Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava na samostatný život

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava na samostatný život"— Transkript prezentace:

1 Příprava na samostatný život
Bydlení, domácnost Příprava na samostatný život

2 Podle čeho vybíráme bydlení?
Především záleží na finanční situaci jedince či rodiny V našem rozhodnutí by měly být zahrnuty plány členů domácnosti v blízkém i vzdálenějším časovém horizontu. Klíčovou roli sehrává : Dostupnost práce a vzdělání pro děti Zdravotní stav jednotlivých členů domácnosti Dopravní obslužnost dané lokality

3 Jaké existují druhy bydlení?
Dům či byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Služební byt

4 Dům či byt v osobním vlastnictví
Jedná se o soukromé vlastnictví, při pořízení je nejdražší variantou Byt je zapsán v katastru nemovitostí Vlastník jej může převést na jinou osobu Stává se společenským trendem a jeho k jeho podpoře přispívá nejen široká nabídka úvěrových produktů, novomanželské půjčky, ale i neodvratná deregulace nájemného. Platí se daň z nemovitosti i daň z převodu nemovitosti.

5 Jak koupit dům či byt a kde hledat?
Využít služeb realitní kanceláře – je však nutno zaplatit provizi 3-5% a podstoupit riziko, že nás realitní kancelář obere o všechno. Bez realitní kanceláře. Hledejte v soukromé inzerci, na internetových portálech v sekcích Nemovitosti-soukromá inzerce, vytiskněte si letáčky a rozneste je do schránek v hledané oblasti (velká část lidí uvítá, že nejste realitka; napište to tam).

6 Jak koupit dům či byt a kde hledat?
b) Na katastrálním úřadě si ověřte vlastníka nemovitosti ("výpis z listu vlastnictví" 100Kč kolek) a zda je i vlastníkem pozemku, neváznoucí břemena či zástavu nemovitosti. Údaj "P" znamená plombu, tedy s vlastnictvím nemovitosti se teď něco děje. Prodávající vám musí ukázat "nabývací titul", tedy na základě jaké smlouvy nemovitost nabyl (kupní smlouva, notářský zápis o dědictví atd.). Zajděte na obecní úřad pro nahlédnutí do územního plánu, zda se tam neplánuje nějaká stavba dálnice apod. Dohodněte se s druhou stranou na smlouvě spolu s právníkem, dohodněte se na uložení peněz v úschově notáře nebo banky. Vklad do katastru nemovitostí vás bude stát 500Kč kolek. Odhad ceny nemovitosti, který k tomu potřebujete cca 2-6 tisíc Kč. Kupující by neměl nikdy vydat peníze dříve než katastr nemovitostí vydá potvrzení o převodu vlastnických práv. Prodávající bude pak povinen zaplatit daň z převodu nemovitosti 3% z kupní ceny (pokud je vyšší než odhadní cena; jinak z odhadní). K podání daně z převodu nemovitosti budete potřebovat odhad ceny nemovitosti z doby koupě.

7 Jak získat dům či byt do osobního vlastnictví, když nemáme vlastní kapitál?
Hypotéky- Hypoteční úvěr (hypotéka) je dlouhodobý účelový úvěr zajištěný nemovitostí. Poskytují je všechny bankovní domy. Mladí lidé, kteří jsou mladší 36 let, bez ohledu na svůj rodinný stav. Pokud je žadatel o tuto formu podpory ženatý nebo vdaná, musí věkovou podmínku splnit i partner. Úrokové dotace jsou poskytovány ke splátkám hypotečního úvěru od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb. Úroková dotace bude poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Část úvěru překračující tyto limity nebude dotována. Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána. Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána tato podpora, musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR. Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, při jehož koupi byla využita tato podpora, musí po dobu jejího poskytování sloužit výhradně k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění). Písemnou žádost o poskytnutí podpory bude možno předložit hypoteční bance nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí jeho čerpání. K úvěrům, kde již bylo započato čerpání, nebude možno podporu poskytnout.

8 Jak získat dům či byt do osobního vlastnictví, když nemáme vlastní kapitál?
Stavební spoření - Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci může klient spořit, může požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření. Minimální doba spoření je 6 let Státní podpora 15% z ročně naspořené částky, max. však 3000 Roční úrok z vkladu (2–3%) Podmínky úvěru: 1. Dosažení hodnotícího čísla (podle toho jak a jak často klient spoří) 2. Naspoření určitého procenta z cílové částky 3. Dodržení určité doby spoření

9 Jak získat dům či byt do osobního vlastnictví, když nemáme vlastní kapitál?
Novomanželské půjčky- žádosti lze podávat, buď elektronicky nebo písemně a to u Státního fondu rozvoje bydlení. Podmínkou je věk do 36 let alespoň jednoho z manželů, max. lze takto získat 300 tisíc Kč. Tuto půjčku mohou získat i jednotlivci, ale musí mít ve své péči nezletilé dítě. Úrok činí pouze 2% a doba splatnosti je až 20 let. Žadatel či jeho partner nesmí být vlastníkem bytu, rodinného domku nebo uživatelem družstevního bytu. Pro získání úvěru také nesmí mít daňové nedoplatky nebo nedoplatky pojistného. Splatnost úvěru je určena na 20 let a úrok na 2% ročně. Příjemce tak úvěr bude splácet v měsíčních splátkách asi po 1500 Kč.

10 Jak získat dům či byt do osobního vlastnictví, když nemáme vlastní kapitál?
Novomanželské půjčky- Žádosti o úvěr včetně povinných příloh mohou žadatelé zasílat poštou nebo osobně podávat na obou pobočkách Státního fondu rozvoje bydlení - v Praze 1, Dlouhá 13 a v Olomouci, Dolní nám. 9. Formuláře žádostí o poskytnutí půjček pro bydlení mladých budou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení v tištěné podobě v Informačním středisku MMR (Salvátorská 1, Praha 1), v pobočkách Státního fondu rozvoje bydlení (Praha a Olomouc) a také na pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen.

