Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ÚVOD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ÚVOD"— Transkript prezentace:

1 REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ÚVOD
Mgr. Ing. Kristina Jiroušková

2 OBSAH Vysvětlení pojmů Odpověď na dotaz Rekodifikace soukromého práva
Zákon o obchodních korporacích Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob

3 „Právo – souhrn norem stanovených a zabezpečovaných státem.“
POJEM PRávo „Právo – souhrn norem stanovených a zabezpečovaných státem.“ Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střdní a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN , s. 2

4 PrávO VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ
Jedno ze základních dělení práva je dělení na právo veřejné a právo soukromé.

5 PRÁVO VEŘEJNÉ „Normy práva veřejného upravují takové vztahy ve společnosti, v nichž stát a jeho orgány vystupují jako nadřízení nositelé moci vůči podřízeným osobám, kterým jsou uloženy povinnosti. Typickými veřejnoprávními normami jsou normy práva trestního, finančního a správního.“ Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN , s. 5

6 PRÁVO SOUKROMÉ „Charakteristické pro právo soukromé je, že jeho normy upravují společenské vztahy na základě rovného postavení účastníků, a to i tehdy, když je jedním z účastníků je stát. Do oblasti soukromého práva patří právo občanské, rodinné a obchodní.“ Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN , s. 5

7 PrávO VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ
Současná rekodifikace, jinak řečeno změna právní úpravy, se týká soukromého práva. Nicméně i ve veřejném právu došlo ke změnám. Jedna změna se týká Vašeho dotazu: „NOZ prý přináší pro knihovny problém z hlediska darů. Řada titulů se do knihoven dostává bezplatně od různých subjektů - Ministerstvo kultury, sponzoři, soukromí dárci apod. – jak nakládat s dary – (ocenění, ev. i následné zdanění ?)“

8 FINANČNÍ PRÁVO byl poslední den platnosti zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, neboť tento zákon byl zrušen zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Od je daň dědická a daň darovací upravována zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákon o dani z převodu nemovitostí nahradí zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí..

9 FINANČNÍ PRÁVO Podle zákona o dani z příjmu jsou v dědické dani osvobozeny všechny skupiny, tudíž daň dědická se již platit nebude. Úprava daně darovací zůstává obdobná. Záleží na tom, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu, o jaký dar se jedná, o cenu daru atd…

10 Jak nakládat s dary - následné zdanění
§ 17a zákona o dani z příjmů: Veřejně prospěšný poplatník  1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. 2) Veřejně prospěšným poplatníkem není a) obchodní korporace, b) Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář, c) profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů, atd.

11 Jak nakládat s dary - následné zdanění
Podle § 19b zákona o dani z příjmů: Osvobození bezúplatných příjmů, se od daně z bezúplatných příjmů osvobozuje veřejně prospěšný poplatník se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 (FO - …na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství,…) nebo § 20 odst. 8 (PO - …na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury,…) nebo jeho kapitálové dovybavení… Výše uvedené osvobození bezúplatných příjmů se nepoužije, pokud ho poplatník neuplatní. Rozhodnutí poplatníka o uplatnění nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit. Knihovny obchodních korporací osvobozené NEJSOU! Musí se jednat o veřejně prospěšného poplatníka.

12 Jak nakládat s dary – ocenění
Oceňování – dle §29/1e zákona o dani z příjmů: Při nabytí majetku bezúplatně zděděním nebo darováním se vstupní cenou hmotného majetku rozumí cena stanovená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí, (! Výjimky) Zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). zakonu-zakon-o-ocenovani-majetku/f /

13 Jak nakládat s dary – ocenění
§ 2 zákona o oceňování majetku Způsoby oceňování majetku a služeb 1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 2) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. 3) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je cena zjištěná.

14 Jak nakládat s dary Informace od daňového poradce: 1. Zákon o dani dědické, darovací .. byl zrušen a příjmy z darů podléhají dani z příjmů 2. V zákoně o daních z příjmů je nový §19b který řeší osvobození těchto příjmů skoro ve stejném režimu jako úprava platná před tedy i osvobození darů plynoucích veřejně prospěšnému poplatníkovi, kterým jsou i knihovny 3. Ocení přijatých darů vstupující do účetnictví by bylo mělo být, stejně jako doposud, ve výši znalecké ceny. Umím si představit i vnitřní předpis s kategorizací druhů knih a jejich paušální ocenění, ale to je otázka spíše na knihovníky či jiné znalce v oboru ocenění. 

