstraktů a citací Nalezení celého článku v knihovně či na webu Informace o klíčových článcích v jakémkoli vědním oboru

25 VI. Slovník cizích slov ABZ – online slovník cizích slov –http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ Slovník cizích slov –http://www.slovnik-cizich-slov.cz/http://www.slovnik-cizich-slov.cz/

26 VI. Slovníky překladové www.slovnik.cz www.slovnik.seznam.cz www.translate.google.cz www.online-slovnik.cz

27 VI. Wikipedie Wikipedie –Volná www encyklopedie –Více jak 200 jazykových mutací –Miliony hesel –Další projekty:

28 VI. Wikimedia Vybrané projekty: Wikibooks –Free textbooks and manuals Wikiversity –Free learning materials and activities Wiktionary –Dictionary and thesaurus

29 Aktivita Zadání samostatné práce

30 Použité zdroje 1.SOCHOR, K. Příručka o českém odborném názvosloví. Praha: ČSAV, 1955. 2.PROKOP, I. Odborná terminologie z hlediska lexikografické problematiky. Časopis Normalizace, č. 9 – 10, 1972. 3.STOFFA, J. Terminológia v technickej výchove. 2. vyd. Olomouc: PdF UP, 2001. ISBN 80-244-0139-8. 4.WINKLER, P. Velký počítačový lexikon. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80- 251-2331-7. 5.MEYER, M. Osobní počítač. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0834-1. 6.KLEMENT, M. aj. E-learning. Olomouc: Gevak, 2012. ISBN 978-80-86768-38-0. 7.Kopecký, K. E-learning nejen pro pedagogy. Olomouc: Hanex, 2006. 8.Morphing – Wikipedia. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Morphing.http://en.wikipedia.org/wiki/Morphing

31 Závěr


Stáhnout ppt "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/01.0024."

Podobné prezentace


Reklamy Google