11 Družstevní byt Vlastníkem zde není nájemník, ale bytové družstvo jako celek, pořízení není tak drahé jako byt v osobním vlastnictví Byt je v katastru nemovitostí zapsán jako jeden celek vlastněný družstvem Členové mohou ovlivňovat chod družstva Stojí na pomezí mezi bydlením nájemním a vlastnickým Neplatí se zde daň z nemovitosti, resp. platí ji družstvo. Lze jej prodat bez souhlasu družstva Pronájem tohoto bytu však již podléhá schvalování družstva

12 Jak získat družstevní byt?
Prodávající musí písemně oznámit bytovému družstvu, že byt prodává My jako kupující musíme také písemně oznámit bytovému družstvu, že s převodem souhlsíme. Uzavřít písemnou smlouvu o převodu Kupujeme pouze podíl v bytovém družstvu, nikoliv byt samotný, družstevní byt nelze zastavit.

13 Jak pořídit družstevní byt nemáme-li dostatečné úspory?
Nejvýhodnějším způsobem financování je úvěr ze stavebního spoření. Ten lze podle zákona ovšem čerpat nejdříve po 2 letech spoření. Klient musí splnit další podmínky stanovené stavební spořitelnou Wüstenrot, tj. naspořit minimálně 30 % cílové částky a dosáhnout tzv. ohodnocovacího čísla Pro žadatele, kteří ještě nemají nárok na úvěr ze stavebního spoření, je řešením překlenovací úvěr. O ten lze požádat ihned při uzavření smlouvy o stavebním spoření.

14 Jak pořídit družstevní byt nemáme-li dostatečné úspory?
Úvěr ze stavebního spoření i překlenovací úvěr jsou úvěry účelové, které jsou určeny výhradně na financování bytové potřeby. Při podání žádosti o úvěr je proto nutné doložit účel použití. Při pořízení družstevního bytu vyžaduje stavební spořitelna Wüstenrot nájemní smlouvu člena bytového družstva, který převádí členská práva a povinnosti, a dohodu o úhradě sjednaného vyrovnání za převod členských práv a povinností. Příjemce úvěru musí také doložit, že se stal členem družstva a nájemcem bytu, a to buď dohodou o převodu práv a povinností, nebo nájemní smlouvu s bytovým družstvem. Tyto dokumenty nevyžaduje stavební spořitelna ihned, je možno je dodat do 6 měsíců od čerpání úvěru. Od určité výše úvěru vyžadují stavební spořitelny jeho zajištění. U vyšších úvěrů, u kterých stavební spořitelny vyžadují zástavu nemovitosti - a družstevní byt do zástavy dát nelze -, je možným řešením spojení více úvěrů v rodině, o další úvěr mohou požádat např. rodiče žadatele.

15 Nájemní byt Poslední možností, jak získat střechu nad hlavou, je pronájem bytu v soukromém vlastnictví cizí osoby nebo bytu ve vlastnictví obce či města - jde o tzv. státní byty. Na zájemce neklade nároky v podobě počáteční velké finanční investice, nicméně nájemné je hlavně v Praze a velkých městech poměrně vysoké. Některé nájemní byty stále mají tzv. regulované nájemné. V České republice stále nefunguje volný trh s nájemními byty. Regulované nájemné je sice nižší, ale negativem je, že nabídka nájemních bytů je nedostatečná.

16 Jak získat nájemní byt? Byt s regulovaným nájemným – žádá se o něj obecní či městský úřad, lze o něj požádat i soukromého vlastníka, ale je téměř nemožné ho získat. Byt s tržním nájemným – cena takového bytu je zejména ve velkých městech vysoká, nabídka těchto bytů je na internetu snadno k vyhledání.

17 Služební byt Byty v domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání. Uvedené byty se tedy vyznačují vázaností na ubytování osob, u nichž je výkon práce podmíněn nutností bydlet v určitém objektu a prostorovou souvislostí bytu s tímto objektem. Jsou to např. byty domovnické nebo byty určené pro ubytování různých provozních pracovníků (např. ve školách, sociálních zařízeních, objektech přehrad, elektráren apod.). Byty ve vlastnictví (Bytové vlastnictví) nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků a rovněž byty v domech ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků. Pro určení této skupiny služebních bytů je tedy rozhodující vlastnický nebo nájemní vztah právnické nebo fyzické osoby, pro ubytování jejichž pracovníků byt slouží, k domu nebo bytu.

18 Služební byt Byty tzv. ozbrojených složek, tj. subjektů uvedených v ust. § 7 odst. 1 písm. c) cit. zákona (případně právních nástupců těchto subjektů), za něž se považují byty v domech výhradně určených pro ubytování osob v citovaném ustanovení vyjmenovaných. Pro uvedenou skupinu služebních bytů je rozhodující, že celý dům, v němž se tyto byty nacházejí, byl určen výhradně k ubytování těchto osob (např. vojáků z povolání a občanských pracovníků vojenské správy), a to v souladu s předpisy platnými v době, kdy o jeho výstavbě a určení bylo rozhodováno [srov. § 2 odst. 1 dnes již zrušeného zákona o hospodaření s byty (zák. č. 41/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů)]. Byt lze tedy získat pouze v souvislosti s nástupem do konkrétního zaměstnání.

19 Seznam elektronických zdrojů


Stáhnout ppt "Příprava na samostatný život"

Podobné prezentace


Reklamy Google