15 REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA
Vzhledem k tomu, že původní občanský zákoník pochází z roku 1964, tedy z období totality, dále proto, že naše právní úprava byla roztříštěná do několika právních předpisů a též proto, aby se lépe zakomponovalo právo EU do našeho právního řádu, proběhla rekodifikace soukromého práva. Tato byla dokončena tak, že nové právní předpisy mohly nabýt účinnosti dne

16 PLATNOST A ÚČINNOST PRÁVNÍHO PŘEDPISU
Právní předpis – obecně závazný normativní právní akt (zákon) Platnost právního předpisu – je jeho vlastnost, která spočívá v jeho existenci. Začíná dnem vyhlášení a není-li předem omezena, končí jeho derogací (zrušením). Účinnost právního předpisu – je jeho vlastnost, která spočívá v možnosti způsobit zamýšlené následky. Nastává dnem, který je uvedený v posledním ustanovení příslušného zákona nebo patnáctým dnem po vyhlášení. Legisvakanční lhůta – časová lhůta mezi platností a účinností

17 PRÁVNÍ VÝCHODISKO Dne nabyl účinnosti nový občanský zákoník, tedy zákon číslo 89/2012 Sb. Tento zákon zrušil některé zákony Například: původní občanský zákoník, zákon o rodině, obchodní zákoník, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor atd. A zrušil i některé části některých zákonů Například zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení, zákona o státní sociální podpoře, zákona o registrovaném partnerství a mnoho dalších.

18 PRÁVNÍ VÝCHODISKO Současně s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012, občanský zákoník, dne , nabyly účinnosti i další zákony. Mezi tyto zákony patří i zákon č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

19 OBCHODNÍ ZÁKONÍK Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nabyl účinnosti a zrušen byl zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke dni

20 OBCHODNÍ ZÁKONÍK - OBSAH
Obchodní zákoník byl členěn na čtyři části: část – obecná ustanovení část – obchodní společnosti a družstvo část – obchodní závazkové vztahy část – ustanovení společná…

21 PŘEVZETÍ DO NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY
Spolu s obchodním zákoníkem byla větší část jeho ustanovení zrušena. Určitá část ustanovení je nově zakotvena v novém občanském zákoníku. Například je zde upraveno obchodní tajemství, korporace či zajištění závazků. Problematiku obchodního rejstříku, dříve též upravenou v obchodním zákoníku, převzal zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob. Obecná úprava obchodních korporací a jejich konkrétních forem je upravena v zákoně o obchodních korporacích.

22 ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Zákon o obchodních korporacích se zabývá pouze vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi. Obsahuje všeobecná společná ustanovení pro všechny korporace, zejména obchodní společnosti a družstva, ale obsahuje i jejich konkrétní úpravu.

23 ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Dle § 1 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jsou obchodními korporacemi obchodní společnosti a družstva

24 ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Dle § 1 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou obchodními společnostmi: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Dle § 1 odst 3 zákona o obchodních korporacích jsou družstvy: družstvo a evropská družstevní společnost.

25 ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Zákon o obchodních korporacích se především věnuje obchodním společnostem a družstvu, Evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropskou družstevní společnost upravuje přednostně právo Evropské unie.

26 Obchodní spoleČnosti Základní dělení obchodních společností:
OSOBNÍ – veřejná obchodní společnost komanditní společnost KAPITÁLOVÉ – společnost s ručením omezeným akciová společnost

27 Obchodní spoleČnosti OSOBNÍ
Pro osobní společnosti je charakteristické zejména: společníci osobních společností ručí za závazky společnosti solidárně a celým svým majetkem osobní účast společníků na řízení společnosti není povinná vkladová povinnost (s výjimkou komanditisty v komanditní společnosti).

28 Obchodní spoleČnosti kapitálové
Pro kapitálové společnosti je charakteristické zejména: účast společníků formou poskytnutého kapitálu, oddělení majetku společníků od majetku společnosti nízké riziko ručení společníků za závazky společnosti. (U s.r.o. je odlišnost, oproti běžným kapitálovým společnostem předpokládá vyšší míru osobní angažovanosti společníků na chodu společnosti.)

29 ZÁKON O VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH
Dne též nabyl účinnosti zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob („zákon o rejstřících“), ve kterém nachází právní úprava například obchodního rejstříku (dříve byla obsažená v obchodním zákoníku, nadačního rejstříku atd., informace o rejstříkovém soudu…

30 ZÁKON O VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH
§ 1 odst. 1: Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle zákona o rejstřících se rozumí: a) spolkový rejstřík; b) nadační rejstřík; c) rejstřík ústavů; d) rejstřík společenství vlastníků jednotek; e) obchodní rejstřík; f) rejstřík obecně prospěšných společností.

31 zákon o rejstřících § 1 odst. 2 odst. 4 Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud ("rejstříkový soud").

32 Rejstříkový soud - § 2 z.o rejstŘÍCÍCH
Rejstříkový soud vede pro každou zapsanou osobu zvláštní vložku. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin. Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz (dále jen "zápis"), jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě (dále jen "listina") do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu.

33 Rejstříkový soud - § 8 z.o rejstŘÍCÍCH
Princip materiální publicity Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

34 Použitá literatura Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2, 5 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s.624, 1050 Zákon č. 90/2012 SB., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zákon o rejstřících Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (již zrušen) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

35 Ing. Kristina Jiroušková E-mail: tina.ji@seznam.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Kristina Jiroušková


Stáhnout ppt "REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ÚVOD"

Podobné prezentace


Reklamy Google